مدیریت هتلداری|توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری

توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری شناسه محصول :50941 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 730 حجم فایل: 0.276367188 مگابایت

دانلود

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر گردشگری بر روی بیكاری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش ساكنین شهر قمصر از توابع شهرستان كاشان كه به انجام امور گردشگری میپردازند، می باشد. كه از این میان 50 نفر از این افراد را به تصادف انتخاب نمودیم. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون خی دو استفاده کرده­ ایم. یافته­ های پژوهش نشان داد كه، گردشگری بیكاری را كاهش می دهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش4 1-4- اهداف پژوهش6 1-4-1- هدف كلی6 1-4-2- اهداف جزئی6 1-5- سوالات پژوهش6 1-5-1- سوال اصلی پژوهش6 1-5-2- سوالات فرعی پژوهش6 1-6- فرضیات پژوهش7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیات فرعی:7 1-7- قلمرو پژوهش7 1-7-1- قلمرو موضوعی7 1-7-2- قلمرو مكانی7 1-7-3- قلمرو زمانی8 1-8- مدل پژوهش8  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- گردشگری10 2-1-1- گردشگری در ایران10 2-1-2- اهمیت جهانگردی13 2-1-3- شناخت اثرات گردشگری14 2-1-4- اثرات گردشگری15 2-1-5- صنعت گردشگری :19 2-1-6- موقعیت ایران در صنعت گردشگری :21 2-1-7- موانع رشد صنعت گردشگری در ایران :22 2-1-8- عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری :25 2-1-9- شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه :27 2-2- بیكاری28 2-2-1- تعریف بیكاری28 2-2-2- علل بیكاری28 2-2-3- انواع بیكاری28 2-2-4- بیكاری در ایران29 2-2-5- وضعیت بازار کار در ایران30 2-2-6- میزان بیكاری در ایران36 2-2-7- بحران بیكاری36 2-2-8- آثار بیکاری38 2-3- رابطه گردشگری و بحران بیكاری39 2-3-1- چالش های بیکاری و پارادوکس توسعه گردشگری ایران39 2-3-2- مقایسه اشتغال در ایران با کشورهای توسعه یافته39 2-3-3- فضای اشتغال در کشور ما40 2-4- گردشگری و اشتغال در بخش قمصر41  فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه43 3-2- روش پژوهش43 3-3- جامعه آماری44 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری44 3-5- نحوه گردآوری داده ها45 3-6- ابزار پژوهش45 3-7- روش گردآوری داده ها45 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها47 3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش48 3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها48 3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش48 3-12- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق49  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 4-1- مقدمه51 4-2- تحلیل داده های آماری52 4-2-1- سن:52 4-2-2- جنسیت:53 4-2-3- تحصیلات:54 4-2-4- وضعیت اشتغال:55 4-2-5- مشارکت در گردشگری:55 4-2-6- نوع مشارکت در گردشگری:55 4-2-7- سیاست بهبود:56 4-2-8- درآمدزایی گردشگری:56 4-2-9- مدیریت گردشگری:57 4-2-10- کافی بودن درآمد گردشگری:57 4-2-11- مشارکت در دوره های آموزشی گردشگری:58 4-2-12- کاهش مهاجرت از منطقه:58 4-2-13- بهبود کیفیت زندگی:59 4-2-14- ایجاد بازارچه:59 4-2-15- رابطه جنسیت و فعالیت گردشگری:60 4-2-16- رابطه تحصیلات و فعالیت گردشگری:61 4-2-17- رابطه نوع فعالیت گردشگری و درآمد:62  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه64 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها64 5-3- نتیجه یافته ها65 5-4- پیشنهادات67 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:67 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی67 5-4-3- پیشنهادات کابردی68 5-5- محدودیت های پژوهش68 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر68 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر69  ضمائم پرسشنامه70 جداول برنامه Spss71 منابع و مآخذ84 Abstract86  فهرست جداول جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن پاسخگویان52 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت53 جدول 4.3: توزیع فراوانی تحصیلات54 جدول 4.4: تحلیل توصیفی وضعیت اشتغال55 جدول 4.5: تحلیل توصیفی مشارکت در گردشگری55 جدول 4.6: تحلیل توصیفی نوع مشارکت در گردشگری55 جدول 4.7: تحلیل توصیفی سیاست بهبود56 جدول 4.8: تحلیل توصیفی درآمدزایی گردشگری56 جدول 4.9: مقدار خی دو درآمدزایی گردشگری56 جدول 4.10: تحلیل توصیفی مدیریت گردشگری57 جدول 4.11: تحلیل توصیفی کافی بودن درآمد گردشگری57 جدول 4.12: تحلیل توصیفی مشارکت در دوره آموزی58 جدول 4.13: تحلیل توصیفی کاهش مهاجرت58 جدول 4.14: تحلیل توصیفی بهبود کیفیت زندگی59 جدول 4.15: تحلیل توصیفی ایجاد بازارچه59 جدول 4.16: جدول توافقی جنسیت و فعالیت گردشگری60 جدول 4.17: رابطه جنسیت و فعالیت گردشگری60 جدول 4.18: جدول توافقی تحصیلات و فعالیت گردشگری61 جدول 4.19: رابطه تحصیلات و فعالیت گردشگری61 جدول 4.20: جدول توافقی نوع فعالیت گردشگری و درآمد62 جدول 4.21: رابطه فعالیت گردشگری و درآمد62  فهرست نمودارها نمودار 4،1: نمودار توصیفی سن پاسخگویان52 نمودار 4،1: نمودار توصیفی جنسیت53 نمودار 4.3: نمودار توزیع فراوانی تحصیلات54
 • علوم انسانی|پاورپوینت شیوه قرآن در داستان پردازی با تاکید بر داستان های حضرت موسی ( ع )
 • پاورپوینت شیوه قرآن در داستان پردازی با تاکید بر داستان های حضرت موسی ( ع ) شناسه محصول :65081 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 0.247070313 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت تاثیر اقلیم بر اجزای ساختمان
 • پاورپوینت تاثیر اقلیم بر اجزای ساختمان شناسه محصول :94937 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 212 حجم فایل: 25499.75879 مگابایت دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم بر اجزای ساختمان در 72 اسلاید زیبا…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت نظریه‌ ارزش اضافی کارل مارکس
 • پاورپوینت نظریه‌ ارزش اضافی کارل مارکس شناسه محصول :93630 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 393.3828125 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه‌ ارزش اضافی کارل مارکس   پاورپوینت نظریه‌…

 • روان شناسی|پرسشنامه شخصي كاليفرنيا
 • پرسشنامه شخصي كاليفرنيا شناسه محصول :100686 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 42.5859375 مگابایت دانلود پرسشنامه شخصي كاليفرنيا   فهرست مطالب : پرسشنامه شخصي كاليفرنيا پرسشنامة رفتار…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری موزه BMW
 • پاورپوینت بررسی معماری موزه BMW شناسه محصول :96051 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 27.93 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری موزه  BMW در قالب پاورپوینت ودارای…

 • آزمون های استخدامی|نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه
 • نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه شناسه محصول :52197 موضوع : آزمون های استخدامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 1910 حجم فایل: 0.98046875 مگابایت دانلود نمونه سوالات آزمون بهیاری با پاسخنامه   مهمترین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *