مدیریت|نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان شناسه محصول :56947 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 0.635742188 مگابایت

دانلود

       نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان        هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 280 نفر می باشند که روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای می باشد.برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی-مورگان استفاده گردید که برای جامعه آماری 280 نفر 152 نفر قید گردیده است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 24 سئوال 5 گزینه ای طیف لیکرت می باشد که روایی آن از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 برآورد گردید.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t تك نمونه استفاده شد كه یافته ها حاکی از آن بود که سرمایه فکری و سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در حد نسبتاً زیادی نقش داشته است.  کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، مدیریت دانش، سازمان فنی و حرفه ای.    فهرست مطالب                                                                                                                                                                                                 فصل اول.. 1 1-1-مقدمه. 2 1-2-تعریف موضوع (بیان مسئله) 4 1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6 1-4-اهداف تحقیق.. 7 1-4-1- اهداف اصلی.. 7 1-4-2- اهداف فرعی پژوهش: 7 1-5-سوالات تحقیق.. 7 1-6-قلمرو تحقیق.. 8 1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8 1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق: 8 1-6-3-قلمرو مکانی: 8 1-7-جامعه آماری و روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 8 1-8-ابزارهای گردآوری داده ها 8 1-9-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح سرمایه فکری.. 9 1-9-1-تعریف نظری: 9 1-9-2- تعریف عملیاتی: 9 فصل دوم. 10 مقدمه. 11 2-1-بخش اول: پیشینه تحقیق.. 13 2-1-1-پیشینه خارجی تحقیق.. 13 2-1-2-پیشینه داخلی تحقیق.. 14 2-2-بخش دوم: مدیریت دانش… 15 2-2-1. تاریخچه مدیریت دانش… 18 2-2-2. تعریف مدیریت دانش… 20 2-2-3. اصول مدیریت دانش… 24 2-2-4-اهمیت و مزایای مدیریت دانش… 25 2-2-5-اهداف مدیریت دانش… 26 2-2-6-رویکردهای مدیریت دانش… 27 2-2-7-اجزا و عناصر مدیریت دانش… 29 2-2-8-چارچوب نظری مدیریت دانش… 29 2-2-8-1- مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک… 29 2-2-8-2-مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی.. 30 2-2-8-3-مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی.. 33 2-2-8-4-مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید. 33 2-3- بخش سوم : سرمایه فکری.. 35 2-3-1-مفهوم سرمایه فکری.. 36 2-3-2-مفهوم سازی های سرمایه فکری.. 37 2-3-3-سرمایه انسانی.. 38 2-3-4-سرمایه ساختاری.. 40 2-3-5-سرمایه مشتری/ رابطه ای.. 43 2-3-6-سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار 45 2-3-7-اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری.. 46 2-3-7-1-حسابداری منابع انسانی.. 47 2-3-7-2-ارزش افزوده اقتصادی.. 48 2-3-7-3- کارت امتیازدهی متوازن. 49 2-3-7-4- سرمایه فکری- اسکاندیانویگیتور 49 2-3-8-فرق بین سرمایه فکری با مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها: 52 2-3-8-1- فرق مدیریت دارایی های نامشهود و مدیریت دانش… 53 2-3-8-2-تمایز مدیریت دانش و مدیریت سرمایه های فکری.. 53 2-3-8-3-ارتباط میان سرمایه های فکری و مدیریت دانش… 54 2-3-9-مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق.. 56 2-3-10-خلاصه و نتیجه گیری.. 58 فصل سوم. 59 روش شناسی تحقیق.. 59 3-1 روش تحقیق.. 60 3-2 جامعه آماری و حجم نمونه. 60 3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60 3-4 روایی و پایایی پرسشنامه. 60 3-4-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 60 3-4-2 تعیین پایایی پرسشنامه. 61 3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 61 3-6 خلاصه فصل سوم. 61 فصل چهارم. 62 تجزیه و تحلیل یافته ها 62 4-1. مقدمه. 63 4-2- تجزیه و تحلیل یافتهها 63 فصل پنجم. 68 5-1 مقدمه. 68 5-2 مرور موضوع تحقیق.. 68 5-3 یافته های تحقیق در انطباق با نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین.. 68 5-4 خلاصه یافته های تحقیق.. 69 5-5 پیشنهادات کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق.. 69 5-6 پیشنهادات جهت محققین آینده 70 5-7 مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 70 منابع: 71  فهرست جداول جدول2- 1: گاهشمار مدیریت دانش…. 20 جدول2- 2: سیر تکاملی سرمایه فکری 35 جدول2- 3: مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری. 38 جدول2- 4: شاخص های سرمایه انسانی.. 39 جدول2- 5: شاخص های سرمایه ساختاری.. 42 جدول2- 6: شاخص های سرمایه مشتری.. 44 جدول2- 7: مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری. 51  جدول4- 1: جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 63 جدول4- 2: جدول فراوانی تاهل پاسخ دهندگان. 63 جدول4- 3: جدول فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 64 جدول4- 4: جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 64 جدول4- 5: جدول فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان. 65 جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه در ارتباط میزان استقرار مدیریت دانش فرایندگرا 65 جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه در ارتباط میزان استقرار مدیریت دانش فرایندگرا 66 جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه در ارتباط میزان استقرار مدیریت دانش فرایندگرا 66   فهرست شكل­ها شكل2- 1: مدل رابطه سرمایه فكری و عملكرد كسب و كار 45 شكل2- 2: مدل تعامل عناطر سرمایه فكری.. 46 شكل2- 3: درخت تمایز ارزش، 51 شكل2- 4: ارتباط ما بین مدیریت دانش و سرمایه فكری.. 55 شكل2- 5: همراستا كردن سرمایه فكری با مدیریت دانش… 56 شكل2- 6: مدل مفهومی تحقیق.. 56 شكل2- 7: مدل تحلیلی تحقیق.. 57
 • شهرسازی|پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه
 • پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه شناسه محصول :74332 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 372 حجم فایل: 2.4140625 مگابایت دانلود   توضیحات: فایل پاورپوینت شهرسازی دوره قاجاریه،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بهسازی ساختمان های مصالح بنایی
 • پاورپوینت بهسازی ساختمان های مصالح بنایی شناسه محصول :67233 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 82 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 14.42773438 مگابایت دانلود پاورپوینت بهسازی ساختمان های مصالح بنایی   فایل…

 • شهرسازی|پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز
 • پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز شناسه محصول :87429 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 13.26855469 مگابایت دانلود پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز…

 • مدیریت|نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور اداری به همراه پاسخنامه
 • نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور اداری به همراه پاسخنامه شناسه محصول :52126 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 151 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 6.749023438 مگابایت دانلود بهترین مجموعه سوالات استخدامی…

 • علوم تربیتی|پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد
 • پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد شناسه محصول :66391 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 0.15234375 مگابایت دانلود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سازه های فلزی پیش ساخته - قابهای خمشی معمولی و قاب های شیبدار
 • پاورپوینت سازه های فلزی پیش ساخته - قابهای خمشی معمولی و قاب های شیبدار شناسه محصول :100721 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 328 حجم فایل: 6734.625977 مگابایت دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.