مدیریت هتلداری|بررسی راهكارهای توسعه گردشگری

بررسی راهكارهای توسعه گردشگری شناسه محصول :50649 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 829 حجم فایل: 0.513671875 مگابایت

دانلود

هدف از انجام این پژوهش”شناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان” می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه90 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت . در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است . اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد. بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بدین منظور یك نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به كمك نر م افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد و چون این ضریب بالاتر از 0.70 می باشند بنابراین این ارقام ضریب اعتماد را تایید می‌نماید. در این پژوهش جهت بررسی داده‌های آماری از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق 1-1. مقدمه. 3 1-2. بیان مسئله. 3 1-3. سوالات تحقیق.. 5 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1. بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 7 2-1-1. راه های توسعه جهانگردی.. 7 2-1-2. راههای دیگر توسعه جهانگردی.. 11 2-1-3. اهمیت گسترش صنعت جهانگردی در ایران:16 2-1-4. تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع. 17 2-1-5. گسترش حمل و نقل ( بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای) :18 2-1-6. جهانگردی و مسائل امنیت.. 18 2-1-7. توسعه گردشگری؛ خواسته یا نیاز؟. 20 2-1-8. درآمدزایی “بلیز” از گردشگری.. 22 2-1-9. شکل‌های توسعه جهانگردی.. 24 2-1-10. بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران. 29 2-1-11. بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری.. 31 2-1-12. آمیخته بازاریابی جهانگردی:33 2-1-13. تقسیم بازار و استراتژیهای حاكم بر آن:34 2-1-14. تأملی بر گردشگری شهری در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار این صنعت شهری 36 2-1-15. شهر و گردشگری.. 40 2-1-16. کاربری های گردشگری شهری.. 42 2-1-17. گردشگری شهری و فضای شهری.. 43 2-1-18. عناصر و فرصت های گردشگری شهری.. 45 2-1-19. شهرنشینی و گردشگری شهری.. 46 2-2. بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 48 2-2-1. تحقیقات داخلی.. 48 2-2-2. تحقیقات خارجی.. 49 2-3. جمع بندی فصل دوم. 52 فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1. مقدمه. 54 3-2. روش پژوهش… 54 3-3. جامعه آماری.. 54 3-4. نمونه آماری.. 55 3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 55 3-6. روایی و پایایی پرسشنامه. 56 3-6-1. تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه. 56 3-6-2. تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 57 3-7. تجزیه و تحلیل آماری.. 58 فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری 4-1.مقدمه:60 4-2. آمار توصیفی.. 60 4-2-1.جنسیت.. 60 4-3. نتایج توصیفی.. 65 4-3-1. ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:65 فصل پنجم نتایج ،‌پیشنهادات و محدودیت های تحقیق 5-1. مقدمه. 78 5-2. نتایجتحقیق:78 5-3. راهکار ها و پیشنهادات.. 80 5-4. محدودیت های تحقیق.. 82 5-5. مشکلات تحقیق.. 83 5-6. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 83 5-7. پیشنهادات به محققان بعدی.. 84 منابع. 85  فهرست جداول جدول(4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60 جدول(4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61 جدول(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62 جدول(4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63 جدول(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64 جدول(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 65 جدول( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 65 جدول( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 66 جدول( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67 جدول( 4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68 جدول( 4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 68 جدول( 4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 69 جدول( 4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70 جدول( 4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71 جدول( 4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 71 جدول( 4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72 جدول( 4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73 جدول( 4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 73 جدول( 4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74 جدول( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75 جدول( 4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 75 جدول( 4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76  فهرست نمودارها نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60 نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61 نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62 نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63 نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64 نمودار(4-6): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 65 نمودار( 4-7): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 66 نمودار( 4-8): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 67 نمودار( 4-9): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67 نمودار(4-10): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68 نمودار(4-11): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 69 نمودار(4-12): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 70 نمودار(4-13): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70 نمودار(4-14): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71 نمودار(4-15): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 72 نمودار(4-16): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72 نمودار(4-17): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73 نمودار(4-18): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 74 نمودار(4-19): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74 نمودار ( 4-20): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75 نمودار (4-21): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 76 نمودار (4-22): ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76
 • مدیریت|مدیریت و اقتصاد گاوداری
 • مدیریت و اقتصاد گاوداری شناسه محصول :53318 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 369 حجم فایل: 0.006835938 مگابایت دانلود مدیریت و اقتصاد گاوداری پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد…

 • شهرسازی|پاورپوینت برند شهری
 • پاورپوینت برند شهری شناسه محصول :70500 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 3.145507813 مگابایت دانلود پاورپوینت برند شهری فایل پاورپوینت برند شهری ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

 • معماری|پاورپوینت شناخت روستای كافی الملک
 • پاورپوینت شناخت روستای كافی الملک شناسه محصول :84981 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 5.677734375 مگابایت دانلود پاورپوینت شناخت روستای كافی الملک ، در حجم 31 اسلاید قابل…

 • معماری|پاورپوینت شهر هوشمند
 • پاورپوینت شهر هوشمند شناسه محصول :68314 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 2.888671875 مگابایت دانلود پاورپوینت شهر هوشمند فایل پاورپوینت آشنایی  با شهر هوشمند و اصول ایجاد شهر…

 • معماری|پاورپوینت باغهای صخره‌ای و كاربرد آن در معمـاری فضـای سبـز
 • پاورپوینت باغهای صخره‌ای و كاربرد آن در معمـاری فضـای سبـز شناسه محصول :64905 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 1.663085938 مگابایت دانلود پاورپوینت باغهای صخره‌ای و كاربرد آن…

 • شیمی|رنگ
 • رنگ شناسه محصول :59377 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 506 حجم فایل: 1.01953125 مگابایت دانلود رنگ   رنگها را معمولا براساس خواص آنها و ساختمان ماده اصلی (ساختمان شیمیایی مواد)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *