مدیریت|تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شناسه محصول :50565 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 498 حجم فایل: 0.075195313 مگابایت

دانلود

در پژوهش حاضر، رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی بررسی شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است كه به شیوه پیمایشی اجرا گردیده و جامعه آماری آن، شامل کلیه  اساتید سه مرکز آموزش عالی بودند. از جامعه آماری پژوهش، 275 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه از طریق فرمول كوكران جهت مطالعه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه “یادگیری سازمانی” و “نوآوری دانشگاهی” بود که برای برآورد روایی آنها از روش تحلیل محتوایی و اعتبار پرسشنامه های یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی از طریق آلفای كرونباخ به ترتیب 93/0 و 95/0 بدست آمد. درتجزیه تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T، آزمون F، تحلیل عاملی و ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد كه بین رهبری مشاركتی و نوآوری دانشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین چشم انداز مشترک و نوآوری دانشگاهی همبستگی معنی داری مشاهده شد. علاوه بر آن بین فرهنگ سازمانی و نوآوری دانشگاهی هم ارتباط معنی داری به دست آمد. همچنین، ضرایب همبستگی نشان داد كه بین کار و یادگیری تیمی، روش تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان با نوآوری دانشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد. سرانجام یافته ها نشان داد كه بین ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازمانی در مراكز آموزش عالی مورد مطالعه، همبستگی بالا و معنی داری وجود دارد. فهرست مطالب چکیده مقدمه پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی  نوآوری روش پژوهش  یافته های پژوهش رابطه بین ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازمانی تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش رگرسیون چند متغیری بحث و نتیجه گیری پیشنهادها منابع
 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز کنگره ترابلس لیبی
 • پاورپوینت تحلیل مرکز کنگره ترابلس لیبی شناسه محصول :97541 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 225 حجم فایل: 8.56 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مرکز کنگره ترابلس در قالب پاورپوینت…

 • شهرسازی|پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سایت
 • پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سایت شناسه محصول :87342 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 352 حجم فایل: 1.53515625 مگابایت دانلود پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سایت ،در حجم…

 • فقه و حقوق اسلامی|قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
 • قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) شناسه محصول :58990 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 177 تعداد بازدید : 433 حجم فایل: 0.416015625 مگابایت…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی
 • پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی شناسه محصول :63914 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 394 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی   اسلاید 9 : میکربها…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني
 • پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني شناسه محصول :98452 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 390 حجم فایل: 1419.374023 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع لاكتات و فعاليت بدني، در قالب…

 • علوم انسانی|مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعارض کار- خانواده
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعارض کار- خانواده شناسه محصول :70405 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعارض کار- خانواده توضیحات:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.