مهندسی کشاورزی|بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه پاتاوه

بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه پاتاوه شناسه محصول :57019 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 0.236328125 مگابایت

دانلود

بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه پاتاوه   به منظور بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور 2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در منطقه پاتاوه واقع در شهرستان دنا انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوك­های كامل تصادفی در چهار تكرار اجراء گردید. تیمارها شامل، 1- كود بارور2 به روش بذرمال 2- كود بارور2 به روش محلول پاشی 3- كود بارور2 به روش بذرمال +كود فسفاته 4- كود بارور 2 به روش محلول پاشی + كود فسفاته 5- كود فسفاته بدون بارور 2 بعنوان شاهد بودند. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد خوشه در واحد سطح (مترمربع)، طول سنبله، ارتفاع گیاه، میزان گلوتن دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه،‌ شاخص برداشت و فسفر دانه بود. نتایج نشان داد كه اثر تیمارها بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود. در اکثر صفات مورد ارزیابی تیمار کودی کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور 2 به روش بذرمال به همراه مصرف کود سوپر فسفات تریپل نسبت به سایر تیمارهای کودی برتری داشت. تیمار محلول­پاشی فسفات بارور 2 نیز در اکثر صفات کمترین مقدار بود. واژه­های كلیدی:  فارسی: عملكرد، گندم آبی الوند، كود زیستی، كود فسفات بارور 2.   فهرست جداول   چکیده 1 فصل اول: مقدمه  2 1-1-کلیات   2 1-1- هدف از اجرای این پژوهش    5 1-2- فرضیات پژوهش    5 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 6 2-1- گندم و اهمیت آن  6 2-2- گیاهشناسی گندم  6 2-2-1- ریشه  7 2-2-2- برگ   7 2-2-3- ساقه  8 2-2-4- گل آذین  8 2-2-5- دانه  9 2-3- مراحل رشد و نمو گندم  9 2-4- اهمیت اقتصادی و تغذیهای گندم  10 2-5- سطح زیر کشت و تولید گندم  11 2-6- نیازهای آب و هوایی و سازگاری گندم  12 2-7- اهمیت تغذیه در گیاه 12 2-8- عنصر فسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه گندم  13 2-8-1- خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته  13 2-8-2- فسفر در گیاه 14 2-8-2-1-  مقدار و اشكال مختلف فسفر در گیاه 14 2-8-2-2- نقش فسفر در گیاه 15 2-8-3- علائم كمبود فسفر در گیاه 16 2-8-4- فسفر در خاک: 16 2-8-5- تبدیل فسفر آلی به فسفر معدنی: 17 2-8-6- مقدار و نوع فسفر در خاک، و تاثیر مصرف کود بر روی وضعیت فسفر در خاک   18 2-8-7- اثر pH بر روی قابلیت جذب فسفر: 19 2-8-8- اثرات فسفر بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم  20 2-9- کودهای زیستی: 21 2-9-1- تاریخچه  21 2-9-2- باکتریهای سودموناس و باسیلیوس: 23 2-9-3- تاثیر باکتریهای محرک رشد بر روی رشد گیاهان : 23 2-9-4- کود زیستی فسفاته بارور – 2  25 2-9-5- مزایای کود زیستی فسفاته بارور – 2  26 2-9-6- بررسی تاثیر كود زیستی بارور-2  بر عملكرد گندم  28 2-9-7- نتایج استفاده از كود زیستی فسفاته بارور-2 در برنج  29 فصل سوم: مواد و روشها 33 3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش    33 3-1-1- تغییرات درجه حرارت شبانهروزی یاسوج در طول دورهی رشد گندم  34 3-2- مشخصات هواشناسی منطقه  34 3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    34 3-4- مشخصات طرح آزمایشی  35 3-5- عملیات زرا عی  35 3-6- صفات مورد بررسی  36 3-6-1- طول برگ پرچم  36 3-6-2- شاخص سطح برگ   36 3-6-3- ارتفاع گیاه 36 3-6-4- طول سنبله  36 3-6-5- تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) 36 3-6-6- تعداد دانه در سنبله  37 3-6-7- تعیین میزان عملکرد بیولوژیک   37 3-6-8- تعیین میزان عملکرد دانه  37 3-6-9- وزن هزار دانه  37 3-6-10- تعیین شاخص برداشت   37 3-6-11- تعیین میزان گلوتن دانه  38 3-7- محاسبات آماری  38 فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات  39 4-1- طول برگ پرچم  39 4-2- شاخص سطح برگ   39 4-3- تعداد سنبله در متر مربع  41 4-4- تعداد دانه در سنبله  42 4-5- وزن هزار دانه  43 4-6- طول سنبله  44 4-7- ارتفاع بوته  44 4-8- عملكرد بیولوژیك   46 4-9- عملكرد دانه  46 4-10- شاخص برداشت   48 4-11- گلوتن دانه  49 4-12- فسفر دانه  50 4-13- همبستگی بین صفات مورد بررسی  50 4-14- نتیجه‌گیری  53 4-15- پیشنهادات   53 4-16- فهرست منابع  54 فهرست شکل­ها شكل 3-1- روند تغییرات حداقل، حداكثر و میانگین دما در فصل رشد گندم (89-1388) 37 فهرست نمودارها نمودار 4-1- مقایسه میانگین تیمارها برای طول برگ پرچم  43 نمودار 4-2- مقایسه میانگین تیمارها برای شاخص سطح برگ   44 نمودار 4-3- مقایسه میانگین تیمارها برای تعداد سنبله در مترمربع  45 نمودار 4-4- مقایسه میانگین تیمارها برای تعداد دانه در سنبله  46 نمودار 4-5- مقایسه میانگین تیمارها برای وزن هزار دانه  47 نمودار 4-6- مقایسه میانگین تیمارها برای طول خوشه  48 نمودار 4-7- مقایسه میانگین تیمارها برای ارتفاع بوته  48 نمودار 4-8- مقایسه میانگین تیمارها برای عملكرد بیولوژیك   50 نمودار 4-9- مقایسه میانگین تیمارها برای عملكرد دانه  50 نمودار 4-10- مقایسه میانگین تیمارها برای شاخص برداشت   51 نمودار 4-11- مقایسه میانگین تیمارها برای گلوتن دانه  51 نمودار 4-12- مقایسه میانگین تیمارها برای فسفر دانه  52
 • آزمون های استخدامی|سوالات های مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی
 • سوالات های مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی شناسه محصول :40246 موضوع : آزمون های استخدامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 193 تعداد بازدید : 1205 حجم فایل: 0.727539063 مگابایت دانلود به نام خدا   نمونه سوالات استخدامی …

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی شناسه محصول :70457 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 0.064453125 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال…

 • معماری|پاورپوینت معماری پایدار
 • پاورپوینت معماری پایدار شناسه محصول :40125 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 884 حجم فایل: 6.196289063 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری پایدار   پاورپوینت معماری پایدار دارای ۵۶ اسلاید بوده که می…

 • معماری|پاورپوینت معماری موزه هنر مدرن نیویورک
 • پاورپوینت معماری موزه هنر مدرن نیویورک شناسه محصول :103558 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 349 حجم فایل: 1.41 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری موزه هنر مدرن نیویورک ppt در 40 اسلاید…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم ساختمانی پیش ساخته با قاب های سرد نورد شده (LSF) به شیوه اجرای طبقه ای
 • پاورپوینت سیستم ساختمانی پیش ساخته با قاب های سرد نورد شده (LSF) به شیوه اجرای طبقه ای شناسه محصول :74025 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 267 حجم فایل:…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت مبانی برنامه ریزی درسی چیست
 • پاورپوینت مبانی برنامه ریزی درسی چیست شناسه محصول :92478 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 437 حجم فایل: 0.381835938 مگابایت دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی درسی چیست   پاورپوینت مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.