مدیریت هتلداری|بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم شناسه محصول :50553 موضوع : مدیریت هتلداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 121 تعداد بازدید : 931 حجم فایل: 0.481445313 مگابایت

دانلود

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصاد تجاری جهان می باشد.افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از این صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند.تأثیر گردشگری بیشتر به طور زیادی از تأثیر مطالعه شده بر روی جامعه میزبان متمرکز است که اکثر نویسندگان تأثیر گردشگری را بین تأثیرات اجتماعی- اقتصادی یا اجتماعی- فرهنگی تشخیص داده اند. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم یا گردشگری می باشد.برای رسیدن به این هدف از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.لازم به ذکر است که در این پژوهش پس از تهیه کلیات تحقیق و همچنین ادبیات گردشگری ، جهت بررسی موضوع تحقیق پرسشنامه طراحی شده و پس از تکمیل پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و Spssاستفاده شد. آزمون فرضیات از طریق تحلیل توصیفی وآزمون پیرسون[1] انجام شد و مشخص گردید که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد و نگرش آنها در مورد تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ورود گردشگران رابطه معناداری وجود دارد . فهرست مطالب تقدیر و تشکر الف تقدیم ب چکیده ج فهرست مطالب د فهرست جداول ح فهرست شکل ها ح فهرست نمودارها ط فصل اوّل:کلیات تحقیق… 2 1-1 مقدمه. 2 1-2 طرح مسئله. 2 1-3 تاریخچه مطالعاتی.. 2 1-3-1 تحقیقات داخلی.. 2 1-3-2 تحقیقات خارجی.. 2 1-4 فرضیات تحقیق.. 2 1-5 مدل مفهومی.. 2 1-6 بیان اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2 1-7 اهداف تحقیق.. 2 1-7-1 هدف کلی.. 2 1-7-2 هدف جزئی.. 2 1-8 چارچوب نظریه تحقیق.. 2 1-9 حدود مطالعاتی.. 2 1-9-1 قلمرو مکانی.. 2 1-9-2 قلمرو زمانی.. 2 1-10 واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 2 1-10-1 گردشگری.. 2 1-10-2 پایگاه. 2 1-10-3 پایگاه اجتماعی.. 2 1-10-4 پایگاه اقتصادی.. 2 1-10-5 فرهنگ….. 2 1-10-6 اقتصاد. 2 1-10-7 گردشگر. 2 فصل دوّم:مروری بر ادبیات تحقیق… 2 2-1 مقدمه. 2 2-2 تعاریف گردشگری.. 2 2-3 اصول گردشگری.. 2 2-4 اصطلاحات فنی گردشگری.. 2 2-5 سیستم گردشگری.. 2 2-6 انواع گردشگری.. 2 2-6-1 گردشگری روستایی.. 2 2-6-1-1 انواع گردشگری روستایی.. 2 2-6-1-1-1 گردشگری کشاورزی.. 2 2-6-1-1-2 گردشگری سبز. 2 2-6-1-1-3 گردشگری غذایی.. 2 2-6-1-1-4 طبیعت گردی.. 2 2-6-1-1-5 گردشگری ماجراجویانه. 2 2-6-1-1-6 گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان.. 2 2-6-1-1-7 گردشگری با انگیزه های خاص…. 2 2-6-1-1-8 سایر فعالیت ها و فرهنگ سنتی روستایی.. 2 2-6-2 اکوتوریسم (بوم گردی). 2 2-6-3 گردشگری فرهنگی.. 2 2-6-4 گردشگری میراث فرهنگی.. 2 2-6-5 گردشگری درمانی (سلامت). 2 2-6-6 گردشگری فرهنگی و آموزشی.. 2 2-6-7 گردشگری عصر نو. 2 2-6-8 گردشگری تجاری.. 2 2-6-9 گردشگری معیشتی.. 2 2-6-10 گردشگری نوستالژیک….. 2 2-6-11 گردشگری معنویت گرا2 2-7 اشکال مختلفتوریست… 2 2-8 گردشگری پایدار. 2 2-9 سازمان های گردشگری.. 2 2-10 وظایف سازمان های گردشگری.. 2 2-11 نظریه های جامعه شناختی توریسم.. 2 2-12 گردشگری از دیدگاه اجتماعی.. 2 2-12-1 تا ثیرات اجتماعی-فرهنگی.. 2 2-12-1-1 تأثیرات مثبت اجتماعی – فرهنگی.. 2 2-12-1-2 تأثیرات منفی اجتماعی- فرهنگی.. 2 2-12-1-2-1 اثرنمایشی.. 2 2-12-1-2-2 فرهنگ پذیری.. 2 2-12-1-2-3 كالایی شدن فرهنگ….. 2 2-13 گردشگری از دیدگاه اقتصادی.. 2 2-14 عوامل مؤثر در درجه اثرگذاری بر رشد اقتصادی کشور میزبان.. 2 2-15 اثرات اقتصادی گردشگری.. 2 2-15-1 آثار در آمدی.. 2 2-15-2 آثار اشتغال زایی.. 2 2-16 گردشگری از دیدگاه اسلام. 2 2-17 گردشگری از دیدگاه فرهنگی.. 2 2-17-1 ارزیابی اثرات فرهنگی گردشگری.. 2 2-17-2 فرهنگ ایرانی و عناصر سازنده آن.. 2 2-18 بازاریابی و تبلیغات… 2 2-18-1 بازاریابی مستقیم.. 2 2-18-2 شیوه ‌های بازاریابی مستقیم.. 2 2-19 آمیخته بازاریابی.. 2 2-19-1 آمیخته بازاریابی خدمات… 2 2-20 رفتار خرید مصرف‌كننده. 2 2-20-1 گرایش خریدار. 2 2-20-2 خدمات… 2 2-20-3 ویژگی‌های خدمات… 2 2-21 عرضه و تقاضا2 2-22 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران.. 2 2-23 چالش های رو به روی گردشگری.. 2 2-23-1 جهانی شدن.. 2 2-23-2 پیرتر شدن بعضی از جوامع و جوان تر شدن جوامع دیگر. 2 2-23-3 تغییر نگرش ها2 2-23-4 افزایش وسایل نقلیه شخصی.. 2 2-23-5 گرم تر شدن هوا و محیط زیست… 2 فصل سوّم:روش اجرای تحقیق… 2 3-1 مقدمه. 2 3-2 ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (داده). 2 3-3 جامعه آماری.. 2 3-4 طرح کلی پژوهش…. 2 3-5 روش نمونه گیری.. 2 3-6 اعتبار. 2 3-7 پایایی.. 2 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها2 4-1 مقدمه. 2 4-2 توصیف داده ها2 4-3آزمون فرضیات… 2 4-3-1 آزمون فرضیه اول.. 2 4-3-2 آزمون فرضیه دوم. 2 4-3-3 آزمون فرضیه سوم. 2 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…. 2 5-1 مقدمه. 2 5-2 نتایج پژوهش…. 2 5-2-1 نتیجه فرضیه اول.. 2 5-2-2 نتیجه فرضیه دوم. 2 5-2-3 نتیجه فرضیه سوم. 2 5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش…. 2 5-3-1 اقتصادی.. 2 5-3-2 اجتماعی.. 2 5-3-3 فرهنگی.. 2 5-4 پیشنهاد به محققان آتی.. 2 5-5 نتایج مقایسه با سایر تحقیقات… 2 5-6 محدودیت های پژوهش…. 2 پیوست ها2 منابع فارسی.. 2 منابع لاتین.. 2  فهرست جداول………………………………… ح جدول شماره 1-1، پیش بینی wto درباره تعداد جهانگردان و وجوه دریافتی.. 2 جدول شماره 2-1 تعاریف فنی گردشگری.. 2 جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق بر حسب جنسیت… 2 جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. 2 جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 2 جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی شغل پاسخگویان.. 2 جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی درآمد.. 2 جدول شماره 4-6 ورود گردشگران با مرور زمان باعث تغییر در گویش و زبان محلی مردم می شود.2 جدول شماره 4-7 در مواقعی ممکن است گردشگر و شیوه زندگی او توسط افراد محلی پذیرفته شود که در این صورت منجر به تعارض الگوهای آداب و رسوم وباورهای رایج پیشین منطقه میشود.2 جدول شماره 4-8 ورودگردشگران به جامعه میزبان باعث تغییر در پوشش و ارزش های بومی منطقه می گردد.2 جدول شماره 4-9 گردشگری باعث احیا هنرها و پیشینه سنتی (صنایع دستی) میگردد.2 جدول شماره 4-10 رونق گردشگری منجر به اشتغال زایی و کاهش بیکاری می گردد.2 جدول شماره 4-11 رفت وآمد مسافران و اقامت آن ها در منطقه موجب تخریب محیط زیست می شود.2 جدول شماره 4-12 با مشاهده رفتارگردشگران ، مردم محلی به تقلید از رفتار آنها تشویق شده و در نتیجه باعث تضعیف قواعد اخلاقی منطقه می شود.2 جدول شماره 4-13 رونق و گسترش گردشگری سبب ازیاد اتومبیل ها و سهولت در حمل و نقل می گردد.2 جدول شماره 4-14 رونق گردشگری منجر به افزایش قیمت ها(زمین،مسکن،خوراک و…)و گرانی می شود.2 جدول شماره 4-15 گردشگری فرصت های خاصی را برای اشتغال زنان و جوانان فراهم کرده و در نتیجه موجب افزایش درآمد خانوارمی گردد.2 جدول شماره4 -16 ورود گردشگران و تأثیرات اقتصادی.. 2 جدول شماره 4-17 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات اقتصادی.. 2 جدول شماره 4- 18 ورود گردشگران و تأثیرات اجتماعی.. 2 جدول شماره4- 19 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات اجتماعی.. 2 جدول شماره 4- 20 ورود گردشگر و تأثیرات فرهنگی.. 2 جدول شماره 4- 21 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات فرهنگی.. 2 فهرست اشکال………………………………… ح شکل شماره 1-2 مدل مفهومی.. 2 شکل شماره 1-3 چارچوب نظری تحقیق. 2 شکل شماره 1-4 منطقه مورد مطالعه. 2 شکل شماره 2- 2 سیستم گردشگری.. 2  فهرست نمودارها…………………… ط نمودار شماره 4-1. 2 نمودار شماره4-2. 2 نمودار شماره 4-3. 2 نمودار شماره 4-4. 2 نمودار شماره 4-5. 2 نمودار شماره 4-6. 2 نمودار شماره 4-7. 2 نمودار شماره 4-8. 2 نمودار شماره 4-9. 2 نمودار شماره 4-10. 2 نمودار شماره 4-11. 2 نمودار شماره 4-12. 2 نمودار شماره 4-13. 2 نمودار شماره 4-14. 2 نمودار شماره 4-15. 2
 • معماری|پاورپوینت تحلیل مجموعه شهر کودک شاپرک گروه معماری زما
 • پاورپوینت تحلیل مجموعه شهر کودک شاپرک گروه معماری زما شناسه محصول :97563 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 211 حجم فایل: 7.1 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری طراحی مجموعه…

 • علوم انسانی|پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات
 • پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات شناسه محصول :88051 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود متغیرهای پیشینه تحقیق:رضایت مشتری از خدمات توضیحات: 5پیشینه تحقیق…

 • علوم انسانی|مقیاس نشخوار ذهنی تامل
 • مقیاس نشخوار ذهنی تامل شناسه محصول :70185 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 237 حجم فایل: 0.01171875 مگابایت دانلود مقیاس نشخوار ذهنی  تامل عبارتهای 1-24: هریك از عبارتهای زیر را…

 • معماری|پاورپوینت فناوری سقفهای فضایی و سبک
 • پاورپوینت فناوری سقفهای فضایی و سبک شناسه محصول :90652 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 5.196289063 مگابایت دانلود پاورپوینت فناوری سقفهای فضایی و سبکسازه فضاکار یک سیستم خرپای…

 • علوم انسانی|ترجمه مقاله تکنولوژیهای خازن الترا (ultracapacitor) و کاربرد آن در وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی
 • ترجمه مقاله تکنولوژیهای خازن الترا (ultracapacitor) و کاربرد آن در وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی شناسه محصول :89018 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 190 حجم فایل: 1.446289063 مگابایت دانلود…

 • معماری|پاورپوینت بررسی موزه یهود برلین
 • پاورپوینت بررسی موزه یهود برلین شناسه محصول :88222 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 0.881835938 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی موزه یهود برلین در 19 اسلاید قابل ویرایش و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *