مهندسی کشاورزی|بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان

بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان شناسه محصول :56618 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 369 حجم فایل: 0.176757813 مگابایت

دانلود

بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان   به منظور بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی بر عملكرد و اجزای عملكرد گیاه ریحان در سال 1391 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تیمار و سه تکرار اجرا گردید . تیمار های آزمایش شامل کاربرد محلول پاشی با نانو نقره در سه سطح (0 ،60 و120 پی پی ام) و اعمال یون های گازی در سه سطح (بدون یون گازی، یون گازی تک قطبی مثبت و یون گازی تک قطبی منفی) بودند. نتایج نشان داد که یون های گازی تک قطبی مثبت بر شاخص های عملكردی ریحان اثر مثبت داشته و برعكس یون های گازی تک قطبی منفی اثر منفی دارد. اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف نانو نقره بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین مقدار وزن تر قسمت خوراکی مربوط به تیمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام  + یون گازی تک قطبی مثبت (7/24 گرم) و کمترین وزن مربوط به تیمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام  + یون گازی تک قطبی منفی (43/13 گرم) بود. این در حالی است كه عدم اختلاف معنی دار بین سه تیمار یون گازی مثبت و تیمار یون گازی مثبت + محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام و تیمار محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام نشان می دهد که می توان در شرایط محدودیت امکان تولید یون های گازی از محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام بجای اعمال تیمار یون های گازی بهره گرفت و در صورتی که تولید محصول بیولوژیک مد نظر باشد یون های گازی را جایگزین کاربرد نانو نقره نمود.   واژگان کلیدی :ریحان، نانو نقره، یون های گازی   فهرست مطالب   چکیده 2 فصل اول. 3 مقدمه و اهداف.. 3 1-1- مقدمه. 3 1-2- اهداف.. 5 فصل دوم. 6 کلیات و بررسی منابع. 6 2-1- اهمیت کشاورزی.. 7 2-2- افزایش بهره وری در كشاورزی.. 7 2-3- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی.. 8 2-4-  رابطه گیاهان دارویی و بیماری.. 9 2-5- ترکیبات مهم گیاهان دارویی.. 9 2-5-1- اسانس ها: 9 2-5-2- آلکالوئیدها: 9 2-5-3- مواد تلخ مزه: 9 2-5-4- فلاونوئیدها: 10 2-5-5- تانن ها: 10 2-5-6- مواد لعاب‌دار: 10 2-6- ویژگی های گیاهان دارویی.. 10 2-7- ویژگی های گیاه ریحان. 11 2-7-1- گیاهشناسی.. 12 2-7-2- خواص دارویی.. 12 2-7-3- گل.. 13 2-7-4- بذر 13 2-7-5- برگ.. 14 2-7-6- ساقه. 14 2-7-7- ریشه. 14 2-7-8- تکثیر. 14 2-8- خاک.. 15 2-9- دما 16 2-10- آب.. 16 2-11- نور 17 2-12- مالچ: 17 2-13- کوددهی: 18 2-14- بادشكن: 19 2-15- ترکیبات: 19 2-16- مواد غذایی: 20 2-17- ویتامین: 20 2-18- نانو ذرات.. 20 2-19- روش های تولید نانو ذرات.. 21 2-20- سوابق تحقیق.. 22 2-20-1- نانو ذرات نقره 22 2-20-2- یون های گازی.. 26 فصل سوم. 27 مواد و روش ها 27 3-1- زمان اجرای آزمایش… 28 3-2-مشخصات محل اجرای طرح. 28 3-3-  مشخصات خاک وآب مورد استفاده آزمایش… 28 3-4- آماده سازی  و کاشت.. 29 3-5- مشخصات رقم مورد استفاده در آزمایش… 29 3-6- یون های گازی مورد استفاده در آزمایش… 30 3-7- خصوصیات نانو نقره مورد استفاده در آزمایش… 31 3-8- آبیاری.. 31 3-9- آفات و بیماریها 32 3-10- مشخصات طرح آزمایشی.. 32 3-12- صفات مورد بررسی.. 33 3-12-1- ارتفاع بوته. 33 3-12-2- قطر ساقه. 33 3-12-3- وزن تر قسمت فوقانی.. 33 3-12-4-وزن تر قسمت خوراکی.. 33 3-12-5- وزن خشک قسمت خوراکی.. 33 3-12-6- وزن خشک قسمت فوقانی.. 33 3-13- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات.. 34 فصل چهارم. 35 نتایج و بحث.. 35 4-1- ارتفاع بوته. 36 4-1-1- اثرات یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته. 36 4-1-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته. 37 4-2- قطر ساقه اصلی.. 37 4-2-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلی.. 37 4-2-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلی.. 38 4-3- وزن تر قسمت فوقانی.. 39 4-3-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقانی.. 39 4-3-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقانی.. 40 4-4- وزن خشك قسمت فوقانی.. 41 4-4-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقانی.. 41 4-4-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقانی.. 41 4-5- وزن تر قسمت خوراکی.. 42 4-5-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی.. 42 4-5-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی.. 43 4-6- وزن خشك قسمت خوراکی.. 44 4-6-1- اثر یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی.. 44 4-6-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی.. 45 4-7- ضریب همبستگی بین صفات.. 49 فصل پنجم. 51 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 51 منابع و مآخذ: 54 فهرست جداول     عنوان                                                                                                         صفحه جدول شماره 2-1: موادغذایی موجود در ریحان.. 20 جدول شماره 2-2: املاح غذایی و ویتامین موجود در ریحان.. 20 جدول شماره 3- 1: صفات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده درآزمایش…. 28 جدول شماره 3- 2: نتیجه آزمون آب مورد استفاده درآزمایش…. 29 جدول شماره 3-3: خصوصیات  فیزیكی نانو نقره مورد استفاده در آزمایش…. 31 جدول شماره  4-1: میانگین مربعات تجزیه واریانس صفات مورد بررسی.. 46 جدول شماره  4-2: مقایسات میانگین اثر یون های گازی بر صفات مورد بررسی.. 47 فهرست اشكال و نمودار ها عنوان                                                                                                                صفحه شکل شماره 3-1: مولد خازنی یون های گازی.. 31 نمودار شماره 4-1 : تاثیر یون گازی روی ارتفاع بوته. 37 نمودار شماره 4-2 : تاثیر یون گازی روی قطر ساقه اصلی.. 38 نمودار شماره  4-3 : تاثیر یون گازی روی وزن تر قسمت فوقانی.. 40 نمودار شماره 4-4 : تاثیر یون گازی بر وزن خشك قسمت فوقانی.. 42 نمودار شماره 4-5 : تاثیر یون گازی روی وزن تر قسمت خوراکی.. 43 نمودار شماره 4-6 : تاثیر یون گازی روی وزن خشك قسمت خوراکی.. 45
 • پزشکی|پاورپوینت ارتروسکوپی
 • پاورپوینت ارتروسکوپی شناسه محصول :70958 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 414 حجم فایل: 31.17285156 مگابایت دانلود پاورپوینت ارتروسکوپی آرتروسكوپی Arthro Scopy (دیدن مفصل): دستگاه های مورد نیاز: 1-مانیتور(صفحه نمایش) 2-منبع…

 • علوم اجتماعی|بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر روش یادگیری مشاركتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :65689 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 0.075195313…

 • زیست شناسی|پاورپوینت در مورد دوزیستان
 • پاورپوینت در مورد دوزیستان شناسه محصول :101492 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 601 حجم فایل: 1210.459961 مگابایت دانلود پاورپوینت در مورد دوزیستان   دوزیستان به جانورانی گفته می شود…

 • کسب و کار|تحقیق درباره شغل سردفتر
 • تحقیق درباره شغل سردفتر شناسه محصول :65380 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 584 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود تحقیق درباره شغل سردفتر فهرست مطالب   وظایف سردفتری.. 5…

 • حسابداری|پاورپوینت حسابداري مالياتي
 • پاورپوینت حسابداري مالياتي شناسه محصول :97229 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 221 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 518.3544922 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت حسابداري مالياتي   تاليف : محمد رمضان احمدي فرمت فایل: ppt…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تحلیل PESTEL چیست
 • پاورپوینت تحلیل PESTEL چیست شناسه محصول :103445 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 479 حجم فایل: 4173.237305 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل PESTEL چیست پاورپوینت تحلیل PESTEL چیست شامل 40 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *