مدیریت|تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده شناسه محصول :56201 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 167 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 0.763671875 مگابایت

دانلود

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد،  دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده   هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده بوده است که بدین منظور 385 نفر از مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید می کنند به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه استاندار برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (2010)  پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دومتغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری (p<0/01) دارد.  کلید واژه ها: شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی، تعهد به نام تجاری، صنعت مواد شوینده.   فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت پژوهش 6 1-4- اهداف پژوهش 7 1-5- سوالات پژوهش: 7 1-6- فرضیه‏های تحقیق: 8 1-7- مدل تحقیق: 9 1-8- قلمرو تحقیق 10 1-9- ابزار گردآوری اطلاعات: 10 1-10-     تعریف متغیرها و واژه های كلیدی تحقیق 11 1-11-     ساختار پژوهش 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه 14 بخش اول: مبانی نظری تحقیق 15 2-2- تاریخچه‏ی برند 15 2-3- تعریف برند 17 2-4- نام تجاری و مدیریت برند 21 2-5- پیدایش ارزش ویژه برند 22 2-6- تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه‏ی برند 22 2-7- مدلهای اندازه‏گیـری نام‏تجاری 24 2-7-1- تحقیقات اندازه‏گیری ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه بازاریابی(مصـرف‏کننده) 24 2-7-2- مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش ویژه‏ی نام تجاری (ابعاد ادراکی مصـرف‏کننده) 26 2-7-3- مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش نام تجاری، (ابعاد رفتاری مصـرف‏کننده) 32 2-8- رابطه شخصیت نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری 33 2-9- گونه شناسی روابط برند 34 2-10-                   تأثیر رسانه‌ها در توسعه رابطه برند 35 2-11-                           ساخته شدن شخصیت نام تجاری 36 2-12- تشخیص شخصیت برند و روابط بین شخصیت مصرف‏کننده و شخصیت برند 37 2-13-                       تبلیغات به عنوان یک محرک برند 38 2-14-              مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری 40 2-15-                                 ساخت نام تجاری شرکت 42 2-16-                                  گرایش به نام تجاری 45 2-17-                                     رهبری نام تجاری 47 2-18-                             مدیریت دارایی نام تجاری 50 2-19- ارتباط بین مفاهیم عملکرد کالا، شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان 52 بخش دوم- پیشینه تحقیق 57 2-20-                             تحقیقات انجام شده داخلی 57 2-21-                             تحقیقات انجام شده خارجی 60 2-22-     جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی تحقیق 63 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه 66 3-2- روش شناسی تحقیق 66 3-3- متغیرهای تحقیق 67 3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 67 3-4- جامعه آماری تحقیق 67 3-5- نمونه آماری 68 3-6- روش نمونه گیری 69 3-7- قلمرو تحقیق 69 3-8- ابزار سنجش 69 3-9- بخش سنجش اعتماد 71 3-10-                                    بخش سنجش دلبستگی 72 3-11-                                       بخش سنجش تعهد 72 3-12-                            بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73 3-13-                         اعتبار و روایی  ابزار تحقیق 73 3-13-1-…………………………… روایی پرسشنامه 74 3-13-2-………………………….. پایایی پرسشنامه 74 3-14-                         روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 75 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 79 در این فصل از تحقیق، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور در ابتدا به بررسی ویژگی‏های جمعیت‏شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته شده و سپس سؤالات اساسی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. 79 4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 80 4-2-1-……………………………………. جنسیت 80 4-2-2-………………………………………. سن 81 4-2-3-…………………………………… تحصیلات 82 4-2-4-…………………………………….. تأهل 83 4-2-5-………………………………… نام تجاری 84 4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 86 4-4- اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 103 5-2- نتایج سؤالات تحقیق 103 5-3- پیشنهادات تحقیق 107 5-3-1-………………………….. پیشنهادات اجرایی 107 5-3-2-…………………….. پیشنهادات پژهشی تحقیقی 107 5-4- محدودیت‏های تحقیق 107 پیوست ها 109 منابع و مآخذ 150 فهرست منابع فارسی 151 فهرست منابع انگلیسی 152 چکیده انگلیس 155  فهرست جدول ها جدول 2-1- دیدگاه‌های مختلف در تعاریف برند 20 جدول2-2- تغییر نگرش مدیریت نام تجاری از دیدگاه تاکتیکی به استراتژیک 21 جدول 2-3- استراتژی بازاریابی 42 جدول 2-4- تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری 50 جدول 3-1- متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 70 جدول 3- طیف لیكرت. 71 جدول 3-3- بخش اعتماد 72 جدول 3-4- بخش سنجش دلبستگی 72 جدول 3-5- بخش سنجش تعهد 73 جدول 3-5- بخش سنجش شخصیت نام تجاری 73 جدول 3-7- آلفای كرونباخ پرسش‌نامه‌ها 75 جدول 4-1- توزیع جنسیت 80 جدول 4-2- توزیع سن 81 جدول 4-4- توزیع تأهل 83 جدول 4-5- توزیع نام تجاری 84 جدول 4-6- آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 86 جدول شماره 4-7- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87 جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد به نام تجاری 87 جدول شماره 4-9- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 88 جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی 88 جدول شماره 4-11- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 89 جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد 90 جدول شماره 4-13- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 90 جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد اعتباری 91 جدول شماره 4-15- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92 جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد صفاتی 92 جدول شماره 4-17- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93 جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی رفتاری 93 جدول شماره 4-19- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی 94 جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی نگرشی 94 جدول شماره 4-21- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 95 جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی 96 جدول شماره 4-23- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 97 جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری 97 جدول شماره 4-25- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 98 جدول 4-26- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر 99 جدول 4-27- نتایج مربوط به اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد 101  فهرست شکل ها عنوان                                                                                                                          صفحه شکل 2-1): تأثیر نام تجاری بر ارزش محصول 18 شکل 2-2) : چهارچوب مفهومی ارزش ویژه‏ی نام تجاری از منظر پرفسور آکر 23 شکل 2-3): تأثیر تصویر بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری 27 شکل 2-4):  سه جزء اصلی تصویر نام تجاری 29 شکل 2-5): عناصر ساخت نام تجاری شرکت 44 شکل 2-6) شش قرارداد ساخت نام تجاری شرکت 45 شکل 2-7): شش ضلعی نام تجاری 47 شکل 2-8): وظایف رهبری نام تجاری 49 شکل 2-9): فرآیندهای مدیریت دارایی نام تجاری 52  فهرست نمودارها نمودار 4-1: توزیع جنسیت 80 نمودار 4-2: توزیع سن 81 نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 82 نمودار 4-4: توزیع تأهل 83 نمودار 4-5: توزیع نام تجاری 84 نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری 87 نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی 89 نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد 90 نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری 91 نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی 92 نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری 93 نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی 95 نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی 96 نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری 98 نمودار 4-15: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر 99
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان
 • پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان شناسه محصول :93903 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 1115.602539 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان…

 • کامپیوتر|پاورپوینت مدیریت حافظه در سیستم عامل-
 • پاورپوینت مدیریت حافظه در سیستم عامل- شناسه محصول :68229 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 0.421875 مگابایت دانلود پاورپوینت-مدیریت حافظه_x000B_ در سیستم عامل- nدر یک سیستم تک برنامه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری بیماری دیابت
 • مبانی نظری بیماری دیابت شناسه محصول :92193 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 132 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت دانلود مبانی نظری بیماری دیابت (فصل دوم تحقیق)   مشخصات این متغیر:…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح امكان سنجی و اقتصادی تولید شیشه سكوریت
 • طرح امكان سنجی و اقتصادی تولید شیشه سكوریت شناسه محصول :50686 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 1032 حجم فایل: 1.306640625 مگابایت دانلود شیشه گری ، یکی از قدیمی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت زندگینامه پل الریخ
 • پاورپوینت زندگینامه پل الریخ شناسه محصول :96543 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 116 حجم فایل: 3929.224609 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه پل الریخ   پاورپوینت زندگینامه پل الریخ شامل 15…

 • معماری|پاورپوینت تجزیه تحلیل ویلایی در هلند
 • پاورپوینت تجزیه تحلیل ویلایی در هلند شناسه محصول :53000 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.615234375 مگابایت دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل ویلایی در هلنداین ویلا برنده جوایز متعدد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *