کشاورزی|بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم شناسه محصول :56098 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 884 حجم فایل: 0.946289063 مگابایت

دانلود

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم      شته ­ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله 3 برگه شدن برای مدت­های 0، 2، 4، 6، 8 روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ2±25، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و دوره­ی نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت 48 ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار 20 تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 5% وجود دارد، به­طوری­که rm  روی رقم شیرودی 198/0 ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز 075/0 ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm  بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (092/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (063/0 ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (216/0 ماده/ماده/روز) و تیمار 6 روز پیش آلودگی (157/0 ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین 6 روز آلودگی قبلی و 8 روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ی نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و 5 تیمار زمانی در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/0±15/10 و 1/0±98/7 روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب 3/10 و 8/8 روز مربوط به تیمار 6 روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب 1/19 و 4/6 پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ی تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (6/1 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (2/1 عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (04/2 عدد) و در تیمار 6 روز آلودگی قبلی (6/1 عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­شود می­توان با 6 روز آلودگی قبلی گندم به شته­ی سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می­تواند مفید واقع شود. کلید واژه­ ها: مقاومت القایی، شته­ی سبزگندم، پارامترهای زیستی، میانگین نرخ نسبی رشد   فهرست مطالب: فصل اول : مقدمه و مروری برتحقیقات گذشته مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2 1-1-1- جایگاه شته­ی سبز گندم در رده بندی حشرات……………………………………………………….. 5 1-1-2- شکل شناسی شته­ی سبز گندم…………………………………………………………………………… 5 1-1-3- زیست­شناسی شته­ی سبز گندم ………………………………………………………………………….. 6 1-1-4- مناطق انتشار و دامنه­ی میزبانی شته­ی سبز گندم ………………………………………………….. 7 1-2- تعاریف:……………………………………………………………………………… 8 1-2-1- مقاومت …………………………………………………………………………………… 8 1-2-2- مقاومت القایی……………………………………………………………………………………………….. 9 1-2-3- میانگین نرخ نسبی رشد…………………………………………………………………………………. 12 1-2-4- بررسی­های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد……………….. 13 پارامترهای رشد جمعیت…………………………………………………………………………………………….. 24 فصل دوم : مواد و روشها 2-1- شناسایی گونه­های مختلف شته و تعیین گونه­ی غالب………………………………………………… 26 2-2- انجام آزمایش­ها…………………………………………………………………………… 26 2-2-1- محل و شرایط آزمایشات…………………………………….. 26 2-2-2- پرورش گیاهان میزبان…………………………………………………………….. 27 2-2-3- تشکیل کلنی شته­ی سبز گندم…………………………………………. 27 2-2-4- بررسی مکانیسم مقاومت القایی…………………………………………………….. 28 2-2-5- تهیه جدول زندگی………………………………………………………………. 30 2-2-6- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد……………………….. 32 تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………. 34 فصل سوم : نتــایج و بحث 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم…………………….. 35 3-2- میانگین طول دوره­ی نشو و نما و میزان بقای پوره­ها………………….. 42 3-3- طول عمر حشرات بالغ شته­ی سبزگندم…………………………….. 45 3-4- قدرت باروری شته­ی سبز گندم……………………………….. 46 3-5- نرخ بقاء و باروری روزانه………………………………………………………………… 47 3-6- میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………………….. 50 نتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………… 52 پیشنهادها………………………………………………………………………. 53 منابع……………………………………………………………………………..54 پیوست و ضمائم…………………………………………………………….. 6 فهرست شکل­ها  عنوان صفحه شکل 1-1- حشره­ی کامل بی­بال، بالدار و پوره­های شته­ی سبز گندم………………………. 6 شکل 2-1- پرورش گیاه گندم در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی……………………………. 27 شکل 2-2- جمع آوری شته سبز گندم از مزارع گندم ………………………………………. 28 شکل 2-3- کلنی شته سبز گندم روی رقم سبلان در ژرمیناتور………………………… 27 شکل 2-4- بررسی پارامترهای زیستی شته سبز گندم در اتاقک رشد با استفاده از قفس برگی…………. 29 شکل 2-5- ترازوی دیجیتال جهت توزین شته…….. 33 شکل 3-1- منحنی­های تغییرات بقا (lx) و باروری ویژه­ی سنی (mx) شته­ی سبز گندم روی تیمارهای زمانی. 48    فهرست جدول­ها  عنوان صفحه جدول 3-1- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی 35 جدول 3-2- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه.                    37  جدول 3-3- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم روی رقم سای­سونز در شرایط آزمایشگاهی. 41 جدول 3-4- پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی 42 جدول3-5- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی 43 جدول 3-6- تاثیر 5 تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم سای­سونز تحت شرایط آزمایشگاهی 45 جدول 3-7- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی 50 جدول 3-8- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد  شته­ی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلوده­سازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی 51 جدول ضمیمه 1- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر 67 جدول ضمیمه 2- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 2 روز 68 جدول ضمیمه 3- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 4 روز 69 جدول ضمیمه 4- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 6 روز 70 جدول ضمیمه 5- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی 8 روز 71 جدول ضمیمه 6- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 0 روز 72 جدول ضمیمه 7- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 2 روز 73 جدول ضمیمه 8- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 4 روز 74 جدول ضمیمه 9- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 6 روز 75 جدول ضمیمه 10- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی 8 روز 76
 • مکانیک|مجموعه ارائه های درس روش های تولید
 • مجموعه ارائه های درس روش های تولید شناسه محصول :65392 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 400 تعداد بازدید : 485 حجم فایل: 25.66503906 مگابایت دانلود مجموعه ارائه های درس روش های تولید   این…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه
 • پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه شناسه محصول :67384 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 1.732421875 مگابایت دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه…

 • عمومی و آزاد|گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور
 • گزارش كارآموزی در اداره كل امور فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور شناسه محصول :63776 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت دانلود گزارش كارآموزی…

 • معدن|سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM
 • سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM شناسه محصول :59964 موضوع : معدن فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 1021 حجم فایل: 6.485351563 مگابایت دانلود سیم برش الماسه…

 • مدیریت|پاوپوینت مدیریت منابع انسانی
 • پاوپوینت مدیریت منابع انسانی شناسه محصول :71713 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 19.31835938 مگابایت دانلود پاوپوینت مدیریت منابع انسانی   پاوپوینت منابع انسانی دارای 22اسلاید می باشد…

 • جغرافیا|پاورپوینت همه چیز در مورد فرانسه
 • پاورپوینت همه چیز در مورد فرانسه شناسه محصول :102569 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 467 حجم فایل: 339.1533203 مگابایت دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد فرانسه   فرانسه با 69میلیون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *