مدیریت هتلداری|بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM شناسه محصول :40271 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 1024 حجم فایل: 0.3125 مگابایت

دانلود

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM چکیدههدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM  می باشد.  در این پژوهش، از روش توصیفی-همبستگی استفاده کرده‌ایم. جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان و كارمندان اداره امور مالیاتی شهرستان که بصورت رسمی یا قراردادی مشغول به کارهستند. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 66 نفر، محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با مراجعه مستقیم به پاسخگویان ،پرسشنامه ها توزیع و تکمیل گردید.در این پژوهش برای برآورد پایائی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.  ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از مدیریت کیفیت جامع 785/0 می­باشد. هم­چنین برای 3 خرده مقیاس (عامل) رهبری مدیریت عالی، روابط با مشتری و روابط با عرضه ­کننده به ترتیب 671/0، 724/0 و 577/0 بدست آمده است.از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده‌ایم. از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش بهره گرفته ایم.چکیده. 1فصل اولکلیات پژوهش1-1- مقدمه. 31-2- بیان مسئله. 31-3- اهمیت و ضرورت موضوع. 41-4-اهداف پژوهش…. 51-4-1-هدف اصلی.. 51-4-2- اهداف فرعی.. 51-5- فرضیات پژوهش…. 51-6- سوالات تحقیق.. 51-7- قلمرو تحقیق.. 61-7-1- قلمرو موضوعی.. 61-7-2- قلمرو مکانی.. 61-7-3- قلمرو زمانی.. 61-8- تعریف اصطلاحات پژوهش…. 6فصل دومادبیات پژوهش2-1- بخش اول : مدیریت کیفیت جامع.. 82-1-1- مقدمه. 82-1-2-تعریف.. 92-1-3- ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت… 92-1-3-1- فرایندگرایی.. 92-1-3-2- مشتری‌محوری.. 92-1-3-3- ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستم‌ها 92-1-4- اصول مدیریت جامع کیفیت… 92-1-5- جنبه های مدیریت كیفیت جامع.. 112-1-6- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 122-1-6-1- تغییر فرهنگی: 132- 1-7- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع.. 132-1-7-1- مدیریت كیفیت جامع و دولت… 132-1-7-2- چالشهای دولتی: 142-1-8-  ارتباطات و آموزش مدیریت كیفیت جامع.. 152-1-9- سنجش و اندازه گیری مدیریت جامع.. 162-1-9-1- مشتریان: 172-1-9-2- اهداف استراتژیك: 172-1-10- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان.. 172-1-10-1-دیدگاه ضمنی از سازمان.. 172-1-10-2- جهت زمانی اولیه: 182-1-10-3-تاثیر بر فرهنگ سازمانی.. 182-1-10-4-الزامات رهبری: 182-1-10-5-تاكید بر كنترل مدیریت… 182-1-11-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 192-1-12-کیفیت خدمات.. 202-1-13-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 202-1-14- سنجش و اندازه گیری.. 212-1-14-1- مشتریان.. 212-1-14-2- اهداف استراتژیک… 212-1-15- مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک… 212-1-15-1- دیدگاه ضمنی از سازمان.. 222-1-15-2- جهت زمانی اولیه. 222-1-15-3- تاثیر بر فرهنگ سازمانی.. 222-1-15-4- الزامات رهبری.. 232-1-15-5- تاکید بر کنترل مدیریت… 232-1-16- برقراری ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت جـــامع: 232-1-17-جنبه های مدیریت کیفیت جامع.. 242-1-18- جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع : 242-1-19- مدیریت کیفیت جامع به عنوان فلسفه مدیریت… 262-1-20- مدیریت کیفیت جامع و دولت… 262-1-20-1- چالشهای دولتی.. 272-1-20-2- سبک مدیریت و شایستگی های رهبری.. 282-1-21-  درک وابستگیهای درونی و تعاملات بین سیستم ها، تغییرات، یادگیری.. 282-2- بخش دوم: فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر مدیریت کیفیت جامع.. 292-2-1- تعریف فناوری اطلاعات.. 292-2-2- سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات.. 302-2-2-1- سطح حرفه‌ای  فناوری اطلاعات.. 312-2-2-2- سطح آموزشی فناوری اطلاعات.. 312-2-3- تأثیر فناوری اطلاعات.. 312-2-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع.. 342-2-5- علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع در فناوری اطلاعات.. 362-2-5-1- تغییر فرهنگی.. 372-2-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع.. 372-2-7- سودمندی مدیریت کیفیت جامع از فناوری اطلاعات.. 382-2-8- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت كیفیت جامع:مطالعه موردی کاربرد TQM در کشور ژاپن: 382-2-9- مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات.. 422-2-9-1- اصول پیاده سازی مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان(مجازی) بر مبنای تکنیک 5s  422-2-10-  مفهوم فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع.. 422-2-11- مفهوم 5s (فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت در سازمان) 432-2-12- حوزه های پیاده سازی 5s در فناوری اطلاعات.. 432-2-13- مفهوم و روش اجرای 5s. 442-2-13-1- تفکیک و تعمیر (S1) 442-2-13-2- ترتیب و تنظیم(S2) 462-2-13-3- تمیزی(S3) 462-2-13-4- تداوم و ایمنی (S4 ) 472-2-13-5- تعلیم و انظباط (S5) 482-3- بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی.. 492-3-1-پیشینه پژوهش…. 492-3-1-1-تحقیقات داخلی: 492-3-1-2-تحقیقات خارجی: 49فصل سومروش تحقیقمقدمه. 523-1-روش تحقیق.. 523-2-جامعه آماری.. 533-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 533-4-ابزار پژوهش…. 533-5-روش گردآوری داده ها 543-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 543-6-1-روایی(اعتبار): 543-6-2-پایائی(اعتماد): 543-7 -متغیرهای تحقیق.. 553-8 – روش تجزیه وتحلیل داده ها 55فصل چهارمتجزیه و تحلیل یافته های تحقیق4-1 مقدمه. 574-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 574-3 تحلیل توصیفی مقدماتی.. 604-4 آزمون نرمال بودن متغیرها 614-5  بررسی فرضیه های تحقیق.. 614-6- آزمون رتبه بندی فریدمن.. 71فصل پنجمخلاصه و نتیجه گیری5-1- مقدمه. 735-2- نتایج استنباطی.. 735-3- آزمون نرمال بودن متغیرها 745-4- بررسی فرضیههای تحقیق.. 745-5- پیشنهادات.. 755-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 755-7-  محدودیت های پژوهش…. 75منابع و مأخذ. 77 فهرست جداولعنوان                                                                          صفحهجدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس…. 57جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب وضعیت تاهل.. 58جدول 4-3: توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 58جدول 4-4: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات.. 59جدول 4-5: شاخصههای توصیفی مربوط به میزان استفاه از فناوری اطلاعات.. 60جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 61جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونهای برای رهبری مدیریت عالی.. 62جدول 4-8: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات زن و مرد. 62جدول 4-9: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات زن و مرد. 62جدول 4-10: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل.. 63جدول 4-11: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد مجرد و متاهل.. 63جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی و سن کارکنان.. 63جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 64جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 64جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 64جدول 4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 64جدول 4-17: نتایج آزمون t تک نمونهای برای روابط با مشتری.. 65جدول 4-18: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات زن و مرد. 65جدول 4-19: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات زن و مرد. 66جدول 4-20: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل.. 66جدول 4-21: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد مجرد و متاهل.. 66جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری و سن کارکنان   66جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 67جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 67جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 67جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 67جدول 4-27: نتایج آزمون t تک نمونهای برای روابط با عرضهکننده. 68جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات زن و مرد. 68جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات زن و مرد. 68جدول 4-30: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل.. 69جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد مجرد و متاهل.. 69جدول 4-32: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده و سن کارکنان.. 69جدول 4-33: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 70جدول 4-34: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف.. 70جدول 4-35: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 70جدول 4-36: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 70جدول 4-37: نتیجه آزمون معنیداری فریدمن برای اولویت بندی استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از عوامل مربوطه  71جدول 4-38: نتایج اولویتبندی استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از عوامل مربوطه بر اساس آزمون فریدمن   71 فهرست نمودارهاعنوان                                                                                            صفحهنمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس…. 57نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب وضعیت تاهل.. 58نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سوابق کاری.. 59نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات.. 59
 • تربیت بدنی|پاورپوینت نحوه نشستن (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی)
 • پاورپوینت نحوه نشستن (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) شناسه محصول :98336 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 2878.15918 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت…

 • روان شناسی|پاورپوینت مخاطرات فضاي مجازي و قانون جرايم رايانه‌اي
 • پاورپوینت مخاطرات فضاي مجازي و قانون جرايم رايانه‌اي شناسه محصول :100437 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 1126.09375 مگابایت دانلود پاورپوینت مخاطرات فضاي مجازي و قانون جرايم…

 • روان شناسی|مبانی نظری شادکامی در روان شناسی
 • مبانی نظری شادکامی در روان شناسی شناسه محصول :70050 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 354 حجم فایل: 0.211914063 مگابایت دانلود مبانی نظری شادکامی در روان شناسی توضیحات: فصل دوم…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور
 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور شناسه محصول :53662 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 507 حجم فایل: 1.74609375 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور…

 • روان شناسی|مبانی و پیشینه نظری ارزشیابی آموزشی
 • مبانی و پیشینه نظری ارزشیابی آموزشی شناسه محصول :68241 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 222 حجم فایل: 0.137695313 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری ارزشیابی آموزشی توضیحات: فصل دوم…

 • عمران و ساختمان|روش تولید آسفالت رنگی، آسفالت معمولی و بتن رنگی
 • روش تولید آسفالت رنگی، آسفالت معمولی و بتن رنگی شناسه محصول :72610 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.200195313 مگابایت دانلود دانلود قایل در مورد روش…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.