مهندسی کشاورزی|بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین (رقم زودرس 540 و میان رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاییزه

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین (رقم زودرس 540 و میان رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاییزه شناسه محصول :57158 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.271484375 مگابایت

دانلود

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین (رقم زودرس 540 و میان رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاییزه   به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و رقم­های هیبرید زودرس و میان­رس بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین ذرت شیرین، آزمایشی در سال 1390 در منطقه دمچنار یاسوج اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت­های خرد شده، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل­ اصلی آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره) و عامل فرعی شامل دو رقم هیبرید (رقم زود رس 540 و میان رس 666) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش نیتروژن و رقم­های هیبرید بر عملکرد بلال­تر اثر معنی­دار دارد. تیمار نیتروژن 150 کیلوگرم در هکتار و رقم هیبرید میان رس بر عملکرد بلال تر معادل 1892 گرم در متر مربع تفاوت معنی­داری را با سایر تیمارها نشان می­داد. تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه کنسروی معادل 27/521 گرم در متر مربع داشته است و هیبرید میان­رس با عملکرد دانه کنسروی معادل 57/498 گرم در متر مربع عملکرد بیشتری را نسبت به رقم زودرس از خود نشان داد. اثر نیتروژن بر وزن هزار دانه معنی­دار گردید. بیشترین وزن هزار دانه معادل 99/141 گرم در سطح 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد كه اثر نیتروژن و هیبرید هر کدام به تنهایی بر عملكرد علوفه­ی تر و عملكرد بیولوژیک معنی­دار گردید. بیشترین عملكرد علوفه­ی تر در سطح 150 كیلوگرم نیتروژن معادل 8/2436 گرم در متر مربع و کمترین عملكرد علوفه­ی تر معادل 4/1400 گرم در متر مربع در تیمار صفر کودی به دست آمد. هیبرید میان­رس نیز بیشترین عملکرد علوفه­ی تر را معادل 2225 گرم در متر مربع از خود نشان داد. بیشترین عملكرد بیولوژیک در سطح 150 كیلوگرم نیتروژن معادل 1/4087 گرم در متر مربع به دست آمد. هیبرید میان­رس بیشترین عملکرد بیولوژیک معادل 3616 گرم بر متر مربع را نشان داد. نیتروژن و هیبرید هر کدام بر میزان پروتئین دانه اثر معنی­دار داشتند. بیشترین میزان پروتئین دانه در تیمار 150 کیلوگرم نیتروژن معادل 18/12 درصد به دست آمد و هیبرید میان­رس بیشترین میزان پروتئین دانه معادل 32/10 درصد را نشان داد. در کل به نظر می­رسد که استفاده از هیبرید میان­رس و به کاربردن 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار منجر به حصول حداکثر عملکرد می­شود. كلمات كلیدی: عملکرد، ذرت شیرین، ذرت زودرس و میان­رس، نیتروژن   فهرست مطالب   مقدمه 1 فصل اول: مفاهیم و کلیات 1-1- فرضیه­های تحقیق:5 1-2- هدف از اجرای این پژوهش 5 فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین 2-1) معرفی و اهمیت ذرت شیرین 7 2-1-1- موارد مصرف ذرت شیرین 8 2-2) اهمیت اقتصادی ذرت شیرین در ایران و جهان 9 2-3) ویژگی‌های گیاه‌شناسی ذرت شیرین 10 2-3-1- ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک ذرت شیرین 10 2-4) زمان برداشت، حمل و نقل و نگهداری ذرت شیرین 11 2-5) اثر کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان 12 2-6) اهمیت مطالعه نیتروژن 14 2-7) مخاطرات زیست محیطی نیتروژن 15 2-8) كودهای نیتروژنی 16 2-9) تأثیر کودهای نیتروژنی بر عملکرد ذرت 17 2-9-1- تأثیر نیتروژن بر وزن هزار دانه 17 2-9-2- تأثیر نیتروژن بر تعداد بلال در متر مربع 18 2-9-3- تأثیر نیتروژن بر تعداد دانه در بلال 19 2-9-4- تأثیر نیتروژن بر عملكرد دانه و بلال 20 2-9-5- تأثیر نیتروژن بر عملکرد علوفه و بیولوژیک 22 2-9-6- تأثیر نیتروژن بر شاخص برداشت، ارتفاع و قطر ساقه و طول و قطر بلال 23 2-9-7- تأثیر نیتروژن بر میزان پروتئین دانه 24 2-10) هیبریدهای ذرت شیرین، عملکرد و اجزای عملکرد آن­ها25 فصل سوم: مواد و روش­ها 3-1) موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح 31 3-2) ویژگی­های خاک محل آزمایش 31 3-3) عملیات کاشت تا برداشت 32 3-3-1- هیبرید مورد کاشت 32 3-3-2- آماده­سازی زمین و نحوه­ی کشت 32 3-4) نحوه­ی اجرای آزمایش و صفات مورد اندازه­گیری 33 3-4-1- اعمال تیمارهای آزمایش 33 3-4-2- تاریخ و نحوه­ی نمونه­گیری 33 3-4-3- صفات اندازه­گیری شده در ذرت شیرین 34 3-4-4- اندازه‌گیری پروتئین دانه و علوفه‌ی گیاه35 3-5) نرم­افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل آماری 36 3-6) نقشه‌ی طرح آزمایشی 37 فصل چهارم: نتایج و بحث 4-1) عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین 39 4-1-1- عملکرد بلال تر و دانه­ی كنسروی 39 4-1-2- تعداد بلال در متر مربع 42 4-1-3- تعداد دانه در بلال (تعداد ردیف در بلال× تعداد دانه در ردیف)43 4-1-4- وزن هزار دانه 44 4-1-5- عملکرد علوفه­ی تر و خشک 45 4-1-6- عملکرد بیولوژیک 50 4-1-7- طول دوره رشد 51 4-1-8- طول بلال 51 4-1-9- قطر بلال 52 4-1-10- ارتفاع بوته 53 4-1-11- قطر ساقه 55 4-1-12- شاخص برداشت بلال­تر56 4-1-13- میزان پروتئین دانه 57 4-3) خلاصه­ی نتایج و نتیجه­گیری 60 4-4) پیشنهادات 61 4-5) منابع مورد استفاده62 فهرست جداول جدول 3-1- تغییرات درجه حرارت هوا (سانتیگراد) و رطوبت در طول فصل رشد گیاه (1390)31 جدول 3-2- ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق 40-0 سانتیمتری)32 جدول 4-1 تجزیه­ی واریانس صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین، تحت تأثیر نیتروژن و هیبرید 39 جدول 4-2 مقایسه میانگین اثرات ساده­ی نیتروژن و هیبرید بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین 40 جدول 4-3 تجزیه­ی واریانس صفات مربوط به عملکرد علوفه ‌و سایر اجزای عملکرد ذرت شیرین، تحت تأثیر نیتروژن و هیبرید 48 جدول 4-4 مقایسه میانگین اثرات ساده­ی نیتروژن و هیبرید، بر صفات عملکرد علوفه و سایر اجزای عملکرد ذرت شیرین 49 جدول 4-5 تجزیه­ی واریانس صفات مورفولوژیک و میزان پروتئین ذرت شیرین، تحت تأثیر نیتروژن و هیبرید 54 جدول 4-6 مقایسه میانگین اثرات ساده­ی نیتروژن و هیبرید، بر صفات مورفولوژیک و میزان پروتئین ذرت شیرین 55 جدول4-7 همبستگی بین عملكرد بلال و دانه­ی کنسروی با اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت شیرین59 فهرست نمودارها نمودار 4-1 برهمکنش نیتروژن و هیبرید بر عملکرد بلال­تر ذرت شیرین 42 نمودار 4-2 برهمکنش نیتروژن و هیبرید بر قطر بلال ذرت شیرین 53 نمودار 4-3 برهمکنش نیتروژن و هیبرید بر ارتفاع بوته ذرت شیرین 54 نمودار 4-4 برهمکنش نیتروژن و تراکم بر قطر ساقه ذرت شیرین 56
 • مکانیک|معرفی و شناخت آشکارسازهای نوری
 • معرفی و شناخت آشکارسازهای نوری شناسه محصول :58171 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 722 حجم فایل: 2.711914063 مگابایت دانلود دانلود تحقیق درمورد معرفی و شناخت آشکارسازهای نوری می باشد که…

 • کامپیوتر|تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مكانیزه كتابخانه
 • تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مكانیزه كتابخانه شناسه محصول :58940 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 91 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 1.9453125 مگابایت دانلود تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم…

 • کشاورزی|پاورپوینت آبیاری تحت فشار
 • پاورپوینت آبیاری تحت فشار شناسه محصول :87336 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 492 حجم فایل: 0.520507813 مگابایت دانلود پاورپوینت آبیاری تحت فشار   پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار…

 • حسابداری|آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 86
 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 86 شناسه محصول :51706 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود آمار معاملات و محاسبه متغیرهای…

 • اقتصاد|پاورپوینت توسعه پایدار چیست
 • پاورپوینت توسعه پایدار چیست شناسه محصول :96389 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 4094.59082 مگابایت دانلود پاورپوینت توسعه پایدار چیست   پاورپوینت توسعه پایدار چیست شامل 26 اسلاید…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اتصال برشی اصطکاکی
 • پاورپوینت اتصال برشی اصطکاکی شناسه محصول :85874 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.826171875 مگابایت دانلود پاورپوینت اتصال برشی اصطکاکی پاورپوینت اتصال برشی – اصطکاکی شامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.