معماری|ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)

ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM) شناسه محصول :57043 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 3.774414063 مگابایت

دانلود

ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)   سواحل بدلیل تاثیرپذیری از پدیده های پویای ریخت شناسی و نیز متاثر شدن از فشارهای ناشی از انواع بهره برداری­ها، همواره در معرض تخریب قرار دارند. در نتیجه، تهیه و پیاده سازی برنامه­های جامع حفاظتی به منظور ایجاد تعادل در بهره برداری­ها، کاهش تخریب منابع و دستیابی به توسعه پایدار همواره نیاز به طرح ریزی برنامه­های توسعه در منطقه ساحلی دارد. اما فقدان نظام مدیریت توسعه منطقه­ای مناسب در کشور و همچنین دخل و تصرف­های سودجویانه بخش خصوصی، توسعه خود به خودی را رشد و نمو داده که پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی زیادی را در مناطق ساحلی کشور در پی داشته است. مطالعه میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و بررسی روند این تغییرات در سال­های آینده می تواند در برنامه­ریزی و استفاده  بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیر اصولی در آینده گام مهمی باشد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat و IRS-P6 مربوط به سال­های 2000 و 2008 و همچنین عکس­های هوایی مربوط به سال­های 1373 و 1383 تغییرات کاربری و پوشش زمین طی 14 سال در شهرهای نوشهر و چالوس بررسی شده است نتایج حاکی از گسترش بی رویه مناطق ساخته شده در منطقه مورد مطالعه است که به طور چشمگیری از وسعت باغات و اراضی کشاورزی کاسته است و با توجه به محدود بودن فضای منطقه ساحلی ادامه این روند در سال­های آینده می­تواند بسیاری از قابلیت­‌ها و توانمندی‌­های این منطقه را تحت شعاع قرار دهد.  واژه­ های کلیدی:  تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین، سنجش از دور، مدیریت    فهرست مطالب   فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- طرح مسئله. 4 1-3- اهداف تحقیق.. 6 1-4- سوالات تحقیق.. 6 1-5- فرضیه های تحقیق.. 6 1-6- روش تحقیق.. 6 1-7- فرآیند تحقیق.. 7 1-8- ابزار و روش های گردآوری اطلاعات… 8 1-9- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8 1-10- قلمرو مکانی تحقیق.. 9 فصل دوم: مبانی نظری 2-1- مقدمه. 11 2-2- تعریف کاربری زمین و پوشش زمین.. 12 2-3- عوامل تغییر کاربری زمین در مناطق ساحلی.. 12 2-4- چالش های مدیریت منابع ساحلی.. 15 2-5- مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) 17 2-6- تاریخچه مختصر ICZM در جهان و ایران 19 2-7- تعریف ICZM… 22 2-8- اهداف ICZM… 24 2-9- تعریف علمی مفاهیم به کار رفته در ICZM… 27      2-9-1- مفهوم مناطق ساحلی در ICZM… 27      2-9- 2- مفهوم یکپارچگی در ICZM… 27 2-10- رویکرد ICZM در مدیریت منابع.. 28 2-11- ابزارهای نظارت و ارزیابی در رویکرد ICZM… 31      2-11-1- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 32      2-11- 2- سنجش از دور……… 33 2-12- کاربرد سنجش از دور در مدیریت توسعه شهری.. 34 2-13- بررسی برخی مطالعات صورت گرفته در زمینه ICZM و تشخیص تغییرات پوشش و کاربری زمین  37 2-14- جمع بندی.. 39 فصل سوم: بررسی روش های آشکار سازی تغییرات 3-1- مقدمه. 42 3-2- عوامل موثر در آنالیز آشکارسازی.. 43 3-2-1- تغییرات متناوب مربوط به گذشت زمان.. 43 3-2-2- وجود ابر در تصاویر. 44 3-2-3- تغییرات شرایط تصویر برداری.. 44 3-2-4- توان تفکیک مکانی و طیفی.. 44 3-3- پیش پردازش داده ها قبل از آنالیز آشکارسازی تغییرات… 45 3-3-1- استخراج منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره ای  45 3-3-2- تطابق دقیق مکانی تصاویر چند زمانه. 45 3-3-3- تصحیحات اتمسفری و رادیومتریکی.. 46 3-4- روش های آشکارسازی تغییرات… 47 3-4-1- روش های جبری.. 47 3-4-2- روش های تبدیلات… 48 3-4-3- روش های مبتنی بر طبقه بندی.. 48 3-4-4- روش های مبتنی بر GIS.. 53 3-4-5- روش های تفسیر بصری.. 54 3-5- ارزیابی و مقایسه روش های آشکار سازی تغییرات… 56 3-6- بررسی دقت در آشکارسازی تغییرات… 58 3-7- جمع بندی.. 59 فصل چهارم: ارزیابی و شبیه سازی روند تغییرات کالبدی شهرهای چالوس و نوشهر 4-1- مقدمه. 61 4-2- مشخصات کلان محدوده مطالعاتی.. 61 4-2-1- موقیعت… 61 4-2-2- ویژگی های اقلیمی.. 61 4-2-3- دما 62 4-2-4- بارندگی.. 63 4-2-5- جهت و شدت وزش باد. 63 4-2-6- رطوبت نسبی.. 63 4-2-7- ساختار زمین.. 63 4-2-8- ژئومورفولوژی.. 64 4-3- داده های مورد استفاده جهت آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه. 65 4-4- پیش پردازش داده ها جهت آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه. 67 4-4-1- استخراج منطقه مورد مطالعه. 67 4-4-2- تطابق دقیق مکانی تصاویر چند زمانه. 67 4-5- ارزیابی روند تغییرات کالبدی منطقه مورد مطالعه. 68 4-5-1- طبقه بندی تصاویر. 68 4-5-2- ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر. 75 4-5-3- بررسی و تفسیر نتایج آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه  76 4-6- ارزیابی نتایج.. 79 4-7- جمع بندی.. 80 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- نتیجه گیری.. 82 5-2- پیشنهادات… 85 فهرست منابع.. 87 فهرست جداول جدول1-1- اهم مسائل و مشکلات سواحل دریای مازندران.. 5 جدول2-1- جمعیت در فواصل مختلف از مناطق ساحلی جهان.. 14 جدول2-2- عوامل گرایش کشورهای ساحلی به ICZM…. 18 جدول2-3- برخی حوادث مهم و تاثیر گذار بر تحول و شکل گیری ICZM…. 20 جدول2-4- اهداف ICZM در برخی از کشورها 25 جدول3-1- عناصر اصلی تفسیر تصاویر ماهواره ای.. 55 جدول4-1- مساحت هر یک از کلاس های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده سال های 1373 و 1383  72 جدول4-2- مساحت هر یک از کلاس های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده سال های 1373 و 1383  75 جدول4-3- مساحت هر یک از کلاس ها در سال های 1373، 1379، 1383 و 1387. 76 جدول4-4- مساحت مناطق ساخته شده در سال های 1373، 1379، 1383 و 1387. 77 جدول4-5- رشد مناطق شهری بین سال های 1373- 1379، 1379-1383 و 1383- 1387  77 جدول4-6- درصد تغییر کلاس ها بین سال های 1373- 1379، 1379-1383و 1383- 1387  78 جدول 4-7- تغییرات از کلاس های غیر شهری به کلاس های شهری بین سال های 1373- 1379، 1379-1383و 1383-1387. 79 فهرست اشکال و نمودارها  شكل 1-1- فرآیند تحقیق.. 8 شکل 1-2- موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان مازندران.. 9 شکل 2-1- ایجاد یکپارچگی افقی و عمودی بین بخشها و سطوح دولتی درطرح ICZM… 28 شكل 2-2- موقعیت ICZM در رابطه با زیر سیستم های منطقه ساحلی………………………….29 شكل 4-2- رویکرد ICZM  در مدیریت منابع ساحلی 30 شكل 4-1- تصاویر ETM+ ماهواره ای Landsat سال 1379 منطقه مورد مطالعه……………66 شكل 4-2- تصاویر ماهواره ای IRSP6 سال 1387 منطقه مورد مطالعه. 66 شکل 4-3- عکس هوایی سال 1373 منطقه مورد مطالعه. 66    شكل 4-4- عکس هوایی سال 1383 منطقه مورد مطالعه………………………………………………….67    شكل 4-5- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1373…………………………………………………71 شكل 4-6- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1383……………………. 71 شکل 4-7- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1379……. ……73    شکل 4-8- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1387…………………………………………………73 شکل 4-9- ترکیب کلاس ها در تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1379……. ……74    شکل 4-10- ترکیب کلاس ها در تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال 1387……………..74 شکل4-9- هیستوگرام مساحت متناظر هر­ یک از کلاس­های مربوط به سال­های 1373، 1379، 1383 و 1387  76 شکل 4-7- درصد رشد مناطق شهری بین سال های1373-1379، 1379-1383 و 1383-1387…… ……77  
 • روان شناسی|پاورپوینت واکنش های افراد در موقعیت های بحرانی
 • پاورپوینت واکنش های افراد در موقعیت های بحرانی شناسه محصول :94146 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 183 حجم فایل: 325.3271484 مگابایت دانلود پاورپوینت واکنش های افراد در موقعیت های…

 • شیمی|تحقیق جامع با عنوان شیشه
 • تحقیق جامع با عنوان شیشه شناسه محصول :99787 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 391 حجم فایل: 1270.226563 مگابایت دانلود تحقیق جامع با عنوان شیشه- شامل 86 صفحه در قالب ورد…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی بیمارستان ارتوپدی کودکان
 • پاورپوینت تحلیل طراحی بیمارستان ارتوپدی کودکان شناسه محصول :98980 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 4183.900391 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی بیمارستان ارتوپدی کودکان   در 97 سال…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس
 • پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس شناسه محصول :89525 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 39.22167969 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس ، در حجم 65…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت مفهوم ایقاع چیست
 • پاورپوینت مفهوم ایقاع چیست شناسه محصول :94293 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 231.2587891 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم ایقاع چیست   پاورپوینت مفهوم ایقاع چیست…

 • علوم انسانی|پاورپوینت بازاریابی همهمه ای چیست
 • پاورپوینت بازاریابی همهمه ای چیست شناسه محصول :100125 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 4146.951172 مگابایت دانلود پاورپوینت بازاریابی همهمه ای چیست   پاورپوینت بازاریابی همهمه ای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.