مدیریت|تاثیر تحلیل عملکرد نیروی انسانی بر فرآیند ارتقاء کارایی و افزایش بهره‌وری سازمان

تاثیر تحلیل عملکرد نیروی انسانی بر فرآیند ارتقاء کارایی و افزایش بهره‌وری سازمان شناسه محصول :50765 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 124 تعداد بازدید : 460 حجم فایل: 0.869140625 مگابایت

دانلود

تحلیل عملکرد نیروی انسانی و فرآیند ارتقاء کارایی ابزاری است که سازمان‌ها و نیروی‌انسانی را در شناخت از نحوه‌ی عملکرد یاری می‌رسانند. یكی از عوامل بسیار مهم در افزایش بهره‌وری در سازمان, عملكرد نیروی انسانی در آن سازمان می‌باشد كه تاثیر مستقیم و مثبت در افزایش بهره‌وری دارد. به همین جهت پژوهش‌های بی‌شماری جهت بررسی و نقش عملكرد نیروی انسانی جهت بالابردن بهره­وری انجام شده است. این پژوهش نیز با هدف ارتقای كارایی و افزایش بهره­وری به تحلیل عملكرد نیروی انسانی در بین کارمندان سازمان آب و فاضلاب شهرستان کاشان میپردازد. از مجموع 157نفر 111 پرسشنامه به عنوان نمونه بین كاركنان پخش شد. سپس با ابزارهای آماری به سنجش آن پرداخته و داده‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سپس نتایج زیر بدست آمد: 1. تحلیل عملکرد نیروی انسانی بر خلاقیت و نوآوری, رقابت در سازمان،گرایش به آموزش، رعایت قانون و بهبودی رهبری،رشد قابلیت فردی و بالابردن انگیزه تاثیر دارد. 2. بیشترین تاثیر تحلیل‌عملکرد بر رقابت سازمان‌هاست و کمترین تاثیر تحلیل‌عملکرد بر روی خلاقیت و نوآوری می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و بدست آمد. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسشنامه تاثیر تحلیل‌عملکرد است كه دارای 30 سوال می­باشد که به تاثیر تحلیل‌عملکرد بر روی خلاقیت و نوآوری، رقابت در سازمان،گرایش به آموزش، رعایت قانون و بهبودرهبری، قابلیت و میزان انگیزه می­پردازد. فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق :…………………………….. 10 1-1) مقدمه. 11 1-2) مساله تحقیق. 14 1-3) اهدف تحقیق. 17 1-4) فرضیات تحقیق. 18 1-5) روش تحقیق. 18 1-6) محدوده و قلمرو تحقیق. 19 1-6-1) از نظر زمانی.. 19 1-6-2) از نظر مکانی.. 19 1-6-3) از نظر موضوعی.. 19 1-7) محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق. 19 1-8) تعریف واژه‌های کلیدی.. 19 1-8-1) بهره‌وری.. 19 1-8-2) بهره‌وری نیروی‌انسانی.. 20 1-8-3) کارایی.. 20 1-8-4) تحلیل عملکرد. 20 1-8-5) اثربخشی.. 20 1-8-6) مدیریت‌عملکرد. 20 1-8-7) برنامه‌ریزی استراتژیك… 20 1-9) شمای کلی تحقیق. 21 فصل 2: ادبیات تحقیق :……………………………………. 22 2-1)مقدمه. 22 2-2) تاریخچه‌ی تحلیل عملکرد و بهره‌وری.. 23 2-3) فرآیند کلی تحلیل و ارزیابی عملکرد. 24 2-3-1)تعریف تحلیل و ارزیابی عملکرد. 26 2-3-2)شناخت مسائل و مشکلات و بهینه‌سازی نظام ارزیابی عملکرد. 28 2-3-3)معیارها و شاخص‌ها و ابعاد اصلی نظام ارزیابی عملکرد. 29 2-3-4) نظریه‌های تحلیل و ارزیابی عملکرد. 29 2-3-5)روش‌ها و فنون ارزیابی عملکرد. 33 2-3-5-1)روش درجه‌بندی ترتیبی یا درجه‌بندی فردی.. 33 2-3-5-2) روش مقایسه فرد به فرد. 34 2-3-5-3) روش توزیع درصدی در رتبه‌بندی کارکنان یا توزیع اجباری.. 35 2-3-5-4)روش انتخاب تشریحی اجباری.. 35 2-3-5-5) روش مقیاس درجه‌بندی خطی(گرافیکی)36 2-3-5-6) روش مقیاس مبتنی بر رتبه‌بندی رفتاری (روش مقیاس رفتاری)36 2-3-5-7) روش مقیاس مشاهده رفتار. 37 2-3-5-8) روش ثبت وقایع حساس… 37 2-3-5-9) روش ثبت رویدادهای دور از انتظار. 38 2-3-5-10) روش مدیریت بر مبنای هدف.. 38 2-3-5-11) روش معیار کار(استانداردهای کار)39 2-3-5-12) روش ثبت رویدادهای دور از انتظار. 39 2-3-5-13) روش مدیریت بر مبنای هدف.. 40 2-3-6) انواع ارزیابی.. 41 2-3-7) انتخاب بهترین روش ارزیابی.. 41 2-3-8)انتخاب ارزیابان. 42 2-3-9)اهداف ارزیابی عملکرد. 43 2-3-10)مراحل مختلف ارزیابی عملکرد. 45 2-3-11) مراحل مختلف ارزیابی عملکرد. 45 2-3-11-1) شناسایی اهداف ارزیابی عملکرد. 45 2-3-11-2) تجزیه و تحلیل شغل. 45 2-3-11-3)سنجش کار انجام یافته. 46 2-3-11-4) اجرای ارزیابی عملکرد با توجه به استانداردهای پیش‌بینی شده46 2-3-11-5) مصاحبه پایان دوره ارزیابی با نیروی انسانی.. 46 2-3-12) نقص‌ها و خطاهای مربوط به ارزیابی عملکرد. 46 2-3-13) زمان انجام ارزیابی.. 48 2-3-13-1) عوامل رفتاری.. 48 2-3-13-2) عوامل سیستمی و عوامل واحدی.. 49 2-4) فرآیند کلی بهره‌وری.. .49 2-4-1) انواع بهره‌وری.. 49 2-4-2) عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری.. 49 2-4-3) تعریف بهره‌وری.. 51 2-4-4) اهمیت بهره‌وری.. 52 2-4-5) اندازه‌گیری بهره‌وری.. 53 2-4-6) عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری.. 54 2-5) فرآیند کلی مدیریت عملکرد و تاثیر و نقش آن بر فرآیند ارزیابی و بهره‌وری.. 54 2-5-1)بررسی رابطه بهره‌وری و بهبود مستمرسیستم مدیریت عملکرد. 54‌ 2-5-2) مدیریت عملکرد و تاثیرآن بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی 55 2-5-3) فرآیندچرخه مدیریت بهبود بهره‌وری.. 56 2-5-3-1) مرحله اندازه‌گیری بهره‌وری.. 56 2-5-3-2) مرحله ارزیابی و تحلیل بهره‌وری.. 56 2-5-3-3) برنامه‌ریزی بهبود بهره‌وری.. 56 2-5-4) سازوکارهای عملی بهبود بهره‌وری.. 57 2-5-4-1) نهادی‌کردن بهره‌وری در اندیشه. 58 2-5-4-2) نهادی‌کردن صرفه‌جویی درکل سازمان. 58 2-5-5) طراحی نظام‌های بهره‌ور. 59 2-5-5-1) طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر. 59 2-5-5-2)توسعه منابع انسانی.. 60 2-5-5-3) استقرارنظام مدیریت عملکرد. 61 2-5-6) تأثیربرنامه‌ریزی منابع انسانی بر كارایی و بهره‌وری.. 62 2-5-7) مراحل برنامه‌ریزی نیروی انسانی.. 62 2-5-8) سیرتحول برنامه‌ریزی منابع‌انسانی تا امروز. 63 2-5-8-1) تعریف برنامه‌ریزی استراتژیك… 63 2-5-8-2) پیوند میان برنامه‌ریزی استراتژیك و برنامه‌ریزی منابع انسانی.. 63 2-5-8-3) مزایای استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیك… 64 2-5-8-4) انواع برنامه‌ریزی استراتژیك منابع‌انسانی.. 65 2-5-8-5) مدل‌های متداول برنامه‌ریزی استراتژیك منابع‌انسانی.. 65 2-5-8-6) مدل‌های متداول برنامه‌ریزی استراتژیك منابع‌انسانی.. 66 2-5-8-7) نقش مدیری توسعه منابع‌ انسانی در بهره‌وری.. 67 2-5-8-8)مفهوم توسعه منابع انسانی.. 67 2-5-9)نقش مدیریت توسعه انسانی.. 68 2-5-10)مدیریت عملکرد و تاثیرآن برافزایش بهره‌وری نیروی انسانی.. 69 2-5-11)عوامل تأثیر‌گذاردراجرا و پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد. 75 2-5-12) اصول مدیریت‌عملكرد. 76 2-5-13) فرآیند مدیریت‌عملكرد. 76 2-5-14) مزایای مدیریت‌عملكرد. 77 2-5-14-1) ازدیدگاه سازمانی.. 77 2-5-14-2) ازدیدگاه سرپرستان. 78 2-5-14-3) ازدیدگاه كاركنان. 78 2-5-15) معایب مدیریت‌عملكرد. 78 2-6) بیان پیشینه‌ی تحقیق. 80 2-6-1)تحقیقات داخلی.. 81 2-6-1) تحقیقات خارجی.. 82 فصل سوم : طرح پژوهش :83 3-1) مقدمه. 84 3-2)شمای کلی تحقیق. 84 3-3)جامعه آماری.. 85 3-4)گروه نمونه. 86 3-5) روش‌شناسی پژوهش… 86 3-6) انواع روش‌های نمونه گیری.. 87 3-7) ابزارهای پژوهش… 87 3-8) روش‌های تحقیق. 87 3-9) انواع روش‌های تحقیق. 88 3-9-1) تحقیق تاریخی.. 88 3-9-2) تحقیق توصیفی.. 88 3-9-3) تحقیق تداومی و مقطعی.. 89 3-9-4) تحقیق موردی و زمینه ای.. 89 3-9-5) تحقیق علمی یا پس از وقوع. 89 3-9-6) تحقیق تجربی حقیقی.. 89 3-9-7) تحقیق نیمه تجربه. 89 3-10) روش‌های جمع آوری اطلاعات.. 90 3-10-1) پرسشنامه. 91 3-10-2) مصاحبه. 91 3-10-3) روش آماری.. 91 3-10-4) سیستم کتابداری.. 91 3-11) روش‌های به کارگرفته شده در این تحقیق. 91 3-12) تجزیه و تحلیل داده‌ها92 3-13) روش تعیین ابزار. 92 3-13-1) روش تعیین روایی ابزار. 93 3-13-2) روش تعیین پایایی ابزار. 93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق :95 4-1)مقدمه. 96 4-2) نتایج توصیفی.. 97 4-3) نتایج استنباطی.. 104 4-3-1) فرضیه اول. 104 4-3-2) فرضیه دوم. 104 4-3-3) فرضیه سوم. 105 4-3-4) فرضیه چهارم. 106 4-3-5) فرضیه پنجم. 106 4-3-6) فرضیه ششم. 107 4-3-7) فرضیه هفتم. 107 4-4) نتایج حاصل از فرضیات………………………110 فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری :111 5-1) مقدمه. 112 5-2) سوالات تحقیق. 113 5-3) اهدف کلی.. 113 5-4) نتایج به دست آمده114 5-5) پیشنهادات پژوهش… 114 5-6) محدودیت‌های پژوهش… 115 5-7) محدودیت‌های غیر دسترس پژوهشگر. 116 5-8) پیشنهاد برای محققان آینده116 فهرست مطالب.. 117 ضمائم. 121  
 • معماری|پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری
 • پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری شناسه محصول :55102 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 212 حجم فایل: 1.768554688 مگابایت دانلود پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری   —یک مفهوم جدید…

 • کامپیوتر|پاورپوینت آشنایی با وب کاوی
 • پاورپوینت آشنایی با وب کاوی شناسه محصول :95179 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 1611.321289 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با وب کاوی (Web Mining) ، در حجم 39…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی
 • پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی شناسه محصول :51164 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 241 تعداد بازدید : 1898 حجم فایل: 0.42578125 مگابایت دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی   پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی دارای 241…

 • مدیریت|رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل
 • رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل شناسه محصول :51051 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 372 حجم فایل: 0.045898438 مگابایت دانلود گروهی از صاحب…

 • زیست شناسی|اکوسیستم:
 • اکوسیستم: شناسه محصول :71159 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 494 حجم فایل: 0.012695313 مگابایت دانلود اکوسیستم گیاهان (مانند علف در علفزار) انرژی خورشید را از طریق فتوسنتز به انرژی…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت شورای همکاری خلیج فارس
 • پاورپوینت شورای همکاری خلیج فارس شناسه محصول :97421 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 358 حجم فایل: 4104.114258 مگابایت دانلود پاورپوینت شورای همکاری خلیج فارس   پاورپوینت شورای همکاری خلیج…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.