مهندسی کشاورزی|بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع شناسه محصول :57165 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 0.19921875 مگابایت

دانلود

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع   در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با مادۀ مؤثر طبیعی افقهای جدیدی را برای جامعۀ پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی یا منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد و صنایع داروسازی جهان تلاش می کنند ساخت شیمیایی اقلام مربوط به دو سوم بقیۀ داروها نیز به تدریج منسوخ و به منابع گیاهی متکی گردد. از این رو، صنایع داروسازی و گروههای تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشت و تولید گیاهان دارویی معطوف داشته اند. در این راستا، هر ساله صدها هکتار از زمینهای زراعی فقط کشورهای غربی و آمریکا برای کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد. به طوری که، در سال 1988 در آمریکا 65000 هکتار از زمینهای زراعی فقط برای کشت گونه های مختلف نعناع اختصاص یافت. در همین سال، در لهستان 25000 تا 35000 هکتار، در هلند 6000 هکتار و در کشور آلمان ( آلمان غربی و شرقی سابق )، 7000 هکتار از زمینهای زراعی برای کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شد. در کشور مجارستان در سال 1975 ، 2274 هکتار، در سال 1980 ، 3750 هکتار و در سال 1985، 4228 هکتار از زمینهای زراعی برای کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت . با نگاهی اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران، میراث گرانقدر شناسایی و مصرف این گیاهان در طب غنی سنتی ایران مشاهده می گردد. از طرفی، فلات وسیع ایران در قسمتهای مختلف از اقالیم و محیطهای گوناگون برخوردار است و به همین دلیل فراوانی و تفرق گونه های این گیاهان در پهنۀ دشتها و کوهساران ایران به بیش از 7500 گونۀ گیاهی ( حدود دو برابر تعداد گونه های هر یک از کشورهای اروپای غربی) می رسد که بخش قابل ملاحظه ای از آنها حاوی ذخایر متابولیتی با ارزشی می باشند از این رو، به حق می بایست فلور ایران را یکی از منابع دارو خیز جهان دانست. از آنجا که گیاهان وحشی ( برخلاف گیاهان مزرعه ) در محدوده های جغرافیایی گسترده ای یافت می شوند و جمع آوری و دسترسی به آنها ( به فرض بعید که قابل تجویز باشد) از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و استفاده از رویشگاه های وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود، از طرفی چنین استفادۀ انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجبات نابودی آنها را فراهم خواهد ساخت، باید نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی و امثال آنها اقدام نمود   فهرست مطالب    فـصـل اول  مقدمه و کلیات 1-1اهمیت تحقیق 1-2فرضیه ها 1-3اهداف تحقیق 1-3مقدمه 1-4مشخصات گیاهشناسی 1-5نیازهای اکولوژیکی 1-6 تناوب کاشت 1-7مواد و عناصر غذایی مورد نیاز 1-8 آماده سازی خاک 1-9تاریخ و فواصل کاشت 1-10 روش کاشت 1-10-1تکثیر از طریق ریشه رست 1-10-2 تکثیر از طریق قلمه های ساقه 1-10-3 تکثیر از طریق پاجوش 1-11 مراحل داشت گیاه نعناع 1-12 برداشت گیاه نعناع 1-13 کلیاتی در مورد گونه های مختلف نعناع فصل دوم  بررسی منابع  2-1 مروری بر تحقیقات گذشته 2-2 فسفر و نقش آن در گیاه فصــل سوم  مــواد و روشهــا 3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 3-2- بارندگی 3-3-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش 3-4-درجه حرارت 3-5-رطوبت نسبی 3-6 مشخصات طرح آزمایشی 3-7 روش اجرای آزمایش 3-7-1 کاشت 3-7-2 آبیاری 3-7-3 کود های مورد استفاده در آزمایش 3-7-3-1 کود نیترات كلسیم 3-7-3-2 کود سوپر فسفات تریپل 3-7-4 وجین علف های هرز 3-7-5 صفات مورد بررسی 3-7-6 عصاره گیاهی 3-7-7 محاسبات آماری فصل چهارم نتایج و بحث 4 – نتایج و بحث و پیشنهادات 4-1- اثر سطوح مختلف تیمارهای فسفر و کلسیم بر صفات اندازه گیری و میزان درصد عصاره گیاه نعناع 4-1-1- اثرسطوح تیمار فسفر بر صفات مورد اندازه گیری 4-1-1-1- اثرسطوح تیمارفسفر بر طول ریشه 4-1-1-2- اثر سطوح تیمار فسفر بر ارتفاع بوته 4-1-1-3- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن ترریشه (گرم) 4-1-1-4- اثرسطوح تیمار فسفر بر وزن خشک ریشه (گرم) 4-1-1-5- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن تر ساقه (گرم) 4-1-1-6- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن بر وزن خشک ساقه (گرم) 4-1-1-7- اثرسطوح تیمار فسفر بر شاخص برداشت 4-1-1-8- اثرسطوح تیمار فسفر بر سطح برگ (میلیمتر مربع) 4-1-1-9- اثرسطوح تیمارفسفر بر تانن 4-1-1-10- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منتون  4-1-1-11- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منتو فوران 4-1-1-12- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان پیپریتون 4-1-1-13- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان سنیئول 4-1-1-14- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان پوگلون 4-1-1-15- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منیزیم 4-1-1-16- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان سرعت رشد 4-2- اثرسطوح تیمارکلسیم بر عوامل مختلف (طول ساقه و ریشه،سطح برگ و…) 4-2-1- اثر سطوح نیترات کلسیم بر طول ریشه 4-2-2- اثر سطوح نیترات کلسیم بر نسبت ارتفاع بوته 4-2-3- اثر سطوح کلسیم بر وزن ترریشه (گرم) 4-2-4- اثر سطوح کلسیم بر وزن خشک ریشه (گرم) 4-2-5- اثر سطوح کلسیم بر وزن تر ساقه (گرم) 4-2-6-اثر سطوح کلسیم بر شاخص برداشت 4-2-7- اثر سطوح کلسیم بر وزن خشک ساقه (گرم) 4-2-8- اثر سطوح کلسیم بر سطح برگ (میلی متر مربع) 4-2-9- اثر سطوح کلسیم بر تانن 4-2-10- اثر سطوح کلسیم بر میزان منتون 4-2-11- اثر سطوح کلسیم بر میزان منتو فوران 4-2-12- اثر سطوح کلسیم بر میزان پیپریتون 4-2-13- اثر سطوح کلسیم بر میزان سنیئول 4-2-14- اثر سطوح های کلسیم بر میزان پوگلون 4-2-15- اثر سطوح کلسیم بر میزان منیزیم 4-2-16- اثر سطوح کلسیم بر میزان سرعت رشد 4-3- اثر سطوح مختلف تیمارهای فسفر و کلسیم بر میزان شاخص های عصاره و برخی پارامترهای عملکردی گیاه نعناع 4-3-1- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر ارتفاع بوته 4-3-2- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان منتون 4-3-3- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان منتو فوران 4-3-4- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان پیپریتون 4-3-5- تاثیر متقابل سطوح فسفر وکلسیم بر میزان سنیئول 4-3-6- تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان پوگلون 4-3-7- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان منیزیم 4-3-8- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان سرعت رشد 4-3-9-تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر شاخص برداشت 4-3-10- تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر طول ریشه 4-3-11-تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن تر ساقه 4-3-12-تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن خشک ساقه 4-3-13- تاثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر وزن تر ریشه 4-3-14- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن خشک ریشه 4-3-15- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر طول ساقه 4-4- نتیجه گیری 4-5- پیشنهادات منابع و مآخذ
 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت کنترل خشم
 • پاورپوینت مهارت کنترل خشم شناسه محصول :100438 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 1322.817383 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت کنترل خشم   فهرست مطالب :   کنترل خشم انواع…

 • معماری|پاورپوینت سبک آرت نو
 • پاورپوینت سبک آرت نو شناسه محصول :94650 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 840.0458984 مگابایت دانلود پاورپوینت سبک آرت نو   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 28 نهضت…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری
 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری شناسه محصول :86216 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 0.155273438 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل دانشگاه lssam fares lnstitute لبنان
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه lssam fares lnstitute لبنان شناسه محصول :96430 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 147 حجم فایل: 16.17 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل lssam fares lnstitute  واقع در…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک
 • پاورپوینت تحلیل طراحی شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک شناسه محصول :98942 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 2613.71875 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک…

 • معماری|پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری
 • پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری شناسه محصول :74647 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 1.508789063 مگابایت دانلود   توضیحات: فایل پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری،در حجم 20 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.