مدیریت|رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی شناسه محصول :56778 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 398 حجم فایل: 1.008789063 مگابایت

دانلود

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی   این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان مرکزی در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شاغل در بانک­ سپه شعبات استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای 174 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون 90/0 و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همینطور از روایی محتوا نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه­گیری ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی­دار میان دو سازۀ فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین ارتباط میان تمام ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد. واژه­های كلیدی: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، بانک سپه، خلاقیت، نوآوری. چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش… 2 1-1.مقدمه. 3 1-2.بیان مسأله. 3 1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش… 5 1-4.اهداف پژوهش… 6 1-4-1. هدف کلی.. 6 1-4-2. اهداف جزئی.. 6 1-5-1. فرضیه اصلی.. 7 1-5-2. فرضیه های فرعی.. 7 1-6.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش… 7 1-6-1. تعاریف نظری.. 7 1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 9 فصل دوم(ادبیات  و  پیشینه  پژوهش) 10 مقدمه. 11 1-2-کارآفرینی سازمانی.. 11 2-1-1. مفاهیم و تعاریف کارآفرینی.. 12 2-1-2. انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382) 14 2-1-3. مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15 2-1-4.انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری،2003) 17 2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی.. 18 2-1-6. رشد و توسعه كارآفرینی سازمانی.. 18 2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینی سازمانی.. 19 2-1-8. سازمان کارآفرین.. 19 2-1-9. ویژگی های سازمان کارآفرین.. 19 2-1-10. مقایسه‌ ویژگی های سازمان های سنتی و سازمان های كارآفرین.. 20 2-1-11. ساختار سازمان کارآفرین.. 21 2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387) 22 2-1-13. ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 23 2-1-14. مدل های کارآفرینی سازمانی.. 24 2-2. فرهنگ سازمانی.. 26 2-4-1. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی.. 27 2-4-2. اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی.. 28 2-4-3. نحوه شكل گیری و تداوم فرهنگسازمانی.. 30 2-4-4. مراحل ایجاد فرهنگ سازمان. 31 2-4-5. سطوح فرهنگ سازمانی.. 31 2-4-6. نقش و كاركردهای فرهنگ سازمان. 32 2-4-8. ویژگی های فرهنگسازمانی.. 34 2-4-9. تقسیم بندی انواع فرهنگسازمانی.. 36 2-4-10. مدل ها و الگوهای فرهنگ سازمانی.. 37 2-4-10-2. ابعاد فرهنگ سازمانی.. 41 2-4-11. فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 42 2-3. پیشینه پژوهش… 46 2-3-1. پیشینه خارجی.. 46 2-3-2. پیشینه داخلی.. 49 2-3-3. مدل مفهومی تحقیق.. 53 فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 54 3-1. مقدمه. 55 3-2. فرآیند پژوهش… 55 3-3. روش تحقیق.. 55 3-4. جامعه آماری.. 56 3-5. نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 56 3-6. متغیرهای تحقیق.. 57 3-7. روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 57 3-8. ابزار گردآوری داده‌ها (اطلاعات) 58 3-8-1. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه ها 59 3-8-2. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 60 3-9. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 64 3-10. قلمرو تحقیق.. 66 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها (اطلاعات) 68 4-1. مقدمه. 69 4-2. توصیف متغیرها 69 4-3. تحلیل داده ها 71 4-3-1. آزمون همبستگی میان متغیرها 71 4-3-3. آزمون رگرسیون چندگانه. 74 4-3-4. تحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری.. 75 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 82 5-1. مقدمه. 83 5-2. تفسیر یافته های پژوهش… 84 بحث و جمع بندی فرضیات.. 87 5-3. محدودیت های خارج از اختیار پژوهش… 88 5-4. محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 89 5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش… 89 5-6. پیشنهاد های برای پژوهش های بعدی.. 91 فهرست منابع. 92 پیوست ها 101 فهرست جدول‌ها  جدول 2-1. مقایسه سازمان های کارآفرین و سنتی.. 20 جدول 2-2. مقایسه ساختار سازمانی سازمان های کارآفرینانه و سنتی.. 21 جدول 3-1. سوالات و ابعاد هر یک از پرسشنامه ها 59 جدول 3-2. انواع روایی.. 60 جدول 3-3. بررسی روایی همگرا با معیار AVE. 61 جدول 3-4. بررسی روایی واگرا 62 جدول 3-5. بررسی پایایی با معیار آلفای کرونباخ. 62 جدول 3-6. بررسی پایایی با معیار پایایی ترکیبی.. 63 جدول 3-7. تأثیر حذف هریک از سوالات بر میزان آلفای کرونباخ. 63 جدول 4-1.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه اصلی.. 72 جدول 4-2.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 1. 72 جدول 4-3.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 2. 73 جدول 4-4.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 3. 73 جدول 4-5.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 4. 74 جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی.. 74 جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 81 فهرست نمودارها و اشکال شکل 2-1: سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15 شکل2-2: مدل کارآفرینی سازمانی اکلس و نک(1998) 24 شکل 2-3:مدل شکل گیری فرهنگ سازمانی کاتر و هسکت (1992) 31 شکل 2-4: سطوح فرهنگ سازمانی، از نظر شاین(1992) 32 شکل 2-5: مدیریت فرهنگ سازمانی(لاورنس و فرمن،2009،ص202) 34 شكل 2-6: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) 41 شکل 2-7. مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) 53 نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت.. 69 نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 70 نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات.. 70 نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت.. 71 شکل 4-1: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 76 شکل 4-2: مقادیر t-values مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن. 77 شکل 4-3: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن. 78 شکل 4-4: مقادیر t-values مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد و سوالات آن. 79 شکل 4-5: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده 80 شکل 4-6: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با مقادیر t-values. 81
 • معماری|آشنایی با معماری بین النهرین
 • آشنایی با معماری بین النهرین شناسه محصول :69558 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 3.512695313 مگابایت دانلود آشنایی با معماری بین النهرین فایل شامل 40 اسلاید قابل ویرایش…

 • علوم تربیتی|بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
 • بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان شناسه محصول :57711 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 0.068359375 مگابایت دانلود بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی…

 • کشاورزی|آفات و بیماری های مهم درخت بید
 • آفات و بیماری های مهم درخت بید شناسه محصول :53201 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 534 حجم فایل: 5.266601563 مگابایت دانلود آفات و بیماری های مهم درخت بید    …

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری کتابخانه بخش علوم و فناوری دانشگاه شین جیانگ
 • پاورپوینت تحلیل معماری کتابخانه بخش علوم و فناوری دانشگاه شین جیانگ شناسه محصول :99914 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 141 حجم فایل: 2266.036133 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل معماری کتابخانه بخش…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل نارنجستان باغ قوام
 • پاورپوینت تحلیل نارنجستان باغ قوام شناسه محصول :98732 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 4410.393555 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل نارنجستان باغ قوام   در آن روزها ساختمان نارنجستان…

 • مطالعات خانواده|فایل تحقیق اهمیت خانواده در منظر امام علی (ع)
 • فایل تحقیق اهمیت خانواده در منظر امام علی (ع) شناسه محصول :94399 موضوع : مطالعات خانواده فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 612 حجم فایل: 237.7080078 مگابایت دانلود فایل ورد فایل تحقیق اهمیت خانواده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *