مهندسی کشاورزی|بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم شناسه محصول :57159 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 0.32421875 مگابایت

دانلود

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم   به منظور تعین اثر سطوح مختلف كود اوره و كلرید سدیم بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال 1388 در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بویراحمد انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عامل­های آزمایش شامل کود اوره در چهار سطح (0N0 =، 100N1 = ، 200N 2 =،400 N3 =كیلوگرم در هكتار) و كلرید سدیم در سه سطح (0,S0= S2 =200 ,S1 =100كیلوگرم در هكتار) با 12 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، ارتفاع بوته،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد كه اثر كلرید سدیم بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود و همچنین اثر اوره بر تمامی صفات معنی­دار بود. بر همكنش اوره و كلرید سدیم فقط بر عملكرد بیولوژیك، عملكرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) و تعداد دانه در سنبله معنی­دار بود.  واژه های كلیدی:عملكرد، گندم آبی الوند، كود اوره، كلرید سدیم   فهرست مطالب   چکیده:1 فصل اول: مقدمه 2 1-1-کلیات 2 1-2- اهداف پژوهش 3 1-3- فرضیات پژوهش 3 فصل دوم: سابقه پژوهش 4 2-1- آثار شوری بر زندگی بشر4 2-2- آثار فیزیولوژیك تنش شوری بر جنبه‌های مختلف رشد 5 2-3- تغییر در تعادل عناصر غذایی 5 2-4- ساز و كارهای مقاومت به شوری 5 2-5- تنظیم مقدار نمك در گیاهان 6 2-5-1- انتخاب یونی 6 2-5-2- تحمل نمك از طریق تجمع مواد آلی 9 2-5-3- قندهای محلول 9 2-5-4- پرولین 10 2-6- تاثیر شوری بر جوانه‌زنی گیاهان 11 2-7- تأثیر شوری بر رشد گیاهان 12 2-7-1- اثر شوری بر رشد رویشی گیاهان 12 2-7-2- اثرات شوری بر مرحله زایشی گیاه17 2-8- تأثیر شوری بر عملكرد و اجزای عملكرد19 2-9- نیتروژن در گیاه20 2-10- اثرات کود نیتروژن بر خصوصیات مختلف گیاه20 2-11- نیتروژن و خصوصیات رشدی 21 2-11-1- سطح برگ 21 2-11-2- ارتفاع بوته 21 2-12- تعداد پنجه بارور در گیاه22 2-13- نیتروژن و مراحل نمو گیاه22 2-16- نیتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد23 2-16-1- تعداد سنبله در واحد سطح 23 2- 16- 2- تعداد دانه در سنبله 24 2-16-4- عملکرد دانه 24 2-16-5- عملکرد بیولوژیک 25 2-16-6- شاخص برداشت 25 فصل سوم: مواد و روشها27 3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 27 3-1-1- تغییرات درجه حرارت شبانه­روزی یاسوج در طول دوره­ی رشد گندم 27 3-2- مشخصات هواشناسی منطقه 28 3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 28 3-4- مشخصات طرح آزمایشی 29 3-5- روش تهیه محلولهای شوری 29 3-6- روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌ 29 3-6-1- تعداد پنجه در هر بوته 29 3-6-2- اندازه‌گیری ارتفاع ساقه 29 3-6-3- تعداد ساقه گل دهنده در هربوته 30 3-6-4- تعداد دانه در هر بوته 30 3-6-5- تعداد دانه در هر خوشه 30 3-6-6- طول خوشه 30 3-6-7- عملكرد نهایی دانه در هر بوته 30 3-6-8- عملكرد نهایی دانه در هر هكتار30 3-6-9- شاخص برداشت 30 3-6- 10- وزن خشك كل بوته 30 3-6-11- وزن هزار دانه 31 3-6-12- تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیك 31 3-6-13- محاسبات آماری 31 فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات 32 4-1- تعداد سنبله در متر مربع 32 4-2- تعداد دانه در سنبله 35 4-3- وزن هزار دانه 37 4-4- طول سنبله 39 4-5- ارتفاع بوته 41 4-6- عملكرد بیولوژیك 43 4-7- عملكرد دانه 45 4-8- شاخص برداشت 47 4-14- نتیجه‌گیری 50 4-15- پیشنهادات 50 فهرست منابع 51 فهرست جداول جدول 3-1- نتایج تجزیه خاک محل اجرای آزمایش 28 جدول 4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس عملكرد و اجزای عملكرد33 فهرست شكل­ها شكل 2-1: نمایش شماتیك روش‌های مختلف مقاومت گیاهان در برابر شوری 6 شكل 3-1- روند تغییرات حداقل، حداكثر و میانگین دما در فصل رشد گندم (89-1388)28 شكل 4-1- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای تعداد سنبله در متر مربع 33 شكل 4-2- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34 شكل 4-3- مقایسه میانگین برهمكنش كلرید سدیم و اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34 شكل 4-4- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای تعداد دانه در سنبله 36 شكل 4-5- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد دانه در سنبله 36 شكل 4-6- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای تعداد دانه در سنبله 37 شكل 4-7- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای وزن هزار دانه 38 شكل 4-8- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد وزن هزار دانه 38 شكل 4-9- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای تعداد وزن هزار دانه 39 شكل 4-10- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای طول سنبله 40 شكل 4-11- مقایسه میانگین اثر اوره برای طول سنبله 40 شكل 4-12- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای طول سنبله 41 شكل 4-13- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای ارتفاع بوته 42 شكل 4-14- مقایسه میانگین اثر اوره برای ارتفاع بوته 42 شكل 4-15- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای ارتفاع بوته 43 شكل 4-16- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای عملكرد بیولوژیك 44 شكل 4-17- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملكرد بیولوژیك 44 شكل 4-18- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای عملكرد بیولوژیك 45 شكل 4-19- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای عملكرد دانه 46 شكل 4-20- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملكرد دانه 46 شكل 4-21- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای عملكرد دانه 47 شكل 4-22- مقایسه میانگین اثر كلرید سدیم برای شاخص برداشت 48 شكل 4-23- مقایسه میانگین اثر اوره برای شاخص برداشت 48 شكل 4-24- مقایسه میانگین برهمكنش اثر كلرید سدیم و اوره برای شاخص برداشت 49
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان
 • پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان شناسه محصول :68564 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 1.24609375 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول ایمنی در ساختمان فایل پاورپوینت بررسی و…

 • اقتصاد|پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA)
 • پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) شناسه محصول :72993 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 0.271484375 مگابایت دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA) قابل پاورپوینت بررسی و…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مصالح ساختمانی و ابزار ساختمانی
 • پاورپوینت مصالح ساختمانی و ابزار ساختمانی شناسه محصول :71457 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 1.223632813 مگابایت دانلود پاورپوینت مصالح ساختمانی و ابزار ساختمانی پاورپوینت مصالح…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده شناسه محصول :99027 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 95 حجم فایل: 5088.208984 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فصل دوم…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز شناسه محصول :93492 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 175 حجم فایل: 120.2998047 مگابایت دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری
 • مبانی نظری اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری شناسه محصول :88391 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود مبانی نظری اشتباه کارکنان و فساد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.