مهندسی کشاورزی|بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن

بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن شناسه محصول :56992 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 358 حجم فایل: 0.611328125 مگابایت

دانلود

بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن   در حال حاضر در کشور ما به دلیل عدم آشنایی کامل با ارزش غذایی و نحوه استفاده بهینه ازچغندر­علوفه‌ای، بیشتر به صورت تازه به مصرف دام می­رسد که در اغلب موارد مشکلات گوارشی را به همراه دارد. این پژوهش به منظور بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه­ای وهمچنین سیلاژ آن انجام شد. بدین منظور چغندر علوفه­ای از مزارع سطح شهرستان تربت حیدریه در آبان­ماه برداشت و  جهت بررسی ارزش غذایی برگ و طوقه گیاه از ریشه غده­ای، به قطعات 1 الی 2 سانتیمتری خرد گردید. پس از تعیین میزان رطوبت، نمونه­ها را خشک کرده، در مرحله بعد جهت سیلو نمودن تیمارهای خرد شده جهت سیلاژ وبا توجه به اینکه درصد رطوبت مناسب سیلاژ (65درصد) باشد با کاه گندم مخلوط گردید. سپس در سطل­های پلاستیکی سیلو شدند و بعد از 45 روز باز شدند. ترکیبات شیمیایی شامل DM، OM، ASH، CP، EE، NDF و DAF طبق روش­های استاندارد اندازه­گیری شد. گوارش پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی با روش تولید گاز و تجزیه­پذیری ماده خشک با روش کیسه نایلونی و خوش­خوراکی با استفاده از روش کافه تریا  بر آورد شد.داده­ها در یک طرح کاملاً تصادفی(6 تیمار و 3 تکرار) با نرم افزار SAS آنالیز شد. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین خام در تیمار برگ و مقدار ADF  و NDF در تیمار سیلو شده  بیشتربود. حجم گاز تولیدی، گوارش پذیری ماده آلی، میزان تجزیه­پذیری شکمبه و انرژی متابولیسمی در تیمار ریشه بیشتر بود. همچنین ریشه چغندر­علوفه­ای میزان تجزیه­پذیری ماده خشک، خوش­خوراکی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها داشت(05/0>P). کلمات کلیدی: چغندر­علوفه‌ای، تجزیه­پذیری ماده خشک، تولید گاز، گوارش­پذیری، خوش‌­خوراکی     مقدمه وکلیات 1-مقدمه………………………………………………………………………….2 1-1- اهمیت سیلو کردن علوفه. 4 1-2- اهداف تحقیق. 5 فصل دوم :مروری بر مطالعات انجام شده 2-1- تحقیقات انجام شده برروی چغندر علوفه ای. 7 2-2- مقایسه چغندر علوفه ای نسبت به چغندر قند. 9 2-3- خصوصیات زراعی چغندر علوفه ای. 10 2-4- عوامل ضد تغذیه ای چغندرعلوفه ای. 10 2-5- اساس تهیه سیلاژ از علوفه. 12 2-6- تأثیر فرآیندسیلو بر شاخص‌های کیفی علوفه. 13 2-6-1- تغییرات عصاره عاری از نیتروژن (NFE) 13 2-6-2- تغییرات فیبر یا سلولز 14 2-6-3- تغییرات پروتئین خام 14 2-6-4- تغییرات مواد معدنی. 15 2-6-5- تغییرات ویتامینها 15 2-7- تعیین میزان تجزیه پذیری و قابلیت هضم نمونه‌های خوراکی. 16 2-7-1- روش کیسه‌های نایلونی. 16 2-7-2- آماده کردن نمونه. 188 2-7-3 تعداد اندازه‌گیری. 188 2-7-4- انکوباسیون و بیرون آوردن کیسه‌ها از شکمبه. 199 2-7-5- شستن کیسه‌ها 199 2-8- روش تولید گاز (Gas production) 20 2-9- تعیین میزان خوش خوراکی…………………………………………………………….22 فصل سوم: مواد و روش ها 3-مواد و روش ها……………………………………………..25 3-1- موقعیت و مشخصات آب و هوایی گیاه مورد مطالعه و محل اجرای آزمایش   255 3-2- دام‌های مورد مطالعه. 255 3-3- روش نمونه‌برداری و آماده سازی نمونه‌های چغندر علوفه ای. 255 3-4- روش‌های ارزشیابی مواد خوراکی. 27 3-4-1- تعیین ترکیبات شیمیایی. 27 3-4-1-1- اندازه گیری pH سیلو 277 3-4-1-2- تعیین درصد ماده خشک.. 278 3-4-1-3- تعیین درصد خاکسترخام و ماده آلی. 299 3-4-1-4- اجزای دیواره سلولی. 299 3-4-1-4-1- دیواره سلولی(NDF) 299 3-4-1-4-2- دیواره سلولی بدون همی سلولز(ADF) 31 3-4-1-6- تعیین چربی خام 322 3-4-1-7-1- اندازه­گیری ازت به روش تیتراسیون بعداز تقطیر 333 3-4-1-7-2- آماده‌.سازی نمونه. 333 3-4-1-7-3- هضم نمونه. 344 3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون. 344 3-4-1-7-5- اندازه گیری پروتئین خام 355 3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی. 355 3-4-3- آزمون تولید گاز 366 3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها 366 3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز 377 3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال) 377 3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال) 377 3-4-3-5- محلول بافر 377 3-4-3-6- محلول رزازورین. 388 3-4-2-3- محلول احیا کننده 388 3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت.. 388 3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت.. 399 3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت.. 399 3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD) 40 3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک.. 40 3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم. 41 3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری. 42 نتایج وبحث 4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی. 444 4-1-1- ماده خشک (DM) 455 4-1-2- ماده آلی(OM) 455 4-1-3- خاکستر (ASH) 466 4-1-4- پروتئین خام(CP) 466 4-1-5- چربی خام (EE) 477 4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) 48 4-1-6- دیواره سلولی (NDF) 488 4-1-7- اسیدیته(pH) 498 4-2- آزمون تولید گاز 500 4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز 544 4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف.. 555 4-4-1- تجزیه­پذیری ماده خشك گیاهان در زمان‌های مختلف انكوباسیون. 555 4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه. 577 4-5-آزمون خوش خوراکی. 62 4-6- نتیجه گیری و بحث کلی. 643 پیشنهادت.. 65 فهرست جداول جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تكنیك­های تجزیه­پذیری شکمبه­ای در شرایط In situ………………………………….20 جدول3-1- درجه بندی سیلاژ از نظر کیفیت برا اساس شاخص فلینگ………………………………………………………………..28 جدول4-1- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………..44 جدول4-2- میانگین حجم گاز تولیدی (میلی لیتر/200 میلی گرم ماده خشک )تیمارهای مورد مطالعه…………….52 جدول4-3- گوارش­پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………54 جدول4-4- میانگین درصد تجزیه­پذیری ماده خشک تیمارها در ساعات مختلف انکوباسیون شکمبه ای……………56 جدول4- 5- درصد فراسنجه‌های تجزیه پذیری چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن………………………………………………………..59 جدول 4-6- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………….61 فهرست اشکال وتصاویر شکل4-1-تصویر برگ وریشه چغندر­علوفه­ای…………………………………………………10 شکل4-2- تولید گاز (میلی لیتر در 200 میلی­گرم ماده خشک) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون……………..ه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………52 شکل4-3- تجزیه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………57 شکل4-4-  خوش خوراکی( درصد ) تیمارهای مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن…………………………62
 • معماری|مبانی برنامه ریزی شهری
 • مبانی برنامه ریزی شهری شناسه محصول :40135 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 150 تعداد بازدید : 589 حجم فایل: 0.806640625 مگابایت دانلود .1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی .2بخش دوم:تحولات شهرنشینی .3بخش سوم:تحولات شهرسازی .4بخش چهارم:برنامه ریزی…

 • فنی و مهندسی|یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین (ترجمه)
 • یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین (ترجمه) شناسه محصول :99450 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 144 حجم فایل: 812.3544922 مگابایت دانلود ترجمه فایل یک مدل ارزیابی…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری روش های پرداخت پاداش
 • پیشینه و مبانی نظری روش های پرداخت پاداش شناسه محصول :86198 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 164 حجم فایل: 0.719726563 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری روش های پرداخت…

 • علوم انسانی|پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)
 • پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) شناسه محصول :69866 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 182 حجم فایل: 0.05078125 مگابایت دانلود پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ…

 • پزشکی|بهداشت و مراقبت های دوران بار داری
 • بهداشت و مراقبت های دوران بار داری شناسه محصول :56013 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 498 حجم فایل: 0.225585938 مگابایت دانلود بهداشت و مراقبت های دوران بار داری   مراقبت…

 • شهرسازی|پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران
 • پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران شناسه محصول :94693 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 1644.445313 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران   تعداد اسلاید: 25…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.