مهندسی کشاورزی|بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز شناسه محصول :57013 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 415 حجم فایل: 0.857421875 مگابایت

دانلود

 بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی  بر روی صفات کمی وکیفی  گیاه کلزا در شهرستان شیراز       این پژوهش جهت بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزا و همچنین اثرات کاربرد زئولیت (10تن در هکتار) و سوپرجاذب (1کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد. همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان 4/3528 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان 2/1678 بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.             واژه های کلیدی: کلزا- تنش خشکی- زئولیت- سوپرجاذب- عملکرد دانه    فهرست مطالب   چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-2- اهمیت تولید دانه های روغنی…………………………………………………………………………………………… 4 1-3- تعریف دانه های روغنی………………………………………………………………………………………………………. 4 1-4- تولید دانه های روغنی………………………………………………………………………………………………………… 5 1-5- فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-6- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 1-7 – تاریخچه و کلیاتی درباره  کلزا…………………………………………………………………………………………… 6 1-8- اهمیت کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1- 8-1 – کلزا به عنوان علوفه……………………………………………………………………………………………………… 11 1- 8- 2- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا ………………………………………………………………………………. 12 1-9- طبقه بندی کلزا…………………………………………………………………………………………………………………… 13 1- 9-1- مشخصات گیاه شناسی کلزا…………………………………………………………………………………………. 13 1-9-2- دانه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 1-9-3- مواد متشکل دانه کلزا…………………………………………………………………………………………………….. 13 1- 9- 4- ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 1-9-5- ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 1-9-6-  برگ………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 1- 9-7-گل آذین………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 1-9-8- میوه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 1-10- رشد کلزا……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 1-11- موارد مهم در کشت کلزا………………………………………………………………………………………………….. 18 1-11-1- انتخاب رقم …………………………………………………………………………………………………………………… 19 1-11-2- آماده سازی زمین ……………………………………………………………………………………………………….. 19 1-11-3- کوددهی ………………………………………………………………………………………………………………………. 20 1-11-4- تاریخ کاشت………………………………………………………………………………………………………………….. 20 1-11- 5- میزان بذر و تراکم بوته………………………………………………………………………………………………. 21 1 -11 -6 – عمق کاشت………………………………………………………………………………………………………………. 21 1-12- آبیاری مزرعه ……………………………………………………………………………………………………………………. 23 1-13- برداشت کلزا………………………………………………………………………………………………………………………. 23 1-14- تعریف  و تاریخچه  کشف زئولیت…………………………………………………………………………………… 24 1-14-1- طبقه بندی زئولیت ها ………………………………………………………………………………………………… 25 1-14-2- خواص زئولیت ها  ………………………………………………………………………………………………………. 25 1-14-3- نقش زئولیت در کشاورزی…………………………………………………………………………………………… 28 1-14-4- كاربرد زئولیت در كشاورزی ……………………………………………………………………………………….. 28 1-15- سوپرجاذب ها  ( هیدروژل ها)………………………………………………………………………………………… 29 1-15-1- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب………………………………………………………………….. 31 1-15-2- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها……………………………………………………………………………………….. 31 1- 15-3- روش كاربرد سوپر جاذب ها………………………………………………………………………………………. 32 فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین………………………………………………………… 34 2-1 – تنش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 2-2 -تنش خشکی………………………………………………………………………………………………………………………… 35 2-3 – نقش آب در گیاه………………………………………………………………………………………………………………… 36 2 -4 – تنظیم اسمزی…………………………………………………………………………………………………………………… 38 2– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ………………………………………………………………………… 39 2 -5-1- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین…………………………………………………………….. 41 2– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته…………………………………………………………… 42 2 -5-3- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه ……………………………………………………………………………. 44 2– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه ………………………………………………………. 45 2-5-5- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………… 46 2-5-6- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت ………………………………………………………………………… 47 2-5-7- اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل a + b…………………………………………………………………… 48 2-6- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب………………………………………………………………………………………………. 49 2-7- اثرات بیوشیمیایی تنش آب……………………………………………………………………………………………….. 49 2-7-1-حمایت آنتی اكسیدانی در كلروپلاست ها……………………………………………………………………… 50 فصل سوم: مواد و روش‎ها……………………………………………………………………………………………………….. 53 3-1- مواد آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………. 53 3-1-1- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش……………………………………………….. 53 3-1-2- خاک محل آزمایش…………………………………………………………………………………………………………. 53 3-2- روش آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 54 3-2-1- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای……………………………….. 54  3-2-2- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح…………………………………………………………… 55 3-2-3- معرفی رقم هائولا 401………………………………………………………………………………………………….. 55 3-2-4- عملیات کاشت………………………………………………………………………………………………………………… 56 3-2-5- عملیات داشت…………………………………………………………………………………………………………………. 56  3-2-6- عملیات برداشت نهایی……………………………………………………………………………………………………. 56  3-3- نمونه برداری و اندازه گیری صفات……………………………………………………………………………………. 56 3-3-1- اندازه گیری ارتفاع بوته………………………………………………………………………………………………….. 57 3-3-2- عملکرد دانه ……………………………………………………………………………………………………………………. 57 3-3-3- تعیین شاخص برداشت………………………………………………………………………………………………….. 58 3-3-4-  تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه)…………………………………………………. 58 3-3-5- اندازه گیری میزان کلروفیل(a+b )………………………………………………………………………………. 58 3-3-6- اندازه گیری میزان فعالیت SOD………………………………………………………………………………….. 58 3-3-7- اندازه گیری میزان فعالیت CAT…………………………………………………………………………………… 59 3-4- محاسبه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 59 فصل چهارم: نتایج ………………………………………………………………………………………. 60 4-1- اتفاع بوته………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 4-2- تعداد شاخه فرعی……………………………………………………………………………………………………………….. 64 4-3- کلروفیل برگ a+b……………………………………………………………………………………………………………… 66 4-4- تعداد خورجین در بوته……………………………………………………………………………………………………….. 69 4-5- تعد اد دانه در خورجین……………………………………………………………………………………………………… 74 4-6- وزن هزاردانه…………………………………………………………………………………………………………………………. 77 4-7- عملکرد دانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 4-8- عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………………… 85 4-9- شاخص برداشت…………………………………………………………………………………………………………………… 87 4-10- درصد روغن ……………………………………………………………………………………………………………………… 89 4-11- عملکرد روغن……………………………………………………………………………………………………………………. 93 4-12- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ……………………………………………………………………………. 96 4-13- آنزیم کاتالاز (CAT) ………………………………………………………………………………………………………… 100 4-14- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)  ………………………………………………………………………………. 102 فصل پنجم: بحث و پیشنهادات……………………………………………………………………… 106 5-1- نتیجه گیری و بحث…………………………………………………………………………………………………………….. 106 5-2-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… 107 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108 فهرست جداول جدول1-1: برخی ارقام رایج در ایران و ویژگی های آنها……………………………………………………………. 22 جدول 3-1- ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش…………………………………………….. 54 جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش     61 جدول 4-2- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 جدول4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 جدول4-4- تجزیه واریانس اجزای عملکرد تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش……………………………. 71 جدول4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد        71 جدول4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد      72 جدول 4-7- تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش 82 جدول4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82 جدول4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83 جدول 4-10- تجزیه واریانس، درصد روغن، عملکرد روغن تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش… 91 جدول 4-11- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن        91 جدول 4-12- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن      92 جدول 4-13- تجزیه واریانس آنزیم های GPX,CAT,SOD تحت تاثیر عوامل موثر آزمایش97 جدول 4-14- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX,CAT,SOD………………98 جدول 4-15- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX,CAT,SOD…..98 فهرست اشکال و نمودارها شکل1-1- نمایی از ساختار زئولیت……………………………………………………………………………………………… 25 شکل 3-1- نقشه طرح………………………………………………………………………………………………………………….. 55 نمودار 4-1- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته          63 نمودار 4-2- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته  63 نمودار 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی 65 نمودار 4-4- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی   66 نمودار4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ       68 نمودار 4-6- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ        69 نمودار4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد خورجین در بوته       73 نمودار 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر خورجین در بوته    73 نمودار4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد دانه در خورجین       76 نمودار 4-10- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر دانه در خورجین   76 نمودار 4-11- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه     79 نمودار 4-12- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه       79 نمودار 4-13- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه      84 نمودار 4-14- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه        84 نمودار 4-15- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک          86 نمودار 4-16- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک  86 نمودار 4-17- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت  88 نمودار 4-18- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت   89 نمودار 4-19- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن      92 نمودار 4-20- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن        93 نمودار 4-21- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن    95 نمودار 4-22- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن      96 نمودار 4-23- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD         99 نمودار 4-24- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99 نمودار 4-25- – مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم CAT        101 نمودار 4-26- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیمCAT    102 نمودار 4-27- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX          105 نمودار 4-28- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX  105
 • معماری|پاورپوینت تحلیل آسایشگاه بیماران مبتلا به آلزایمر در فرانسه
 • پاورپوینت تحلیل آسایشگاه بیماران مبتلا به آلزایمر در فرانسه شناسه محصول :97444 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 9.92 مگابایت دانلود در این فایل آسایشگاه بیماران مبتلا به…

 • روان شناسی|پاورپوینت درمان شناختی ، رفتاری
 • پاورپوینت درمان شناختی ، رفتاری شناسه محصول :101312 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 222.1630859 مگابایت دانلود پاورپوینت درمان شناختی ، رفتاری   فهرست مطالب: تعریف درمان…

 • مهندسی کشاورزی|بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم
 • بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم شناسه محصول :57159 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 353…

 • کامپیوتر|فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها
 • فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها شناسه محصول :55334 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 275 حجم فایل: 5.704101563 مگابایت دانلود فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات…

 • مدیریت|پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی راهبردی
 • پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی راهبردی شناسه محصول :73238 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 0.638671875 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی راهبردی دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس…

 • روان شناسی|پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی چیست
 • پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی چیست شناسه محصول :90013 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 0.2890625 مگابایت دانلود پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی چیست   پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.