مهندسی کشاورزی|اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa)

اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa) شناسه محصول :56993 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 4.883789063 مگابایت

دانلود

  اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم  نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa)    استفاده از نانوکودها منجر به افزایش کارایی مصرفی عناصر غذایی، کاهش سمیت خاک، به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش ازحد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می‌شود. استفاده از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز مقاومت گیاهان به آفات و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضراثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی‌ و کیفی گیاه توت فرنگی (Fragaria. x annanasa‌‌)  بررسی شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو‌ک‌های کامل تصادفی با 3 تكرار اجرا گردید . هم کود نانوکلات ‌آهن و هم عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، هر دو در چهار غلظت (0، 1، 2 و 5 گرم‌ در لیتر) ‌مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که بالاترین وزن تر، وزن  خشک،  تعداد گل، تعداد ‌برگ، طول ریشه، طول برگ، طول شاخه، قطر گل، به ازای استفاده کود نانوکلات ‌آهن با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر و عصاره جلبک آسکوفیلیوم نودوسوم  با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر حاصل شده است. کلمات کلیدی: توت‌فرنگی، جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، نانو کلات آهن، وزن تر، وزن خشک.   فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: مقدمه 2 1-1- مشخصات گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیک توت ‌فرنگی 3 1-2- روش تکثیر، فرآیند کاشت و برداشت توت ‌فرنگی 3 1-3- خواص تغذیه‌ای توت ‌فرنگی و اثر آن در سلامتی انسان 4 1-4- اهمیت اقتصادی 4 1-5- اهمیت نانوکلات‌ آهن در تولید محصولات کشاورزی 4 1-6- بیان مسئله و هدف تحقیق 4 فصل دوم: بررسی منابع 6 2-1- ترکیبات کودی حاوی تنظیم کننده های رشد گیاهی 7 2-2- تاثیر نانو‌کلات ‌آهن بر کمیت و کیفیت رشد 9 فصل سوم: مواد و روش‌ها 11 3-1- منبع گیاهی مورد استفاده 12 3-2- بستر کشت آماده کردن نمونه گیاهی 12 3-3- آماده کردن مواد 12 3-4- استقرار نمونه ها 13 3-5- شرایط نگهداری بوته‌های کشت شده 13 3-6- تیمارهای آزمایش 13 3-7- شرایط نگهداری نمونه‌ها و اندازه‌گیری صفات 13 3-8- ارزیابی صفات 13 3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها 13 فصل چهارم: نتایج و بحث 14 4-1-  ارزیابی صفات 15 4-1-1- وزن تر 15 4-1-2- وزن خشک 25 4-1-3- وزن میوه 25 4-1-4- تعداد برگ 26 4-1-5- طول برگ 27 4-1-6- تعداد گل 27 4-1-7- قطر گل 28 4-1-8- تعداد شاخه 28 4-1-9- طول شاخه 29 4-1-10- تعداد میوه 30 4-1-11- ارتفاع گیاه 31 4-1-12- تعداد ریشه 31 نتیجه گیری کلی 33 پیشنهاد‌ها 34 منابع 35 چکیده انگلیسی 42 فهرست جدول‌ها عنوان صفحه جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف عصاره جلبك آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن برصفات اندازه‌گیری شده 16 جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف عصارۀ جلبك آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن برصفات اندازه‌گیری شده 17 جدول 4-3- همبستگی بین صفات اندازه گیری شده 18   فهرست شکل‌ها عنوان صفحه شکل 3-1- تهیه بوته‌ها 12 شکل 4-1- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بروزن تر میوه توت ‌فرنگی 19 شکل 4-2- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بروزن خشک میوه توت ‌فرنگی 19 شکل 4-3- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم برارتفاع گیاه توت ‌فرنگی 20 شکل 4- 4- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر تعداد برگ گیاه توت ‌فرنگی 20 شکل 4- 5- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر طول برگ گیاه توت ‌فرنگی 21 شکل 4- 6- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر تعداد گل گیاه توت ‌فرنگی 21 شکل 4- 7- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر قطر گل گیاه توت ‌فرنگی 22 شکل 4- 8- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر تعداد شاخه گیاه توت ‌فرنگی 22 شکل 4- 9- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر طول شاخه گیاه توت ‌فرنگی 23 شکل 4- 10- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر تعداد میوه گیاه توت ‌فرنگی 23 شکل 4- 11- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر وزن میوه گیاه توت ‌فرنگی 24 شکل 4- 12- اثر سطوح مختلف محلول‌های کود نانوکلات‌ آهن و عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر تعداد ریشه گیاه توت ‌فرنگی 24      
 • معماری|پاورپوینت تحلیل ورزشگاه هندبال بازی های المپیک یورو 2016 برزیل
 • پاورپوینت تحلیل ورزشگاه هندبال بازی های المپیک یورو 2016 برزیل شناسه محصول :103028 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 18290.32324 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ورزشگاه هندبال بازی های…

 • معماری|پاورپوینت موریانه ها استادان معماری و شهرسازی
 • پاورپوینت موریانه ها استادان معماری و شهرسازی شناسه محصول :71594 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 199 حجم فایل: 11.91113281 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت موریانه ها استادان معماری و…

 • معماری|پاورپوینت معماری امام زاده محمد محروق
 • پاورپوینت معماری امام زاده محمد محروق شناسه محصول :103784 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 723 حجم فایل: 11.07 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد محمد محروق ppt در 46 اسلاید تهیه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها
 • مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها شناسه محصول :88058 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 167 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود مبانی نظری: برد…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل تحلیل کلینیک پزشکی در Fortius لندن و سه نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل تحلیل کلینیک پزشکی در Fortius لندن و سه نمونه موردی دیگر شناسه محصول :99511 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 479 حجم فایل: 20.5 مگابایت دانلود این فایل شامل…

 • علوم انسانی|مبانی نظری کمال گرایی
 • مبانی نظری کمال گرایی شناسه محصول :91848 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 144 حجم فایل: 0.100585938 مگابایت دانلود مبانی نظری کمال گرایی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.