مدیریت هتلداری|بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی شناسه محصول :50569 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 113 تعداد بازدید : 982 حجم فایل: 0.500976563 مگابایت

دانلود

هدف این تحقیق بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی  می­باشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روش اﺟﺮا از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ­ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎتﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‫ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ” كلیه كاركنان سازمان میراث فرهنگی  ” می باشند. با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 60 منظور گردیده است. اﺑﺰارﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‫ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار 20‪ SPSSﺟﻬﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی ‫آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج فرضیات: بین آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین انگیزه های فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. بین حمایت و امید رفتار و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. فصل اول كلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 2 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4 1-4- اهداف تحقیق. 5 1-4-1- هدف اصلی.. 5 1-4-2- اهداف فرعی.. 5 1-5- فرضیات تحقییق. 5 1-6- سوالات تحقیق. 5 1-7- قلمرو تحقیق. 6 1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6 1-7-2- قلمرو مكانی.. 6 1-7-3- قلمرو زمانی.. 6 1-8- تعریف لغات و اصطلاحات.. 6 فصل دوم ادبیات پژوهش بخش اول : مبانی نظری تحقیق. 9 1-2- مقدمه. 9 2-2- واژه كارآفرین.. 9 2-3- تفاوت کارآفرین با مدیر. 10 2-4- کارآفرینان چه کارهایی می کنند؟. 10 2-5- كارآفرین كیست؟. 11 2-6- تاریخچه كارآفرینی.. 12 2-7- تعاریف کارآفرینی.. 13 2-8- ویژگی های مشترک تعاریف کارآفرینی.. 14 2-9- کارآفرینی چیست؟. 15 2-10- نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی.. 16 2-11- ویژگیهای عمده كارآفرینان: 16 2-12- جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین.. 17 2-12-1- ویژگی های روانشناختی: 17 2-12-2- ویژگیهای فردی كارآفرینان: 18 2-12-3- ویژگیهای جامعه شناختی ( اجتماعی) 20 2-13- مهارتهای عمومی کسب و کار. 21 2-14- مهارتهای مدیریتی.. 21 2-15- كارآفرینی پایه های شكل گیری اقتصاد نوین: 22 2-16- كارآفرینی و رشد اقتصادی: 22 2-17- كارآفرینی و اشتغال: 23 2-18- كارآفرینی و رشد فن آوری: 23 2-19- علل تشویق برای کارآفرینی.. 23 2-20- نقش و اهمیت كارآفرینی: 24 2-21- وظایف كارآفرین: 25 2-22- موانع كارآفرینی: 26 2-23- انواع کارآفرینی.. 27 2-24- کارآفرینی سازمانی.. 28 2-25- فرآیند کارآفرینی سازمانی.. 28 2-26-  تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی.. 30 2-27- مدیر به عنوان کارآفرین.. 31 2-28- عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان. 31 2-29- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه. 32 2-30- تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی.. 32 2-31- ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 33 2-32- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 34 2-33- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 35 2-34- کارآفرینان  سازمانی.. 35 2-35- ویژگیهای کارآفرینان سازمانی.. 36 2-36- انگیزه های کارآفرینی.. 36 2-37- انواع کارآفرینی سازمانی.. 37 2-38- ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 37 2-39- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی.. 38 2-40- مراحل کارآفرینی در سازمان. 38 2-41- انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان. 39 2-41-1- خصوصیات حمایتی مدیریت… 40 2-41-2- موانع و محدویت های  کارآفرینی در سازمان. 40 2-41-3- کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد. 41 2-42- خلاقیت و کار آفرینی.. 42 2-43-  عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی.. 44 2-43-1- نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه كارآفرینی: 44 2-43-2- نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد كارآفرینی: 44 2-44-اهمیت و جایگاه آموزش كارآفرینی: 44 2-45- اهداف آموزش كارآفرینی: 45 2-46- سابقه كارآفرینی در دانشگاههای كشور: 46 2-47-  استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار. 48 2-47-1- نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی.. 48 2-48-  ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 54 2-49- گام های موثر در مسیر كار آفرین نمودن سازمان: 55 2-50- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی.. 56 بخش دوم: تحقیقات پیشین.. 58 2-51- پیشینه پژوهش… 58 2-52- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59 2-53- نتیجه گیری.. 61 فصل سوم روش تحقیق ﻣﻘﺪﻣﻪ. 66 ‫3-1- روش پژوهش… 66 3-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 67 3-3- جامعه آماری و نمونه آماری.. 67 ‫3-4 – اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ 69 ‫‫3-4-1- رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) : 69 ‫3-4-2- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد): 70 ‫3-5- روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 70 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه. 72 4-2- تحلیل توصیفی.. 72 4-2-1- سن: 72 4-2-2- جنسیت: 73 4-2-3- تحصیلات: 74 4-2-4- جایگاه شغلی: 75 4-3- آمار استنباطی.. 81 فصل پنجم پیشنهادات ،‌محدودیت ها و نتایج تحقیق 5-1- مقدمه. 84 5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 84 5-3- نتایج فرضیات.. 85 5-3-1- فرضیه اول: 85 5-3-2- فرضیه دوم: 85 5-3-3- فرضیه سوم: 86 5-3-4- فرضیه چهارم. 86 5-4- راهکارها 86 5-5- محدودیت های تحقیق. 87 5-6- پیشنهادات.. 87 5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 87 منابع: 89 پرسشنامه. 92 فهرست جداول جدول 4-1: توزیع فراوانی سن.. 72 جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73 جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74 جدول 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75 جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76 جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77 جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77 جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78 جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78 جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79 جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79 جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80 جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80 جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81 جدول 4-16: رابطه آینده نگری و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 81 جدول 4-17: رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82 جدول 4-18: رابطه انگیزه فردی و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82 جدول 4-19:رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی.. 82 نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی سن.. 72 نمودار 4-2: توزیع فراوانی جنسیت… 73 نمودار 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات.. 74 نمودار 4-4: توزیع فراوانی جایگاه سازمانی.. 75 نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 76 نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 76 نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 77 نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 77 نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 78 نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 78 نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 79 نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 79 نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 80 نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 80 نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 81
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research)
 • پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) شناسه محصول :99683 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 462 حجم فایل: 1836.853516 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع اقدام پژوهی (Action Research)، در قالب…

 • نمونه سوالات کنکور کارشناسی|نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی گروه ازمایشی هنر
 • نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی گروه ازمایشی هنر شناسه محصول :58962 موضوع : نمونه سوالات کنکور کارشناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 909 حجم…

 • روان شناسی|مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
 • مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران شناسه محصول :66556 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 417 حجم فایل: 5.669921875 مگابایت دانلود مقایسه…

 • حسابداری|آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 88
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 88 شناسه محصول :51747 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی…

 • حسابداری|پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
 • پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) شناسه محصول :94403 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 210 حجم فایل: 2913.984375 مگابایت…

 • کتاب ، مقاله و جزوه|پاورپوینت تکنولوژی
 • پاورپوینت تکنولوژی شناسه محصول :67652 موضوع : کتاب ، مقاله و جزوه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 485 حجم فایل: 14.43457031 مگابایت دانلود تکنولوژی چیست؟ تلاش برای تعریف تکنولوژی به مثابه‌ی ماجرای برخورد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.