مدیریت|بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف شناسه محصول :53237 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 231 تعداد بازدید : 442 حجم فایل: 0.974609375 مگابایت

دانلود

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از  شبیه سازی سیستمهای صف   این تحقیق در یك كارخانه نساجی واقع در شهرك صنعتی یزد صورت پذیرفت . هدف از انجام این تحقیق كاهش هزینه‌ها ، افزایش میزان تولید ،‌كاهش زمان بیكاری اپراتورها و ماشینها و همچنین كم كردن موجودیهای میان فرآیند تولید بود . برای رسیدن به این اهداف از شبیه سازی استفاده گردید . مراحل انجام تحقیق به صورت خلاصه به این صورت می‌باشد . ابتدا چیدمان موجود در كارخانه شناسایی شد ، درمرحله بعد زمانسجی برای دستگاهها و اپراتورها صورت گرفت . با نرم افزار ، شبیه سازی مربوط به خط تولید انجام پذیرفت . با استفاده از آزمون مقایسه میانگینها اعتبار مدل تایید گردید و سپس مدل اجراء و نتایج شبیه سازی ثبت گردید . چهار شاخص برای مدل تعیین گردید . 1- هزینه 2- تعداد تولید 3- ضریب بهره‌وری 4- متوسط زمان انتظار . برای مدل ابتدایی این 4 شاخص معین شدند . سپس اصلاحات لازم بر روی مدل انجام گرفت و نتایج ثبت گردید . 9 بار این عمل تكرار شد . سپس این 9 مدل با استفاده از روش تاپسیس و با اوزانی كه خبرگان به هر شاخص داده بودند رده‌بندی شدند .   فهرست مطالب: فصل اول : كلیات طرح ……………………………………………………………………………….. 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 2 1-1 بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………… 4 1-2 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. 5 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ……………………………………………. 5 1-4 فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6 1-5 مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7 1-6 واژه‌های كلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………….. 8 1-7 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 9 1-8  قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 10 1-9 جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 10 1-10 محدودیتها و مشكلات تحقیق …………………………………………………………….. 11 1-11 مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………….. 12 فصل دوم : مطالعات نظری ………………………………………………………………………. 14 2-1-1 برنامه ریزی تولید ………………………………………………………………………… 15 2-1-2 تعادل خط تولید ……………………………………………………………………………. 15 2-1-3 اطلاعاتی كه برای تعادل خط تولید نیاز است …………………………………… 17 2-1-4 ذخیره موجودیهای میان فرآیند ……………………………………………………… 18 2-1-5 تعادل خط تولید (‌مونتاژ) ……………………………………………………………….. 19 2-1-6 تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های كاری ……………………………………………….. 20 2-1-7 تقدم و تأخر عملیات ……………………………………………………………………… 21 2-2-1 تئوری صف ………………………………………………………………………………… 22 2-2- 2 تاریخچه …………………………………………………………………………………….. 23 2-2-3 برخی از كابردهای گوناگون تئوری صف ……………………………………….. 24 2-2-4 مشخصه‌های فرآیند صف بندی………………………………………………………. 25 2-2-4- 1 الگوی ورود متقاضیان …………………………………………………………….. 26 2-2-4-2 الگوی خدمت دهی ……………………………………………………………………. 27 2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهای خدمت ) ……………………………………… 27 2-2-4-4 ظرفیت صف ( گنجایش سیستم ) ………………………………………………… 28 2-2-4-5 جمعیت مشتریان بالقوه ……………………………………………………………… 28 2-2-4-6 نظم سیستم ……………………………………………………………………………… 28 2-2-4-7 مراحل خدمت …………………………………………………………………………… 29 2-2-5 نحوه نمایش یك سیستم صف ………………………………………………………… 29 2-2-6 معیارهای ارزیابی یك سیستم صف ……………………………………………….. 30 2-2-7 فرایند تولد و مرگ…………………………………………………………………………. 32 2-2-7-1 مدل M/M/1……………………………………………………………………………. 34 2-2-7-2 مدل M/M/C……………………………………………………………………………. 34 2-2-7-3 مدل M/M/C/K……………………………………………………………………….. 35 2-2-7-4 مدل M/M/C/C……………………………………………………………………….. 36 2-2-7-5 مدل …………………………………………………………………………. 36 2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M………………………………………………………………….. 36 2-2-8 مدلهای ماركوفی صف ………………………………………………………………….. 36 2-2-8-1 مدل باورود گروهی M(x)/M/1…………………………………………………… 38 2-2-8-2 مدل با خدمت دهی گروهی ………………………………………………………… 38 2-2-8-3 مدلهای ارلنگ …………………………………………………………………………… 39 2-2-8-3-1 مدلهای M/EK/1…………………………………………………………………… 40 2-2-8-3-2 مدل EK/M1………………………………………………………………………… 40 2-2-8-4 مدل M/HE2/1…………………………………………………………………………. 41 2-2-8-5 نظام اولویت …………………………………………………………………………….. 41 2-2-9-1 شبكه‌های صف ………………………………………………………………………… 42 2-2-9-2 شبكه‌های جكسون ……………………………………………………………………. 43 2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهای سیكلی ……………………………………………………………. 43 2-2-9-2-2 سیستمهای سری صف …………………………………………………………. 44 2-2-9-2-3 شبكه‌های باز جكسون ………………………………………………………….. 45 2-3 مدلهای آماری سودمند …………………………………………………………………….. 46 2-3-1 توزیع برنولی ……………………………………………………………………………….. 47 2-3-2 توزیع دو جمله‌ای …………………………………………………………………………. 47 2-3-3 توزیع دو جمله‌ای منفی …………………………………………………………………. 47 2-3-4 توزیع هندسی ………………………………………………………………………………. 48 2-3-5 توزیع چند جمله‌ای ……………………………………………………………………….. 48 2-3-6 توزیع پواسون ……………………………………………………………………………… 49 2-3-7 توزیع یكنواخت …………………………………………………………………………….. 49 2-3-8 توزیع نمایی …………………………………………………………………………………. 50 2-3-9 توزیع نرمال ………………………………………………………………………………… 50 2-3-10 توزیع گاما …………………………………………………………………………………. 51 2-3-11 توزیع بتا …………………………………………………………………………………… 52 2-3-12 توزیع لاجستیك ………………………………………………………………………….. 53 2-3-13 توزیع مثلثی ……………………………………………………………………………….. 53 2-3-14 توزیع ارلنگ ………………………………………………………………………………. 54 2-3-15 توزیع ویبل ………………………………….. …………………………………………………54 2-4 آزمونهای برازندگی ………………………………………………………………………….. 55 2-4-1 آزمون مربع كای …………………………………………………………………………. 55 2-4-2 آزمون برازندگی كولموگروف – اسمیرنف ……………………………………… 57 2-5 تصمیم گیریهای چند معیاره ………………………………………………………………. 58 2-5-1 روش تاپسیس ……………………………………………………………………………… 59 2-6-1 تاریخچه شبیه سازی ……………………………………………………………………. 61 2-6-2 مقدمه‌ای بر شبیه سازی ……………………………………………………………….. 61 2-6-3 مزایا و معایب شبیه سازی ……………………………………………………………. 63 2-6-4 زمینه كاربرد ……………………………………………………………………………….. 64 2-6-5 سیستمها و پیرامون سیستم …………………………………………………………… 66 2-6-6 اجزای سیستم ……………………………………………………………………………… 66 2-6-7 سیستمهای گسسته و پیوسته ………………………………………………………… 67 2-6-8 مدل سیستم …………………………………………………………………………………. 68 2-6-9 هنر مدلسازی ………………………………………………………………………………. 68 2-6-10 انواع مدلها …………………………………………………………………………………. 70 2-6-11 شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد……………………………………… 71 2-6-12 جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله …………… 71 2-6-13 گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی …………………………… 74 2-6-14 نقل قولهای مشهور شبیه سازی …………………………………………………… 79 2-7 تاریخچه شركت شرق جامه……………………………………………………………….. 81 2-8 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………… 84 2-8-1 تخمین ماكزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی ……………………….. 84 2-8-2 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید كارخانه روغن نبانی گلناز كرمان 84 2-8-3 مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی ……………………….. 85 2-8-4 استفاده از شبیه سازی در رستوران ……………………………………………… 85 2-8-5 استفاده از الگوریتم ژنتیك برای حل مشكلات چیدمان تجهیزات …………. 85 فصل سوم : مدل سازی تحقیق …………………………………………………………………. 86 3-1 معرفی كارخانه ………………………………………………………………………………… 87 3-1-1 واحد برش …………………………………………………………………………………… 87 3-1-2 واحد دوخت ………………………………………………………………………………… 88 3-1-3 واحد شست …………………………………………………………………………………. 89 3-2 نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری ……………………………………………………. 89 3-2-1تعیین اندازه نمونه …………………………………………………………………………. 91 3-2-2 تعیین توزیع حاكم بر هر یك از دستگاهها ……………………………………….. 92 3-3 ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل ……………………………………………………. 92 3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی ……………………………………… 95 3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل …………………………………. 95 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق …………………………………………….. 97 4-1 بررسی واحد برش …………………………………………………………………………… 98 4-1-2-1 تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت ………………………………………… 99 4-1-2-2 آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی ………………………….. 102 4-1-3 بررسی فرآیند تولید در واحد شست …………………………………………….. 105 4-2-1 شبیه سازی خط تولید ………………………………………………………………… 106 4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل ………………………………………………………. 107 4-2-3 زمان سنجی ………………………………………………………………………………. 109 4-2-4واحد بازرسی ……………………………………………………………………………… 112 4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی ………………………………………………………….. 112 4-2-6 تعیین اعتبار مدل ………………………………………………………………………… 112 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………… 116 5-1 انجام آزمایشها و ثبت نتایج …………………………………………………………….. 117 5-2 انتخاب شاخصها ……………………………………………………………………………. 117 5-2-1 شاخص هزینه ……………………………………………………………………………. 118 5-2-2 شاخص تعداد تولید …………………………………………………………………….. 118 5-2-3 شاخص ضریب بهره‌وری ……………………………………………………………. 119 5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار ……………………………………………………….. 119 5-3 بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی …………………………….. 121 5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعی ) …………………………………………………………. 121 5-3-2 مدل شماره 2……………………………………………………………………………… 124 5-3-3 مدل شماره 3……………………………………………………………………………… 125 5-3-4 مدل شماره 4……………………………………………………………………………… 126 5-3-5 مدل شماره 5……………………………………………………………………………… 127 5-3-6 مدل شماره 6 …………………………………………………………………………….. 128 5-3-7 مدل شماره 7……………………………………………………………………………… 129 5-3-8 مدل شماره 8……………………………………………………………………………… 130 5-3-9 مدل شماره 9 …………………………………………………………………………….. 131 5-4 تجزیه و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………….. 132 5-5 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… 141 5-6 تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………… 142 پیوست………………………………………………………………………………………………….. 143 منابع فارسی …………………………………………………………………………………………. 196 منابع لاتین…………………………………………………………………………………………….. 198 فهرست جداول عنوان                                                                                   صفحه 2-1 جدول…………………………………………………………………………………………. 30 4-1 جدول…………………………………………………………………………………………. 99 4-2 جدول……………………………………………………………………………………….. 103 4-3 جدول……………………………………………………………………………………….. 111 5-1 جدول……………………………………………………………………………………….. 122 5-2 جدول……………………………………………………………………………………….. 123 5-3 جدول……………………………………………………………………………………….. 123 5-4 جدول……………………………………………………………………………………….. 124 5-5 جدول……………………………………………………………………………………….. 125 5-6 جدول……………………………………………………………………………………….. 126 5-7 جدول……………………………………………………………………………………….. 127 5-8 جدول……………………………………………………………………………………….. 128 5-9 جدول…………………………………………………………………………………………………129 5-10 جدول……………………………………………………………………………………… 130 5-11 جدول……………………………………………………………………………………… 131 5-12 جدول……………………………………………………………………………………… 133 5-13 جدول ……………………………………………………………………………………. 134 5-14 جدول……………………………………………………………………………………… 135 5-15 جدول……………………………………………………………………………………… 135 5-16 جدول ……………………………………………………………………………………. 135 5-17 جدول……………………………………………………………………………………… 137 فهرست اشكال عنوان                                                                                    صفحه 1-1 شکل…………………………………………………………………………………………….. 7 1-2 شکل…………………………………………………………………………………………… 13 2-1 شکل…………………………………………………………………………………………… 25 2-2 شکل…………………………………………………………………………………………… 32 2-3 شکل…………………………………………………………………………………………… 43 2-4 شکل…………………………………………………………………………………………… 44 2-5 شکل…………………………………………………………………………………………… 78 2-6 شکل…………………………………………………………………………………………… 82 4-1 شکل…………………………………………………………………………………………. 100 4-2 شکل…………………………………………………………………………………………. 100 4-3 شکل…………………………………………………………………………………………. 101 4-4 شکل…………………………………………………………………………………………. 101 4-5 شکل…………………………………………………………………………………… ……………102 4-6 شکل…………………………………………………………………………………………. 104 4-7 شکل…………………………………………………………………………………………. 106 4-8 شکل…………………………………………………………………………………………. 107
 • جزوات دانشگاهی|جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام
 • جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام شناسه محصول :56565 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 224 تعداد بازدید : 808 حجم فایل: 3.565429688 مگابایت دانلود جزوه  فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت فلسفه سياسى افلاطون و ارسطو
 • پاورپوینت فلسفه سياسى افلاطون و ارسطو شناسه محصول :93740 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 365 حجم فایل: 425.7089844 مگابایت دانلود پاورپوینت فلسفه سياسى افلاطون و ارسطو   پاورپوینت فلسفه…

 • کامپیوتر|پاورپوینت نصب Linux , Mandriva
 • پاورپوینت نصب Linux , Mandriva شناسه محصول :61754 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 1.02734375 مگابایت دانلود پاورپوینت نصب  Linux , Mandriva   نصب  Linux , Mandriva ابتدا…

 • نقشه کشی|جزوه کامل تولرانس و انطباقات همراه با مثال های کاربردی
 • جزوه کامل تولرانس و انطباقات همراه با مثال های کاربردی شناسه محصول :99639 موضوع : نقشه کشی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 1067 حجم فایل: 3183.595703 مگابایت دانلود جزوه کامل تولرانس و انطباقات…

 • معماری|پاورپوینت بررسی و تحلیل مسجد امام تهران
 • پاورپوینت بررسی و تحلیل مسجد امام تهران شناسه محصول :93745 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 281 حجم فایل: 22815.56055 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل مسجد امام تهران ، در…

 • روان شناسی|پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده
 • پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده شناسه محصول :96909 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 2943.757813 مگابایت دانلود پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده  …

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *