کشاورزی|بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا با استفاده از باكتری تثبیت كننده ازت ( آزوسپیریلوم )

بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا با استفاده از باكتری تثبیت كننده ازت ( آزوسپیریلوم ) شناسه محصول :56593 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 562 حجم فایل: 0.25390625 مگابایت

دانلود

بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا با استفاده از باكتری تثبیت كننده ازت ( آزوسپیریلوم )   به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در سال 1390 به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کود اوره و آزوسپیریلوم در چهار تکرار اجرا شد. کود اوره شامل چهار سطح 0، 60، 90 و 150 کیلوگرم در هکتار و آزوسپیریلوم شامل دو سطح 0 (شاهد) و 500 گرم در هکتار بود. پس از تهیه بستر کاشت، کودهای فسفره و پتاسه تماماً و نصف کود اوره به‌عنوان استارتر به زمین داده شد و آزوسپیریلوم آماده و پس از قرار دادن بذور در محلول آب قند، بذور با  میكروارگانیسم آغشته شده و به‌صورت ردیفی در كرت‌ها با دست کاشته شدند در طی مراحل كاشت تا برداشت، اندازه‌گیری‌های لازم انجام شد. بررسی نتایج حاصله نشان دادكه اثر کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم برکلیه صفات به‌جز تعداد ساقه در مترمربع، وزن هزاردانه، وزن تر اندام هوایی و عملکرد بیولوژیک، در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار و اثر کود اوره برکلیه صفات به­جز میانگین تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود. اثر متقابل کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم و کود اوره نیز در کلیه صفات مورد مطالعه به­جز میانگین تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود. ضمناً اثر متقابل این دو کود بر وزن تر اندام هوایی در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. حداكثر عملكرد دانه به میزان 25/2337 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 3N2A (500 گرم درهکتار کود آزوسپیریلوم و 90 کیلوگرم در هکتار کود اوره) و حداقل آن به میزان 25/1255 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 3N1A (عدم مصرف کود آزوسپیریلوم و 90 کیلوگرم در هکتار کود اوره) بود.    کلمات کلیدی: لوبیا چیتی، اوره و آزوسپیریلوم فهرست مطالب عنوان   صفحه چكیده فصل اول مقدمه فرضیات اهداف 1-2- کلیات 1-2-1- اهمیت حبوبات 1-2-2- گیاه‌شناسی لوبیا 1-2-3- اهمیت غذایی لوبیا 1-2-4- سطح زیر کشت لوبیا در جهان 1-2- 5- سطح زیر کشت لوبیا در ایران 1-2-6- سطح زیر کشت لوبیا در استان 1-3- لوبیا چیتی 1-3-1- اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد لوبیا چیتی 1-3-2- اثر آب و تنش خشکی بر عملکرد دانه 1-3-3- اثر تنش درجه حرارت بر عملکرد دانه 1-3-4- اثر نور بر عملکرد دانه                                                                        1-3-5- اثر داوم سطح برگ جامعه گیاهی بر عملکرد دانه 1-3-6- اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه 1-3-7- اثر عناصر غذایی بر عملکرد دانه 1-3-8- ارقام و لاین‌های لوبیا چیتی فصل دوم 2- مروری بر تحقیقات گذشته                                                                           2-1- تغذیه گیاهی                                                                                          2-2- عوامل مؤثر در مقدار عناصر در گیاهان                                                         2-3- تقسیم بندی عناصر گیاهی از نظر فراوانی آنها در گیاهان                                                              2-4- حاصلخیزی خاک 2-5- تثبیت شیمیائی و بیولوژیکی ازت 2-6- باكتری‌های تثبیت كننده ازت 2-7- آزوسپیریلوم                                                                           2-8- پیشرفت تحقیقات در ساخت ماده تلقیحی 2-9- کشف آزوسپیریلوم 2-10- فعالیت آزوسپیریلوم در خاک 2-11- نحوه رشد و عمل آزوسپیریلوم 2-12- نگهداری و کشت آزوسپیریلوم 2-13- مراحل شناسایی و اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم 2-14- مكانیزم های جذب آزوسپیریلوم به طرف ریشه 2-15- ماده تلقیحی ناقل‌دار                                                                             فصل سوم 3- مواد و روش‌ها 3-1- شرایط اقلیمی و مشخصات جغرافیائی محل اجرای آزمایش                               3-2- شرایط جوی محل اجرای آزمایش 3-3- مشخصات خاك محل اجرای آزمایش 3-4- محاسبات آماری طرح 3-5- روش اجرای آزمایش فصل چهارم – نتایج و بحث                                                                                                4-1- نتایج کلی                                                                                          4-2- میانگین ارتفاع ساقه                                                                              4-3- میانگین تعداد ساقه در مترمربع 4-4-  میانگین تعداد غلاف در بوته 4-5- میانگین تعداد دانه در غلاف 4-6- وزن هزار دانه 4-7- وزن تر اندام هوایی گیاه 4-8- عملکرد دانه 4-9- عملکرد بیولوژیک 4-10- شاخص برداشت 4-11- نتیجه‌گیری پیشنهادات  فهرست منابع   1   2 3 3 4 4 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15   16 17 17 18 19 19 21 22 23 26 28 34 35 35 36 37   37 43 43 43 43 44 44 47 47 52 55 57 60 63 66 69 72 75 78 80 81 فهرست جداول   جدول 3-1- نتایج تجزیه خاك جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا جدول 4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی آزمایش اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل آزمایش اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا                                                                                  44   49   50   51   فهرست نمودارها عنوان    نمودار 4-1- روند تغییرات میانگین ارتفاع ساقه در سطوح مختلف کود آزوسپیریلوم نمودار 4-2- روند تغییرات میانگین ارتفاع ساقه در سطوح مختلف کود اوره نمودار 4-3- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر ارتفاع ساقه نمودار 4-4- تغییرات میانگین تعداد ساقه در متر مربع در سطوح مختلف کود آزوسپیریلوم نمودار 4-5- روند تغییرات میانگین تعداد ساقه در متر مربع در سطوح مختلف کود اوره نمودار 4-6- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر میانگین تعداد ساقه در متر مربع نمودار 4-7- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته در سطوح مختلف آزوسپیریلوم نمودار4-8- روند تغییرات میانگین تعداد غلاف در بوته در سطوح مختلف کود اوره نمودار 4-9- اثر متقابل کود آزوسپیریلوم و اوره بر میانگین تعداد غلاف در بوته نمودار 4-10- نمودار میانگین تعداد دانه در غلاف در سطوح مختلف کود آزوسپیریلوم نمودار 4-11- روند تغییرات میانگین تعداد دانه در غلاف در سطوح مختلف کود اوره نمودار 4-12- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر تعداد دانه در غلاف نمودار 4-13- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر وزن هزار دانه نمودار 4-14- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر وزن هزار دانه نمودار 4-15- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر وزن هزار دانه عنوان نمودار 4-16- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر وزن تر اندام هوایی نمودار 4-17- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر وزن تر اندام هوایی نمودار 4-18- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر وزن تر اندام هوایی نمودار 4-19- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر عملکرد دانه نمودار 4-20- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد دانه نمودار 4-21- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر عملکرد دانه نمودار 4-22- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر عملکرد بیولوژیک نمودار 4-23- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد بیولوژیک نمودار 4-24- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر عملکرد بیولوژیک نمودار 4-25- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپیریلوم بر شاخص برداشت نمودار 4-26- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر شاخص برداشت نمودار 4-27- اثر متقابل کاربرد آزوسپیریلوم و کود اوره بر شاخص برداشت صفحه   53 54 54 56 57 57 59 59 60 62 62 63 65 65 66 68 68 69 71 71 72 74 74 75 76 77 77    
 • زمین شناسی و نفت|پاورپوینت بررسی سنگ شكن
 • پاورپوینت بررسی سنگ شكن شناسه محصول :64325 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 627 حجم فایل: 0.51171875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سنگ شکن     مقدمه درحاشیه شهرستان…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده شناسه محصول :99029 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 169 حجم فایل: 1751.102539 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فصل چهارم…

 • کامپیوتر|فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات شناسه محصول :59394 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 0.036132813 مگابایت دانلود فناوری اطلاعات مقدمه : راجع به مسائل مربوط به پروتكل  اینترنت (IP) صحبت كردند.…

 • مدیریت|مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای شناسه محصول :68189 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای توضیحات: فصل…

 • نمونه سوالات کنکور کارشناسی|نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی شناسه محصول :58967 موضوع : نمونه سوالات کنکور کارشناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 998 حجم فایل: 1.120117188 مگابایت دانلود نمونه…

 • اقتصاد|بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن
 • بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن شناسه محصول :52740 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 174 تعداد بازدید : 363 حجم فایل: 0.26953125 مگابایت دانلود بررسی ساختار…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *