مدیریت|تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت شناسه محصول :56782 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 143 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 0.4765625 مگابایت

دانلود

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب  بانک تجارت هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق،  شامل كلیه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان می باشد ، که در زمان انجام تحقیق 1300 نفر بوده است. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه‌ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدی که هر بانک در بین کل جمعیت دارد محاسبه می‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب می‌کنیم. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 184 نفرمی باشندكه كلیه‌ی تحلیل‌های آماری براین اساس انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ كه در آن از طیف پنج درجه‌ای لیكرت استفاده شده و شامل 57 سئوال كه توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است.  اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای كرونباخ819/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. نتایج نشان داد كه فرضیات زیر در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید واقع شد: فرضیه اصلی 1: سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد. فرضیه‌های فرعی: میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه اصلی 2: سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد. فرضیه های فرعی: میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد. كلید واژه ها: سرمایه اجتماعی ، تصمیم‌گیری استراتژیک، بعد ساختاری ، بعد شناختی،  بعد رابطه ای.   فهرست مطالب   چکیده ………………………………….. 1 فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق 1-1) مقدمه………………………………. 4 1-2)  بیان مسأله…………………………. 5 1-3)تحقیقات انجام شده ……………………. 7 1-4)اهداف……………………………….. 10 1-5)فرضیات تحقیق…………………………. 11 1-6) روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………. 12 1-7 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات……………… 13 فصل دوم: ادبیات تحقیق بخش اول: سرمایه اجتماعی 2-1-1 مقدمه……………………………… 16 2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی………………… 17 2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………… 18 2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ………………. 19 2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران………. 20 2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام…….. 20 2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز كلمن…….. 21 2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی………………. 22 2-1-7 اهمیت  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان  23 2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی………………… 24 2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی………… 24 بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک 2-2-1 تعریف تصمیم………………………… 27 2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری…………………….. 27 2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری ……………………. 28 2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات …………………… 29 2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده. 30 2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی………………… 31 2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است……. 34 2-2-8 تعریف تفكر استراتژیك ……………….. 34 2-2-9 عوامل موثر در رواج تفكر استراتژیك…….. 35 2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك   35 2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك…………… 36 2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری…………………… 37 2-2-13 تصمیمات فردی………………………. 38 2-2-14 تصمیمات سازمانی …………………… 40 2-2-15 تحقیقات گذشته……………………… 40 فصل سوم: روش تحقیق 3-1) مقدمه ……………………………… 49 3-2) روش تحقیق ………………………….. 50 3-3) جامعه آماری ………………………… 51 3-4) تعیین حجم نمونه……………………… 51 3-5) روش نمونه گیری………………………. 52 3-6) روش گردآورى اطلاعات…………………… 53 3-7 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………… 54 3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه………………. 57 3-9) روایی پرسشنامه………………………. 58 3-10) فرضیات تحقیق……………………….. 59 3-8)  برآورد پایائی پرسشنامه………………. 61 3-9) روایی پرسشنامه………………………. 61 3-10) فرضیات تحقیق……………………….. 61 فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق 4-1 مقدمه……………………………….. 64 4-2 ویژگی های نمونه   ……………………… 65 4-3 آزمون فرضیات ………………………… 77 فصل پنجم: نتیجه گیری،پیشنهادها و محدودیت ها 5-1 مقدمه……………………………….. 94 5-2  نتیجه گیری………………………….. 95 5-3 پیشنهادها……………………………. 100 5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………. 105 5-5 محدودیت های تحقیق…………………….. 106 پیوست ها ……………………………….. 107 منابع و مآخذ…………………………….. 119 الف) منابع فارسی…………………………. 120 ب) منابع لاتین……………………………. 123 چکیده فارسی……………………………… 125 فهرست جداول جدول (1-1): مؤلفه های سرمایه اجتماعی……….. 6 جدول (1-2): نمونه تحقیقات انجام شده………… 9 جدول(3-1): ساختار پرسشنامه………………… 55 جدول (4-1):  جنسیت……………………….. 65 جدول (4-2) : سابقه خدمت…………………… 66 جدول (4-3): سن…………………………… 67 جدول (4-4): وضعیت تأهل……………………. 68 جدول (4-5): سطح تحصیلات……………………. 69 جدول (4-6): پاسخ‌های ارائه‌شده توسط نمونه آماری.. 70 جدول (4-7): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی……………………… 78 جدول (4-8): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………….. 79 جدول (4-9): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی……………………… 80 جدول (4-10): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………….. 82 جدول (4-11): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی……………….. 83 جدول (4-12): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………….. 84 جدول (4-13): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………….. 85 جدول (4-14): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی…………………………….. 86 جدول (4-15): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………………… 87 جدول (4-16): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی…………………………….. 88 جدول (4-17): رابطه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………….. 89 جدول (4-18): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی……………………… 91 جدول (4-19): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی درون سازمانی…………………………………. 91 جدول (4-20): رابطه تصمیم‌گیری استراتژیک با سرمایه اجتماعی برون سازمانی…………………………………. 92 فهرست اشکال شکل شماره (2-1): ویژگی های سرمایه به عنوان پدیده ای مدیریتی  23 شكل شماره  (2-2): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری  28 شكل شماره  (2-3): طبقه‌بندی تصمیمات…………. 30 شكل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ویژگیهای تصمیمات، سلسله مراتبی    33 شكل شماره ( 2-5): فرآیند تصمیم‌گیری…………. 38 شکل ( 2-6):  انتخاب راه حل تصمیمات فردی…….. 39 شكل (4-1): جنسیت…………………………. 65 شکل (4-2) : سابقه خدمت……………………. 66 شکل (4-3): سن……………………………. 67 شكل (4-4):  وضعیت تأهل……………………. 68 شکل (4-5): سطح تحصیلات…………………….. 69
 • مکانیک|پاورپوینت لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی ساختمان
 • پاورپوینت لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی ساختمان شناسه محصول :71946 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 370 حجم فایل: 1.500976563 مگابایت دانلود پاورپوینت لوله کشی دستگاههای حرارت مرکزی ساختمان درانتخاب…

 • فقه و حقوق اسلامی|نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت
 • نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت شناسه محصول :52623 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.208007813 مگابایت دانلود نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت آشنایی با معماری جهان
 • پاورپوینت آشنایی با معماری جهان شناسه محصول :98231 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 134 حجم فایل: 10476.97852 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری جهان   فایل دانلودی حاوی…

 • مکانیک|مترو تهران و کرج
 • مترو تهران و کرج شناسه محصول :54457 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 1.623046875 مگابایت دانلود مترو تهران و کرج   در مجموعه مترو تهران و کرج از…

 • فقه و حقوق اسلامی|تحقیقی درباره رشته حقوق
 • تحقیقی درباره رشته حقوق شناسه محصول :85901 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 383 حجم فایل: 0.012695313 مگابایت دانلود تحقیقی درباره رشته حقوق   تمام روابط اجتماعی که…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت زندگینامه چارلز رایت میلز
 • پاورپوینت زندگینامه چارلز رایت میلز شناسه محصول :93155 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 307.1669922 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه چارلز رایت میلز پاورپوینت زندگینامه چارلز رایت میلز…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *