مدیریت|رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی شناسه محصول :56193 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 1.280273438 مگابایت

دانلود

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی   هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مؤلفه­های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان هیئت­های ورزشی استان کرمان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هیئت­های ورزشی استان کرمان(120نفر) تشکیل می­دادند، که نمونه این تحقیق نیز برابر با کل جامعه (کل شمار) بود. از بین پرسشنامه های توزیع شده تعداد 114 پرسشنامه برگشت داده شد. برای سنجش میزان مدیریت دانش نمونه­های تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا (خامدا، 1388) استفاده شد. این پرسشنامه نیز دارای چهار قسمت خلق و اکتساب دانش، تسهیم دانش، سازماندهی و ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بود. بعلاوه برای سنجش و اندازه گیری میزان هوش سازمانی از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) که شامل 36 سؤال است و هوش سازمانی کل و هفت مؤلفه آن را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها به تأیید اساتید و متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش(89/0) و برای پرسشنامه هوش سازمانی (90/0) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و همچنین مؤلفه­های آن با هوش سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. به­علاوه نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، مدیریت دانش می­تواند پیش بین مناسبی برای هوش سازمانی باشد. استفاده از هوش سازمانی می­تواند قدرت رقابت پذیری یك سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید، که یکی از این عوامل می­تواند ارتقاء مدیریت دانش در سازمان باشد.  واژگان کلیدی: مدیریت دانش، هوش سازمانی، هیئت­های ورزشی   فهرست مطالب: چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق  1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 4 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق. 6 1-4- اهداف پژوهش… 8 1-4-1 هدف کلی. 8 1-4-2 اهداف اختصاصی. 8 1-5- فرضیه های تحقیق. 9 6-1- محدودیت های تحقیق. 9 1-7- پیش­فرض­های تحقیق. 9 ‌1-8- قلمرو تحقیق. 9 1-9- تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق. 10 1-9-1 تعریف مفهومی واژه­های تحقیق. 10 1-9-2 تعریف عملیاتی واژه­های تحقیق. 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق  2-1- مقدمه 12 2-2- هیئت­های ورزشی. 12 2-2-1 تعریف هیئت.. 12 2-2-2 وظایف هیئت.. 13 2-2-3 ارکان هیئت.. 13 2-2-3-1 ترکیب مجمع. 14 2-2-3-1-1 وظایف مجمع. 14 2-2-3-2 ترکیب هیئت رئیسه 14 2-2-3-2-1 وظایف هیئت رئیسه 15 2-2-3-3 رئیس هیئت.. 15 2-2-3-3-1 وظایف رئیس هیئت.. 15 2-2-3-4 وظایف نایب رئیس هیئت رئیس… 16 2-2-3-5 وظایف دبیر هیئت.. 16 2-2-3-6 درآمد و هزینه­های هیئت استان. 16 2-2-4 هیئت شهرستان­ها و شهرها 17 2-3- مدیریت دانش… 17 2-3-1 تعاریف مدیریت دانش… 18 2-3-2 انواع دانش… 19 2-3-3 سیستم های مدیریت دانش… 20 2-3-4 اهمیت مدیریت دانش… 21 2-3-5 کارکرد مدیریت دانش… 21 2-3-6 مراحل مدیریت دانش… 22 2-3-7 مدل­های دانش و مدیریت دانش… 22 2-3-7-1 مدل مفهومی مدیریت دانش… 23 2-3-7-2 مدل حلزونی دانش… 23 2-3-7-3 الگوی هفتگانه مدیریت دانش… 24 2-3-8 مدل نیومن  در مدیریت دانش… 26 2-3-8-1 خلق و اکتساب دانش… 26 2-3-8-2 تسهیم دانش… 26 2-3-8-3 سازماندهی و ذخیره­سازی دانش… 27 2-3-8-4 کاربرد دانش… 27 2-3-9 ابزارهای مدیریت دانش… 29 2-3-9-1 ابزار سازماندهی دانش… 29 2-3-9-2 ابزار اخذ دانش… 29 2-3-9-3 ابزار ارزیابی دانش… 29 2-3-9-4 بزار تسهیم دانش… 30 2-3-9-5 ابزار ذخیرهسازی و ارائه دانش… 30 2-4- هوش سازمانی. 31 2-4-1 تعاریف هوش سازمانی. 32 2-4-2 مؤلفه­های هوش سازمانی. 33 2-4-2-1 بینش راهبردی. 33 2-4-2-2 سرنوشت مشترك.. 34 2-4-2-3 تغییرگرایی. 34 2-4-2-4 روحیة سازمانی. 34 2-4-2-5 اتحاد و توافق. 34 2-4-2-6 عملكرد سازمانی. 35 2-4-2-7 فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 35 2-4-3 دیدگاه­های هوش سازمانی. 35 2-4-3-1 هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا 35 2-4-3-2 هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال. 35 2-4-3-3 هوش سازمانی از دیدگاه مكمستر. 36 2-4-3-4 هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت.. 36 2-4-3-5 دیدگاه معرفت شناختی. 37 2-4-4 چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی. 37 2-4-4-1 رهبران فکری. 38 2-4-4-2 انجمن های ذینفع. 38 2-4-4-3 ادهوکراسی. 38 2-4-4-4 سکوی دانش… 38 2-4-5 دلایل استفاده از هوش سازمانی در سازمان ها 39 2-5- پیشینه تحقیق. 39 2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 39 2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 46 2-6 جمع بندی. 51 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه 54 3-2- روش تحقیق. 54 3-3- جامعه آماری. 54 3-4- نمونه آماری. 54 3-5- روش جمع­آوری داده­ها 55 3-6- متغیرهای تحقیق. 55 3-7- روش و ابزار گردآوری داده­ها 55 3-8- روش­های آماری تحقیق. 56 فصل چهارم: تحلیل یافته­های تحقیق 4-1- مقدمه 58 4-2- یافته­های پژوهش… 58 4-2-1 یافته­های توصیفی. 58 4-2-2 بررسی فرضیه پژوهش… 61 4-2-2-1 فرضیه اول. 61 4-2-2-2 فرضیه دوم 62 4-2-2-3 فرضیه سوم 62 4-2-2-4 فرضیه چهارم 63 4-2-2-5 فرضیه پنجم. 63 4-2-2-6 فرضیه ششم. 64 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 5-1- مقدمه 67 5-2- خلاصه تحقیق. 67 5-3- بحث و نتیجه­گیری. 69 5-4- پیشنهادهای تحقیق. 77 5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق. 77 5-4-2 پیشنهادهایی برای محققان دیگر. 78 منابع و مآخذ. 79 فهرست منابع فارسی. 79 فهرست منابع لاتین. 82 پیوست ها 84 پیوست الف) پرسشنامه هوش سازمانی. 84 پیوست ب) پرسشنامه مدیریت دانش… 87 چکیده انگلیسی. 87  فهرست جداول عنوان                                                                                               شماره صفحه جدول4-1: یافته­های توصیفی مربوط به نمرات متغیرهای تحقیق. 60 جدول 4-2: یافته­های مربوط به ارتباط بین خلق و اکتساب دانش و هوش سازمانی. 60 جدول 4-3: یافته­های مربوط به ارتباط بین تسهیم دانش و هوش سازمانی. 61 جدول 4-4: یافته­های مربوط به ارتباط بین سازماندهی و ذخیره سازی اطلاعات و هوش سازمانی. 61 جدول 4-5: یافته­های مربوط به ارتباط بین کاربرد دانش و هوش سازمانی. 62 جدول 4-6: یافته­های مربوط به ارتباط بین مدیریت دانش و هوش سازمانی. 62 جدول 4-7: یافته­های مربوط به آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 63  فهرست نمودارها عنوان                                                                                               شماره صفحه نمودار 4-1: نتایج توصیفی مربوط به جنسیت شرکت کنندگان. 57 نمودار 4-2: نتایج توصیفی مربوط به وضعیت تأهل شرکت کنندگان. 58 نمودار 4-3: نتایج توصیفی مربوط به رشته تحصیلی شرکت کنندگان. 58 نمودار 4-4: نتایج توصیفی مربوط به دامنه سنی شرکت کنندگان. 59 نمودار 4-5: نتایج توصیفی مربوط به سطح تحصیلی شرکت کنندگان. 59 نمودار 4-6: یافته­های مربوط به آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره 64  فهرست شکل­ها عنوان                                                                                               شماره صفحه شکل 2-1: چرخه سیستم مدیریت دانش… 20 شکل 2-2: مدل حلزونی مدیریت دانش… 24 شکل2-3 : الگوی هفت گانه مدیریت دانش… 24 شکل 2-4: مؤلفه­های هوش سازمانی. 33
 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی جامع گیاه ارزن
 • پاورپوینت بررسی جامع گیاه ارزن شناسه محصول :73116 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 518 حجم فایل: 0.509765625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی جامع گیاه ارزن   ارزشها شامل 6 جنس…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اعتماد سازمانی ، ابعاد اعتماد ، رهبری خدمتگزار
 • مبانی نظری اعتماد سازمانی ، ابعاد اعتماد ، رهبری خدمتگزار شناسه محصول :91526 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود مبانی نظری اعتماد سازمانی ،…

 • حسابداری|پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی
 • پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی شناسه محصول :85915 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.591796875 مگابایت دانلود پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی   دسته: حسابداری (ویژه…

 • حسابداری|حسابداری بازرگانی چگونه عمل میکند
 • حسابداری بازرگانی چگونه عمل میکند شناسه محصول :85076 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 1486 حجم فایل: 0.146484375 مگابایت دانلود دانلود تحقیق در مورد حسابداری بازرگانی و کارکرد آن در حسابداری…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی كليسای نور
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی كليسای نور شناسه محصول :94705 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 383 حجم فایل: 13936.27734 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی كليسای نور اثر تادائو آندو ،…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی
 • مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی شناسه محصول :88898 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 160 حجم فایل: 0.435546875 مگابایت دانلود مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *