مهندسی کشاورزی|بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم شناسه محصول :57147 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 0.2421875 مگابایت

دانلود

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم   به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی سطوح مختلف کلات های آهن و روی در مراحل ابتدای ساقه دهی و خوشه دهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم چمران در شرایط دیم، یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در شهرستان کازرون بخش کمارج به شرح زیر اجرا شد. تیمارها ترکیبی از 4 سطح کلات آهن (صفر، 2، 10 و 18 گرم بروکسیل آهن) و 4 سطح کلات روی (صفر، 2، 10 و 14 گرم لیبریل روی) مشتمل بر 16 تیمار در سه تکرار اجرا شد. پارامترهای مورد بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد پنجه موثر در بوته، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع بوته، طول خوشه و وزن هزار دانه و میزان پروتئین دانه گندم بود.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که محلول پاشی با کلات های آهن و روی هر یک به تنهایی یا به صورت ترکیبی اثرات متفاوتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دارند. اثر سطوح کلات آهن، سطوح کلات روی و تأثیر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معنی دار شد به طوری که مقدار عملکرد دانه در سطح 2 گرم کلات آهن و 2 گرم کلات روی به 3500 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد (1783 کیلوگرم در هکتار) بود و افزایش عملکردی برابر 1700 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تأثیر متقابل کاربرد سطوح 18 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی موجب افزایش تعداد پنجه موثر در بوته به 033/6 در مقایسه با تیمار شاهد (9/2) گردید. حداکثر تعداد دانه در خوشه با کاربرد 2 گرم کلات آهن و 14 گرم کلات روی به میزان 77/35 دانه در خوشه در مقایسه با شاهد (26 دانه در خوشه) گردید. حداکثر وزن هزار دانه با کاربرد 2 گرم کلات آهن همراه با صفر گرم کلات روی به میزان 83/24 گرم به دست آمد در حالی که با عدم کاربرد این کلات ها، وزن هزار دانه برابر 20 گرم بود.حداکثر میزان پروتئین دانه به میزان 46/10 درصد در اثر تیمار 18 گرم کلات آهن ×10گرم کلات روی در مقایسه با شاهد(26/7 درصد) حاصل شد. با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد میزان 2 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی و 2 گرم کلات اهن همراه با 10 گرم کلات روی موجب حداکثر عملکرد گندم دیم شده است.  واژه های کلیدی: گندم، محلول پاشی، بروکسیل آهن، لیبریل روی، عملکرد و اجزاء عملکرد.   فهرست مطالب   چکیده 1 فصل اول: مقدمه وکلیات 2 1- مقدمه 2 1-1- اهداف تحقیق 3 1-2-فرضیه ها 3 1-3- مبداء گندم 4 1-4- گیاه شناسی گندم 4 1-5- رده بندی گندم 4 1-6- سطح زیر کشت گندم 5 1-7- تاثیر آهن در تغذیه گندم 6 1-7-1- نقش آهن در گیاه 6 1-7-2- مقدار آهن در خاک و گیاه 6 1 -7-3- کلاتهای آهن 8 1-7-3-1- عوامل کلات کننده عناصر غذایی 9 1-7-3-2- مزایای کلاتها نسبت به کودها ی شیمیایی عناصر کم مصرف 10 1-8- عنصر روی در تغذیه گندم 11 1 -8-1- نقش روی در گیاهان 11 1 -8-2- مقدار روی در خاک و گیاه 12 1-8-3- جذب و انتقال روی در خاک و گیاه 13 1 -8-4- کمبود عنصر روی 14 فصل دوم: بررسی منابع 16 2-1- مروری بر منابع16 فصل سوم: مواد و روش ها 19 3-1- مشخصات محل اجرای تحقیق 19 3-2- تعیین خصوصیات خاک محل اجرای تحقیق 19 3-3- شرایط اقلیمی محل اجرای تحقیق 19 3-4- روش آماری اجرای آزمایش 21 3-5- اندازه گیری ها 21 3-6- آنالیز آماری 22 3-7- تیمارهای آزمایش 23 فصل چهارم: نتایج و بحث 24 4-1- عملکرد دانه گندم 24 4-2- تعداد پنجه و پنجه های موثر در بوته گندم 28 4-3- ارتفاع بوته گندم 32 4-4- طول خوشه گندم 34 4-5- تعداد دانه در خوشه 35 4-6- وزن هزار دانه 39 4-7- مقدار پروتئین دانه 41 4-8- نتیجه گیری و بحث 44 4-9- پیشنهادات و توصیه ها 45 فهرست منابع 46 چکیده انگلیسی 53 فهرست جداول 3-1- نتایج فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش منطقه کمارج 20 3-2- میانگین میزان بارندگی ماهانه در ایستگاه باران سنجی بناف 20 3-3- شرح مختصر تیمارهای آزمایش 23 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر صفات اندازه گیری شده 24 فهرست نمودارها 4-1- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر عملکرد گندم دیم رقم چمران 26 4-2- اثر سطوح مختلف کلات روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران 26 4-3- برهم کنش کلات آهن و روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران  4-4-اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران  4-5- اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران 30 4-6- برهم کنش آهن و روی بر تعداد پنجه مثمر در بوته گندم دیم رقم چمران 31 4-7-اثر سطوح مختلف کلات روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران 33 -8- برهم کنش کلات آهن و روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران 33 4-9- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر طول خوشه گندم دیم رقم چمران  4-10- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 37 4-11-اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 3 74-12- برهم کنش کلات آهن و روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 384 -13-اثر سطوح مختلف کلات آهن بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران 40 4-14- برهم کنش کلات آهن و روی بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران 4 04-15- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 2 4-16- اثر سطوح مختلف کلات روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 42 4-17- برهم کنش کلات آهن و روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 43
 • علوم تربیتی|پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)
 • پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی) شناسه محصول :97055 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 857.3818359 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)،…

 • صنایع|پاورپوینت الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری
 • پاورپوینت الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری شناسه محصول :99440 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 2868.357422 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش…

 • معماری|پاورپوینت پروژه آشنایی با مرمت ابنیه
 • پاورپوینت پروژه آشنایی با مرمت ابنیه شناسه محصول :88238 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 2.432617188 مگابایت دانلود پاورپوینت پروژه آشنایی با مرمت ابنیه   فهرست موزه قزوین…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان هیدرولیکی
 • پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان هیدرولیکی شناسه محصول :97754 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 564.7666016 مگابایت دانلود در…

 • فقه و حقوق اسلامی|حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی
 • حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی شناسه محصول :54967 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بتن‌های دیرگداز
 • پاورپوینت بتن‌های دیرگداز شناسه محصول :73450 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 1.37890625 مگابایت دانلود پاورپوینت بتن‌های دیرگدازبتن‌های دیرگداز بتن‌های دیرگداز به مواد معمولاً غیرفلزی گفته…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.