مدیریت|چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران

چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران شناسه محصول :50643 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 167 تعداد بازدید : 514 حجم فایل: 0.8828125 مگابایت

دانلود

دولت الکترونیک در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق3 1-4- هدف اصلی6 1-5- اهداف تحقیق6 1-6- تاریخچه مطالعاتی7 1-7- سوالات تحقیق8 1-8- فرضیات تحقیق8 1-9- متغیر های تحقیق9 1-9-1- متغیر وابسته9 1-9-2- متغیر مستقل9 1-9-3- متغیر تعدیل9 1-10- پیشینه تحقیق9 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- چالش دولت الکترونیک11 2-2- تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیک11 2-3- تحویل خدمات به شیوه الکترونیک12 2-4- دولت الکترونیک و موانع آن در ایران14 2-5- تعریف دولت الکترونیکی15 2-6- ساختار دولت الکترونیکی16 2-6-1- دولت وشهروندان ( G2C )16 2-6-2- دولت و تجار کسبه ( G2B )16 2-6-3- دولت و کارمندان ( G2E )17 2-6-4- دولت و دولت ( G2G )17 2-7- اهداف دولت الکترونیکی17 2-8- ضرورت وجود دولت الکترونیک18 2-9- دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران21 2-10- موانع گسترش دولت الکترونیک23 2-10-1- عوامل فرهنگی :23 2-10-2- عوامل سازمانی و اداری:24 2-10-3- کمبود منابع:25 2-11- دولت الکترونیک و روند آن در ایران25 2-12- خلق دولت الکترونیک27 2-13- استراتژی استقرار دولت الکترونیک28 2-14- وضعیت دولت الکترونیکی در هند29 2-15- موانع استقرار دولت الکترونیکی30 2-16- اهداف دولت الکترونیک30 2-17- تعاریف دولت الکترونیکى31 2-18- موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى32 2-19- مراحل تکامل دولت الکترونیک32 2-20- مزایاى دولت الکترونیک33 2-21- دموکراسی الکترونیک33 2-22- رأی‌گیری الکترونیک36 2-23- مسائل و مشکلات مربوط به استقرار و توسعه دولت الکترونیک37 2-24- تعریف دولت الکترونیک38 2-25- مدیریت/ نظارت الکترونیک38 2-26- خدمات الکترونیک38 2-27- توسعه دولت الکترونیک در ایران39 2-28- مقایسه دولت الکترونیک در ایران با یک دولت الکترونیک استاندارد39 2-29- دولت الکترونیکی استاندارد:40 2-30- نکته مهم :40 2-31- مشکلات دولت الکترونیک در ایران:41 2-31-1- عدم یکپارچگی:41 2-31-2- پاسخگویی سریع ومناسب:42 2-31-3- پرداخت اینترنتی:42 2-31-4- عدم انجام امور عملیاتی:43 2-32- جایگاه و رتبه دولت الکترونیک ایران در جهان43 2-33- به سوی دولت الکترونیک‌46 2-33-1- اهداف‌46 2-34- تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک‌47 2-35- مراحل شکل‌گیری48 2-36- نمادهای دولت الکترونیک49 ‌2-37- چالش‌ها50 2-38- کالبد شکافی دولت الکترونیک51 2-38-1- اهداف و موضوعات مورد بحث51 2-38-2- رویكردها و اهداف مختلف دولت الكترونیك51 2-39- مراحل تکاملی دولت الکترونیک52 2-40- گزارش سازمان ملل در برپائی دولت الکترونیک53 2-41- مطالعه جهانی UN/ASPA در توسعه دولت الکترونیک53 2-42- مراحل دولت الکترونیک از دیدگاه UNDP55 2-43- دیدگاه گارتنر در فازهای دولت الکترونیک55 2-44- دیدگاه کشور نیوزلند56 2-45- دیدگاهی دیگر – مراحل توسعه برای دستیابی به دولت الکترونیک58 2-46- چالشها و انگیزهها59 2-47- چالشهای امروز دولتها از دیدگاه UNDP60 2-48- چالشهای دولت الکترونیک از دیدگاه UNDP60 2-49- متدولوژی طراحی دولت الکترونیک از دیدگاه گارتنر61 2-50- آشنایی با دولت الکترونیک64 2-51- راهکارهای دولت الکترونیکی64 2-52- تحقق دولت الکترونیکی :65 2-53- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی65 2-54- مشکلات دولت الکترونیکی66 2-55- ضرورت ایجاد دولت الکترونیک68 2-56- تسهیل خدمت رسانی به شهروندان69 2-57- نظریه “کارو” برای تحقق دولت الکترونیک70 2-58- اجرای سریع70 2-59- مراحل اجرای دولت الکترونیک70 2-60- ابزارهای دولت الکترونیک71 2-61- پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک71 2-62- خصوصیات یك پرتال دولتی72 2-63- قابلیت استفاده و راحتی كاربران72 2-64- دفتر روابط دولت با ملت73 2-65- تأمین سرمایۀ دفتر (الکترونیک)74 2-66- کانال های ارتباطی در دولت الکترونیک74 2-67- دولت الکترونیک، اصلاح الگوی مصرف و . . .75 2-68- دولت الکترونیک و ویژگیهای آن75 2-68-1- حقوق شهروندان در دولت الکترونیک75 2-68-2- تعامل خانواده و دولت الکترونیک76 2-69- تدوین و اجرای قوانین و مقرراتدر دولت الکترونیک76 2-70- رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعات دردولت الکترونیک76 2-71- امنیت در دولت الکترونیک77 2-72- دولت الكترونیك گامی مؤثر در جهت یكپارچه‌سازی مدیریت شهری78 2-73- موفقیتهای دولت ژاپن در زمینه دولت الكترونیك79 2-74- تجربه دولت الکترونیک در ایران81  فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه84 3-2- روش تحقیق84 3-3- جامعه آماری مورد مطالعه85 3-4- حجم نمونه85 3-5- روش های گرد آوری اطلاعات86 3-5-1- روش كتابخانه ای86 3-5-2- روش میدانی86 3-6- پرسشنامه86 3-7- تعیین روایی پرسشنامه87 3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه88 3-9- جامعه آماری :89 3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :89 3-11- روش گرد آوری اطلاعات :90 3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :91  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه93 4-2- توصیف داده ها93 4-2-1- سن:94 4-2-2- سابقه کار:95 4-2-3- تحصیلات:96 4-2-4- وضعیت تاهل:97 4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها98 4-4- نتایج توصیفی:98 4-4-1- ارزیابی سطح موفقیت دولت الکترونیک :98 4-4-2- ارزیابی سطح کیفیت خدمات و رفاه شهروندان در دولت الکترونیک :104 4-4-3- ارزیابی سطح فرایای مدیریت در دولت الکترونیک :106 4-5- نتایج استنباطی:109 4-5-1- فرضیه اول:109 4-5-2- فرضیه دوم :109 4-6- نتایج آزمون فرضیه ها:111  فصل پنجم نتیجه گیری 5-1- نتیجه گیری:113 5-2- بحث114 5-3- محدودیتهای پژوهش114 5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده115 5-5- پیشنهاد به محققان آتی116 منابع:117 ضمائم:120 ضمیمه الف-1: پرسشنامه121 ضمیمه الف-2124
 • علوم انسانی|پاورپوینت صحیفه ملعونه
 • پاورپوینت صحیفه ملعونه شناسه محصول :98649 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 163 حجم فایل: 4093.973633 مگابایت دانلود پاورپوینت صحیفه ملعونه   پاورپوینت صحیفه ملعونه شامل 31 اسلاید زیبا ،…

 • اقتصاد|پاورپوینت امنیت اقتصادی چیست
 • پاورپوینت امنیت اقتصادی چیست شناسه محصول :94045 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 324.2900391 مگابایت دانلود پاورپوینت امنیت اقتصادی چیست   پاورپوینت امنیت اقتصادی چیست شامل 42 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل هتل Wenling Sheraton چین و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل هتل Wenling Sheraton چین و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98107 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 12.68 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل  سه…

 • پزشکی|پاورپوینت بیماری آسم چیست؟
 • پاورپوینت بیماری آسم چیست؟ شناسه محصول :103426 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 1749 حجم فایل: 99.61621094 مگابایت دانلود پاورپوینت بیماری آسم چیست؟   تعریف: اختلال التهابي مزمن راه هوايي شايعترين…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار
 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار شناسه محصول :53658 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 336 حجم فایل: 0.763671875 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار پروژه کارآفرینی کارگاه تولید…

 • معماری|پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر تهران
 • پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر تهران شناسه محصول :103567 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 1.45 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری موزه هنرهای معاصر تهران ppt در 40 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *