کشاورزی|بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM شناسه محصول :40425 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 825 حجم فایل: 0.068359375 مگابایت

دانلود

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده‌ی دیویس(1989) استفاده گردید. به منظورسنجش روایی پرسشنامه‌ی مذکور از روش ترجمه‌ی معکوس بهره‌گرفته شد.  اعتبار این پرسشنامه توسط پانل متخصصان تایید گردید، و پایایی آن به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ برای کلیه ی بخش ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعة آماری این مطالعه را 52 نفر از  هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی در شهرستان‌های کرمانشاه ، اسلام آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشیرین و بیستون تشكیل داده‌اند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده گردید. نتایج حاصل ازتحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنی داری بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات داشتند، وتصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات نیز اثرمثبت و معنی داری بر استفاده از فناوری اطلاعات داشت. همچنین برداشت ذهنی ازآسانی استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنی‌داری داشت. نتایج این مطالعه می‌تواند دستاوردهایی برای برنامه‌ریزان آموزش متوسطه‌کشاورزی داشته باشد، بدین صورت که سیاست‌گذاران آموزش متوسطه‌ی کشاورزی می‌توانند مفید بودن فن‌اوری اطلاعات را در فرآیند یاددهی- یادگیری به هنرآموزان متدکر شوند و از طرفی آموزش درحد تسلط می‌تواندآسانی استفاده از فناوری اطلاعات را در هنرآموزان تقویت نماید. فهرست مطالب چكیده مقدمه پیشینه‌ی تحقیق روش تحقیق یافته های پژوهش الف- بخش توصیفی ب- بخش استنباطی بحث و نتیجه‌گیری منابع جدول1: ضرایب آلفای محاسبه شده. جدول2. درصد فراوانی مدت استفاده‌ی روزانه‌ی هنرآموزان از فناوری اطلاعات جدول3: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش. جدول4. بررسی اثرات مستقیم، غیرمستقیم وکل متغیرها بر متغیر وابسته(استفاده)   شكل1. مدل پذیرش فناوری (دیویس، باگوزی، و وارشاو، ۱۹۸۹) شکل2 . نمودار  مسیر مدل مفهومی (TAM) مدل برونداد                
 • علوم اجتماعی|پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب
 • پایداری و انتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب شناسه محصول :52928 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود ترجمه سه مقاله درباره پایداری و انتقال…

 • معماری|پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار
 • پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار شناسه محصول :64938 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 2.025390625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی بناهای وابسته به بازار مقدمه:                            بازار…

 • علوم انسانی|مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید
 • مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید شناسه محصول :88358 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 136 حجم فایل: 0.08984375 مگابایت دانلود مبانی نظری…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اعاده حیثیت چیست
 • پاورپوینت اعاده حیثیت چیست شناسه محصول :95327 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 235 حجم فایل: 420.5566406 مگابایت دانلود پاورپوینت اعاده حیثیت چیست   پاورپوینت اعاده حیثیت چیست…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری
 • پاورپوینت غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری شناسه محصول :85600 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 2.05859375 مگابایت دانلود پاورپوینت غلتک ها و ماشین آلات…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رضایت مشتری و وفاداری
 • مبانی نظری رضایت مشتری و وفاداری شناسه محصول :91471 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 192 حجم فایل: 0.272460938 مگابایت دانلود مبانی نظری رضایت مشتری و وفاداری (فصل دوم تحقیق)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.