مدیریت|رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی شهرستان همدان

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی شهرستان همدان شناسه محصول :51206 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 146 تعداد بازدید : 558 حجم فایل: 0.33984375 مگابایت

دانلود

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان است. در این پژوهش کلیه کارشناسان واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان به‌عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شد و از بین جامعه‌ی آماری کارشناسان مالی بر اساس جدول کرجسی- مورگان تعداد 91 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول تصادفی اعداد استفاده شد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. پرسش‌نامه استاندارد که در مقیاس لیکرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو، آزمون‌های اسپیرمن، فریدمن، کروسکال، و کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان رابطه همبستگی در حد بالایی است. فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق چکیده 1-1مقدمه. 2 1-2بیان مسئله. 4 1-3ضرورت و اهمیت پژوهش. 6 1-4اهداف پژوهش. 7 1-5سؤالات پژوهش. 8 1-6فرضیه های تحقیق:. 8 1-7 مدل مفهومی تحقیق. 9 1-8تعریف مفاهیم و اصطلاحات. 9 1-9مفاهیم عملیاتی:. 11 فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول رهبری.. 14 2-1مقدمه.. 14 2-2سبک رهبری:.. 15 2-3مفهوم رهبری اخلاقی:.. 17 2-4تعریف رهبری اخلاقی: .. 19 2-5 اصول پنج گانه اخلاق رهبری. 19 2-6 قدرت و رهبری:. 21 2-7 اثربخشی، هدف رهبری. 21 2-8 هوش اخلاقی و هوش معنوی. 23 2-9 اخلاق و اقتصاد. 24 2-10مفاهیم ارزشی در ادبیات رهبری. 25 2-11دیدگاه مخالفان رهبری اخلاقی. 29 2-12روش ارزشیابی اخلاقی اقدام رهبری. 29 2-13معیارهای اثربخشی اقدامات رهبران. 31 2-14ابعاد نفوذ و انواع اخلاقی و غیراخلاقی آن در رهبری. 33 2-15مؤلفههای رهبری اخلاقی از دیدگاههای مختلف:.. 33 2-16جو اخلاقی سازمان. 37 2-17رهبری اخلاقی در محیط کار.. 38 بخش دوم تعهد سازمانی.. 39 2-18تعهد سازمانی.. 39 2-19دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی. 41 2-20تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟. 42 2-21مدلهای تعهد سازمانی:. 43 2-22دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 47 2-23اهمیت تعهد. 50 2-24انواع تعهد. 50 2-25هدفهای سازمانی. 51 2-26 اهمیت تعهد سازمانی.. 55 2-27 ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مییر.. 56 2-28 ابعاد تعهد سازمانی از نظر اتزیونی.. 57 2-29سایر دیدگاهها در مورد تعهد سازمانی.. 57 بخش سوم. 63 2-30 اعتماد.. 63 2-32رابطهاعتمادوتعهدسازمانی. 68 2-33رابطه بین انصاف و اعتماد. 69 2- 34 ویژگی رهبران موثر در تیم های كاری. 70 بخش چهارم.. 71 2-34مروری بر تحقیقات انجام شده. 71 فصل سوم:روش تحقیق 3-1 روش تحقیق:. 77 3-2 جامعه آماری:. 78 3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:. 78 3-4 ابزار گردآوری داده‌ها:. 78 3-5 تعیین اعتبار و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها:. 79 3-6 روش تحلیل آماری:. 82 3-7 ملاحظات اخلاقی:. 82 فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها 4-1مقدمه. 84 4-2توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی. 84 4-3 آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه‌ای:. 94 4-4 آزمون فریدمن:. 95 4-5بررسی فرضیات تحقیق. 96 4-6فرضیات جانبی پژوهش:. 98 4-6-1فرضیه‌ی اول: بین رهبری اخلاقی و اعتماد به‌سرپرست رابطه وجود دارد. 98 4-6-2فرضیه‌ی دوم: بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد. 100 4-6-3فرضیه‌ی سوم: بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر رابطه وجود دارد. 102 4-6-4فرضیه‌ی چهارم: بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد. 104 فصل پنجم : نتیجه گیری 5-1مقدمه. 107 5-2خلاصه تحقیق. 108 5-3بحث و نتیجه‌گیری. 109 5-4فرضیات جانبی تحقیق:. 110 5-6پیشنهادات. 112 5-7پیشنهادات برای تحقیقات بعدی:. 113 5-8محدودیت‌ها. 114 منابع:. 115 پیوست ها چکیده لاتین  فهرست جداول جدول شماره2-1- معیارهای ارزشیابی رهبران بر مبنای روش نوسازی سازمان، 22 جدول شماره 2-2 فرم ارزشیابی ویژگیهای هر تصمیم یا اقدام از سه بعد 30 جدول‌شماره2-3 معیارهای‌پیشنهادی ‌برای‌ ارزشیابی ‌رهبری‌اخلاقی 33 جدول شماره 2-4 پیش شرطهای تعهد سازمانی.. 60 جدول شماره 3-1 متغیرهای تحقیق. 79 جدول شماره 3-2 ضریب آلفای کرنباخ مربوط به پایایی پرسش نامه 81 جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جنس. 85 جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب سابقه‌خدمت 86 جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب تحصیلات 87 جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر رهبری اخلاقی 88 جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر اعتماد به‌سرپرست 89 جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد عاطفی. 90 جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد مستمر. 91 جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد هنجاری. 92 جدول (4-9): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعهد سازمانی. 93 جدول (4-10): نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق 94 جدول (4-11): آزمون رتبه‌بندی فریدمن در متغیرهای پژوهش. 95 جدول (4-12): خی‌دو بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی. 96 جدول (4-13) آزمون همبستگی اسپیرمن. 97 جدول (4-14) آزمون کروسکال- والیس. 97 جدول (4-15) خی‌دو بین اعتماد به‌سرپرست و رهبری اخلاقی. 98 جدول (4-16) آزمون اسپیرمن. 98 جدول (4-17) آزمون کروسکال- والیس. 99 جدول (4-18) خی‌دو بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی. 100 جدول (4-19) ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر رهبری. 100 جدول (4-20) آزمون کروسکال- والیس. 101 جدول (4-21) رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر. 102 جدول (4-22) ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد مستمر 103 جدول (4-23) آزمون کروسکال- والیس. 103 جدول (4-25) رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری در واحدهای مالی همدان. 104 جدول (4-26) ضریب همبستگی اسپیرمن بین رهبری اخلاقی و تعهد هنجاری 105 جدول (4-27) آزمون کروسکال- والیس. 105  فهرست شکلها شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق……………….. 9 شکل شماره 2-1:نموادار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی 49 شکل شماره 2-2 فرایند اعتماد…………………. 68  فهرست نمودارها نمودار(4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنست……………………..86 نمودار(4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن. 86 نمودار(4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات. 87 نمودار(4-4) توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر رهبری اخلاقی 88 نمودار(4-5) توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر اعتماد به‌سرپرست 89 نمودار(4-6) توصیف نظر پاسخگویان در مورد متغیر تعهد عاطفی 90 نمودار(4-7)توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد مستمر. 91 نمودار(4-8) توصیف نظر پاسخگویان در مورد تعهد تکلیفی (تعهد هنجاری) 92 نمودار(4-9) توصیف میان نظر پاسخگویان در مورد تعهد سازمانی: 93
 • علوم انسانی|مبانی نظری فرسودگی شغلی وشخصیتهای درونگرا وبرونگرا
 • مبانی نظری فرسودگی شغلی وشخصیتهای درونگرا وبرونگرا شناسه محصول :92062 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی وشخصیتهای درونگرا وبرونگرا مشخصات…

 • روان شناسی|پاورپوینت زندگی نامه کارل راجرز
 • پاورپوینت زندگی نامه کارل راجرز شناسه محصول :89197 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.563476563 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه کارل راجرز   پاورپوینت زندگی نامه کارل…

 • قالب وردپرس|قالب شرکتی Jupiter v 5 وردپرس آخرین ورژن 5
 • قالب شرکتی Jupiter v 5 وردپرس آخرین ورژن 5 شناسه محصول :59470 موضوع : قالب وردپرس فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 2498 حجم فایل: 50.94335938 مگابایت دانلود قالب شرکتی Jupiter v 5 وردپرس…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن 21(بخش اول)
 • پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن 21(بخش اول) شناسه محصول :67973 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 0.794921875 مگابایت دانلود پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی مرکز بازیافت زباله اثر گروه معماری بیگ و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل طراحی مرکز بازیافت زباله اثر گروه معماری بیگ و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :97615 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 14.47 مگابایت دانلود پاورپوینت…

 • حسابداری|بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس
 • بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس شناسه محصول :55537 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 361 حجم فایل:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *