مدیریت|مقایسه علایق، اولویتها و نیازمندیهای ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخشهای انابد و شهرآباد

مقایسه علایق، اولویتها و نیازمندیهای ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخشهای انابد و شهرآباد شناسه محصول :56862 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.611328125 مگابایت

دانلود

مقایسه علایق، اولویتها و نیازمندیهای ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخشهای انابد و شهرآباد   هدف كلی این تحقیق مقایسه علایق، اولویت­ رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی­های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد بود. بدین منظور، ورزش­های مورد علاقه و فعال، نگرش در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی­های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد استفاده در گروه های جامعه شناختی مختلف روستاییان مقایسه و بررسی شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی) بود که بر اساس آمار تعداد آنها برابر 40424 نفر بود. حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر 382 نفر تعیین شد که برای انتخاب این تعداد، از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده­های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از مطالعات پیشین اقتباس و با توجه به محیط مورد نظر تعدیل شده بود. روایی پرسشنامه­های تحقیق توسط 10 تن از اساتید صاحب نظر تأیید شد. پایایی آن نیز، در مطالعه راهنما با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 79/0 به دست آمد. داده­های به دست­آمده با استفاده از آزمون­های آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل، آنوا و خی2 پیرسون انجام شد. کلیه آزمون­های آماری با استفاده از نرم­افزار آماریspss  انجام شد. نتایج نشان داد که 4/58 از پاسخگویان، ورزش­های بومی محلی را به ورزش­های مدرن ترجیح می­دادند. به علاوه، پاسخگویان امکانات ورزشی روستای خود را کم می­دانستند که بین نظر آنها در مورد میزان این نیازمندی­ها بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت. همچنین، بین نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس جنسیت تفاوت معنی­داری وجود نداشت؛ اما بر اساس سن و تحصیلات اختلاف معنی­داری مشاهده شد. بین نظر روستاییان در مورد نوع برنامۀ ورزشی و رسانه مورد استفاده­شان نیز بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت. واژگان کلیدی: ورزش روستایی، نیازمندی، علایق ورزشی، رسانه، برنامه ورزشی تلویزیونی، نگرش، مشارکت ورزشی    فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه و معرفی 1-1.مقدمه …………….2 1-2. بیان مسأله 3 1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 5 1-4. اهداف 6 1-4-1. هدف 6 1-4-2. اهداف اختصاصی 6 1-5.  فرضیه های پژوهش 7 1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات 7 الف) تعاریف مفهومی 7 ب) تعاریف عملیاتی 8 فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری 2-1. مقدمه: 11 2-2. تعریف روستا 11 2-3. شغل و سبک زندگی روستاییان: 12 2-4. نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستا: 13 2-5. اهمیت توسعه روستاها و نقش ورزش  و بازیهای بومی محلی در توسعه پایدار روستاها: 15 2-6. ورزش روستایی 19 2-7. ورزش همگانی: 21 2-8. نقش بازیهای بومی ومحلی در ابعاد مختلف زندگی 24 2-9. شكل های اجتماعی فعالیت بدنی 24 2-10. نیاز 25 2-11. نیازسنجی 27 2-12. ضرورت و انگیزههای نیازسنجی 28 2-13. کاربرد نیازسنجی 29 2-14. نیازسنجی ورزشی 29 2-15. تعریف نگرش: 30 2-16. تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 31 2-17.  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36 2-18. جمع بندی 40 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1.  مقدمه: 42 3-2. روش اجرای پژوهش 42 3-3. جامعه مورد پژوهش 42 3-4.   نمونه و روش نمونه گیری 43 3-5. ابزار اندازه گیری داده ها: 43 3-6. روش جمع آوری داده ها 44 3-7. روش تحلیل  یافته ها 44 فصل چهارم : یافته های تحقیق 4-1. مقدمه 46 4-2. یافتههای توصیفی 46 4-2-1. ویژگیهای فردی 46 4-2-1-1. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس متغیرهای دموگرافیک 46 4-3-1. اولویت ورزش های مورد علاقه 50 4-3-2. مشارکت در ورزش 51 4-3-2-1. نوع مشارکت 51 4-3-2-1 رشته ورزشی 51 4-3-3. وضعیت استفاده از رسانه 53 4-3-3-1. نوع رسانه 53 4-3-4. اهداف روستاییان از تماشای تلویزیون 53 4-3-5. میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه های ورزشی تلویزیون 54 4-3-5. وضعیت نیاز روستاییان به امکانات ورزشی 54 4-4. یافته های استنباطی 55 4-4-1. فرضیات تحقیق 55 4-4-1-1. فرضیه اول تحقیق 55 4-4-1-2. فرضیه دوم تحقیق 56 4-4-1-3. فرضیه سوم تحقیق 57 4-4-1-4. فرضیه چهارم تحقیق 58 4-4-1-5. فرضیه پنجم تحقیق 59 4-4-1-6. فرضیه ششم تحقیق 60 4-4-1-7. فرضیه هفتم تحقیق 61 4-4-1-9. فرضیه نهم تحقیق 63 4-4-1-10. فرضیه دهم تحقیق 65 4-4-1-11. فرضیه یازدهم تحقیق 65 4-4-1-12. فرضیه دوازدهم تحقیق 66 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1. مقدمه: 69 5-2. خلاصه تحقیق: 69 5-3. یافته های تحقیق: 70 5-3-1. یافته های توصیفی 70 5-3-2. یافته های استنباطی 71 5-5. محدوده های تحقیق: 79 5-6. محدودیت های تحقیق: 79 5-7. پیشنهادهای تحقیق 80 5-7-1. پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 80 5-7-2. پیشنهادهای برای تحقیقات آینده: 81 منابع: 69 منابع فارسی 69 منابع لاتین: 74 سایت ها 76 فهرست شکلها شکل (2-1): ابعاد توسعه پایدار روستایی (برقی و قنبری، 1389) 14 شکل (2-2): تأثیر فعالیت­های ورزشی بر توسعه پایدار روستایی (نقوی و همکاران، 1391) 18 شکل (2-3): نمودار مفهومی تفاوت بازی، گیمها و ورزش (عظیمی، 1388) 25 شکل (2-4) تقدم و تأخر نیاز (الوانی، 1345) 26 فهرست جدولها جدول 3-1. آزمون پایایی متغیرهای تحقیق 44 جدول  (4-1): توصیف گروه سنی جامعه مورد مطالعه 46 جدول 4-2: توصیف جنسیت جامعه مورد مطالعه 47 جدول 4-3: توصیف وضعیت تاهل جامعه مورد مطالعه 47 جدول  (4-4): توصیف فراوانی پاسخگویان به تفکیک بخش­های موجود در شهرستان 47 جدول  (4-5): توصیف تعداد فرزندان جامعه مورد مطالعه 48 جدول  (4-6): آمار توصیفی مربوط به تحصیلات 48 جدول شماره (4-7): توصیف وضعیت اشتغال جامعه مورد مطالعه 49 جدول شماره (4-8): توصیف میزان درآمد جامعه مورد مطالعه 49 جدول (4-9): اولویت ورزش­های فعال در روستاهای شهرستان بردسکن 50 جدول (4-10): اولویت ورزش­های ترجیحی در روستاهای شهرستان بردسکن 50 جدول (4-11): نوع مشارکت پاسخدهنده­های فعال در ورزش 51 جدول (4-12): شکل مشارکت (نوع ورزش) پاسخدهنده­های فعال 52 جدول (4-13): میزان مشارکت روستاییان فعال در ورزش  (دفعات فعالیت در هفته) 52 جدول (4-14): نوع رسانه مورد استفاده روستاییان 53 جدول (4-15): اهداف تماشای برنامه­های ورزشی تلویزیون در بین روستاییان 54 جدول (4-16)، میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه­های ورزشی تلویزیون 54 جدول (4-17): میزان نیازمندی روستاهای شهرستان بردسکن به امکانات ورزشی 55 جدول (4-18) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب جنسیت آنها 55 جدول  (4-19) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع رسانۀ مورد استفاده بر حسب جنسیت 56 جدول (4-20) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب تحصیلات آنها 56 جدول (4-21) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع رسانۀ مورد استفاده بر حسب سن 57 جدول (4-22) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب تحصیلات آنها 57 جدول (4-23) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع رسانۀ مورد استفاده بر حسب تحصیلات 58 جدول (4-24) رسانۀ مورد استفاده روستاییان بر حسب جنسیت آنها 58 جدول (4-25) نتایج آزمون خی2 برای تعیین تفاوت نوع برنامۀ مورد استفاده بر حسب جنسیت 59 جدول (4-26): میزان علاقه روستاییان نسبت به برنامه­های ورزشی بر حسب سن آنها 59 جدول (4-27): آزمون خی2 برای تعیین ارتباط بین سن و نوع برنامه ورزشی مورد علاقۀ روستاییان 60 جدول (4-28): توصیف فراوانی علاقه روستاییان نسبت به برنامه­های ورزشی بر حسب سطح تحصیلی آنها 60 جدول (4-29) آزمون خی2 برای تعیین اختلاف بین سطح تحصیلی و نوع برنامه ورزشی مورد علاقۀ روستاییان 61 جدول (4-30): مقایسه نظر روستاییان در مورد میزان  نیازمندی امکانات ورزشی روستا بر اساس جنسیت 61 جدول) 4-31( نتایج آزمون Anova نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی امکانات ورزشی روستا بر اساس سن 62 جدول) 4-32( نتایج آزمون LSD برای نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس سن 63 جدول )4-33 (نتایج آزمون Anova نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس تحصیلات 64 جدول 4-34، نتایج آزمون LSD برای نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس سن 64 جدول (4-35): مقایسه نظر روستاییان در مورد  شرکت در ورزش بر حسب جنسیت 65 جدول 4-36، نتایج آزمون Anova در مورد نگرش گروه­های سنی مختلف روستاییان نسبت به شرکت در ورزش 65 جدول 4-37، نتایج آزمون LSD نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس سن 66 جدول 4-38، نتایج آزمون Anova نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس تحصیلات 67 جدول 4-39، نتایج آزمون LSD برای نظر روستاییان در مورد میزان نیازمندی­های ورزشی روستا بر اساس سن
 • برق|بهبود خواص الكتریكی برقگیرهای اكسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری
 • بهبود خواص الكتریكی برقگیرهای اكسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری شناسه محصول :64371 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 390 حجم فایل: 1.491210938 مگابایت دانلود بهبود خواص الكتریكی برقگیرهای…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی
 • پاورپوینت بررسی آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی شناسه محصول :64952 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 348 حجم فایل: 0.188476563 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی انواع…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت نمای کرتین وال ، روش اجرای کرتین وال
 • پاورپوینت نمای کرتین وال ، روش اجرای کرتین وال شناسه محصول :96365 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 1167.512695 مگابایت دانلود پاورپوینت نمای کرتین وال ،…

 • معماری|پاورپوینت هنر و معماری گوتیک
 • پاورپوینت هنر و معماری گوتیک شناسه محصول :97742 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 270 حجم فایل: 13553.66113 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت هنر و معماری گوتیک. این فایل در ارتباط با…

 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط
 • پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط شناسه محصول :101458 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 275 حجم فایل: 48.3515625 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط   بخشی از متن پاورپوینت : مهارت…

 • برق|سیستم GSM
 • سیستم GSM شناسه محصول :63379 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 98 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 5.725585938 مگابایت دانلود سیستم GSM   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل "…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *