مدیریت|تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت چینی پردیس

تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت شرکت چینی پردیس شناسه محصول :50772 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 151 تعداد بازدید : 491 حجم فایل: 1.006835938 مگابایت

دانلود

هدف این تحقیق بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت کارکنان شرکت چینی پردیس می باشد. روش این پژوهش، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. در این پژوهش جامعه ی آماری، کارکنان شرکت چینی پردیس با حدود 200 نفر کارمند می باشد ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره گیری از جدول مورگان 127 نفر برای انجام تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شده­اند. در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد از کتاب پژوهشنامه مدیریت جلد 9 که دارای 20 سوال می باشد ، استفاده کرده ایم که مورد تأیید مشاور آماری پژوهش نیز قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش ضمن ارائه جداول و نمودارها در آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرده­ایم که ضمن تعیین وجود یا عدم رابطه بین متغیرها، شدت رابطه را نیز نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد. روش تحلیل آماری در این پژوهش شامل ضریب همبستگی که تمام آن توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. فهرست مطالب چكیده‌ج فصل اول: طرح تحقیق -1-1مقدمه:2 -2-1تعریف موضوع تحقیق.. 2 1-3- اهداف تحقیق:4 1-3-1-هدف کلی:4 1-3-2-اهداف جزئی:4 -4-1اهمیت وضرورت موضوع:4 1-5- فرضیات تحقیق.. 5 1-6- متغیر های تحقیق.. 5 1-6-1- متغیر مستقل.. 5 1-6-2- متغیر وابسته. 6 1-7- محدودیتهای پژوهش…. 6 1-8- روش تحقیق.. 6 1-9- جامعه ی آماری و حجم نمونه. 6 1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات… 6 1-11- روشهای تجزیه و تحلیل آماری… 6 1-12- قلمرو تحقیق.. 7 1-12-1- قلمرو موضوعی.. 7 1-12-2- قلمرو مکانی.. 7 1-12-3- قلمرو زمانی.. 7 -13-1تعریف مفاهیم و اصطلاحات:7  فصل دوم: ادبیات تحقیق -1-2مقدمه:9 -2-2مفهوم مدیریت کیفیت:9 -1-2-2رضایتمندی مشتری:12 -2-2-2تعهد و رهبری مدیریت ارشد:12 -3-2-2برنامه های ارتقاء شایستگی های کارکنان:12 -4-2-2مشارکت کارکنان.. 13 -5-2-2توانمندسازی کارکنان.. 13 -6-2-2کار گروهی.. 14 -7-2-2آموزش وتوسعه منابع انسانی.. 14 -8-2-2مشتری مداری:14 -3-2اصول مدیریت کیفیت:15 -4-2فعالیتهای مدیریت كیفیت:19 2-5- مبانی مدیریت کیفیت:20 -6-2مفهوم برنامه ریزی منابع انسانی:20 2-7- متغیرهای داخلی یا سازمانی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:22 2-8- متغیرهای خارجی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی:23 2-9-رویکردهای برنامه ریزی منابع انسانی:25 2-10- پیش بینی موجودی منابع انسانی:25 2-11- پیش بینی عرضه درونی منابع انسانی:25 2-12-پیش بینی عرضه ب یرونی نیروی کار:25 2-13- الزامات اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی:28 2-14- مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل:31 2-15- اهداف مدیریت منابع انسانى:31 2-16- سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی:32 2- 17- مدلهای توسعه منابع انسانی:33 2-17-1- مدلهای عقلایی توسعه ی منابع انسانی:33 2-17-2- مدلهای طبیعی توسعه ی منابع انسانی:34 2-17-3- توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیك:34 2-17-4- رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی:35 2-17-5- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز:36 2-17-6- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده ازفرصت:37 2-17-7- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها:37 2-17-8- مدل I-A توسعه ی منابع انسانی :. 37 2-18- هویت بخشی.. 38 2-19- هم آهنگ سازی… 38 2-20- موفقیت…. 38 2-21- انطباق.. 39 2-22- وظایف مدیریت منابع انسانى در مدیریت کیفیت:39 2-22-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش:40 2-22-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى.. 40 2-22-3- نظام جبران خدمات و انگیزه. 41 2-22-4- نظام ارزیابى عملكرد. 41 2-22-5- پرورش زندگى شغلى.. 41 2-22-6- ایمنى و سلامتى روانى و جسمى.. 42 2-22-7- بهبود ارتباطات منابع انسانى.. 42 2-22-8- تحقیقات منابع انسانى.. 42 2-23- اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى بر مدیریت کیفیت:43 2-24- عوامل محیطى مؤثر بر مدیریت منابع انسانى:44 2-24-1- عوامل محیطى برون سازمانى.. 44 2-24-2- عوامل محیطى درون سازمانى.. 47 2-25- مدل مدیریت کیفیت :49 2-26- مفاهیم بنیادی:50 2-27- تعالی چیست ؟. 51 2-28- جوایز كیفیت و مدیریت كیفیت جامع.. 51 2-29- تعالی سازمانی چیست ؟. 52 2-30- لازمه حركت در مسیر تعالی و سرآمدی… 52 2-31- ارزش ها و مفاهیم بنیادی:53 2-32- اصول پایه کیفیت:54 2-33- روشهای خود ارزیابی در مدل مدیریت کیفیت:55 2-34- ماموریت مدیریت کیفیت چیست؟. 56 2-35- اثر بخشی آموزش کارکنان سازمان به عنوان یک ضرورت اساسی.. 57 2-36- آموزش ضمن خدمت…. 58 2-37- دلایل نیاز به آموزش كاركنان.. 59 2-38- مقاصد آموزش ضمن خدمت…. 59 2-39- مشارکت کارکنان در سازمان در بهبود کیفیت محصول.. 61 2-40-پیش شرطهای لازم برای مشارکت کارکنان.. 61 2-41- فوائد مشارکت کارکنان.. 62 2-42- گروههای مشارکت کارکنان و تیمهای کاری… 63 2-43- انواع تیم های کاری… 63 2-44- اخلاق کارکنان و سنجش اخلاق در بین آنان.. 64 2-45- ضرورت اخلاق اداری :64 2-46-اصول اخلاق اداری :64 2-47- عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان.. 65 2-48- اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی:66 2-49- اهمیت اخلاق در روایات اسلامی.. 68 2-50- معانی و کاربردهای اخلاق.. 68 2-51- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 71 2-52- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی.. 72 2-53- نظام تشویق و پاداش…. 73 2-54- خلاقیت و ابتکار برای تشویق کارکنان.. 74 2-55- ویژگی‌های مدیریت تقدیر سازمانی.. 75 2-56- نارسایی‌های شیوه‌های قدردانی مرسوم. 76 2-57- معیارهای شیوه‌های نوین قدردانی.. 78 2-58- نگرش اسلامی نسبت به جایگاه مدیریتی و ارزشی و تربیتی تشویق و تنبیه. 79 2-59- مزایای مدیریت تقدیر بر مدیریت تنبیه. 81 2-60-پیشینه پژوهش…. 83 2-60-1-تحقیقات داخلی:83 2-60-2-تحقیقات خارجی:83  فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه. 86 3-2 انواع روش تحقیق.. 86 3-3 جامعه ی آماری و حجم نمونه. 86 3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات… 87 3-5 سنجش روایی (اعتماد) و پایایی (اعتبار) شاخصها87 3-6 روشهای تجزیه و تحلیل آماری… 88 فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1- مقدمه. 91 4-2- توصیف داده ها91 4-2-1- سن:92 4-2-2- تحصیلات:93 4-2-3- سابقه كار:94 4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها95 4-4- نتایج توصیفی:96 4-5- ارزیابی سطح توانمند سازی كاركنان توسط شركت…. 116 4-6- سطح ارزیابی عملكرد كاركنان توسط شركت…. 117 4-7- ارزیابی سطح ارتباطات سازمان.. 118 4-8- ارزیابی سطح تمركز بر مشتری… 119 4-9- ارزیابی سطح توجه شركت به مدیریت كیفیت…. 120 4-10- نتایج استنباطی.. 121  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1-5 خلاصه موضوع و روش ها124 2-5 یافته های تحقیق.. 124 3-5 پیشنهادهای کاربردی… 125 4-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی.. 125 ضمائم.. 126 پرسشنامه. 126 جداول Spss: خروجی برنامه. 127 منابع و مآخذ:134 الف) منابع فارسی.. 134 ب) منابع لاتین.. 135  فهرست اشكال شكل 2-1- مدل عقلایی توسعه منابع انسانی.. 33 شكل 2-2- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی.. 34 شکل 2-3- رویکرد های مختلف به توسعه منابع انسانی.. 36  فهرست جداول جدول 2-1: استراتژی های منابع انسانی.. 35 جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 91 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 92 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 93 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 94 جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 96 جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 97 جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 98 جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 99 جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 100 جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 101 جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 102 جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 103 جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 104 جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 105 جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 106 جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 107 جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 108 جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 109 جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 110 جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 111 جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 112 جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 113 جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 114 جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 115 جدول4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت… 116 جدول4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت… 117 جدول4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 118 جدول4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری.. 119 جدول4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت… 120 جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش… 121 جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش… 121 جدول4-33: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش… 122  فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 91 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن.. 92 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 93 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 94 نمودار 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 96 نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 97 نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 98 نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 99 نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 100 نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 101 نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 102 نمودار4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 103 نمودار4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 104 نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 105 نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 106 نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 107 نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 108 نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 109 نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 110 نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 111 نمودار 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 112 نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 113 نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 114 نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 115 نمودار4-25: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت… 116 نمودار4-26: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت… 117 نمودار4-27: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی.. 118 نمودار4-28: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری.. 119 نمودار4-29: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت… 120
 • علوم انسانی|مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی
 • مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی شناسه محصول :88468 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 157 حجم فایل:…

 • علوم انسانی|پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس
 • پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس شناسه محصول :69940 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 151 حجم فایل: 0.045898438 مگابایت دانلود پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس برای اندازه گیری…

 • روان شناسی|پاورپوینت 10 واقعیت جالب درباره شخصیت
 • پاورپوینت 10 واقعیت جالب درباره شخصیت شناسه محصول :87086 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 1.045898438 مگابایت دانلود پاورپوینت 10 واقعیت جالب درباره شخصیت پاورپوینت 10 واقعیت…

 • علوم تربیتی|بررسی تأثیرات ستادهای تربیتی مدارس در رشد تربیتی دانش آموزان از دیدگاه اعضای ستاد تربیتی و ممعلمین مدارس ابتدایی پسرانه دزفول
 • بررسی تأثیرات ستادهای تربیتی مدارس در رشد تربیتی دانش آموزان از دیدگاه اعضای ستاد تربیتی و ممعلمین مدارس ابتدایی پسرانه دزفول شناسه محصول :51271 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید :…

 • زبان و ادبیات فارسی|سروده های زنان شاعر اندلس
 • سروده های زنان شاعر اندلس شناسه محصول :55720 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 178 تعداد بازدید : 474 حجم فایل: 0.251953125 مگابایت دانلود سروده های زنان شاعر اندلس   این رسالة…

 • زمین شناسی و نفت|نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی
 • نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی شناسه محصول :57673 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 699 حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *