مهندسی کشاورزی|اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته خرده چوب

اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته خرده چوب شناسه محصول :57042 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 601 حجم فایل: 3.416992188 مگابایت

دانلود

اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته خرده چوب   در این تحقیق اثر اصلاح ترکیبی نانونقره کلوئیدی-گرمآبی بر انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کیک خرده­چوب گونه­ی راش (Fagus orientalis)، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ­خرده ­چوب و تغییرات شیمیایی خرده­چوب­های تیمار شده از طریق طیف­سنجی FTIR بررسی شد. تیمار در 4 گروه شاهد، گرمآبی، نانو و نانو-گرمآبی انجام گردید. البته تیمار­ گرمآبی و نانو-گرمآبی در دو سطح حرارت 150 و 170 درجه سانتی­گراد و دو سطح زمان 30 و 45 دقیقه انجام شد. در مجموع 10 سطح تیمار به­دست­آمد. نانونقره کلوئیدی با غلظت ppm100 تهیه­شد. مقاومت­های مکانیکی تخته­ها شامل مدول­گسیختگی، مدول­الاستیسیته و چسبندگی داخلی طبق استاندارد DIN-68763 و خواص فیزیکی تخته­ها شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه­وری در آب طبق استاندارد EN-317 اندازه­گیری شدند. به­منظور بررسی اثر نانوذرات نقره بر انتقال حرارت تخته­هایی با زمان پرس 5 دقیقه ساخته­شد و دما در لایه میانی کیک خرده­چوب در هر 30 ثانیه توسط ترموکوپل ثبت گردید. تصاویر میكروسكوپ الكترونی (SEM) حضور، سایز و پراكنش مناسب نانو ذرات کلوئیدی نقره در خرده­چوب را به وضوح ثابت کرده­است. نتایج طیف سنجی FTIR شکست گروه­های استیل همی­سلولز­ها و کاهش مناطق آبدوست خرده­چوب­ها اصلاح شده به روش گرمآبی و نانو-گرمآبی رانشان می­دهد. اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی سرعت انتقال حرارت به لایه­های میانی کیک را تسریع کرد. تیمار نانو-گرمآبی در دمای بالای (170 درجه­سانتی­گراد) و نیز در دقایق انتهایی پرس نسبت به نمونه­های شاهد و گرمآبی بهبود انتقال حرارت معنی­داری نشان­داد. هم­چنین تخته­های حاوی نانونقره نسبت به تمام سطوح تیمار در زمان کمتری (92 ثانیه) به دمای 100 درجه­سانتی­گراد رسید. نتایج نشان­دادند تیمار نانو-گرمآبی منجر به کاهش مدول­گسیختگی و چسبندگی داخلی، افزایش مدول­الاستیسیته، کاهش جذب آب و بهبود واکشیدگی ضخامت تخته­ها گردید. بیشترین بهبود در خواص فیزیكی در تخته­های ساخته­شده با خرده­های چوب تیمار شده به روش نانو-گرمآبی در دمای 170 درجه سانتی­گراد و به­مدت 45 دقیقه مشاهده­شد. با افزایش دما و زمان تیمار، کاهش MOR و بهبود MOE محسوس­تر ­شد، اما با افزایش زمان تیمار در یک سطح دمایی IB کاهش بیشتری نشان­داد. هم­چنین کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­های ساخته­شده با خرده­چوب­های اشباع­شده با نانو نسبت به شاهد بیشتر بود. کلمات کلیدی: نانونقره کلوئیدی-گرمآبی، تخته­خرده­چوب، انتقال حرارت، خواص فیزیکی و مکانیکی     فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه و کلیات 1-1- مقدمه………………………………………………………………………….11 1-2- فرضیات پژوهش……………………………….13 1-3- اهداف پژوهش………………….14 1-4- کلیات……………………………………………….14 1-4-1- راش……………………………………….14 1-4-2- تخته­خرده­چوب………………………………………………15 1-4-3- اصلاح چوب……………………………………….16 1-4-3-1- اصلاح حرارتی………………………………….16 1-4-3-2- تیمار گرمآبی……………………………17 1-5- فناوری نانو………………………..18 1-5-1- نانو ذرات……………………….18 1-5-1-1- فرآیند­های تولید نانو ذرات………………………………………………19 1-5-1-2- نانو نقره……………………………20 1-5-2- انتقال حرارت نانو ذرات فلزی……………………………………………….20 1-6- کلوئید­ها……………………………………………………………………….21 1-7- میکروسکوپ الکترونی (SEM)……………………………………………………………………..22 فصل دوم: پیشینه تحقیق 3-1- اثر تیمار گرمایی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن………………………………24 3-1-1- خواص فیزیکی………………………………………………….24 3-1-2- خواص مکانیکی……………………………………………26 3-2- اثر نانوذرات فلزی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن…………………………………..30 3-2-1- اثر نانوذرات فلزی بر هدایت حرارتی…………………………………………………30 3-2-2- خواص فیزیکی……………………………………………………………………………….32 3-2-3- خواص مکانیکی……………………………………………………………………………… فصل سوم: مواد و روش­ها 3-1- عوامل متغیر………………………………………………………………………………….40 3-2- عوامل ثابت……………………………………………………………..40 3-3- تهیه مواد اولیه………………………………………………………….41 3-3-1- تهیه خرده­چوب…………………………………………………………….41 3-3-2- تهیه مواد شیمیایی……………………………………………………………..41 3-3-3- تهیه چسب مصرفی……………………………………………………………………………………….42 3-4-1- نانو نقره کلوئیدی………………………………………………42 3-5- فرآیند اصلاح………………………………………………………….42 3-5-1 تیمار نانو­نقره………………………………………..43 3-5-2- تیمار گرمآبی و نانو­-گرمآبی………………………………………….43 3-6- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)…………………………………44 3-7- میكروسكوپ الكترونی (SEM)…………………………..44 3-8- ساخت تخته و ثبت دما در ضخامت کیک …………………………………….45 3-9- تهیه نمونه­های آزمونی…………………………………….45 3-10- اندازه­گیری خواص فیزیکی تخته­ها…………………………..46 3-10-1- محاسبه تغییرات وزن و میزان ماندگاری نانو روی خرده­چوب راش……..46 3-10-2- محاسبه واکشیدگی ضخامت و جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………47 3-11- اندازه­گیری خواص مکانیکی………………………………………………………………………..47 3-11-1- خواص­ خمشی…………………….47 3-11-1-1- مدول­گسیختگی  (MOR)……………………………47 3-11-1-2- مدول­الاستیسیته (MOE)…………………………………………48 3-11-2- چسبندگی­داخلی (IB)………………….48 3-12- تحلیل آماری………………….48 فصل چهارم: نتایج 4-1- شناسایی و بررسی ساختاری خرده­چوب (SEM و EDS)…………………………………………………………………………………………..50 4-2- طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)……………………………53 4-3- اثر اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی بر روند انتقال حرارت……………….55 4-4- خواص فیزیکی…………………………57 4-4-1- تغییرات وزن خرده­چوب راش……………………………………..58 4-4-2- جذب آب…………………………………58 4-4-3- واكشیدگی ضخامت…………………………………………60 4-5- خواص مکانیکی………………………….61 4-5- 1- خواص خمشی………………………………………61 4-5-1-1- مدول گسیختگی……………………………61 4-5-1-2- مدول­الاستیسیته…………………………….62 4-5-2- مقاومت چسبندگی داخلی………………………………………….63 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 5-1- نوآوری روش……………………………………………………………………66 5-1- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM و EDS)………………………………..67 5-2- طیف­سنجی FTIR………………………………67 5-3- انتقال حرارت…………..68 5-4- خواص فیزیكی………………………70 5-5- خواص مكانیكی………..72 5-5-1- خواص­خمشی…………………….72 5-5-1-1- مدول گسیختگی…………72 5-5-1-2- مدول­الاستیسیته………………73 5-5-2- چسبندگی داخلی……………………………74 نتیجه­گیری……………………………….75 پیشنهادات………………………………………….76 منابع……………………………………….78 چکیده انگلیسی……………………….86 فهرست شکل­ها شکل 3-1- نانو نقره تولید شده……………….44 شکل 3-2- دستگاه اشباع مجهز به المنت حرارتی……………………45 شکل 3-3- نمایی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) واقع در آزمایشگاه رضایی…………………..46 شكل 4-1- تصویر SEM محلول کلوئیدی نانونقره تولید شده……………………………..52 شكل 4-2- تصویر SEM خرده­چوب­ اشباع شده با نانو ذرات نقره……………………………53 شكل 4-3- تصویر SEM خرده­چوب­ شاهد…………………………..53 شکل 4-4- طیف EDS خرده­چوب اشباع­شده با نانو……………….54 شکل 4-5- طیف­های FTIR نمونه­های تیمار شده و شاهد……………56 شکل 4-6- طیف­های FTIR نمونه­های تیمار شده و شاهد………………………56 شکل 4-7- زمان رسیدن دما به 100 درجه سانتی­گراد در تیمارهای مختلف…….58 شکل4-8- حداکثر دمای ثبت شده­ی مغز کیک در سطوح مختلف تیمار………………….59 شکل 4-9- میانگین جذب آب پس از 2 ساعت غوطه­وری…………………………..61 شکل 4-10- میانگین جذب آب پس از 24 ساعت غوطه­وری…………………………….61 شکل 4-11- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه­وری………………………62 شکل 4-12- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه­وری……………………..63 شکل4-13- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول گسیختگی………………………….54 شکل 4-14- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول الاستیسیته…………………………65 شکل 4-15- اثر سطوح مختلف تیمار بر مقاومت چسبندگی داخلی……………………………….66 فهرست جدول­ها جدول 3-1- مشخصات فنی چسب مورد استفاده……….33 جدول3-2- ابعاد و تعداد نمونه­های آزمونی در هر تکرار و تیمار……………………………..37 جدول4-1- نتایج کمی طیف EDS………………………….54 جدول 4-2- اثر تیمار­های مختلف بر انتقال حرارت طی فرآیند پرس گرم………………..57 جدول 4-3- اثر تیمار نانو، گرمآبی و نانو-گرمآبی بر تغییرات وزن…………………60
 • کشاورزی|بررسی اثر كود بیولوژیك نیتروكسین و كود شیمیایی اوره بر عملكرد و اجزای عملكرد جو رقم سراسری
 • بررسی اثر كود بیولوژیك نیتروكسین و كود شیمیایی اوره بر عملكرد و اجزای عملكرد جو رقم سراسری شناسه محصول :56592 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 696 حجم فایل: 0.22265625 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت کاخ - معماری اسلامی
 • پاورپوینت کاخ - معماری اسلامی شناسه محصول :36 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 1487 حجم فایل: 2.775390625 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری اسلامی با موضوع کاخ   این پاورپوینت دارای 71…

 • معماری|پاورپوینت خانه های تاریخی شهر تبریز
 • پاورپوینت خانه های تاریخی شهر تبریز شناسه محصول :85772 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 104 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 8.876953125 مگابایت دانلود پاورپوینت خانه های تاریخی شهر تبریز ،در حجم 104 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت محیط های پاسخده
 • پاورپوینت محیط های پاسخده شناسه محصول :84766 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 237 حجم فایل: 15.1015625 مگابایت دانلود پاورپوینت محیط های پاسخده ،در حجم 63 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • معماری|پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک
 • پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک شناسه محصول :86652 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 3.28515625 مگابایت دانلود پاورپوینت فاز مطالعاتی طراحی پلی کلینیک ،در حجم 32 اسلاید…

 • شهرسازی|پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها
 • پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها شناسه محصول :73561 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 2.299804688 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها فایل پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.