مدیریت|تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شناسه محصول :50565 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 498 حجم فایل: 0.075195313 مگابایت

دانلود

در پژوهش حاضر، رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی بررسی شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است كه به شیوه پیمایشی اجرا گردیده و جامعه آماری آن، شامل کلیه  اساتید سه مرکز آموزش عالی بودند. از جامعه آماری پژوهش، 275 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه از طریق فرمول كوكران جهت مطالعه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه “یادگیری سازمانی” و “نوآوری دانشگاهی” بود که برای برآورد روایی آنها از روش تحلیل محتوایی و اعتبار پرسشنامه های یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی از طریق آلفای كرونباخ به ترتیب 93/0 و 95/0 بدست آمد. درتجزیه تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T، آزمون F، تحلیل عاملی و ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد كه بین رهبری مشاركتی و نوآوری دانشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین چشم انداز مشترک و نوآوری دانشگاهی همبستگی معنی داری مشاهده شد. علاوه بر آن بین فرهنگ سازمانی و نوآوری دانشگاهی هم ارتباط معنی داری به دست آمد. همچنین، ضرایب همبستگی نشان داد كه بین کار و یادگیری تیمی، روش تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان با نوآوری دانشگاهی ارتباط معنی داری وجود دارد. سرانجام یافته ها نشان داد كه بین ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازمانی در مراكز آموزش عالی مورد مطالعه، همبستگی بالا و معنی داری وجود دارد. فهرست مطالب چکیده مقدمه پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی  نوآوری روش پژوهش  یافته های پژوهش رابطه بین ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازمانی تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش رگرسیون چند متغیری بحث و نتیجه گیری پیشنهادها منابع
 • اقتصاد|پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کار
 • پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کار شناسه محصول :66918 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 0.163085938 مگابایت دانلود پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کار…

 • روان شناسی|پاورپوینت عشق از دید مکاتب مختلف
 • پاورپوینت عشق از دید مکاتب مختلف شناسه محصول :86822 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 3.190429688 مگابایت دانلود پاورپوینت عشق از دید مکاتب مختلف   پاورپوینت عشق…

 • معماری|پاورپوینت بررسی خانه در معماری
 • پاورپوینت بررسی خانه در معماری شناسه محصول :64359 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 369 حجم فایل: 0.93359375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی خانه در معماری   مقدمه خانه یكی از مباحث…

 • روان شناسی|پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی
 • پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی شناسه محصول :89921 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 0.1640625 مگابایت دانلود پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی   چکیده: از این دستگاه…

 • معماری|پاورپوینت بررسی بام سبز (تنظیم شرایط محیطی)
 • پاورپوینت بررسی بام سبز (تنظیم شرایط محیطی) شناسه محصول :102096 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 7499.845703 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی بام سبز (تنظیم شرایط محیطی)   بخشی…

 • معماری|پاورپوینت بررسی بافت های فرسوده شهر تهران
 • پاورپوینت بررسی بافت های فرسوده شهر تهران شناسه محصول :68855 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 9.080078125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی بافت های فرسوده شهر تهران  فایل پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *