مدیریت هتلداری|توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری

توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری شناسه محصول :50941 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 730 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت

دانلود

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر گردشگری بر روی بیكاری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش ساكنین شهر قمصر از توابع شهرستان كاشان كه به انجام امور گردشگری میپردازند، می باشد. كه از این میان 50 نفر از این افراد را به تصادف انتخاب نمودیم. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون خی دو استفاده کرده­ ایم. یافته­ های پژوهش نشان داد كه، گردشگری بیكاری را كاهش می دهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش4 1-4- اهداف پژوهش6 1-4-1- هدف كلی6 1-4-2- اهداف جزئی6 1-5- سوالات پژوهش6 1-5-1- سوال اصلی پژوهش6 1-5-2- سوالات فرعی پژوهش6 1-6- فرضیات پژوهش7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیات فرعی:7 1-7- قلمرو پژوهش7 1-7-1- قلمرو موضوعی7 1-7-2- قلمرو مكانی7 1-7-3- قلمرو زمانی8 1-8- مدل پژوهش8  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- گردشگری10 2-1-1- گردشگری در ایران10 2-1-2- اهمیت جهانگردی13 2-1-3- شناخت اثرات گردشگری14 2-1-4- اثرات گردشگری15 2-1-5- صنعت گردشگری :19 2-1-6- موقعیت ایران در صنعت گردشگری :21 2-1-7- موانع رشد صنعت گردشگری در ایران :22 2-1-8- عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری :25 2-1-9- شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه :27 2-2- بیكاری28 2-2-1- تعریف بیكاری28 2-2-2- علل بیكاری28 2-2-3- انواع بیكاری28 2-2-4- بیكاری در ایران29 2-2-5- وضعیت بازار کار در ایران30 2-2-6- میزان بیكاری در ایران36 2-2-7- بحران بیكاری36 2-2-8- آثار بیکاری38 2-3- رابطه گردشگری و بحران بیكاری39 2-3-1- چالش های بیکاری و پارادوکس توسعه گردشگری ایران39 2-3-2- مقایسه اشتغال در ایران با کشورهای توسعه یافته39 2-3-3- فضای اشتغال در کشور ما40 2-4- گردشگری و اشتغال در بخش قمصر41  فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه43 3-2- روش پژوهش43 3-3- جامعه آماری44 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری44 3-5- نحوه گردآوری داده ها45 3-6- ابزار پژوهش45 3-7- روش گردآوری داده ها45 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها47 3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش48 3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها48 3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش48 3-12- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق49  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 4-1- مقدمه51 4-2- تحلیل داده های آماری52 4-2-1- سن:52 4-2-2- جنسیت:53 4-2-3- تحصیلات:54 4-2-4- وضعیت اشتغال:55 4-2-5- مشارکت در گردشگری:55 4-2-6- نوع مشارکت در گردشگری:55 4-2-7- سیاست بهبود:56 4-2-8- درآمدزایی گردشگری:56 4-2-9- مدیریت گردشگری:57 4-2-10- کافی بودن درآمد گردشگری:57 4-2-11- مشارکت در دوره های آموزشی گردشگری:58 4-2-12- کاهش مهاجرت از منطقه:58 4-2-13- بهبود کیفیت زندگی:59 4-2-14- ایجاد بازارچه:59 4-2-15- رابطه جنسیت و فعالیت گردشگری:60 4-2-16- رابطه تحصیلات و فعالیت گردشگری:61 4-2-17- رابطه نوع فعالیت گردشگری و درآمد:62  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه64 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها64 5-3- نتیجه یافته ها65 5-4- پیشنهادات67 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:67 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی67 5-4-3- پیشنهادات کابردی68 5-5- محدودیت های پژوهش68 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر68 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر69  ضمائم پرسشنامه70 جداول برنامه Spss71 منابع و مآخذ84 Abstract86  فهرست جداول جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن پاسخگویان52 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت53 جدول 4.3: توزیع فراوانی تحصیلات54 جدول 4.4: تحلیل توصیفی وضعیت اشتغال55 جدول 4.5: تحلیل توصیفی مشارکت در گردشگری55 جدول 4.6: تحلیل توصیفی نوع مشارکت در گردشگری55 جدول 4.7: تحلیل توصیفی سیاست بهبود56 جدول 4.8: تحلیل توصیفی درآمدزایی گردشگری56 جدول 4.9: مقدار خی دو درآمدزایی گردشگری56 جدول 4.10: تحلیل توصیفی مدیریت گردشگری57 جدول 4.11: تحلیل توصیفی کافی بودن درآمد گردشگری57 جدول 4.12: تحلیل توصیفی مشارکت در دوره آموزی58 جدول 4.13: تحلیل توصیفی کاهش مهاجرت58 جدول 4.14: تحلیل توصیفی بهبود کیفیت زندگی59 جدول 4.15: تحلیل توصیفی ایجاد بازارچه59 جدول 4.16: جدول توافقی جنسیت و فعالیت گردشگری60 جدول 4.17: رابطه جنسیت و فعالیت گردشگری60 جدول 4.18: جدول توافقی تحصیلات و فعالیت گردشگری61 جدول 4.19: رابطه تحصیلات و فعالیت گردشگری61 جدول 4.20: جدول توافقی نوع فعالیت گردشگری و درآمد62 جدول 4.21: رابطه فعالیت گردشگری و درآمد62  فهرست نمودارها نمودار 4،1: نمودار توصیفی سن پاسخگویان52 نمودار 4،1: نمودار توصیفی جنسیت53 نمودار 4.3: نمودار توزیع فراوانی تحصیلات54
 • روان شناسی|بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان
 • بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان شناسه محصول :54680 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 2.469726563 مگابایت دانلود بررسی وجود چگونگی…

 • فناوری اطلاعات|طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با استفاده از داده‌کاوی
 • طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با استفاده از داده‌کاوی شناسه محصول :56398 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 921 حجم فایل: 0.650390625 مگابایت دانلود طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با…

 • علوم پزشکی|مبانی نظری بیماری سرطان
 • مبانی نظری بیماری سرطان شناسه محصول :92084 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 434 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود مبانی نظری بیماری سرطان (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • علوم انسانی|مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الكترونیك
 • مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الكترونیك شناسه محصول :91964 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 167 حجم فایل: 0.106445313 مگابایت دانلود مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت…

 • علوم انسانی|پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
 • پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی شناسه محصول :69937 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 160 حجم فایل: 0.05078125 مگابایت دانلود پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی این پرسشنامه یک ابزار 19 سوالی است…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ارگانیک
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ارگانیک شناسه محصول :102112 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 2901.606445 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری ارگانیک   بخشی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.