مدیریت هتلداری|راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان شناسه محصول :40405 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 778 حجم فایل: 0.252929688 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید . اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای كنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب میشود . در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـركت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متكی بود . لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راه های تقویت مشاركت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است. امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حركت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می كنند. لذا پژوهشگر در این تحقیق برآن است تا بتواند راه های تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری –گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد. جامعه نمونه این مطالعه 200 نفر از شهرستانهای( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) می باشد. هدف كلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشاركت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.  نتایج بدست آمده نشان داد : فرضیه اصلی:اعتماد مردم به نظام حاكم ،دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است. فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاكم برجامعه بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است نتایج بدست آمده نشان داد 1- ایجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم می باشد . به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم می توانند با طیب خاطر و اطمینان كامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری بكار اندازند همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت كامل مكانی را جهت گردشگری انتخاب می نمایند. 2- تحقیق حاضر نشان می دهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشاركت مردم در این صنعت می شود . 3- همچنین در این تحقیق نشان داده شده است كه بطور كلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگری می باشد . تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راههای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشاركت مردم در زمینه این صنعت و ا سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری میباشد كه می تواند باعث تقویت مشاركت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد . اطلاع رسانی در عمق مشاركت نهفته است .  فهرست مطالب چکیده1 فصل اول : كلیات 1-1- مقدمه4 2-1- بیان مسئله4 3-1- پیشینه تحقیق6 4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق7 5-1- اهداف تحقیق8 6-1- سوالات تحقیق8 1-6-1- سوال اصلی تحقیق:8 2-6-1- سئوالات فرعی تحقیق:8 7-1- فرضیات تحقیق8 1-7-1- فرضیه اصلی:8 2-7-1- فرضیه فرعی9 8-1- متغیرهای تحقیق9 1-8-1- متغیر های مستقل9 2-8-1- متغیر وابسته9 9-1-روش تحقیق9 10-1-قلمرو تحقیق :9 1-10-1- قلمرو موضوعی :9 2-10-1- قلمرو مكانی(جامعه آماری) :10 3-10-1- قلمرو زمانی :10 11-1- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه10 12-1- موانع و محدودیتهای تحقیق10 13-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات11 1-13-1- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، 1377)11 2-13-1- گردشگر11 3-13-1- مسافر : (داروند زاده 1381)11 4-13-1- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، 1383)11 5-13-1- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع)11 6-13-1- صنعت گردشگری :11 7-13-1- مشاركت: (گرافت و كلاری ، 1991)11 8-13-1- امنیت :11 9-13-1- اعتماد به نظام: (صفدری ، 1374 : 48)12 10-13-1- رسانه ها :12 11-13-1- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، 1381)12 12-13-1- سازمان جهانی جهانگردی : (سایت chn،1383)12 فصل دوم : ادبیات پژوهش 1-2- مقدمه14 2-2- تعاریف و اصطلاحات گردشگری18 1-2-2- تعریف گردشگری18 2-2-2- تعریف گردشگر19 3-2-2- مسافر20 4-2-2- گردشگر20 5-2-2- بازدید كننده20 6-2-2- تور20 3-2-تاریخچه گردشگری20 4-2- گردشگری در جهان اسلام و قرآن كریم22 5-2- گردشگری در دنیای حاضر24 6-2- اَشكال گردشگری25 1-6-2- گردشگری با انگیزه ماجرا جویان25 2-6-2- گردشگری روستایی26 3-6-2-گردشگری بوم شناختی (اكوتوریسم)26 4-6-2-گردشگری حمل و نقل آبی27 5-6-2- گردشگری مسكونی27 6-6-2-گردشگری مذهبی27 7-6-2- گردشگری قومی28 8-6-2-گردشگری نوستالوژیك28 7-2- گردشگری با توجه به هدف28 1-7-2-گردشگری فراغتی و سرگرمی28 2-7-2- گردشگری فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی29 3-7-2-گردشگری ورزشی31 4-7-2- گردشگری تجارت و كسب و كار31 5-7-2- گردشگری سمینارها و كنفرانسها32 8-2- اهداف توسعه گردشگری33 9-2- مزایای عمده گردشگری33 10-2- برخی از نقاط ضعف گردشگری34 11-2- گردشگری در ایران34 1-11-2- جاذبه های گردشگری در ایران34 2-11-2-جاذبه های فرهنگی ایران37 3-11-2-جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران37 4-11-2-موانع توسعه گردشگری در ایران38 4-11-2-1- برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران38 5-11-2- گردشگری در خوزستان40 1-5-11-2-پیشینه تاریخی خوزستان40 2-5-11-2- موقعیت جغرافیایی- حدود و مساحت41 6-11-2- آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان42 1-6-11-2-ویرانه های شهر قدیم اهواز42 2-6-11-2-گورستان زرتشتیان42 3-6-11-2-مقبره علی بن مهزیار اهوازی42 4-6-11-2-مقبره حضرت سید عباس42 5-6-11-2-شهر باستانی شوش42 6-6-11-2-چغازنبیل (معبد زیگورات)42 12-2- دستگاه های امنیتی در گردشگری44 1-12-2- امنیت44 2-12-2-امنیت قضایی44 3-12-2-امنیت دسته جمعی44 4-12-2-عوامل تهدید کننده امنیت45 1-4-12-2- تجاوز45 2-4-12-2-ستمگری و ستم پذیری45 3-4-12-2-تهدید و ارعاب46 3-4-12-2-رابطه بین جهانگردی و جرم46 13-2- مشاركت48 1-13-2-شرایط عمده اجرای مشاركت :49 2-13-2-كاركردهای مشاركت اجتماعی50 3-13-2-مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت50 4-13-2-اعتماد به نظام جمهوری اسلامی51 14-2- جهانگردی و رسانه ها53 فصل سوم : روش پژوهش 1-3- مقدمه57 2-3- جامعه آماری و حجم نمونه57 1-2-3- جامعه آماری57 2-2-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه57 3-3- روش جمع آوری اطلاعات58 4-3- ابزار جمع آوری اطلاعات58 5-3- پایایی و روائی پرسشنامه59 1-5-3- پایایی (Reliablity )59 2-5-3- روائی ( validity )60 6-3- چارچوب نظری تحقیق60 فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن 1-4- مقدمه64 2-4- تجزیه و تحلیل داده های دریافتی64 1-2-4-آمار تو صیفی64 2-2-4-آمار استنباطی75 فصل پنجم : بحث و تفسیر 1-5- مقدمه81 2-5- نتیجه گیری پژوهش82 3-5- پیشنهادهای پژوهش83 4-5- پیشنهادات برای محققین آتی86 منابع88 Abstract90
 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش خصوصی سازی (بانک) و عملکرد و کارایی، مدیریت منابع انسانی
 • پیشینه پژوهش خصوصی سازی (بانک) و عملکرد و کارایی، مدیریت منابع انسانی شناسه محصول :88009 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق:…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس
 • پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس شناسه محصول :88486 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 2.90625 مگابایت دانلود پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس (HEBELEX)،در حجم 25 اسلاید…

 • اقتصاد|پاورپوینت زندگینامه برتراند راسل
 • پاورپوینت زندگینامه برتراند راسل شناسه محصول :93485 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 296.9960938 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه برتراند راسل   پاورپوینت زندگینامه برتراند راسل شامل 40 اسلاید…

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر تن و تصویر بدن
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر تن و تصویر بدن شناسه محصول :85929 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • زمین شناسی و نفت|مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت
 • مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت شناسه محصول :59520 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 209 تعداد بازدید : 938 حجم فایل: 21.05957031 مگابایت دانلود مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت   كانسارهای كرومیت…

 • مدیریت|دانلود تحقیق کنترل کیفیت
 • دانلود تحقیق کنترل کیفیت شناسه محصول :53888 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.124023438 مگابایت دانلود تحقیق کنترل کیفیت   در سالهای اخیر کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *