مدیریت|نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری

نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری شناسه محصول :50568 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 633 حجم فایل: 0.407226563 مگابایت

دانلود

مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محور مطالعه سازمان ها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمان ها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه ها سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتا مبتنی بر استنتاج ها و تفاسیر در مورد انگیزه ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محوری سازمان ها است که رشد و حیات آنها را تضمین می نماید. اهمیت اعتماد به این دلیل است که مدیران به دنبال درك و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمان ها     می باشند. فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان است. این فرهنگ پدیده ای ملموس نبوده بلكه نیروی پنهانی است كه در ورای ملموس و مشهود فعالیت كرده و به عنوان یك نیروی جمعی افراد را به فعالیت و عملیات مشابه وا می دارد. تحقیق حاضرباتوجه به اهمیت اعتمادسازمانی به بررسی رابطه آن بافرهنگ می پردازد. در این فصل ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده سپس به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق،مدل مفهومی،فرضیه ها و تعریف متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته می شود. فهرست مطالب فصل اول کلیات پژوهش. 1 1-1) مقدمه. 2 1-2) بیان مسئله. 2 1-3) اهمیت وضروریت تحقیق. 4 1-4) اهداف پژوهش. 4 1-4-1) هدف اصلی. 4 1-4-2)اهداف فرعی:. 4 1-5) مدل مفهومی تحقیق. 5 1-6)فرضیه های تحقیق. 5 1-6-1) فرضیه اصلی :. 5 1-6-2) فرضیات فرعی:. 5 1-8)قلمرو زمانی تحقیق. 6 1-9)قلمرو مکانی تحقیق. 6 1-10)تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها. 6 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 8 2-1)مفهوم اعتماد. 10 2-1-1) فرآیند اعتماد. 12 2-1-1-1) مرحله اول: اعتماد به عنوان یك عقیده. 13 2-1-1-2)  مرحله دوم: اعتماد به عنوان یك تصمیم. 13 2-1-1-3) مرحله سوم: اعتماد به عنوان یك عمل. 13 2-1-2)تعهد سازمانی. 13 2-1-4) رابطه اعتمادوتعهدسازمانی. 14 2-1-5) ابعاد اعتماد. 14 2-1-5-1)صداقت. 15 2-1-5-2)ثبات. 15 2-1-5-3) وفاداری. 15 2-1-5-4) رک وراست بودن. 15 2-1-6) انواع اعتماد در سازمان. 16 2-1-6-1)اعتماد مبتنی بر بازدارندگی. 16 2-1-6-2)اعتماد مبتنی بر آگاهی. 16 2-1-6-2)اعتماد مبتنی بر شناسایی. 17 2-1-7)مدل وچارچوب نظری بحث اعتماد. 17 2-1-7-1) مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز. 17 2-1-8)جنبه های شخصی اعتماد. 18 2-1-8-1) وظیفه شناسی:. 18 شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت كه قابل اعتماد ومسئولیت پذیر باشد. نقطة مقابل آن بی دقتی وعدم  مسئولیت پذیری است.. 18 2-1-8-2)خوشایندی:. 18 2-1-8-3) ثبات انسانی :. 18 2-1-8-4) گشودگی تجربی:. 18 2-1-8-5)برونگرایی:. 19 2-2) فرهنگ سازمانی. 19 2-2-1) مقدمه. 19 2-2-3) ویژگی های فرهنگ. 20 2-2-4) فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران. 20 2-2-4-1) تعریف فرهنگ سازمانی. 20 2-2-5)  ارزیابی فرهنگ سازمانی. 22 2-2-6) انواع فرهنگ سازمانی. 23 2-2-7) ابعاد فرهنگ سازمانی. 26 2-2-8) مدل های متعدد فرهنگ سازمانی. 27 2-2-8-1 مدل براون:. 27 2-2-8-2- مدل کوئین:. 28 2-2-8-3-  مدل کتزدووریس و میلر. 28 2-2-8-4- مدل هافستد. 29 2-2-8-5- مدل شاین. 31 2-2-11)  سرچشمه و پیامدهای فرهنگ سازمانی. 34 2-2-13)معیارهای ارزیابی طبقهبندیهای فرهنگ سازمانی. 35 2-2-14) فرهنگ سازمانی مدل دنیسون. 37 2-2-14-1) فرهنگ مأموریتی. 38 2-2-14-2) فرهنگ تداوم رویه(بوروکراتیک). 38 2-2-14-3) فرهنگ مشارکتی. 38 2-2-14-4) فرهنگ انطباقپذیری. 39 2-2-16) ضرورت شناخت فرهنگ  برای سازمان ها. 39 2-3-1) اهم وظایف سازمان. 40 فصل سوم روش تحقیق. 42 3-1)مقدمه. 43 3-2)طرح تحقیق. 43 3-2-1)نوع تحقیق. 43 3-2-2)هدف تحقیق. 43 3-2-3) میزان دخالت محقق. 43 3-2-4) افق مقطعی. 44 3-3) ابزار گردآوری دادهها. 44 3-4) جامعه آماری و نمونه آماری. 44 3-5)روش تجزیه و تحلیل دادهها. 45 3-6) پایایی (Reliability). 45 3-6-1) ثبات سنجه‌ها. 45 3-6 -2)سازگاری درونی سنجه ها. 45 3-7) روایی ( Validity). 46 3- 7-1) روایی محتوا. 47 3- 7- 2) روائی وابسته به معیار. 47 3- 7- 3) روائی سازه ( مفهومی‌). 47 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها. 48 4-1)مقدمه. 49 4-2 )بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی. 49 4-2-1) جنسیت. 49 4-2-2)میزان تحصیلات. 50 4-2-3) رده سازمانی. 52 4-3  )آزمون فرضیات تحقیق. 53 4-3-1)آزمون فرضیه فرعی اول. 53 4-3-2 )آزمون فرضیه فرعی دوم. 54 4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی چهارم. 56 4-3-5 )آزمون فرضیه اصلی پژوهش. 57 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری. 58 5-1. مقدمه. 59 5-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها. 59 5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول:. 59 5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم:. 59 5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:. 60 5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم:. 60 5-3. بحث و نتیجه گیری. 60 5-4. پیشنهادها. 63
 • مدیریت|پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در سطح کلان
 • پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در سطح کلان شناسه محصول :74220 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 1.0546875 مگابایت دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در…

 • مدیریت|پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري و تجزیه وتحلیل صورتهای مالی در مدیریت مالی
 • پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري و تجزیه وتحلیل صورتهای مالی در مدیریت مالی شناسه محصول :93477 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 1344.09375 مگابایت دانلود پاورپوینت مديريت دارايي…

 • معماری|پاورپوینت طراحی انواع پل‌ها
 • پاورپوینت طراحی انواع پل‌ها شناسه محصول :73796 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 2.413085938 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی انواع پل‌هاطراحی انواع پل‌هاپلپل‌ سازه‌ای است که برای عبور از…

 • معماری|پاورپوینت معماری دوره پهلوی
 • پاورپوینت معماری دوره پهلوی شناسه محصول :94503 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 7250.478516 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری دوره پهلوی ، در حجم 41 اسلاید قابل…

 • شهرسازی|پاورپوینت حمل و نقل ترافیک (خیابان طالقانی)
 • پاورپوینت حمل و نقل ترافیک (خیابان طالقانی) شناسه محصول :70792 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 33.78613281 مگابایت دانلود پاورپوینت حمل و نقل ترافیک (خیابان طالقانی) فایل پاورپوینت…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان
 • پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان شناسه محصول :53821 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 861 حجم فایل: 8.8515625 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه ماکارونی 114 شیروان   مقدمه:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *