مهندسی کشاورزی|پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران) شناسه محصول :53079 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 177 تعداد بازدید : 387 حجم فایل: 10.01269531 مگابایت

دانلود

پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های  زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران) این محصول در قالب فایل word و در 177 صفحه تهیه و تنظیم شده است.   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                 فصل اول چكیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1 1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2- تعریف حدود موضوع……………………………………………………………………………………….. 3 1-3- بیان مساله پزوهش…………………………………………………………………………………………… 3 1-4- سوالات پزوهش………………………………………………………………………………………………. 4 1- 5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4 1- 6- فصول پایان…………………………………………………………………………………………………… 4 فصل دوم كلیات وتعاریف 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 6 2-2- مناطق كشت گندم دیم……………………………………………………………………………………….. 6 2-3 روش های ناحیه بندی آگروكلیمایی          ……………………………………………………………. 7 2-4- تعیین تاریخ كشت گندم دیم……………………………………………………………………………….. 7 2-5- زمین آمار……………………………………………………………………………………………………….. 8 2-6- تحلیل مكانی…………………………………………………………………………………………………… 9 2-7- متغییرناحیه ای…………………………………………………………………………………………………. 9 2-8- نیم تغییر نما…………………………………………………………………………………………………… 10 2-9- مشخصات واریوگرام………………………………………………………………………………………… 10 الف- دامنه تاثیر………………………………………………………………………………………………………. 11 ب- سقف یا آستانه واریوگرام…………………………………………………………………………………….. 11 ج- اثر قطعه ای………………………………………………………………………………………………………. 12 2-10- تحلیل های ممكن از واریوگرام…………………………………………………………………………. 12 2-11-  مدل های تئوری نیم تغییر نما…………………………………………………………………………… 12 2-11-1- گروه فاقد آستانه………………………………………………………………………………………… 12 2-11-2- گروه حاوی آستانه……………………………………………………………………………………… 12 2-12- روش های میانیابی…………………………………………………………………………………………. 12 2-12-1- روش زمین آمار…………………………………………………………………………………………. 13 2-12-1-1- كریجینگ ساده………………………………………………………………………………………. 13 2-12-1-2- كریجینگ معمولی…………………………………………………………………………………… 13 2-12-1-3- كریجینگ جامع……………………………………………………………………………………… 14 2-12-1-4- كوكریجینگ…………………………………………………………………………………………… 14 2-12-2- روش های معین………………………………………………………………………………………… 15 2-12-2-1- روش میانگین متحرك وزنی……………………………………………………………………… 15 2-13- روش ارزیابی……………………………………………………………………………………………….. 15 فصل سوم مروری بر منابع……………………………………………………………………………………………………….. 17 3-1- پهنه بندی اقلیمی كشاورزی……………………………………………………………………………….. 17 3-1-1- سابقه تحقیق در خارج كشور………………………………………………………………………….. 17 3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران………………………………………………………………………………… 18 3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی كشاورزی ………………………………………………. 24 3-2- زمین آمار وداده های جوی………………………………………………………………………………… 26 3-2-1- سابقه تحقیق در خارج كشور………………………………………………………………………….. 26 3-2-2- سابقه تحقیق در ایران……………………………………………………………………………………. 30 3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار ……………………………………………………………….. 32   فصل چهارم مواد و روش ها 4-1- منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 33 4-2- جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………… 34 4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………….. 34 4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………… 39 4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی………………………………………………….. 39 4-6- تكمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی………………………………………………………….. 40 4-7- انتخاب طول دوره مشترك آماری………………………………………………………………………… 41 4-8- آزمون همگنی داده ها……………………………………………………………………………………….. 42 4-9-  آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………. 42 4-10-  آماده سازی داده ها……………………………………………………………………………………….. 42 4-11- تعیین تاریخ كشت…………………………………………………………………………………………. 46 4-12- متغییرهای تحت بررسی…………………………………………………………………………………… 47 4-12-1- رسم نقشه توزیع مكانی بارندگی در استان تهران………………………………………………… 47 4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به كل بارندگی سالانه برحسب درصد………. 48 4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی………………………………………………. 48 4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره……………………………….. 51 4-12-5- رسم نقشه توزیع مكانی دما در استان تهران………………………………………………………. 57 4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران………………………………………… 57 4-12-7- رسم نقشه توزیع مكانی تبخیر……………………………………………………………………….. 58 4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر………………………………………………………….. 59 4-13- فاكتورهای زمینی……………………………………………………………………………………………. 60 4-13-1-  توپوگرافی……………………………………………………………………………………………….. 60 4-13-2- شیب………………………………………………………………………………………………………. 61 4-14- روش های میانیابی…………………………………………………………………………………………. 61 4-14-1-  روش زمین آمار……………………………………………………………………………………….. 61 4-14-2- روش های معین………………………………………………………………………………………… 61 4-15- معیارهای ارزیابی…………………………………………………………………………………………… 62 4-16- پیش بینی عملكرد گندم…………………………………………………………………………………… 62     فصل پنجم نتایج 5-1- تاریخ كشت…………………………………………………………………………………………………… 65 5-2- نتابج روش های میانیابی……………………………………………………………………………………. 65 5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی………………………………………………… 66 5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار……………………………………… 73 5-2-3-  نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد……………………………………… 80 5-2-4-  نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد……………………. 85 5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما……………………………………………………… 101 5-2-6-  نقشه مكانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد…………………………………………………… 106 5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر……………………………………… 113 5-2-8-  نقشه توزیع مكانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد……………………………………….. 118 5-3 نقشه توپوگرافی……………………………………………………………………………………………….. 125 5-4- نقشه شیب……………………………………………………………………………………………………. 125 5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای كشت گندم دیم………………………………………………… 128 5-6- رابطه رگرسیونی به تفكیك شهرستانها………………………………………………………………….. 133 5-6-1- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان كرج………………………………………………… 133 5-6-2- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان فیروزكوه………………………………………….. 133 5-6-3- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان ورامین…………………………………………….. 134 5-6-4- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان دماوند……………………………………………… 135 5-6-5- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان ری…………………………………………………. 136 5-6-6- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان تهران………………………………………………. 137 فصل ششم 6-1- بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 138 6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی……………………………………………………………………. 138 6-1-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 141 منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 142
 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اذان و اقامه
 • پاورپوینت اذان و اقامه شناسه محصول :103349 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 1551 حجم فایل: 130.7412109 مگابایت دانلود پاورپوینت اذان و اقامه   استحباب گفتن اذان و…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اختلال خوردن، بی اشتهایی و علل آن
 • مبانی نظری اختلال خوردن، بی اشتهایی و علل آن شناسه محصول :88154 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 141 حجم فایل: 0.07421875 مگابایت دانلود مبانی نظری اختلال خوردن، بی اشتهایی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل داروخانه دراوزاکا ژاپن و تحلیل داروخانه پلاسبو
 • پاورپوینت تحلیل داروخانه دراوزاکا ژاپن و تحلیل داروخانه پلاسبو شناسه محصول :96254 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 208 حجم فایل: 11.33 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل دو نمونه موردی…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه
 • بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه شناسه محصول :56679 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 3.49609375 مگابایت دانلود بررسی مبانی فقهی حجیت…

 • کتابداری|پاورپوینت سازماندهي مواد 1 - فهرست نويسي
 • پاورپوینت سازماندهي مواد 1 - فهرست نويسي شناسه محصول :96216 موضوع : کتابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 173 تعداد بازدید : 821 حجم فایل: 442.3994141 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت سازماندهي مواد 1 : فهرست نويسي  …

 • معماری|پاورپوینت بیوگرافی رم کولهاس
 • پاورپوینت بیوگرافی رم کولهاس شناسه محصول :71912 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 333 حجم فایل: 0.680664063 مگابایت دانلود پاورپوینت بیوگرافی رم کولهاس پاورپوینت بیوگرافی رم کولهاس شامل 24 اسلاید (ویژه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *