کسب و کار|بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك شناسه محصول :52141 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 212 تعداد بازدید : 764 حجم فایل: 0.168945313 مگابایت

دانلود

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانكه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ كننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ كشورها ایفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ هیچ‌كشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متكی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اكثر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌كنیم‌ كه‌ طی‌ 1980 بسیاری‌ از این‌ كشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و كاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور كلی‌ در جهت‌ حاكمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در كشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ كشورهامی‌دانند زیرا این‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریكاردو، هگچر اهلین‌ و كروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ كشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نكته‌ این‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یك‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.   ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌اهداف تحقیقفرضیات تحقیقکاربردهای انجام تحقیقپیشینه تحقیقتحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزیفصل اولبخش اولمقدمه‌تاریخچه‌خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبزویژگیهای‌ عمومی‌ارقام‌ زیره‌ سبززیستگاه‌ و پراکنش‌مصارف خوراکی و ارزش غذاییاهمیت‌ دارویی‌سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبزویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبزکاشت‌داشت‌برداشت‌آفات‌ و امراض‌خصوصیات‌ زرشگ‌تاریخچه‌ زرشک‌خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌ویژگیهای‌ عمومی‌گونه‌های‌ زرشگ‌زیستگاه‌ و پراکنش‌مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌:اهمیت‌ دارویی‌سایر کابردهای‌ زرشک‌:ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌کاشت‌ و تکثیرداشت‌برداشت‌آفات‌ و امراض‌ زرشک‌بخش دومتعریف بازارطبقه بندی بازارهای مختلفطبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات:بازارها بر اساس وضعیت مکانی:تعریف بازاریابیابعاد مختلف بازاریابیبازاری گرائیبازار شناسیبازاریابیبازار رسانیبازار گردیبازار سنجیبازار داریبازار گرمیبازار گردانیعناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابیتاریخچه بازاریابیمفاهیم اساسی بازاریابیعوامل موثر در بازاریابیفروشندگان اولیهواسطه‌های بازاریابیدلالانواحدهای توزیع فیزیکیآژانسهای خدمات بازاریابیواسطه‌های مالیمشتریانرقباجوامعمفهوم جدید بازاریابیتئوریهای رفتار خریدارتئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)تئوری روان شناسی (psychogical)مراحل تصمیم گیری خریدارشناخت اشکالجستجو برای اطلاعاتارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزیاهمیت بازاریابی محصولات کشاورزیعملیات بازاریایفعالیت‌های مبادله ایفعالیت‌های فیزیکیسازمان بازاریابیفعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزیجمع آوری اطلاعاتحمل و نقلدرجه بندی و استاندارد نمودن محصولاتبسته بندی و تبدیل محصولاتانبارداریتبلیغاتاعتبارقیمت گذاریشبکه‌های بازاریابیخرده فروشانعمده فروشانسلف خرانمیدان دارانسایر موارداهداف بازاریابی محصولات کشاورزیآنچه به عهده دولت می‌باشدآنچه بر عهده تولید کننده می‌باشدنقش شرکتهای تعاونی در بازاریابیمسیر بازاریابیهزینه‌های بازاریابیحاشیه بازاریابیکارایی بازاریابیمدل‌های حاشیه بازاریابیالگوی مارک آپ (Mark up Model)الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model)الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)شفافیت بازاربرخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزیفصل سوممقدمهروش تحقیقروش جمع آوری اطلاعاتمنابع اطلاعات ثانویهمنابع اطلاعات اولیهجامعه آمارینمونه آماریفصل چهارممقدمهاهمیت اقتصادی زیرهکشورهای وارد کننده و صادر کننده زیرهروند تولید و صادرات زیرهمشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیقویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیرهویژگی‌های سنیسطح تحصیلاتوضعیت مالکیت اراضیویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیرهویژگی‌های سنیسطح تحصیلاتویژگیهای سنیسطح تحصیلاتانواع بازارهای زیرهبازار سر مزرعهبازار عمده فروشیبازار خرده فروشیسازمان بازاریابی زیرهعمده فروشانخریدران محلینمایندگان عمده فروشمیدان داراندلالانخرده فروشانعملیات بازاریابی زیرهحمل و نقلدرجه بندیاستانداردمواد خارجی موجود در زیرهویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد:بسته بندیاطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود:انبارداریاعتبارمسیر بازاریابی زیرهمسیرهای اصلی بازاریابی زیرهقیمت گذاریحاشیه بازاریابیهزینه بازاریابیسود بازاریابیضریب هزینه بازاریابیضایعاتعدم کارایی بازاریابیشفافیت بازارویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشکویژگی‌های سنیسطح تحصیلاتوضعیت مالکیت اراضیویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشکویژگیهای سنیسطح تحصیلاتویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشکویژگی‌های سنیسطح تحصیلاتانواع بازارهای زرشکبازار سر مزرعهبازار خرده فروشیسازمان بازاریابیعمده فروشانخریداران محلینمایندگان عمده فروشمیدان داراندلالانخرده فروشانعملیات بازاریابی زرشکحمل و نقلدرجه بندیاستانداردبسته بندیانبارداریاعتبارمسیر بازاریابی زرشکقیمت گذاریحاشیه بازاریابیهزینه‌های بازاریابیسود بازاریابیضریب هزینه بازاریابیضایعاتعدم کارایی بازاریابیشفافیت بازارمشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشکفصل پنجممقدمهنتایج و بحثپیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشکمنابع
 • علوم انسانی|مبانی نظری رضایت از ازدواج و زندگی زناشویی
 • مبانی نظری رضایت از ازدواج و زندگی زناشویی شناسه محصول :91895 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 138 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت دانلود مبانی نظری رضایت از ازدواج و زندگی…

 • مدیریت|پاورپوینت تعریف بازاریابی
 • پاورپوینت تعریف بازاریابی شناسه محصول :100879 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 2334.588867 مگابایت دانلود پاورپوینت تعریف بازاریابی   مباحث مطرح در این پاورپوینت: 1. تعریف بازاریابی برداشت…

 • عمران و ساختمان|گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )
 • گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح ) شناسه محصول :51092 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 489 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود گزارش کار آزمایش خیز (…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها
 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها شناسه محصول :99541 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 1122.274414 مگابایت…

 • حسابداری|گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب
 • گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شناسه محصول :59586 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 0.111328125 مگابایت دانلود گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی ساحلی ریچارد مایر
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی ساحلی ریچارد مایر شناسه محصول :97775 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 14.56 مگابایت دانلود   این فایل شامل تحلیل مجتمع مسکونی(Jesolo Lido) ساحلی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *