پزشکی|مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال

مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال شناسه محصول :40456 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 832 حجم فایل: 1.563476563 مگابایت

دانلود

قابلیت سازماندهی مجدد[1] عملکرد سیستم عصبی مرکزی در پاسخ به تغییر شرایط در طول زندگی وجود دارد] 1[ . این فرایند در دوره های مختلف زندگی با شدت و ضعف انجام می پذیرد و متاثر از عوامل مختلفی از جمله سن، بلوغ و یادگیری است ]2[ . اثرات بین حسی[2] فقدان یا کاهش ورودی یک حس در مناطق مغزی مربوط به آن تغییرات ساخت پذیری[3] بدنبال دارد که بسیار مشابه ساختارهای عصبی چندحسی[4] (جایی که همگرایی ورودی ها از سیستم های حسی مختلف وجود دارد) است. متعاقب از دست دادن زودهنگام بینایی ( افرادی که نابینا متولد شده اند یا بینایی خود را قبل از 6 سالگی از دست داده اند) ] 3[ تعداد نورون ها در کورتکس بینایی کاهش و در مقابل نورون های شنوایی و حسی-پیکری[5] در کورتکس اکتوسیلوین[6] و پریتال که به ترتیب به محرکات شنوایی و پیکری پاسخ می دهند افزایش می یابند. علاوه بر این دیده شده که کورتکس بینایی افراد نابینا غیرفعال نمانده و در پردازش ورودی های غیربینایی شرکت می کند ]1[. بدین ترتیب نوعی جبران حسی[7] یا رفتاری صورت می پذیرد و افراد نابینا اطلاعات بینایی از دست داده را با افزایش استفاده از ورودی سیستم های سالم حسی دیگر چون شنوایی و حسی-پیکری جبران می نمایند ]4 [. به منظور کسب آگاهی از فرایند عملکرد قشری، fMRI و الکتروانسفالوگرافی بویژه پتانسیل های وابسته به رخداد[8] بسیار مناسب است . چرا که این پتانسیل ها حساسیت بالایی در زمینه اندازه گیری میزان مهارت یا توانایی در اجرای وظیفه محوله را دارند ]1[. از جمله پتانسیل های ERP می توان پاسخ های P1 ، N1 ، P2 ، N2 و P3یا P300 را نام برد. این پاسخ ها اجزایی هستند که در پنجره زمانی پتانسیل های دیررس قرار گرفته و تحت شرایط ویژه محرک قابل ثبت است ]5[. روش معمول ثبت آن روش تحریک متفاوت[9] است که با ارائه دو نوع تحریک متفاوت یکی محرک مکرر یا استاندارد و دیگری محرک نادر یا هدف که بطور تصادفی ارائه می شود. مناطق مختلفی از مغز در تولید این پاسخ ها شرکت می کنند که شامل ساختارهای تحت قشری ( برای مثال هیپوکامپوس و مرکزی در سیستم لیمبیک و تالاموس ) و نواحی قشری شنوایی و لوب فرونتال است. از میان امواج نامبرده پاسخ P3 جز پاسخ های شناختی است و می توان آن را علاوه بر تحریک شنوایی بوسیله محرکات بینایی و حسی-پیکری استخراج نمود ]4[. مجموعه ای از پاسخ های شناختی ممکن است در تولید پاسخ P3 شرکت نماید که از میان آنها تمایزخصوصیات صدا، پردازش زمانی، توجه و حافظه را می توان نام برد. هدف از این مطالعه مقایسه دامنه و زمان نهفتگی پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی(P1 ، N1 ، P2 ، N2 وP3 ) در افراد بینا و نابینای زودهنگام به منظور آگاهی بیشتر از پدیده ساخت پذیری عصبی است. فهرست مطالب عنوان فصل 1 1-1- بیان مسئله 1-2- مروری بر متون فصل2 2-1- هدف اصلی پژوهش 2-2- اهداف توصیفی 2-3- اهداف تحلیلی 2-4- فرضیات تحقیق 2-5- سوالات تحقیق 2-6- تعریف واژه ها 2-7- مشکلات و محدودیت ها 2-8- ملاحظات اخلاقی 2-9- مواد و روشها 2-9-1- نوع مطالعه 2-9-2- جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 2-9-3- مكان و زمان انجام مطالعه 2-9-4- روش جمع آوری داده ها 2-9-5- روش اجرای طرح 2-9- 6- روش تجزیه و تحلیل داد ها  فصل 3 3-1-آمار توصیفی 3-1-1- مشخصات عمومی 3-1-2- بررسی پارامترهای امواج 3-1-2-1- زمان نهفتگی 3-1-2-1- زمان نهفتگی 3-1-2-1-1- در افراد بینا 3-1-2-1-2- در افراد نابینای زودهنگام 3-1-2-2- دامنه 3-1-2-2-1- در افراد بینا 3-1-2-2-2- در افراد نابینای زودهنگام 3-2- آمار تحلیلی 3-2-1- تاثیر وضعیت بینایی بر پارامترهای امواج 3-2-1-1- زمان نهفتگی 3-2-1-1- 1- در افراد بینا و نابینای زودهنگام 3-2-1-2- دامنه 3-2-1-2-1- در افراد بینا و نابینای زودهنگام فصل 4 4-1-بحث 4-2- مقایسه زمان نهفتگی قله امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام 4 -3- مقایسه دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام 4-4- دلایل احتمالی کاهش زمان نهفتگی و افزایش دامنه در افراد نابینای زودهنگام 4-5- نتیجه گیری 4-6- پیشنهادات منابع فهرست جداول عنوان صفحه فصل 2 جدول 2-1- پروتکل ثبت اموج وابسته به رخداد شنوایی فصل 3 جدول 3-1- تعداد و توزیع فراوانی افراد بینا و نابینای زودهنگام برحسب میزان تحصیلات جدول 3-2- توزیع فراوانی سن افراد بینا جدول 3-3- توزیع فراوانی سن افراد نابینای زودهنگام جدول 3-4- شاخص های مركزی و پراكندگی زمان نهفتگی امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا جدول 3-5- شاخص های مركزی و پراكندگی زمان نهفتگی امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد نابینای زودهنگام جدول 3-6- شاخص های مركزی و پراكندگی دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا جدول 3-7- شاخص های مركزی و پراكندگی دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد نابینای زودهنگام جدول 3-8- مقایسه زمان نهفتگی امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و افراد نابینا جدول 3-9- مقایسه دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام فهرست نمودارها فصل 3 نمودار 3-1- تعداد افراد مورد مطالعه به تفکیک وضعیت بینایی و جنسیت نمودار 3-2- میانگین زمان نهفتگی امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام نمودار3-3- مقایسه میانگین دامنه امواج وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زودهنگام فهرست پیوست ها پیوست 1 – نمونه ای از امواج بدست آمده در فرد بینا و نابینا پیوست 2- پرسشنامه افراد بینا پیوست 3- پرسشنامه افراد نابینا پیوست 4- پرسشنامه مقیاس برتری دستی ادینبورگ پیوست 5- رضایت نامه پیوست6- پاسخ مکاتبات خارجی
 • معماری|پاورپوینت انواع آسانسورها در ساختمان
 • پاورپوینت انواع آسانسورها در ساختمان شناسه محصول :104158 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 882 حجم فایل: 3.88 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع آسانسورها در ساختمان ppt در 46 اسلاید تهیه شده…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت طراحی تابلو تبلیغاتی(بیلبورد)
 • پاورپوینت طراحی تابلو تبلیغاتی(بیلبورد) شناسه محصول :68389 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 328 حجم فایل: 2.61328125 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی تابلو تبلیغاتی(بیلبورد)  فایل پاورپوینت راهنمای طراحی تابلوهای تبلیغاتی(بیلبورد)،در…

 • علوم انسانی|مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی شناسه محصول :70408 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی توضیحات: فصل دوم…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی تاج محل
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی تاج محل شناسه محصول :102264 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 4483.998047 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی تاج محل   بخشی از متن…

 • عمران و ساختمان|تجربیات مدون دبیر حرفه و فن
 • تجربیات مدون دبیر حرفه و فن شناسه محصول :50753 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 378 حجم فایل: 0 مگابایت دانلود فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش می باشد…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت بررسی دریاچه مازندران
 • پاورپوینت بررسی دریاچه مازندران شناسه محصول :90576 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 164 حجم فایل: 0.013671875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی دریاچه مازندران در  16 اسلاید قابل ویرایش بزرگ…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.