مهندسی کشاورزی|برهم کنش پساب تصفیه شده ی شهری و كودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

برهم کنش پساب تصفیه شده ی شهری و كودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای شناسه محصول :56877 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 352 حجم فایل: 0.337890625 مگابایت

دانلود

برهم کنش پساب تصفیه شده ی شهری و كودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای   به منظور بررسی اثر پساب تصفیه شده‌ی شهری و كودهای شیمیایی بر عملکرد كمی ذرت دانه­ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال1389 در شهرستان گچساران اجرا گردید. کرت اصلی شامل دو سطح W1= آبیاری با آب معمولی و W2= آبیاری گیاهان در کل دوره رشد با پساب تصفیه شده فاضلاب و کرت فرعی شامل 3 سطح کودی: F1= شاهد (عدم استفاده ازکودهای شیمیایی)، F2= اعمال نصف کودهای شیمیایی N،  Pو K توصیه شده و F3= اعمال کامل کودهای شیمیایی N،  Pو K توصیه شده بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش آبیاری و كود شیمیایی بر صفات عملکرد دانه، طول بلال و تعداد دانه در ردیف بلال معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری با پساب تصفیه شده و تیمار کودی نصف کودهای شیمیایی N، P و K توصیه شده و کمترین آن مربوط به آبیاری معمولی و بدون مصرف کود، بود. همچنین اثر تیمار آبیاری و کودی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیك، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف  در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. استفاده از پساب تصفیه شده شهری در مقایسه با آبیاری معمول سبب افزایش معنی­دار کلیه این صفات گردید. به طوریكه مقدار عملكرد دانه برای تیمارهای W1، W2، F1، F2 ، F3، W2F2، W2F1و W2F3 به ترتیب 6303، 8363، 5760، 7975، 8265، 9290، 7400 و  8400 كیلوگرم در هكتار بدست آمد. در تیمار کودی F3 (اعمال کامل کودهای شیمیاییN، P وK توصیه شده) بالاترین و در تیمار کودی F1 (شاهد یا عدم استفاده از کودهای شیمیایی) کمترین این مقادیر بدست آمد.  واژه‌های كلیدی: پساب تصفیه شده‌، كودهای شیمیایی، عملکرد، ذرت   فهرست مطالب       چکیده                                                                                                   1         فصل اول: کلیات       1-1- مقدمه                                                                                            2        1-2- فرضیات پژوهش                                                                                8       1-3- هدف از اجرای این پژوهش                                                                   9            فصل دوم: سابقه پژوهش       2-1- تاریخچه استفاده از فاضلاب در کشاورزی                                                10       2-2- خصوصیات فاضلاب های شهری                                                           12       2-3- تصفیه فاضلاب                                                                                13       2-3-1- تصفیه مصنوعی فاضلاب                                                                 14       2-3-2- تصفیه طبیعی                                                                             14       2-4- تاثیر فاضلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک                                 15       2-4-1- شوری                                                                                       16       2-4-2- نسبت جذب سدیم(SAR)                                                             17       2-4-3- اسیدیته(PH)                                                                             17       2-4-4- غلظت عناصر سنگین در خاک                                                         17       2-5- بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب روی عملکرد و غلظت عناصر معدنی                18                                                                                                                                                                                                                                                                 2-5-1- عملکرد و شاخص های رشد                                                            18       2-5-2- تاثیر فاضلاب بر تجمع عناصر شیمیایی در اندام های مختلف گیاه               21       2-6- اثر کودهای شیمیایی بر خصوصیات کمی گیاهان                                      25       2-7- تاثیر آبیاری با فاضلاب بر آلودگی آب های زیر زمینی                                 26       2-7-1- نیترات                                                                                      27       2-7-2- میکروارگانیسم های بیماری زا                                                          27       2-7-3- عناصر سنگین                                                                             27                                                                           2-7-4- ترکیبات آلی سمی                                                                        28       2-8- مسایل بهداشتی استفاده مجدد از فاضلاب                                               28       2-8-1- حذف عوامل بیماری زا در روش های تصفیه فاضلاب                              28       2-8-2- انواع سیستم های آبیاری در رابطه با استفاده از فاضلاب                           28         فصل سوم: مواد و روش ها      3-1- موقعیت و مشخصات آب و هوایی محل اجرای آزمایش                                 30      3-2- ویژگی های خاک محل آزمایش                                                            30      3-3- نحوه تامین آب و پساب فاضلاب                                                            31      3-4- موارد زراعی                                                                                    31      3-4-1- انتخاب رقم                                                                                  31      3-4-2- آماده سازی زمین و نحوه کشت                                                         32       3-4-3- عملیات زراعی                                                                             32      3-5- اجرای طرح                                                                                     32      3-5-1- تیمارهای مورد مطالعه                                                                    32      3-5-2- تاریخ و نحوه نمونه گیری                                                                 33      3-5-3- روش های اندازه گیری مشخصات گیاهی                                              33      3-6- تجزیه و تحلیل آماری                                                                        34       فصل چهارم:  نتایج وبحث و پیشنهادات      4-1- تعداد سنبله در متر مربع                                                                     35        4-2- عملکرد بیولوژیک                                                                             38      4-3- طول بلال                                                                                       40      4-4- قطر بلال                                                                                        42      4-5- تعداد ردیف در بلال                                                                           43      4-6- تعداد دانه در ردیف                                                                           45      4-7- وزن صد دانه                                                                                   46      4-8- نتیجه گیری                                                                                    48                4-9- پیشنهادات                                                                                      49                 فهرست جداول 1-    جدول 1-1- انواع بیماریهایی که بوسیله فاضلاب تصفیه نشده انتقال مییابد  3 2-    جدول 1-2- تعداد طرحهای تحقیقاتی که در بعضی از کشورها در حال اجرا است. 7 3-    جدول 1-3- مساحت زمینهایی كه در بعضی كشورها بوسیله پساب آبیاری میشوند  8 4-    جدول 2-1- ترکیب شیمیایی یک نمونه شاخص فاضلاب شهری تصفیه نشده 13 5-    جدول 3-1- ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش    30 6-     جدول 3-2- تجزیه شیمیایی پساب تصفیه شده فاضلاب   31 7-    جدول 4-1- تجزیه آماری دادههای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر آبیاری با پساب و کودهای شیمیایی  37 8-    جدول 4-2-  مقایسه میانگینهای اثرات آبیاری و كود شیمیایی برای صفات عملكرد و اجزاء عملكرد 38 9-    جدول 4-3-  مقایسه میانگین‌های برهمكنش آبیاری و كود شیمیایی، برای صفات عملكرد و اجزاء عملكرد 38 فهرست نمودارها نمودار 4-1- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر عملکرد دانه  36 نمودار 4-2- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر عملکرد دانه  37 نمودار 4-3- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر عملکرد بیولوژیك   39 نمودار 4-4- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر عملکرد بیولوژیك   40 نمودار 4-5- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر طول بلال  41 نمودار 4-6- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر طول بلال  41 نمودار 4-7- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر قطر بلال  42 نمودار 4-8- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر قطر بلال  43 نمودار 4-9- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر تعداد ردیف در بلال44 نمودار 4-10- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر تعداد ردیف در بلال  44 نمودار 4-11- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر تعداد دانه در ردیف45 نمودار 4-12- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر تعداد دانه در ردیف   46 نمودار 4-13- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار آبیاری و کود شیمیایی بر وزن صد دانه  47 نمودار 4-14- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار آبیاری و کودی بر وزن صد دانه  47
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مانیتورینگ سلامت سازه ها
 • پاورپوینت مانیتورینگ سلامت سازه ها شناسه محصول :67047 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 451 حجم فایل: 1.155273438 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت روش مانیتورینگ سلامت سازه ها برای…

 • مدیریت|بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
 • بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن شناسه محصول :52898 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 435 حجم فایل: 0.124023438 مگابایت دانلود بیمه های آتش سوزی و…

 • معماری|پاورپوینت بیوگرافی زاها حدید و آثارش
 • پاورپوینت بیوگرافی زاها حدید و آثارش شناسه محصول :69795 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 2.544921875 مگابایت دانلود پاورپوینت بیوگرافی زاها حدید و آثارش پاورپوینت بیوگرافی زاها حدید…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی اقلیم تهران
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اقلیم تهران شناسه محصول :102237 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 9971.764648 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اقلیم تهران   بخشی از متن…

 • مهندسی پلیمر|پروژه ایجاد خاصیت فلوئورسنت به رنگ‌های روغنی
 • پروژه ایجاد خاصیت فلوئورسنت به رنگ‌های روغنی شناسه محصول :50789 موضوع : مهندسی پلیمر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 1525 حجم فایل: 1.739257813 مگابایت دانلود فسرسانس و فلوئورسانس پدیده‌هایی هستند كه در آن‌ها…

 • فقه و حقوق اسلامی|نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
 • نظریه نهاد گرایی نئولیبرال شناسه محصول :52485 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 355 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت دانلود نظریه نهاد گرایی نئولیبرالمقدمهدر دنیای امروزی هیچ دولتی نیست…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *