مهندسی کشاورزی|بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم ت

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم ت شناسه محصول :56944 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 392 حجم فایل: 1.469726563 مگابایت

دانلود

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل  بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم ت   در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 با طرح پایه کاملا تصادفی تاثیر سطوح مختلف (0،4، و 8 درصد) کنجاله گوار و آنزیم همی‌سل (0و 05/0 درصد)  بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و غلظت برخی از فراسنجه‌های خونی مرغ های تخمگذار تجاری لگهورن سویه،‌ های لاین W-36 به مدت 12 هفته در دوره دوم تخمگذاری مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش 72  قطعه مرغ تخمگذار به صورت تصادفی به 6 تیمار تقسیم شدند. هر تیمار دارای 4 تکرار و 3 قطعه مرغ در هر تکرار بود. در طول آزمایش عملکرد مرغ های تخم گذار (مصرف خوراک، میانگین وزن تخم مرغ، میانگین وزن توده تخم مرغ، درصد تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی و تغییرات وزن مرغان تخمگذار)، خصوصیات کیفی تخم مرغ (رنگ زرده، ضخامت پوسته، استحکام پوسته، ارتفاع سفیده، واحد هاو و میزان کلسترول تخم مرغ)، و غلظت برخی از فراسنجه‌های خونی ( تری گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL و VLDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد صفات عملکردی تحت تاثیر کنجاله گوار قرار نگرفت. استفاده از آنزیم همی سل در جیره، باعث بهبود معنی دار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی ‌‌گردید (05/0>p). مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، وزن توده تخم مرغ و میانگین وزن تخم مرغ به طور معنی داری تحت تاثیر، اثر متقابل کنجاله گوار و آنزیم قرار گرفت (p<0/05). اثرات کنجاله گوار و آنزیم بر رنگ زرده معنی دار بود (p<0/05). اثر متقابل معنی دار بین سطوح کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر ارتفاع سفیده، واحد هاو، رنگ زرده و کلسترول تخم مرغ مشاهده گردید (p<0/05)  تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر غلظت فراسنجه‌های خونی معنی دار نبود. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سطح 8 درصد کنجاله گوار با یا بدون افزودن آنزیم همی‌سل تاثیر منفی بر عملکرد مرغ های تخمگذار نداشت.  واژه های کلیدی: کنجاله گوار، آنزیم همی سل، عملکرد ، فراسنجه‌های خونی، مرغ تخمگذار    فهرست مطالب   چکیده……………………………………………………………………….. الف فصل اول: مقدمه   1-1–مقدمه……………………………………………………. 2 فصل دوم: کلیات و بررسی منابع   2-1– پروتئین ها…………………………………………………………………….. 6 2-2- اهمیت پروتئین در تغذیه طیور…………………………………………………………. 6 2-3- طبقه بندی پروتئین ها…………………………………………………………… 7 2-3-1- پروتئین های ساده………………………………………………………………. 7 2-3-1-1- پروتئین های رشته ای……………………………………….. 8 2-3-1-2- پروتئین های کروی…………………………………………………….. 8 2-3-2- پروتئین های مرکب……………………………………………………………. 9 2-4- کنسانتره‌های پروتئینی…………………………………………………….. 10 2-4-1- منابع پروتئین‌های گیاهی………………………………………………………….. 10 2-4-2- منابع پروتئین‌های حیوانی…………………………………………. 11 2-5- ارزیابی کیفیت پروتئین…………………………………………… 11 2-6-   پروتئین و مصرف خوراک………………………………………. 12 2-7- پروتئین و تولید تخم مرغ……………………………………….. 12 2-8- پروتئین و اندازه تخم مرغ……………………………………………………….. 12 2-9- پروتئین و تشکیل تخم مرغ…………………………………… 13 2-10- ساختمان و ترکیب شیمیائی تخم مرغ………………………………… 14 2-10-1- نطفه یا جسم رویان…………………………………. 14 2-10-2- زرده………………………………………… 14 2-10-3- آلبومین یا سفیده…………………………………. 14 2-10-4- غشاء تخم‌مرغ……………………………………………….. 15 2-10-5- پوسته آهکی…………………………………………. 15 2-11- دستگاه تولید مثل مرغ………………………………………………………………….. 15 2-11-1- تخمدان………………………………………… 15 2-11-2- اویداکت یا مجرای تخم مرغ……………………………………………….. 15 2-11-2-1- اینفاندیبولوم………………………………………………………………….. 15 2-11-2-2-مگنوم…………………………………………………………… 16 2-11-2-3-ایستموس………………………………………………………. 16 2-11-2-4-رحم………………………………………………………….. 16 2-11-2-5- مهبل……………………………………………….. 16 2-12- گیاه شناسی گوار…………………………………………………….. 17 2-13- تاریخچه گوار………………………………………. 17 2-14- خصوصیات گیاه گوار…………………………………………………………………………………………… 17 2-14-1- شرایط پرورش گیاه گوار…………………………………………………………………….. 18 2-15- میزان تولید دانه گوار در جهان…………………………………………………………………….. 19 2-16- صمغ‌ها………………………………………………………………………….. 19 2-16-1- صمغ گوار………………………………………………………….. 20 2-16-1-1- تولید صمغ از دانه گوار………………………………………………….. 20 2-16-1-2- اهمیت اقتصادی صمغ گوار…………………………………………………………………… 21 2-17- کنجاله گوار……………………………………………………………. 22 2-17-1- پروتئین کنجاله گوار………………………………………………………….. 22 2-17-1-1-کیفیت پروتئین کنجاله گوار……………………………………………………………………. 23 2-17-1-2- انرژی قابل متابولیسم کنجاله گوار………………………………………………….. 24 2-17-1-3- مواد ضد تغذیه‌ای کنجاله گوار…………………………………………………………. 25 2-17-1-3-1- بازدارنده تریپسین…………………………………………………………………….. 25 2-17-1-3-2- ساپونین……………………………………………………………… 26 2-17-1-3-3- گالاکتومانان…………………………………………………………………… 27 2-18- نقش پلی ساکاریدهای غیره نشاسته‌ای در تغذیه طیور……………………………………………………………………….. 28 2-18-1- کمیت و کیفیت پلی ساکاریدهای غیره نشاسته‌ای در مواد خوراکی…………………………………………….. 28 2-18-2- اثرات ضد تغذیه‌ای پلی ساکاریدهای غیره نشاسته‌ای محلول………………………………………………………… 29 2-19- آنزیم‌ها…………………………………………….. 30 2-20- نقش آنزیم‌های گوارشی در هضم کربوهیدرات‌ها…………………………………………….. 30 2-21- تاریخچه استفاده از آنزیم در تغذیه طیور……………………………………………… 30 2-22- استفاده عملی از آنزیم‌های خوراکی در جیره های غذایی طیور………………………………………………………… 32 2-23- آنزیم همی سل…………………………………………… 32 2-24- فواید استفاده از آنزیم همی سل در تغذیه طیور…………………………………………… 33 2-24-1- تاثیر آنزیم همی سل روی بهبود جذب مواد مغذی………………………………………………………………………… 33 2-24-2- تاثیر آنزیم همی سل روی بهبود یکنواختی گله……………………………………………………………………………… 33 2-24-3- تاثیر آنزیم همی سل روی بهبود وضعیت فیزیولوژیکی بدن و تولید…………………………………………….. 33 2-24-4- اهمیت اقتصادی استفاده از آنزیم همی سل در تغذیه طیور…………………………………………………………. 34 2-24-5- تاثیر آنزیم همی سل بر بهبود عملکرد گله‌های آلوده به کوکسیدیوز و آنتریت……………………………. 35 2-25- بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون استفاده از کنجاله گوار در جیره‌‌های غذایی طیور………………….. 35 2-26- پژوهشهای انجام شده راجع به استفاده از آنزیم همی سل در جیره ‌های حاوی بتا- مانان……………… 37 فصل سوم: مواد و روش‌ها 3-6-   مدیریت و مکان آزمایش…………………………………………. 40 3-1-1- مواد آزمایشی………………………………………… 40 3-1-2- محل آزمایش…………………………………… 40 3-1-3-آماده سازی سالن پرورش………………………………………………………… 41 3-1-4- دوره پیش از آزمایش…………………………………………………….. 41 3-2- تیمارهای آزمایشی……………………………………………………….. 41 3-3- جیره های آزمایشی………………………………………. 42 3-4- تعیین ترکیبات شیمیایی کنجاله گوار…………………………………………….. 43 3-5- آنزیم مورد استفاده در این تحقیق…………………………………………………………….. 43 3-6- میزان فعالیت هر آنزیم در هر کیلوگرم مولتی آنزیم همی سل………………………………. 43 3-7- صفات عملکردی…………………………………………….. 44 3-7-1-میانگین خوراک مصرفی………………………………………………………………….. 44 3-7-2-میانگین وزن تخم مرغ………………………………………………………………………….. 44 3-7-3- درصد تولید تخم مرغ……………………………………………………………………………….. 44 3-7-4-میانگین وزن توده تخم مرغ………………………………………………………………………… 44 3-7-5-ضریب تبدیل غذایی……………………………………………………………………………….. 44 3-7-6-  میانگین افزایش وزن …………………………………………………………………………………….. 44 3-8- نحوه و تعیین فراسنجه های خونی………………………………………………………………………. 45 3-9- صفات کیفی تخم مرغ…………………………………………………………………………………. 45 3-9-1- ارتفاع سفیده…………………………………………………………………………………. 45 3-9-2- تعیین ضخامت پوسته………………………………………………………………………… 45 3-9-3-تعیین استحکام پوسته………………………………………………………………………….. 45 3-9-4-شاخص رنگ زرده………………………………………………………………………….. 45 3-9-5- تعیین واحد هاو……………………………………………………………………………….. 45 3-9-6-  نحوه و تعیین کلسترول تخم مرغ……………………………………………………….. 46 3-10- طرح آماری……………………………………………………………………………………. 46 3-11- مدل آماری………………………………………………………. 46 فصل چهارم: نتایج و بحث 4-1-   صفات عملکردی………………………………………………………….. 48 4-1-1- خوراک مصرفی………………………………………………………………. 48 4-1-2- درصد تولید تخم مرغ…………………………………………………………….. 49 4-1-3- میانگین وزن تخم مرغ…………………………………………………………………… 50 4-1-4- میانگین وزن توده تخم مرغ…………………………………………………… 50 4-1-5- ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………… 51 4-1-6- افزایش وزن……………………………………………………….. 52 4-2- صفات کیفی تخم مرغ………………………………………………. 52 4-2-1- رنگ زرده…………………………………………………………. 52 4-2-2- ارتفاع سفیده…………………………………… 53 4-2-3- واحد هاو……………………………………………………… 53 4-2-4- استحکام پوسته…………………………………………. 54 4-2-5- ضخامت پوسته…………………………………. 54 4-2-6- کلسترول تخم مرغ………………………………………………….. 54 4-3- فراسنجه های خونی………………………………………… 55  نتیجه گیری کلی………………………………………………………………. 57 پیشنهادات………………………………………………… 57 جداول……………………………………………….. 58 فهرست منابع…………………………………………………………………. 61 فهرست جداول جدول 2-1- طبقه بندی تغذیه‌ای آسید‌های آمینه ………………………………………………. 7 جدول 2- 2- ترکیب شیمیای قسمت های مختلف دانه گوار…………………………………………………… 18 جدول 2- 3- ترکیبات و ارزش غذایی کنجاله گوار و دانه گوار…………………………………………………. 23 جدول 2- 4- ارزش غذایی پروتئین بعضی از منابع پروتئینی……………………………………………………….. 24 جدول 2- 5- مقادیر انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت برای فرآورده‌های فرعی گوار……………. 25 جدول 2- 6- فعالیت آنتی‌تریپسین درنمونه‌های گوار و سویا………………………………………. 26 جدول 2- 7- توان پایه (ارزش ماتریکسی) هر کیلوگرم همی سل جهت تنظیم جیرهای غذایی با حداقل قیمت 35 جدول 3- 1- اقلام خوراکی و ترکیبات شمیایی جیره‌های آزمایشی………………………………… 42 جدول 3- 2- ترکیب شیمیایی کنجاله گوارتعیین شده در آزمایشگاه……………………………. 43 جدول 3- 3- مقادیر آنزیم‌های موجود در مولتی آنزیم همی سل……………………………………………. 43 جدول 4- 1- مقایسه میانگین سطوح اثرات اصلی و اثرات متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر صفات عملکردی مرغ های تخمگذار……………………………………………………………. 58 جدول 4- 2- مقایسه میانگین سطوح اثرات اصلی و اثرات متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی برخصوصیات کیفی تخم مرغ          59 جدول 4- 3- مقایسه میانگین سطوح اثرات اصلی و اثرات متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر فراسنجه‌های خونی  در پایان آزمایش……………………. 60  فهرست شکل ها شکل 2- 1- اجزاء پروتئین تخم مرغ…………………………………….. 13 شکل 2- 2- بخش ‌های مختلف تخم‌مرغ………………………………….. 14 شکل 2- 3- تخمدان و اویداکت……………………………. 16 شکل 2- 4- میزان تولید دانه گوار در جهان……………………………………. 19 شکل 2- 5- ساختار شیمیای صمغ گوار……………………………………. 20 شکل 2- 6- فرآوری دانه گوار به منظور تولید صمغ و فرآورده های حاصله…………………… 21 شکل 2- 7- ساختار شیمیایی ساپونین………………………….. 27 شکل 2- 8- نحوه هیدرولیز گالاکتومانان توسط آنزیم همی سل………………………….. 33 شکل 2- 9- نمای کلی از نحوه عمل آنزیم همی سل بر بهبود عملکرد مرغ های تخمگذار……………….. 34 شکل 3- 1- سالن و واحدهای آزمایشی (قفس‌ها)…………………………………………………. 40  
 • روان شناسی|پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون آلپورت
 • پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون آلپورت شناسه محصول :86384 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 511 حجم فایل: 1.256835938 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون آلپورت   پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون…

 • جغرافیا|جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا
 • جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا شناسه محصول :56119 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 117 تعداد بازدید : 404 حجم فایل: 0.155273438 مگابایت دانلود توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا…

 • حسابداری|دانلود پاورپوینت اوراق منفعت
 • دانلود پاورپوینت اوراق منفعت شناسه محصول :96811 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 602.9658203 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع اوراق منفعت، در قالب ppt و در 17…

 • مدیریت|پاورپوینت اصول بازاریابی نوین
 • پاورپوینت اصول بازاریابی نوین شناسه محصول :100813 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 3625.798828 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی نوین، در قالب ppt و در…

 • روان شناسی|پاورپوینت آسیب ها وبحران های اجتماعی ، روانی و جنسی در کودکان،دختران و زنان
 • پاورپوینت آسیب ها وبحران های اجتماعی ، روانی و جنسی در کودکان،دختران و زنان شناسه محصول :103211 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 286 تعداد بازدید : 315 حجم فایل: 1715.717773 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • برق|پاورپوینت Lightning arrester برقگیر و اصول و ساختار آن
 • پاورپوینت Lightning arrester برقگیر و اصول و ساختار آن شناسه محصول :86759 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 1047 حجم فایل: 2.88671875 مگابایت دانلود پاورپوینت در مورد برقگیر و اصول و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *