مدیریت|رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان شناسه محصول :56770 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 107 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.440429688 مگابایت

دانلود

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان   اشتیاق شغلی یک مفهوم نسبتاً جدید و گسترده در زمینۀ روانشناسی و مدیریت منبع انسانی است. توجه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات مربوط به فرسودگی شغلی ایجاد شد. در طی مطالعاتی که در مورد فرسودگی شغلی انجام گرفت، این سؤال منطقی مطرح شد که از سوی دیگر این پیوستار چه میدانیم و آیا می‌توان کارکنانی را یافت که با قدرت زیاد کار کنند و عمیقاً با کارشان درگیر و در آن غرق باشند؟ و اگر این چنین است چه چیزی آ نها را به این سمت می‌راند. محققان با داشتن سؤالاتی از این دست در آخر قرن بیستم شروع به بررسی منظم‌تر قطب مقابل فرسودگی نمودند و این مقارن شد با ظهور آن چیزی که جنبش روانشناسی مثبت‌نگر نامیده شد و همچنین مقارن شد با افزایش تعداد سازمان‌هایی که بر خصوصیات روانی مثبت کارکنان تأکید می‌کردند. سازمان‌های امروزی خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگیزه، خلاق، مسئول و درگیر باکارشان باشند و از آنان انتظار دارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند. اشتیاق شغلی نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می­کند، بلکه همچنین برای هدایت مدیریت منابع انسانی و سیاستهای بهداشت حرف‌های در سازمان‌ها نیز نقش  مهمی دارد. از طرفی رهبری در سازمان ارزش و اهمیت قابل توجهی دارد که به نظر، پیچیده و گسترده می آید. شایستگی رهبری[1] مجموعه ای از شایستگی‌هایی است که توجه زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. کارکنانی که احساس کنند رهبرانشان مشتاق و متعهد هستند، به احتمال بیشتری این ویژگی‌ها رادر ارتباط با خودشان پیاده می سازند. با توجه به مطالب بالا سوال اصلی تحقیق به شکل زیر تنظیم گردید: لذا سوال اصلی تحقیق آن است که آیا بین شایستگی رهبری و اشتیاق کارمند رابطه وجود دارد؟ و بر این اساس پنج فرضیه تدوین گشت. جامعه آماری تحقیق کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان و شدند روش­نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. روش گردآوری داده ها، میدانی، ابزار گردآوری پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل نیز آزمون همبستگی و رگرسیون است و همه فرضیه‌ها تایید شدند. واژگان کلیدی: اشتیاق شغلی، شایستگی رهبر، منابع انسانی، بانک کشاورزی   فهرست مطالب   فصل اول: کلیات تحقیق 1-1) مقدمه 3 1-2) بیان مسئله 3 1-3)  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 6 1-4)  چارچوب نظری 7 1-5) هدف های تحقیق 8 1-6 )  فرضیههای تحقیق 8 1-7 ) تعریف نظری و  عملیاتی متغیرها 9 1-8) قلمرو تحقیق 10 1-8-1) قلمرو موضوعی 10 1-8-2) قلمرو زمانی 10 1-8-3) قلمرو مکانی 10 فصل دوم: ادبیات تحقیق 2-1 مقدمه 12 2-1)  بخش اول اشتیاق کارکنان 13 2-1-1) تعریف اشتیاق شغلی 14 2-1-2) اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط 17 2-1-3) رابطه رضایت شغلی و اشتیاق شغلی 18 2-1-4) محرک‌های اشتیاق شغلی 19 2-1-5) رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد 22 2-1-6)  ابعاد اشتیاق شغلی 23 2-1-7)  استراتژیهای مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی 24 2-1-8) مزایای افزایش اشتیاق شغلی كاركنان 27 2-2) بخش دوم شایستگی‌های رهبر 28 2-2-1)  مقدمه 28 2-2-2) تعریف انواع شایستگی ها ( محوری ، رهبری ، شغلی ) 28 2-2-2-1) شایستگی های محوری 28 2-2-2-2) شایستگى‌هاى رهبری 29 2-2-2-3) شایستگی شغلی 29 2-2-3) رویکردها و الگوهای شایستگی 30 2-2-4) مدلهای مختلف شایستگی 32 2-2-5) رویکردهای تعیین شایستگی‌ها 36 2-2-6)  مدل مفهومی پژوهش 42 2-3) بخش سوم پیشینه پژوهش 43 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1) مقدمه 47 3- 2) فرآیند اجرایی تحقیق 47 3 – 3) روش اجرای تحقیق 47 3- 4) جامعه و نمونه آماری 48 3-5) روش جمع آوری داده ها 49 3 – 6) ابزار جمع‌آوری داده ها 49 3- 7) روائی ابزار سنجش 50 3- 8 ) پایائی ابزار سنجش 50 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4) تجزیه و تحلیل 54 4-1) توصیف متغیر های تحقیق 54 4-1-1) جنسیت 55 4-1-2) تحصیلات 56 4-1-3) سن 57 4-1-4) سابقه 58 4-1-5) اشتیاق شغلی 59 4-1-6) شایستگی رهبر 60 4-1-7) درستی رهبر 61 4-1-8) تفکر استراتژیک رهبر 62 4-1-9) توسعه سازمان توسط رهبر 63 4-1-10) همکاری رهبر 64 4-1-11) خودآگاهی رهبر 65 4- 2) آزمون فرضیه های تحقیق 66 4-2-1) آزمون فرضیه اول 66 4-2-2) آزمون فرضیه دوم 67 4-2-3)آزمون فرضیه سوم 68 4-2-4) آزمون فرضیه چهارم 69 4-2-5) آزمون فرضیه پنجم 70 4-2-6) آزمون فرضیه ششم 71 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5- 1) مقدمه 75 5-2)  نتیجه گیری آمار توصیفی 75 5-3)  نتایج آمار استنباطی 76 5-4) بحث 77 5-5) پیشنهادات تحقیق 77 5-6) محدودیتهای تحقیق 79 5-7)  پیشنهادات برای تحقیقات آینده 79 منابع 80 فهرست جداول جدول 2-1) ابعاد تفصیلی شایستگی مدیران 42 جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه 49 جدول 3-2) جدول پایایی سوالات مربوط به متغیر های تحقیق 51 جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 55 جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات 56 جدول4-3) جدول فراوانی سن 57 جدول4-4) جدول فراوانی سابقه 58 جدول 4-5) جدول توصیفی اشتیاق شغلی 59 جدول 4-6) جدول توصیفی شایستگی رهبر 60 جدول 4-7) جدول توصیفی درستی رهبر 61 جدول 4-8) جدول توصیفی تفکر استراتژیک رهبر 62 جدول 4-9) جدول توصیفی توسعه سازمان توسط رهبر 63 جدول 4-10) جدول توصیفی همکاری رهبر 64 جدول 4-11) جدول توصیفی خودآگاهی رهبر 65 جدول 4-12) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 66 جدول 4-13) جدول همبستگی بعد درستی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 67 جدول 4-14) جدول همبستگی بعد تفکر استراتژیک شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 68 جدول 4-15) جدول همبستگی بعد توسعه سازمان و استعداد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 69 جدول 4-16) جدول همبستگی بعد همکاری شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 70 جدول 4-17) جدول همبستگی بعد خودآگاهی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 71 جدول 4-18) جدول رگرسیون گام به گام ابعاد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 72 فهرست نمودار نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت 55 نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات 56 نمودار 4-3) نمودار ستونی سن 57 نمودار 4-4) نمودار ستونی سابقه 58 نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام اشتیاق شغلی 59 نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام شایستگی رهبر 60 نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام درستی رهبر 61 نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام تفکر استراتژیک رهبر 62 نمودار 4-9) نمودار هیستوگرام توسعه سازمان توسط رهبر 63 نمودار 4-10) نمودار هیستوگرام همکاری رهبر 64 نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام خودآگاهی رهبر 65 فهرست شکل‌‌ها شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 8 شکل 1-2 ) مدل محر کهای شغلی ………………………………………….. 20 شكل 2-2) سلسله مراتب اشتیاق 22
 • معماری|پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان
 • پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان شناسه محصول :70136 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 5.33203125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان  فایل پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان،در…

 • شهرسازی|پاورپوینت طرح های جامع شهری
 • پاورپوینت طرح های جامع شهری شناسه محصول :70514 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 377 حجم فایل: 9.606445313 مگابایت دانلود پاورپوینت طرح های جامع شهری فایل پاورپوینت طرح های جامع(مبانی و…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز شناسه محصول :93492 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 175 حجم فایل: 120.2998047 مگابایت دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت…

 • معماری|پاورپوینت معماری آرامگاه داریوش
 • پاورپوینت معماری آرامگاه داریوش شناسه محصول :103841 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 1002 حجم فایل: 1.6 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری ارامگاه داریوش ppt در 45 اسلاید تهیه شده که برای دانشجویان…

 • علوم پایه|توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)
 • توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی) شناسه محصول :87708 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 0.990234375 مگابایت دانلود…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت حقوق اداری چیست
 • پاورپوینت حقوق اداری چیست شناسه محصول :95075 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 575.3408203 مگابایت دانلود پاورپوینت حقوق اداری چیست   پاورپوینت حقوق اداری چیست…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *