مهندسی کشاورزی|بررسی اثر تاریخ كاشت و كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و اجزای عملكرد ماش

بررسی اثر تاریخ كاشت و كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و اجزای عملكرد ماش شناسه محصول :57000 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 92 تعداد بازدید : 467 حجم فایل: 0.29296875 مگابایت

دانلود

بررسی اثر تاریخ كاشت و كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و اجزای عملكرد ماش   به منظور بررسی اثر تاریخ كاشت و كشت مخلوط ذرت و ماش بر عملكرد و اجزای عملكرد ماش آزمایشی به صورت كرت­های خرد شده در قالب بلوكهای كامل تصادفی در سال زراعی 1390- 1389 در پاتاوه در سه تکرار اجرا گردید. در این پژوهش ماش و ذرت به صورت مخلوط افزایشی کاشته شدند. در این آزمایش عامل اصلی شامل سه تاریخ کاشت مختلف ماش (کاشت ماش 15 روز پیش از کاشت ذرت، همزمان با ذرت و کاشت ماش 15 روز بعد از کاشت ذرت) و عامل فرعی شامل نسبت­های مختلف کاشت (کشت خالص دو گیاه و سه نسبت مختلف کاشت 100% ذرت + 5/12% ماش، 100% ذرت + 25% ماش و 100% ذرت + 50% ماش) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت ماش بر تمامی صفات به جزء وزن هزار دانه، ارتفاع نهایی گیاه و همچنین اثر الگوی کاشت بر تمامی صفات به جزء وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و پروتئین دانه تأثیر معنی­داری بود. برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت فقط بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع نهایی تأثیر معنی­دار بود. بیشترین عملکرد دانه ماش مربوط به تاریخ کاشت اول و الگوی کاشت سوم (100% ماش) با 3700 کیلوگرم  و کمترین عملکرد دانه  در  تاریخ کاشت سوم و الگوی کاشت 100% ذرت + 5/12% ماش با 650 کیلو گرم در هکتار بدست آمد.  واژه های كلیدی: ماش، ذرت، كشت مخلوط، تاریخ كاشت، عملكرد و اجزاء عملكرد.   فهرست مطالب   چکیده: 1  فصل اول: مقدمه  2 1-1-کلیات   2 2-1- فرضیات آزمایش    5 3-1- اهداف آزمایش    5 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده  6  2-1- اهمیت ذرت   6 2-2- سطح زیر کشت و تولید ذرت   6 2-3-  اجزای عملکرد دانه  7 2-4- اهمیت حبوبات و ماش   7 2-5-گیاه‌شناسی ماش   9 2-6-تاریخ کاشت   9 2-6-1-تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته  10 2-6-2- تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در غلاف   11 2-6-3- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه  12 2-6-4- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک   13 2-6-5- تاثیر تاریخ کاشت بر عملكرد دانه  14 2-6-6- تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت   15 2-7-كشت مخلوط  16 ٢-7–1- مزایای کشت مخلوط  17 ٢-7–1-١- استفاده بهینه از منابع  17 ٢-7–1-2- افزایش عملكرد 18 ٢-7–1-٣- حفاظت خاك و كنترل فرسایش    18 ٢-7-1-٤- حفظ حاصلخیزی خاك   18 ٢-7-1-٥- استفاده كارآمد از آب   19 ٢-7-1-٦- كنترل آفات و پاتوژن‌ها 19 ٢-7-1-٧- كنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط  20 ٢-7-1-٨- پایداری تولید و كاهش ریسك تولید  20 ٢-7-1-٩- حفاظت فیزیكی  21 ٢-7-1-١٠- توزیع بهتر كارگر در طول فصل كار 21 ٢-7-1-١١- افزایش كیفیت محصول  21 ٢-7-1-١٢- حفاظت از سرما و باد 21 ٢-7-1-١٣- باقی‌گذاردن بقایای گیاهی بیشتر در خاك   22 ٢-7-1-١٤- حفاظت از محیط زیست   22 ٢-7-1-١٥- كنترل علف‌های هرز 22 ٢-7-2- معایب كشت‌های مخلوط  23 ٢-7-2-١- رقابت بین‌گونه‌ای  23 ٢-7-2-٢- محدودیت كاربرد ماشین‌آلات كشاورزی  23 ٢-7-2-٣- متفاوت بودن نیاز غذایی و مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زا در کشت مخلوط  24 ٢-7-2-٤- مدیریت مزرعه  24 ٢-7-2-٥- اثرات سوء و زیان‌آور ترشحات ریشه‌ای  24 ٢-7-3- عوامل مؤثر در عملكرد کشت مخلوط  24 ٢-7-3-1- تراکم  24 2-7-3-2- آرایش مکانی گیاهان  25 ٢-7-٣-3- ویژگیهای گیاهی  25 ٢-7-3-4- تنش­های ناشی از شرایط دشوار محیطی  26 2-7-4- عوامل مؤثر در كشت مخلوط  26 2-7-4-1- انتخاب گیاهان همراه 26 2-7-5- نحوه تشكیل كشت مخلوط  28 2-7-6- روشهای ارزیابی كشت مخلوط  28 2-7-6-1- نسبت برابری زمین (LER) 29 2-7-6-2- محصول نسبی كل (RYT) 29 2-7-6-3- افزایش یا كاهش عملكرد واقعی (AYT) 30 2-7-6-4- سودمندی كشت مخلوط (IA) 30 2-7-8-كشت مخلوط ذرّت   31 2-7-9- بررسی كشت مخلوط ذرت و سایر گیاهان  34 فصل سوم: مواد و روشها 36  3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش    36 2-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    36 3-3- مشخصات طرح آزمایشی  37 4-3- عملیات آماده‌سازی زمین و كوددهی  38 5-3- كاشت بذور ماش و ذرت   38 6-3-عملیات داشت   38 7-3-برداشت نهایی  38 8-3- شاخصهای اندازه­گیری شده 39 1-8-3- عملکرد 39 2-8-3-  تعداد غلاف در بوته  39 3-8-3-  تعداد دانه در متر مربع (عملکرد دانه) 39 4-8-3-   تعداد دانه در غلاف   39 5-8-3-  عملکرد بیولوژیک   39 6-8-3-   وزن صد دانه  39 7-8-3-  شاخص برداشت   39 9-3- آنالیز داده ها 40 فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات    40 4-1- عملکرد دانه ماش   40 4-2- عملکرد بیولوژیک ماش   46 4-3- شاخص برداشت   48 4-4- وزن هزار دانه  51 4-5- تعداد دانه در غلاف   53 4-6- تعداد غلاف در بوته  55 4-7- ارتفاع نهایی گیاه 57 4-8- پروتئین دانه  59 4-9- نتیجه‌گیری  71 4-10- پیشنهادات   71 4-11- فهرست منابع: 72 فهرست جداول جدول 4-1- نتایج انالیز واریانس اثرات تاریخ کاشت و کشت مخلوط ماش و ذرت بر عملكرد و اجزای عملكرد ماش   44 جدول 4-2- مقایسه میانگینهای اثرات تاریخ کاشت و الگوی کاشت برای صفات عملكرد و اجزای عملكرد ماش   45 جدول 4-3- نتایج انالیز واریانس اثرات تاریخ کاشت و کشت مخلوط ماش و ذرت بر عملكرد اقتصادی و بیولوژیک ذرت   62 جدول 4-4- نتایج انالیز واریانس اثرات تاریخ کاشت و کشت مخلوط ماش و ذرت بر عملكرد اقتصادی و بیولوژیک ذرت   62 جدول 4-5- مقادیر درجه آزادی و مجموع مربعات حاصل از تجزیه واریانس برای نسبت برابری زمین  67 جدول 4-6- مقایسه میانگینهای اثرات تاریخ کاشت و الگوی کاشت برای نسبت برابری زمین  68 فهرست نمودارها نمودار 4-1-اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ماش   41 نمودار4-2- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر عملکرد دانه ماش   42 نمودار4-3- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد دانه ماش   42 نمودار4-4- اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک ماش   46 نمودار4-5- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر عملکرد بیولوژیک ماش   47 نمودار4-6- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد بیولوژیک ماش   47 نمودار4-7- اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت ماش   49 نمودار4-8- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر شاخص برداشت ماش   49 نمودار4-9- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر شاخص برداشت ماش   50 نمودار4-10- اثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه ماش   51 نمودار4-11- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر وزن هزار دانه ماش   52 نمودار4-12- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر وزن هزار دانه ماش   52 نمودار4-13- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر تعداد دانه در غلاف ماش   53 نمودار4-14- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر تعداد دانه در غلاف ماش   54 نمودار4-15- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر تعداد دانه در غلاف ماش   54 نمودار4-16- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر تعداد غلاف در بوته ماش   55 نمودار4-17- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر تعداد غلاف در بوته ماش   56 نمودار4-18- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت تعداد غلاف در بوته ماش   57 نمودار4-19- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر ارتفاع نهایی ماش   58 نمودار4-20- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر ارتفاع نهایی ماش   58 نمودار4-21- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت برارتفاع نهایی ماش   59 نمودار4-22- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر درصد پروتئین دانه ماش   60 نمودار4-23- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر درصد پروتئین دانه ماش   60 نمودار4-24- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر درصد پروتئین دانه ماش   61 نمودار4-25- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر عملکرد دانه ذرت   64 نمودار4-26- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر عملکرد دانه ذرت   64 نمودار4-27- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد دانه ذرت   65 نمودار4-28- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر عملکرد بیولوژیک ذرت   66 نمودار4-29- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر عملکرد بیولوژیک ذرت   66 نمودار4-30- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر عملکرد بیولوژیک ذرت   67 نمودار4-31- اثر تاریخ کاشتهای مختلف بر نسبت برابری زمین  69 نمودار4-32- اثر الگوی کاشتهای مختلف بر نسبت برابری زمین  69 نمودار4-33- اثر بر همکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت بر نسبت برابری زمین  70
 • علوم انسانی|مبانی نظری شخصیت حقوقی افراد ، سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل
 • مبانی نظری شخصیت حقوقی افراد ، سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل شناسه محصول :92364 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 192 حجم فایل: 0.090820313…

 • اقتصاد|پاورپوینت آشنایی با شرکت آلمانی BMW
 • پاورپوینت آشنایی با شرکت آلمانی BMW شناسه محصول :104413 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 1 حجم فایل: 1.87 مگابایت دانلود مقدمه  بی ام دبلیو که مخفف  (Bayerische Motoren Werke) بوده…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اعاده حیثیت چیست
 • پاورپوینت اعاده حیثیت چیست شناسه محصول :95327 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 235 حجم فایل: 420.5566406 مگابایت دانلود پاورپوینت اعاده حیثیت چیست   پاورپوینت اعاده حیثیت چیست…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت از حسد تا غبطه
 • پاورپوینت از حسد تا غبطه شناسه محصول :72636 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.27734375 مگابایت دانلود پاورپوینت از حسد تا غبطه چگونه مى توان…

 • معماری|پاورپوینت استانداردهای طراحی خوابگاه دانشجویی
 • پاورپوینت استانداردهای طراحی خوابگاه دانشجویی شناسه محصول :100880 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 1016.204102 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای طراحی خوابگاه دانشجویی، در حجم 15 اسلاید قابل…

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( زندگی در نواحی مختلف جهان )
 • پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( زندگی در نواحی مختلف جهان ) شناسه محصول :92780 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 509 حجم فایل: 17.70703125 مگابایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.