کامپیوتر|جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر شناسه محصول :56525 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 119 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 1.864257813 مگابایت

دانلود

جزوه  نظریه زبان ها و ماشین ها رشته مهندسی کامپیوتر توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین نظریه محاسبات، سرفصل های متنوعی از جمله نظریه ماشین ها، گرامرها و زبانهای صوری، محاسبه پـذیری و پیچیـدگی را شـامل می شود.  این موضوعات در مجموع پایه نظری علوم کامپیوتر را تشکیل می دهند. در ایـن کتـاب ماشـین هـای مختلـف را مطالعـه کرده و نحوه ارتباط آنها با زبان ها و گرامرها را مورد بررسی قرار می دهیم.  ایده های مطرح شده در این کتـاب، کـاربرد مسـتقیم ومهمی در زبانهای برنامه سازی و کامپایلرها دارد.   مجموعه ها مج اموعه زگروهی اعضاء است که ساختاری غیر از عضویت ندارند. می گوییم x متعلق به مجموعه S است و مـی نویسـیم Î Sx ، بالعکس، عبارتxÏ s به این معناست که x متعلق به مجموعه S . نیست تذکر: مجموعه نمیتواند دارای عضو تکراری باشد و ترتیب قرار گرفتن اعضای مجموعه مهم نم . یباشد عملگرهای مجموعه عملگرهای معمول بر روی مجموعه ها شامل اجتماع )(U ، اشتراك )(I ، تفاضل(-) است که به صورت زیر تعریف می شوند: andAx|x{BA }Bx }BxorAx|x{BA Î= Î = Î Î I U   – = Î andAx|x{BA Ï }Bx عملگر مکمل مکمل مجموعه Sبصورت s نشان داده شده و شامل تمام عناصر غیر موجود در S . است }:,{ ÏÎ= SxUxxS که U ، همان مجموعه جهانی است که شامل تمام اعضاء ممکنه می باشد. , U = I BABA , I = U BABA A= A است برقرار : مقابل روابط مجموع ه تهی مجموعه تهی(پوچ)، مجموعه ای است که هیچ عضوی نداشته و با f نمایش داده می شود.  , A Ç f = f , =fÈf U , f = U È f = AA است برقرار : مقابل روابط مجموعه متناهی و نامتناهی یک مجموعه اگر حاوی تعداد متناهی از اجزاء باشد، مجموع ه متناهی و در غیر اینصورت مجموعه نامتناهی نامیده می شـود انـدازه. یک مجموعه متناهی برابر با تعداد اعضاء موجود در آن است و بصورت S نمایش داده می شود. سه مفهوم اساسی در درس نظریه زبانها و ماشین ها، سه مفهوم زیر بررسی می شوند: زبان زبان، مجموعه ای از رشته ها روی یک الفبا می باشد. گرامر گرامر، ابزاری برای تولید زبان می باشد. ماشین ماشین(اتوماتا)، ابزاری برای پذیرش زبان می باشند. توسط ماشین می توان تشخیص داد که آیا یـک رشـته مربـوط بـه زبـان هست یا نه. مجموعه مهندسی کامپیوتر   تعریف می شود. هر رشته در زبان، جمله ای از زبان خوانده می شـود. مـی * یک زبان در اغلب موارد بعنوان زیر مجموعه ای از å توان هر مجموعه ای از رشته های روی یک الفبای å را یک زبان تلقی کرد. چند تعریف بر روی رشته ها در زیر آورده شده است:  -1 طول : طول رشته برابر تعداد سمبل های موجود در رشته است. (طول رشته wبا w نشان داده می شود.)  -2 الحاق: الحاق دو رشته v,w، یعنی(wv) رشته ای است که با اتصال سمبل های v به گوشه سمت راست w بدسـت می آید.  -3 معکوس : معکوس رشته با نوشتن سمبل ها در جهت عکس بدست می آید.  -4 زیر رشته : هر دنباله متوالی از سمبل ها در w، زیر رشته w خوانده می شوند.  -5 پیشوند و پسوند : اگر w=vu ، آنگاه زیر رشته v پیشوند و زیر رشته u ، پسوند رشته w خوانده می شوند. مجموعه تست  -1 کدام گزاره صحیح است؟ 1) شرایط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود دارند ولی هنوز کشف نشده اند. 2) هیچ شرط لازم و کافی برای منظم نبودن یک زبان وجود ندارد. 3) لمpumping یک شرط لازم برای نبودن یک زبان ارائه می دهد.  4) لم pumpingیک شرط کافی برای منظم نبودن یک زبان ارائه می دهد. 6 کدام گزاره نادرست است؟ 1) اشتراك دو زبان منظم روی یک مجموعه الفبای مشخص، حتما منظم است. 2) هر زبان نامنظم، زیر مجموعه یک زبان منظم است. 3) هر زبان ناتهی، حتما شامل یک زبان ناتهی و منظم است. 4) اجتماع تعداد دلخواهی از زبان های منظم، حتما منظم است. کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ U LL 21 نیز نامنظم خواهد بود. L2 زبانهای نامنظم باشند، آنگاه L1 و 1 ) اگر } 2 L2 زبانهای منظم باشند، آنگاه L1 و 2 ) اگر R Î= 1 نیز منظم خواهد بود. andLw|w{L Î Lw 3 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) نامتناهی است یا خیر. 4 ) الگوریتمی وجود دارد که می تواند تعیین کند که آیا یک زبان نوع سوم (منظم) تهی است یا خیر. 1 در گرامر مستقل از متن G هیچ سمبل غیر پایانی A وجود ندارد به طوری که UAVA + است؟Þ . کدام گزینـه صـحیح   1 ) زبان معادل آن منظم نیست 2) یک زبان منظم را معرفی می کند. 3 ) زبان معادل آن بی پایان و نامنظم است. 4) زبان معادل آن بی پایان ولی منظم است. نوع فایل:PDF   سایز:1.86 mb  تعداد صفحه:119  
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس
 • پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس شناسه محصول :89525 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 39.22167969 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس ، در حجم 65…

 • معماری|پاورپوینت هنر و هندسه در معماری اسلامی
 • پاورپوینت هنر و هندسه در معماری اسلامی شناسه محصول :90224 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 10.75585938 مگابایت دانلود مطالعه هندسی منطقی منجر به مهارت در همه هنرهای…

 • کامپیوتر|پاورپوینت نیروی کار فناوری اطلاعات
 • پاورپوینت نیروی کار فناوری اطلاعات شناسه محصول :73482 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 0.184570313 مگابایت دانلود پاورپوینت نیروی کار فناوری اطلاعات نیروی کار فناوری اطلاعات مقدمه در…

 • تاریخ|حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم
 • حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم شناسه محصول :52902 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 806 حجم فایل: 0.0546875 مگابایت دانلود حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم مقدمهدر جریان…

 • اقتصاد|پاورپوینت ابزارهاي مهندسی مالي در بازار سرمايه
 • پاورپوینت ابزارهاي مهندسی مالي در بازار سرمايه شناسه محصول :103297 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 805 حجم فایل: 3236.683594 مگابایت دانلود پاورپوینت ابزارهاي مهندسی مالي در بازار سرمايه   مقدمه…

 • روان شناسی|پاورپوینت اضطراب مرضی چیست
 • پاورپوینت اضطراب مرضی چیست شناسه محصول :87581 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 1.0546875 مگابایت دانلود پاورپوینت اضطراب مرضی چیست   پاورپوینت اضطراب مرضی چیست شامل 54…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *