مهندسی کشاورزی|بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوج شناسه محصول :57014 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 0.7578125 مگابایت

دانلود

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس  (Lens culinaris)در منطقه یاسوج   به منظور بررسی اثرات كود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس، آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب  طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه یاسوج در سال زراعی 92-91 انجام گردید. فاكتورهای آزمایش شامل كود دامی در چهار سطح (0، 10، 20 و 30 تن در هكتار) و سطوح مختلف سولفات پتاسیم در 3 سطح (0 ، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین غلظت عنصر فسفر در اندام هوایی گیاه بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم و همچنین برهمکنش آن‌ها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی عدس در سطح 1 درصد معنی‌دار شد. تیمارD3k2 (مصرف 30 تن کود دامی در هکتار و 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با عملکرد دانه و عملكرد بیولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژیكی 2937 و  6505 کیلوگرم در هکتار با بیشترین مقدار نسبت به بقیه تیمارها در کلاس (a) قرار گرفت. همچنین برهمکنش کوددامی و سولفات پتاسیم بر فسفر برگ نیز در سطح 1% معنی‌دار بود. تیمار D3k2 (مصرف 30 تن کود دامی ترکیب با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با بیشترین میزان فسفر (39/0درصد) و کمترین فسفر برگ به میزان (17/0 درصد) مربوط به تیمارD0k0  بود. واژه‌های کلیدی: کود دامی، سولفات پتاسیم ، عملکرد، عدس چکیده: 1 فـصـل اول : مقدمه و هدف 1-کلیات… 3 1-1- مقدمه. 3 1-2- فرضیه‌ها 5 1-3- اهداف تحقیق.. 5 فصل دوم:کلیات 2- مروری بر تحقیقات انجام شده 7 2-1- تاریخچه کشف پیدایش عدس…. 7 2-2- گیاه‌شناسی عدس…. 8 2-2- 1-ریشه. 10 2-2- 2-ساقه. 10 2-2- 3- برگ… 11 2-2- 4-گل.. 11 2-2- 5-میوه 11 2-2- 6-بذر 12 2-3-نیازهای خاکی و آب و هوایی عدس…. 12 2-4-کشت عدس…. 13 2-5-عملیات زراعی.. 13 2-6- نیاز غذایی.. 14 2-7-نیاز آبی.. 16 2-8-آفات عدس…. 16 2-9-ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی عدس…. 18 2-10-تنظیم کننده‌های رشد. 19 2-11-عملکرد و اجزای عملکرد عدس…. 19 2-12-علف‌های هرز عدس…. 20 2-13- برداشت عدس…. 21 فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 3-مروری بر تحقیقات انجام شده 23 3-1- تحقیقات انجام شده 23 3-2- پتاسیم.. 25 3-2-1 اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاهان.. 25 3-2-2- کودهای پتاسه. 25 3-2-3 انواع کودهای پتاسه. 26 3-3-زمان مصرف پتاسیم.. 26 3-5- تأثیر کود دامی بر خصوصیات خاک و گیاه 29 3-6- تأثیرات کود دامی بر گیاه 29 فصل چهارم: مواد و روش‌ها 4- مواد و روش‌ها 32 4-1- زمان و محل اجرای آزمایش…. 32 4-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش…. 32 4-3- درجه حرارت… 33 4-4- رطوبت نسبی.. 34 4-5- مشخصات طرح آزمایشی.. 35 4-6- تیمارها: 35 4-7- روش اجرای آزمایش…. 36 4-7-1- کاشت… 36 4-7-2- آبیاری.. 36 4-7-3- داشت: 37 4-7-4-  برداشت: 37 4-8- صفات اندازه‌گیری شده 37 4-9- محاسبات آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در آزمایش…. 38 فصل پنجم: نتایج و بحث  5- بحث و نتیجه‌گیری.. 40 5-1- نتایج و بحث… 40 5-1-1- عملکرد دانه (اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار) 44 5-1-2- عملکرد بیولوژیکی (کیلوگرم در هکتار) 47 5-1-3-شاخص برداشت (درصد) 50 5-1-4-تعداد غلاف در بوته. 53 5-1-5-وزن صد دانه (گرم) 56 5-1-6-ارتفاع ساقه (سانتی‌متر) 59 5-1-7- فسفر برگ (درصد) 62 5-2- نتیجه‌گیری.. 65 5-3- پیشنهادات… 68 فهرست منابع: 69 فهرست جداول جدول شماره 2-1- میزان تولید و سطح زیر کشت ­حبوبات کشور در سال زراعی 88-1387 واحد: (تن- هکتار)……………….  9 جدول 2-2- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 88-1387 (بی نام، 1386) ……….. 10 جدول 2-3- مواد موجود در دانه عدس…………………………………18 جدول 4-1 – نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت عدس ……………  32 جدول 4- 2- میزان درجه حرارت (سانتی‌گراد) در شهرستان بویراحمد در سال زراعی 92- 1391 ………..33 جدول 4-3- میزان رطوبت نسبی به درصد در شهرستان بویراحمد در سال زراعی 92-1391……………………….34 جدول 5-1- نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج  ……….. 41 جدول 5-2- نتایج میانگین فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج  …… 42 جدول 5-3- نتایج برهمکنش  فاکتورهای  مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد عدس در منطقه یاسوج ………….  43 فهرست نمودارها نمودار 5-1- اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه عدس …………………………………………..45 نمودار 5-2- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه عدس ……………………………….. 45 نمودار 5-3-  اثر برهمکنش  تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه عدس….46 نمودار 5-4- فاکتورهای مختلف کود دامی بر عملکرد بیولوژیک عدس …………………………………48 نمودار 5-5- فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک عدس ……………………….48 نمودار 5-6- بر همکنش کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک…………………………. 49 نمودار 5-7- اثر سطوح مختلف کود دامی بر شاخص برداشت عدس …………………………………….51 نمودار 5-8- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت عدس……………………………51 نمودار 5-9-  اثر تیمارهای برهمکنش  فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر شاخص برداشت …52 نمودار 5-10- اثر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد غلاف در بوته عدس ………………………….. 54 نمودار 5-11- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته عدس ………………… 54 نمودار 5-12-  اثر  تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر تعداد غلاف در بوته…….55 نمودار 5-13- اثر سطوح مختلف کود دامی بر وزن صد دانه عدس …………………………………….. 57 نمودار 5-14- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن صد دانه عدس …………………………… 57 نمودار 5-15- اثر تیمارهای بر همکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر وزن صد دانه عدس……. 58 نمودار 5-16- اثر سطوح مختلف کود دامی بر ارتفاع ساقه عدس  ………………………………………. 60 نمودار 5-17- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ارتفاع ساقه عدس  …………………………….. 60 نمودار 5-18- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر ارتفاع ساقه ………….. 61 نمودار 5-19- اثر سطوح مختلف کود دامی بر میزان فسفر برگ عدس ………………………………. 63 نمودار 5-20- اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ عدس……………………… 63 نمودار 5-21- اثر تیمارهای برهمکنش تیمارهای کود دامی و سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ…………………. 64
 • روان شناسی|پاورپوینت روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت چیست
 • پاورپوینت روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت چیست شناسه محصول :89309 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.473632813 مگابایت دانلود پاورپوینت روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی سلسله تک سلولیها
 • پاورپوینت بررسی سلسله تک سلولیها شناسه محصول :64322 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 435 حجم فایل: 1.358398438 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سلسله تک سلولیها مرزهای سلسله  PROTISTA در سال 1969…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ظرفیت حرارتی
 • پاورپوینت ظرفیت حرارتی شناسه محصول :86642 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 3.134765625 مگابایت دانلود پاورپوینت ظرفیت حرارتیپاورپوینت ظرفیت حرارتی شامل44 اسلاید می باشد که در…

 • صنایع غذایی|پاورپوینت میكروبیولوژی مواد غذایی
 • پاورپوینت میكروبیولوژی مواد غذایی شناسه محصول :72893 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 431 حجم فایل: 0.201171875 مگابایت دانلود پاورپوینت میكروبیولوژی مواد غذایی میكروبیولوژی مواد غذایی بیماریی زایی میكروب و…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آجر شیشه ای
 • پاورپوینت آجر شیشه ای شناسه محصول :95497 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 640.7832031 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی آجرهای شیشه ای و مشخصات آنها ، در…

 • علوم انسانی|پیشینه ومبانی نظری تحقیق ابهام نقش
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق ابهام نقش شناسه محصول :67779 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 188 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق ابهام نقش همرا با منبع…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.