مهندسی کشاورزی|بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا

بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا شناسه محصول :56758 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 319 حجم فایل: 3.11328125 مگابایت

دانلود

بررسی اثر فاضلاب شهری  بر رشد گیاه آلوئه ورا   به منظور بررسی تأثیر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال زارعی 93-92، در منطقه بویراحمد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل، فاضلاب شهری در چهار سطح(آبیاری با آب معمولی(f1)، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری(f2)، ترکیب پساب با آب معمولی به نسبت 2 به 1(f3) پساب فاضلاب با آب معمولی به نسبت 1 به  1(f4) و دور آبیاری در سه سطح(5 روز (a1)، 10 روز(a2) و 15 روز(a3)) اجرا شد. ویژگیهای رشد مانند تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد فاضلاب شهری تأثیر معنی داری بر تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها داشت. در سطوح مختلف دور آبیاری بیشترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(a3) بود. در سطح بر همکنشی بیشترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:1 و تنش هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزت تر(اندام هوائی، تر و خشک برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:2 و تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(f3a3) بود. بیشترین اثر افزایشی فاضلاب شهری و دور آبیاری بر صفات کمی گیاه در سطح بر همکنشی، تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش  هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) به دست آمده است. به این ترتیب تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(f4a1) باز خوردی عالی از ترکیب فاضلاب شهری و دور آبیاری برای زیست توده در گیاه آلوئه ورا می باشد.  واژه های کلیدی: فاضلاب شهری، آلوئه ورا(Alveo vera. SPP)، دور آبیاری.      فهرست مطالب   عنوان     صفحه   چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول:  مقدمه وکلیات……………………………………………………………………..    1 2 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3 1-2- اهمیت فاضلاب…………………………………………………………………………………………………….. 5 1-3- منابع فاضلاب……………………………………………………………………………………………………….. 6   1-3-1-  فاضلاب خانگی………………………………………………………………………………………… 6 1-3-2- مواد زاید صنعتی………………………………………………………………………………………. 6 1-3-3- مواد زاید كشاورزی…………………………………………………………………………………… 7 1-3-4- مواد پاك كننده………………………………………………………………………………………… 7 1-4- گیاه پالایی……………………………………………………………………………………………………………. 8 1-4-1- فناوری گیاه پالایی……………………………………………………………………………………… 8 1-4-2- مزایا و محدودیت های روش گیاه پالایی…………………………………………………… 9 1-4-      1-5- مشخصات گیاه شناسی آلوئه ورا…………………………………………………………………………. 10 1-5-1- تاریخچه گیاه………………………………………………………………………………………………. 12 1-5-2- ترکیبات شیمیایی………………………………………………………………………………………. 13 1-5-3- خواص دارویی……………………………………………………………………………………………… 13 1-5-4- مضرات………………………………………………………………………………………………………… 14 1-5-5- مشخصات ظاهری……………………………………………………………………………………….. 15 1-5-5-1-  گل ها…………………………………………………………………………………………………. 15           فهرست مطالب  عنوان       صفحه   1-5-5-2-ریشه ها……………………………………………………………………………………………………. 16 1-5-5-3-  نیازها و عوامل محیطی ……………………………………………………………………….. 17 1-5-5-            1-5-6- منشاء، زیستگاه و دامنه پراکندگی گیاه……………………………………………………….  19 1-5-6-     1-5-7- جادوی زمین آلوئه ورا……………………………………………………………………………………… 20 1-5-7-     1-5-8- کاربرد گیاهان دارویی در کمک های اولیه……………………………………………………… 21 1-5-8-     1-5-9- آلوئه ورا در گذر زمان………………………………………………………………………………………. 21 1-5-9-     1-5-10- جنس آلوئه ورا و گونه های آن……………………………………………………………………. 22 1-5-10-        1-5-11- تحقیقات و  کاربرد دارویی……………………………………………………………………………. 23 1-5-11-        1-5-12-  گیاه قرن بیستم…………………………………………………………………………………………… 26 1-5-12-        1-5-13-  آلوئه ورا در جزیره قشم……………………………………………………………………………… 27 1-5-13-   1-5-14- بازار تجاری و جهانی……………………………………………………………………………………… 27 1-5-14-   1-5-15- ترکیبات شگفت آور آلوئه ورا………………………………………………………………………… 29 1-5-15-1- راز درمانگری برگ های آلوئه ورا………………………………………………………… 30 1-5-15-        1-5-16- برگ و محتویات آن………………………………………………………………………………………. 31 1-5-16-    1-5-17- شیوه استفاده…………………………………………………………………………………………………. 31 1-5-17-        1-5-18- آشنایی با مواد موثر گیاهی………………………………………………………………………….. 32 1-5-18-1- گلیکوزیدها…………………………………………………………………………………………… 32 1-5-18-2- ساپونین ها…………………………………………………………………………………………… 32 1-5-18-3- تانن ها………………………………………………………………………………………………….. 33 1-5-18-4- رزین ها………………………………………………………………………………………………… 33           فهرست مطالب عنوان       صفحه 1-5-18-5- آلکالوئیدها……………………………………………………………………………………………. 33 1-5-18-6- موسیلاژ………………………………………………………………………………………………… 33 1-5-18-7- اسیدهای آلی……………………………………………………………………………………….. 34 1-5-18-8- اسید سالیسیلیک…………………………………………………………………………………. 34 1-5-18-9- استفاده و کاربردها……………………………………………………………………………….. 34 1-6-        فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………… 35 1-7-        اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 35 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………. 36 2-1- اثر آبیاری با فاضلاب بر خاک………………………………………………………………………………. 37   46 2-2- فاضلاب و گیاه پالایی…………………………………………………………………………………………… 38 2-2-1- برخی از گیاهان مورد استفاده در گیاه پالایی و نتایج حاصل…………………..                  39 2-3- خاک و خود پالایی……………………………………………………………………………………………….. 43     فصل سوم:  مواد و روش ها…………………………………………………………………….                                                             44 3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش………………………………………………………………………… 45 3-2-  مشخصات هواشناسی منطقه………………………………………………………………………………. 45 3-3- مشخصات فیزیکی وشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش…………………………………… 46 3-4- مشخصات طرح آزمایش……………………………………………………………………………………….. 47 3-5- مراحل اجرای آزمایش………………………………………………………………………………………….. 47         فهرست مطالب عنوان       صفحه 3-6- صفات مورد اندازه گیری………………………………………………………………………………………. 48 3-7- چگونگی اندازه گیری صفات مورد آزمایش………………………………………………………….. 48 3-7-1- روش اندازه گیری طول برگ…………………………………………………………………………… 49 3-7-2- روش شمارش تعداد برگ و پاجوش……………………………………………………………….. 49 3-7-3-  روش اندازه گیری زیست توده (وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی)………. 49 3-7-4-  روش اندازه گیری وزن تر و خشک برگ………………………………………………………. 50 3-8- محاسبات آماری ………………………………………………………………………………………………….. 50 فصل چهارم:  نتایج و بحث و پیشنهادات…………………………………………………. 51 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 52 4-2- اثر کاربرد فاضلاب شهری بر عملکرد گیاه آلوئه ورا……………………………………….. 52 4-2-1-  تعداد برگ……………………………………………………………………………………………….. 54 4-2-2- طول برگ…………………………………………………………………………………………………. 54 4-2-3-  وزن تر  اندام هوائی……………………………………………………………………………….. 63 4-2-4-  وزن تر برگ…………………………………………………………………………………………….. 66 4-2-5-  وزن تر کل………………………………………………………………………………………………. 69 4-2-6- وزن خشک برگ………………………………………………………………………………………. 72 4-2-7- تعداد پاجوش……………………………………………………………………………………………. 76 4-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 79 4-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………… 80 منابع و ماخذ         فهرست جدول ها و فهرست شکل ها عنوان       صفحه     شکل 1-1- گیاه آلوئه‌ ورا (صبر زرد یا شب یار)……………………………………………………………… 11 جدول 3-1- پارامترهای تجزیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک………………………….. 46 جدول4-1- تجزیه واریانس اثرات فاضلاب شهری و دور آبیاری بر رشد گیاه آلوئه ورا.. 52 جدول4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی فاضلاب شهری و تنش آبی بر رشدآلوئه ورا.. 53 جدول4-3- مقایسه میانگین برهمکنش فاکتورهای مختلف فاضلاب شهری و تنش آبی 53 فهرست نمودارها عنوان       صفحه     نمودار 4-1- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر تعداد برگ گیاه آلوئه ورا…………………………… 58 نمودار 4-2- اثر دور آبیاری بر تعداد برگ گیاه آلوئه ورا………………………………………………… 58 نمودار 4-3- برهمکنش فاکتورهای مختلف فاضلاب شهری و دور آبیاری بر تعداد برگ.. 59 نمودار 4-4- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر طول برگ گیاه آلوئه ورا………………………….. 61 نمودار 4-5- اثر دور آبیاری بر طول برگ گیاه آلوئه ورا…………………………………………………. 62 نمودار 4-6- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر طول برگ………………. 62 نمودار 4-7- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن تر اندام هوائی………………………………….. 65 نمودار 4-8- اثر دور آبیاری بر وزن تر اندام هوائی گیاه آلوئه ورا……………………………………. 65 نمودار 4-9- برهمکنش آبیاری با فاضلاب و دور آبیاری بر وزن تر اندام هوائی……………. 66 نمودار 4-10- اثر سطوح مختلف آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن تر برگ آلوئه ورا….. 68 نمودار 4-11- اثر دور آبیاری بر وزن تر برگ گیاه گیاه آلوئه ورا……………………………………. 68 نمودار 4-12- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر وزن تر برگ…………. 69 نمودار 4-13- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن تر کل گیاه آلوئه ورا……………………….. 70 نمودار 4-14- اثر دور آبیاری بر وزن تر کل گیاه آلوئه ورا……………………………………………… 71 نمودار 4- 15- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر وزن تر کل…………. 71 نمودار 4-16- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر وزن خشک برگ…………………………………….. 74 نمودار 4-17- اثر دور آبیاری بر وزن خشک برگ گیاه آلوئه ورا…………………………………….. 75 نمودار 4- 18- برهمکنش آبیاری با فاضلاب و دور آبیاری بر وزن خشک برگ……………. 75 نمودار 4-19- اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر تعداد پاجوش………………………………………… 77 فهرست نمودارها عنوان     صفحه     نمودار 4-20- اثر دور آبیاری بر تعداد پاجوش گیاه آلوئه ورا………………………………………… 78 نمودار 4- 21- برهمکنش آبیاری با فاضلاب شهری و دور آبیاری بر تعداد پاجوش………. 78 نمودار 4-24- اثر متقابل تیمارهای فاضلاب شهری  و دور آبیاری بر میزان روی……………   نمودار 4-25- اثرتیمارهای فاضلاب شهری  بر میزان مس درگیاه آلوئه ورا…………………..   نمودار 4-26- اثرتیمارهای دور آبیاری بر میزان مس درگیاه آلوئه ورا……………………………..   نمودار 4-27- اثر متقابل تیمارهای فاضلاب شهری  و دور آبیاری بر میزان مس……………   نمودار 4-28- اثرتیمارهای فاضلاب شهری  بر میزان منگنز درگیاه آلوئه ورا………………   نمودار 4-51- اثر متقابل تیمارهای فاضلاب شهری و دور آبیاری بر میزان پتاسیم خاک.  
 • معماری|پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAGE
 • پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAGE شناسه محصول :102144 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 190 حجم فایل: 775.8037109 مگابایت دانلود پاورپوینت موزه ی کودکان DUPAGE بخشی از متن پاورپوینت : مراحل…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه توماس ادیسون
 • پاورپوینت زندگینامه توماس ادیسون شناسه محصول :96605 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 151 حجم فایل: 4055.84668 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه توماس ادیسون   پاورپوینت زندگینامه توماس ادیسون شامل 23…

 • شیمی|پاورپوینت انرژی هیدروژنی
 • پاورپوینت انرژی هیدروژنی شناسه محصول :70313 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 900 حجم فایل: 0.184570313 مگابایت دانلود محتوای انرژی هیدروژن:   محتوای انرژی به صورت مقدار انرژی در واحد جرم…

 • علوم پایه|پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار
 • پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار شناسه محصول :73827 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 280 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.536132813 مگابایت دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار pنام درس: بازاریابی و مدیریت…

 • علوم انسانی|پاورپوینت اثر پیگمالیون در مدیریت و کسب و کار
 • پاورپوینت اثر پیگمالیون در مدیریت و کسب و کار شناسه محصول :103516 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 1264 حجم فایل: 4.2 مگابایت دانلود پاورپوینت اثر پیگمالیون در مدیریت و…

 • کتابداری|پاورپوینت خدمات عمومي كتابخانه و روش‌هاي آن
 • پاورپوینت خدمات عمومي كتابخانه و روش‌هاي آن شناسه محصول :97314 موضوع : کتابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 240 تعداد بازدید : 892 حجم فایل: 966.7392578 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت خدمات عمومي كتابخانه و روش‌هاي آن  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *