کشاورزی|شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان شناسه محصول :52407 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 712 حجم فایل: 0.075195313 مگابایت

دانلود

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستانچكیده:بررسی نیازهای آموزشی یك فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها وتشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یك جامعه به منظور تعین نیازها و خواسته های آموزشی قبل از اخذ هرگونه تصمیمی پیرامون راهبردهای توسعه است. شاغلین بخش كشاورزی از جمله توتون كاران برای موفقیت شغلی خود با نیازهای گوناگونی مواجه اند كه می توان دانش فنی  مهارتهای شغلی و درك عمومی از كشاورزی را از آن جمله دانست. ‌ولی علاوه بر این نیازها، هرروزه نیازهای آموزشی جدیدی هم پدیدار می گردند كه باید ارضاء‌ شوند. از طرف دیگر نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یك برنامه ریزی آموزشی ابتدا باید نیازها را بررسی نمائیم و به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی توتون كاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با كمیت و كیفیت بالا در استان كردستان پرداخته است.تحقیق حاضر از نوع تحقیقات كاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد كه شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماری شامل 1016 نفر از كشاورزان توتون‌كار می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول كوكران برابر 175 نفر محاسبه گردیده است كه این تعداد، از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تكمیل شده است  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها تحقیق نشان می دهد كه بین متغیر سطح زیر كشت توتون با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین متغیرهای سن، سابقه كشت توتون دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شركت در كلاس های آموزشی، استفاده از مجلات ترویجی و استفاده از فیلم های آموزشی با متغیر نیازهای آموزشی رابطه معكوس و معنی داری وجود دارد. ضمن اینكه بین متغیرهای تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، میزان درآمد سالیانه ازكشت توتون و دفعات بازدید از مزارع نمونه با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد.نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون های كروسكال والیس ومن وایتنی حاكی از آن است كه متغیرهای استفاده از تسهیلات حمایتی و نوع مالكیت بر میزان نیازهای آموزشی تاثیر گذار بوده اند ولی متغیرهای: تاهل، جنسیت، عضویت در تعاونی توتون كاران و شغل اصلی تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون كاران نداشته اند.نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مسقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره حاكی از آن است كه سطح زیر كشت توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون كاران داشته است ولی متغیرهای: سن  شركت در كلاس های ترویجی  و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معكوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون كاران داشته اند.فهرست مطالب:فصل اولروش تحقیقمقدمهنوع و روش تحقیقشیوه‌ اجرای تحقیقجامعه آماریجمعیت مورد مطالعهروش نمونه‌گیریتعیین حجم نمونهمتغیرهای تحقیقروش جمع‌آوری اطلاعاتروایی Validityاعتبار Reliabilityضریب کرنباخ آلفافرضیات تحقیقروش‌های تجزیه و تحلیل آماریآمار توصیفیآمار استنباطیبررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق فصل دومتجزیه وتحلیل اطلاعاتمقدمهآمار توصیفیتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سنتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیتتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهلتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندانتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلاتشغل اصلیتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلیمالکیت زمین کشاورزی آبیتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبیمالکیت زمین کشاورزی دیمتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیممالکیت اراضی تحت کشت توتونتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبیتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتونمیزان درآمد از شغل توتون کاریتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاریسابقه فعالیت توتون کاریتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاریتسهیلات حمایتیتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتینوع استفاده از تسهیلات حمایتیتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتیدفعات تماس با مروجتوزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیاتشرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجیتوزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجیآمار تحلیلینتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن فصل سومخلاصه‌، نتایج و پیشنهاداتنتیجه گیریپیشنهادات
 • علوم انسانی|مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش
 • مبانی نظری اصول و هدف های آموزش و پرورش شناسه محصول :91754 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 0.083984375 مگابایت دانلود مبانی نظری اصول و هدف های…

 • مکانیک|پاورپوینت اصول طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی HEV
 • پاورپوینت اصول طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی HEV شناسه محصول :57949 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 4.172851563 مگابایت دانلود در 23 نوامبر 1905 یک مهندس آمریکائی به…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای
 • پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای شناسه محصول :53598 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 517 حجم فایل: 0.157226563 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اقلیم در معماری
 • پاورپوینت اقلیم در معماری شناسه محصول :66744 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 1.419921875 مگابایت دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری پاورپوینت اقلیم در معماری شامل ۳6…

 • علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم رس چیست
 • پاورپوینت مفهوم رس چیست شناسه محصول :104275 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 428 حجم فایل: 4.38 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم رس چیست شامل 60 اسلاید زیبا ، که با…

 • معماری|پاورپوینت تیمچه های بازار قزوین
 • پاورپوینت تیمچه های بازار قزوین شناسه محصول :88458 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 320 حجم فایل: 4.866210938 مگابایت دانلود پاورپوینت تیمچه های بازار قزوین ، در حجم 27 اسلاید قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *