مدیریت هتلداری|بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی شناسه محصول :50767 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 941 حجم فایل: 0.4296875 مگابایت

دانلود

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در .. می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان که به صورت رسمی و قراردادی شامل64 نفر هستند ، می باشند. با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان  و واحدهای تابعه می باشد. در این مطالعه برای گرد آوری داده ­ها از پرسش نامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است. برای برآورد پایائی پرسش نامه تعداد 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن­ها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آن جا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا­ی 60/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار18SPSSانجام شده است.  فهرست مطالب فصل اول کلیات پژوهش مقدمه. 2 1-1- بیان مسئله. 2 1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق. 3 1-3- اهداف تحقیق. 4 1-3-1- هدف علمی :5 1-3-2- هدف کاربردی :5 1-3-3- اهداف پژوهش حاضر :5 1-4- فرضیات تحقیق. 5 1-4-1- فرضیه اصلی :5 1-4-2- فرضیات فرعی :5 1-5- قلمرو تحقیق. 5 1-5-1- قلمرو مکانی :5 1-5-2- قلمرو زمانی :5 1-6- واژگان کلیدی پژوهش :6 1-7- تاریخچه مطالعاتی.. 6 1-7-1- تحقیقات خارجی :6 1-7-2- تحقیقات داخلی :7 1-8- چارچوب نظری :7 1-9- مدل مفهومی پژوهش :8 فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش مقدمه :10 2-1- تعریف صنایع دستی :10 2- 2- تاریخچه صنایع دستی در جهان و ایران :11 2-3- صنایع دستی در بستر تاریخ ایران :12 2-4- صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت :12 2-5- رشد و توسعه صنایع دستی :13 2-6- صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران :13 2-7 – توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا :14 2-8- مشكلات و موانع توسعه صنایع دستی :15 2-9- برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی :16 2-10- رابطه ی بین صنایع دستی و توریسم :17 2-11- نقش اقتصادی صنایع دستی :17 2-12- نقش صنایع دستی ایران در توسعه اقتصادی :19 2-13- توسعه صنایع دستی ایران :21 2-14- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد. 21 2-14-1- اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی )21 2-14-2- خصوصیات ویژه در صنعت دستی :22 2-14-3- توان و اشتغال زایی :22 2-14-4- سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی :22 2-14-5- ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :22 2-14-6- جذب توریسم:23 2-15- نقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی کشور:23 2-16- صنایع دستی، هویت ملی و توسعه فرهنگی :23 2-17- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی.. 24 2-18- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات :24 2-19- مشکلات صنایع دستی در ایران :25 2-20- حوزه های شغلی متعدد در صنایع دستی :26 2-20-1- حوزه آموزش وپژوهش :26 2-20-2- حوزه های فن آوری :27 2-20-3- حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی :27 2-20-4- سایر محورها :27 2-21- تاریخچه شهرستان  :28 2-22-کارکنان و مردم :28 2-23- سازمان‌های خدماتی :29 2-24- وفاداری مشتری :30 فصل سوم روش شناسی پژوهش مقدمه. 32 3-1- جامعه آماری :32 3-2- حجم نمونه :32 3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات :33 3-4- سنجش روائی و پایائی پرسش نامه :33 3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 34 3-6- متغیرهای پژوهش… 34 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها34 3-8- تحلیل عاملی اکتشافی :35 3-8-1- تحلیل عاملی تاییدی :35 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها مقدمه. 37 4-1- آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 37 4-1-1- آمار توصیفی توسعه اقتصادی :37 4-1-2- آمار توصیفی توسعه اجتماعی:39 4-1-3- آمار توصیفی توسعه فرهنگی :41 4-2- آمار استنباطی.. 53 4-2-1- فرضیه اصلی:53 4-2-2- فرضیه فرعی اول :53 4-2-3- فرضیه فرعی دوم :53 4-2-4- فرضیه فرعی سوم :54 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه. 56 5-1- نتایج فرضیات پژوهش… 56 5-1-1- بررسی فرضیه یک…. 56 5-1-2- بررسی فرضیه دو. 56 5-1-3- بررسی فرضیه سه. 57 5-2- پیشنهادات کلی ( عمومی )58 5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش :58 5-4- پیشنهادات به محققان آتی.. 59 5-5- محدودیت های پژوهش :59 پیوست: پرسشنامه. 60 منابع فارسی.. 66 منابع لاتین.. 68  فهرست جداول جدول4-1 فراوانی گویه های متغیر توسعه اقتصادی.. 38 جدول4-2 آمارتوصیفی توسعه اقتصادی.. 38 جدول4-3 فراوانی گویه های متغیر توسعه اجتماعی.. 39 جدول4-4 آمارتوصیفی توسعه اجتماعی.. 40 جدول4-5 فراوانی گویه های متغیر توسعه فرهنگی.. 41 جدول4-6 آمارتوصیفی توسعه فرهنگی.. 42 جدول4-7 آزمون t وابسته. 53 جدول4-8 آزمون t وابسته. 53 جدول4-9 آزمون tوابسته. 53 جدول4-10 آزمون t وابسته. 54
 • مکانیک|موتورهای احتراقی و اجزاء آنها
 • موتورهای احتراقی و اجزاء آنها شناسه محصول :90169 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 1400 تعداد بازدید : 381 حجم فایل: 23.06933594 مگابایت دانلود موتورهای احتراقی و اجزاء آنها موتور: اولین اشخاصی که موتور چهار…

 • علوم انسانی|پاورپوینت تحقیق اکسیژن
 • پاورپوینت تحقیق اکسیژن شناسه محصول :91183 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 0.439453125 مگابایت دانلود پاورپوینت تحقیق اکسیژن   دسته بندی: Powerpoint   نوع فایل: ppt (قابل ویرایش و آماده…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل پژوهشگر
 • پاورپوینت معرفی شغل پژوهشگر شناسه محصول :85509 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 701 حجم فایل: 0.08203125 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل پژوهشگر   این محصول در قالب فایل…

 • پزشکی|پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید
 • پاورپوینت مراقبتهای مادر در مراحل مختلف تا ساعت اول پس از زایمان41اسلاید شناسه محصول :50876 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 818 حجم فایل: 0.447265625 مگابایت دانلود تعریف به تولد نوزاد…

 • مدیریت|پاورپوینت مدیریت راهبردی (استراتژیک)
 • پاورپوینت مدیریت راهبردی (استراتژیک) شناسه محصول :96199 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 71 تعداد بازدید : 141 حجم فایل: 938.7470703 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت راهبردی (استراتژیک)، در قالب ppt و در…

 • معماری|پاورپوینت مجتمع مسکونی دراک شیراز
 • پاورپوینت مجتمع مسکونی دراک شیراز شناسه محصول :95345 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 7113.274414 مگابایت دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی دراک شیراز (نمونه فرم های ارتفاعی در ساختمان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.