کشاورزی|تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی شناسه محصول :51022 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 203 تعداد بازدید : 979 حجم فایل: 0.120117188 مگابایت

دانلود

انسان پس از سالها تجربه پی برد که برای جلوگیری از فقر و ضایع شدن منابع طبیعی ، باید به همراه طبیعت حرکت نموده و از سرزمین خود به اندازه توان و پتانسیل تولیدی آن بهره برداری نماید . امروزه ، افزایش جمعیت و بروز تحولات عمده در بهره برداری و نیز توسعه تکنولوژی ، انسان را به فکر یافتن شیوه هایی نوین جهت بهره برداری بهینه و پایدار از سرزمین انداخته است. فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمین و مطالعه و شناسایی این منابع برای تماس فیزیکی با آنها ، امروزه به عنوان تکنولوژی سنجش از دور (Remote Sensing ) ، به صورت گسترده مورد استفاده کشورهای مختلف به خصوص کشورهای قدرتمند قرار می گیرد و در زمانهای کوتاه ، حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینی ، جمع آوری شده و در برنامه ریزی های مختلف به عنوان اطلاعات پایه ای و مبنا مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و به ویژه تکراری بودن آنها امروزه از چنین تصاویری در مطالعات مختلف منابع زمینی و تهیه نقشه های گوناگون از جمله : به هنگام کردن نقشه های موجود ، بررسی تغییرات پدیده های زمینی و کنترل آنها ، تهیه نقشه های کاربری اراضی و قابلیت اراضی ، کنترل فرسایش خاک و کویر زدایی.  مطالعه آبهای سطحی و شبکه رودخانه ها و بررسی تغییرات آبهای ساحلی ، شناسایی مناطق دستخوش آفات و بیماریهای گیاهی و مناطق آتش سوزی ، شناسایی معادن ، کنترل مناطق شهری و نحوه گسترش شهر ها، بررسی آلودگی آبها ، راه سازی و….. استفاده می گردد . اکنون بسیاری از کشورهای جهان با درک کامل اهمیت ورود و دستیابی به تکنولوژی فضایی و بهره برداری های صلح آمیز از منابع زمین و حفظ امنیت ملی خود به طریق گوناگون اقدام نموده اند . بنابراین در این راستا و با توجه به اهمیت تصاویر ماهواره ای و اطلاعات استخراج شده از آن و کاربردهای فراوانی که در زمینه های مختلف دارد . این تحقیق که جهت استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و نیز ایجاد بستر GIS انجام گرفته در اختیار ژوهشگران و کاربران مختلف قرار می گیرد. امید است قدمی در راستای گسترش این رشته علمی برداشته شده باشد . فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول :کلیات 1-1 بیان مسئله 1-2 فرضیه های تحقیق 1-3 ادبیات تحقیق 1-4 متغیرهای تحقیق 1-5 اهمیت تحقیق 1-6 قلمرو تحقیق 1-7 روش تحقیق 1-7-1 مراحل انجام کار 1-8 بودجه بندی زمانی و مالی تحقیق 1-9 محدودیت های تحقیق فصل دوم : مبانی نظری 2-1 مروری بر سنجش از دور 2-1-1 تعریف سنجش از دور و سیستم های آن 2-1-2 چگونگی انعکاس طیفی پدیده های سطح زمین 2-1-2-1 انعکاس طیفی گیاهان 2-1-2-2 انعکاس طیفی خاک 2-1-2-3 انعکاس طیفی آب 2-1-2-4 انعکاس طیفی برف و ابر 2-1-3 ماهواره ها در سنجش از دور 2-2 سازمان فضایی هندوستان 2-2-1 IRS (India Remote Sensing) 2-3 تفسیر اطلاعات ماهواره ای 2-3-1 تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای 2-3-1-1 عناصر تصویر 2-3-1-1-1 تن (Tone) 2-3-1-1-2 بافت 2-3-1-1-3 شکل 2-3-1-1-4 اندازه 2-3-1-1-5 سایه 2-3-1-1-6 پدیده تغییرات زمانی 2-3-1-1-7 الگو 2-3-1-2 کاربرد های عمده تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای 2-3-1-2-1 به هنگام کردن نقشه های موجود 2-3-1-2-2 بررسی تغییرات پدیدههای زمینی و کنترل آنها 2-3-2 تجزیه و تحلیل و تفسیر قومی اطلاعات ماهواره ای 2-3-2-1 اصول مبنایی 2-4 طبقه بندی اطلاعات (تصاویر ماهواره ای) 2-5 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 2-5-1 اجری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 2-5-2 فرمت های داده های GIS 2-5-3 تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی 2-5-4 کابرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی 2-5-5 نمونه از به کار گیری GIS در تولید کشاورزی 2-6 سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشاورزی به کمک سنجش از دور و GIS 2-7 مقدمه ای بر تعریف «توسعه» 2-7-1 توسعه چیست؟ 2-8 تعریف کشاورزی 2-9 توسعه کشاورزی 2-9-1 توسعه کشاورزی پایدار : مفاهیم و موانع 2-9-2 الگوهای توسعه کشاورزی 2-9-2-1 الگوی بهره برداری از منابع 2-9-2-2 الگوی حفاظت 2-9-2-3 الگوی موقعیت 2-9-2-4 الگوی نسشه 2-9-2-5 الگوی نهاده های پربازده 2-9-2-6 الگوی نوآوری القایی 2-10 نظریه فون تون (دوایرمتحدالمرکز) 2-10-1 آزمون نظریه فون تونن در روستای قوچ حصار با توجه به تصاویر ماهواره ای و GIS فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 3-1-1 ارتفاع متوسط منطقه 3-2 ویژگی های طبیعی منطقه 3-2-1 زمین شناسی منطقه 3-2-2 ژئومورفولوژی 3-2-3 منابع خاک 3-3 ویژگی های انسان 3-3-1 وجه ؟؟ روستا و قدرت آن 3-3-2 ویژگی های اجتماعی 3-3-3 جمعیت روستای قوچ حصار 3-4 ویژگی های اقتصادی 3-4-1 سیمای کل اقتصادی ، شامل شناسایی وضعیت کلی اشتغال در روستا و تعیین درصد اشتغال در بخش های عمده فعالیت 3-4-2 انواع و میزان عمده روستا 3-4-2-1 فعالیت های کشاورزی 3-4-2-2 دامداری و پرورش طیور 3-4-2-3 فعالیت های صنعتی و صنایع دستی 3-4-2-4 خدمات 3-5 ویژگی های کالبدی روستا 3-5-1 شکل روستا 3-5-2 شبکه های ارتباطی داخل روستا 3-6 وضعیت کاربری اراضی وضع موجود در روستا 3-6-1-1 مسکونی 3-6-1-2 تجاری 3-6-1-3 اداری3-6-1-4 آموزشی 3-6-1-5 درمانی 3-6-2 تعیین سطوح ، سرانه ها و استاندارد های موجود کاربر های مختلف در سطح روستا 3-7 جدول آمار نفوس و مسکن روستاهای قوچ حصار فصل چهارم : تحلیل داده ها 4-1 مقدمه ای بر تحلیل داده ها و روش انجام کار 4-1-1 آماده سازی تصویر در محیط نرم افزاری ERDAS 4-1-2 به کار گیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیی سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای 4-1-3 روش انجام کار 4-1-3-1تشکیل مدل شبکه آبیاری در GIS 4-1-3-2 نعیین نیاز آبی و میزان آب تأیین شده در شبکه 4-1-3-3 تعیین سطح کشت بهینه با استفاده از روش جستجوی الگو 4-1-3-3-1 روش های Dilect search 4-1-3-3-2 پارامترهای تشکیل دهنده مدل تعیین سطح کشت بهینه مزرعهای در روستای قوچ حصار 4-1-4 نتیجه گیری 4-2 ارتقاء دقت ارزیابی مساحت زیر کشت اراضی کشاورزی با اسافاده از تلفیق داده های سنجش از دور GIS 4-2-1 روش انجام کار 4-2-1 -1 اختلاط طیف بیش از یک نوع پوشش در پیکسل 4-2-1 -1 -1 پیکسل های مختلط 4-2-1-2 روش های طبقه بندی زیر پیکسلی (تجزیه اختلاط طیفی) 4-2-1-2-1 روش تجزیه خطی اختلاط طیفی 4-2-1-2 ارزیابی دقت تخمین مساحت 4-2-1-4 مطالعه و ارزیابی دقت تخمین مساحت به کمک تصویر IRS 4-2-2 نتایج 4-2-2-1 تقریب مساحت قطعات کشاورزی 4-2-2-2 پردازش مرز قطعات کشاورزی 4-2-2-3 بحث بر روی ارزیابی مساحت 3-4 تلفیق کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور و GIS در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه کشاورزی 4-3-1 روش کار 4-3-1 -1 تهیه و آماده سازی تصاویر ماهواره ای 4-3-1 -2 تصحیح تصاویر ماهواره ای 4-3-1 -2-1 تصحیح هندسی 4-3-1-2-2 تصحیح رادیومتریک 4-3-1 -2-3 بارزسازی تصاویر ماهواره ای 4-3-1 -2-4 اندازه گیری صحرایی 4-3-1-3 روابط رگریسیونی 4-3-2 نتایج و بحث 4-3-2-1 مدل رگریسیونی تغییرات مساحت پوشش گیاهی 4-3-2-2 تعیین میزان صحت طبقی بندی تصاویر ماهواره ای در محیط GIS 4-3-2-3 نتایج رگریسیون اثرات توسعه کشاورزی بر بیوماس پوشش زراعی 4-3-2-4 برآورد بیوماس بر اساس تصاویر ماهواره ای 4-3-3 نتیجه گیری و پیشنهاد 4-3-3-1 مدل های رگریسیونی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر سطح 4-3-3-2 مدل های رگریسیونی پیش بینی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر بیوماس فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات 5-1 خلاصه 5-2 آزمون فرضیات 5-3 نتایج وپیشنهادات منابع و مآخذ
 • معماری|پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده
 • پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده شناسه محصول :85132 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 38.62011719 مگابایت دانلود پاورپوینت طرح هادی روستای دریکنده ،در حجم 74 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

 • مدیریت|پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته)
 • پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته) شناسه محصول :90416 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 0.620117188 مگابایت دانلود پاورپوینت استعاره های جدید (تئوری مدیریت پیشرفته) ، در حجم…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ترمینال مسافربری منطقه ای کازار دو کاسه رس
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال مسافربری منطقه ای کازار دو کاسه رس شناسه محصول :97260 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 5.96 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل ترمینال مسافربری…

 • معماری|پاورپوینت زندگینامه و آثار رضا دانشمیر
 • پاورپوینت زندگینامه و آثار رضا دانشمیر شناسه محصول :70771 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 3.318359375 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار رضا دانشمیر فایل پاورپوینت زندگینامه و…

 • کامپیوتر|پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار
 • پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار شناسه محصول :95319 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 235 حجم فایل: 3480.44043 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی معماری نرم افزار، در قالب pptx…

 • حسابداری|پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
 • پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی شناسه محصول :90135 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 1.395507813 مگابایت دانلود پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *