مدیریت|بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه شناسه محصول :51931 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 0.456054688 مگابایت

دانلود

در تحقیق حاضر که با عنوان بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه صورت گرفته است ، پس از بررسی تعاریف ، تاریخچه و تئوری مفاهیم مربوطه و مروری بر پیشینه تحقیق در فصول اول و دوم (کلیات تحقیق و مبانی نظری) در فصل سوم (روش تحقیق) متعاقب آشنایی با سازمان صنعتی نیرو محرکه و مروری اجمالی بر خط مشی ، سیاستها و استراتژی های آن سازمان و همچنین مطالعه تئوری و عملی ارتباط میان متغیر مستقل (فناوری اطلاعات) و متغیر وابسته (فرآیند برنامه ریزی استراتژیک) و ارزیابی ارتباط معنی دار میان این مفاهیم پرداخته شده است . روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است و بر اساس روشهای آماری سعی شده است تا نتایج حاصل از نمونه استنتاجی باشد . جمع آوری اطلاعات نیز به واسطه بهره گیری از پرشش نامه صورت گرفته است ، به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پرسش نامه نهایی درباره رابطه فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک با در نظر گرفتن مقیاس فاصله ای (لیکرت) بعنوان مقیاس اندازه گیری طراحی و تکمیل گردیده است . در فصل چهارم برای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق از شاخص های سنجش رابطه بین متغیرها استفاده شده است ، روایی این تحقیق با اتخاذ تدابیری چون انجام بررسی های جامع و کامل در مورد انتخاب گروه هدف که با مشورت متخصصین مربوطه صورت گرفته است و همچنین نظر‌سنجی از کل جامعه آماری تائید می گردد . پایایی آن نیز از طریق آزمون کرونباخ با ضریب تقریبی 87% محاسبه گردیده است . در فصل پنجم هم پس از مروری اجمالی بر تحقیق و بررسی نتایج حاصله و ارائه پیشنهاداتی از جمله عناوین مرتبط برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد . فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق چکیده تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- موضوع تحقیق 1-4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 1-5- اهداف تحقیق 1-6- فرضیات تحقیق 1-7- قلمرو مکانی تحقیق 1-8- قلمرو زمانی تحقیق 1-9- روش تحقیق 1-10- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 1-11- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات) 1-13- چارچوب نظری تحقیق 1-14- ادبیات موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 1-15 مدل تحلیلی تحقیق 1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقیق 1-17- محدودیت های تحقیق فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 2-1- بخش اول : فناوری اطلاعات 2-1-1- تاریخچه فناوری اطلاعات 2-1-2- تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران 2-1-3- تعاریف فناوری اطلاعات 2-1-4- بکارگیری فناوری اطلاعات 2-1-5- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها 2-1-6- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانها جدول 2-1. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان» جدول 2-2. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند» جدول 2-3. کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «هیکس» 2-1-7- تأثیر تغییرات فناوری اطلاعات 2-1-8- تأثیرات فناوری اطلاعات بر جامعه 2-1-9- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد 2-1-10- تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها 2-1-11- تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سامانی 1- ساختار 2- فرآیندهای کاری 3- ارتباطات 4- روابط میان سازمانی جدول 2-4- : متغیرهای طراحی سنتی و فناوری اطلاعات 2-1-12- نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد سازمانها 2-1-13- کاربرد فناوری اطلاعات در یادگیری و تدریس 2-1- 14- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات 2-2- بخش دوم : سیستمهای اطلاعاتی 2-2-1- اهمیت اطلاعات برای مدیریت 2-2-2- تعریف سیستم اطلاعات – اطلاعات 2-2-3- سیر تکامل سیستمهای اطلاعات 2-2-4- فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 2-2-5- سیستم اطلاعات مدیریت MIS: 2-2-6- انواع سیستم های اطلاعات : 2-2-7- سیستم پردازش تعاملات : (TPS) 2-2-8- سیستم گزارشات مدیریت : (MRS) 2-2-9- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری : (DSS) 2-2-10- سیستم خبره : (ES) 2-2-11- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی : (GDSS) 2-2-12- سیستم اتوماسیون اداری : (OA) 2-2-13- سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : (ESS) 2-3- بخش سوم : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 2-3-1- ماهیت و تعاریف برنامه ریزی 2-3-2- لزوم برنامه ریزی 2-3-4- ویژگیهای یک برنامه ریزی خوب 2-3-5- ماهیت و ارزش برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 2-3-6- تعاریف و مفاهیم اساسی برنامه ریزی یا مدیریت استراتژیک 2-3-7- ماهیت استراتژی 2-3-8- اهمیت استراتژی و فواید آن برای سازمان 2-3-9- سطوح مختلف استراتژی 2-3-10- مروری بر اجزاء فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 2-3-11- ابعاد تصمیمات استراتژیک 2-3-12- ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک 2-2-13- مزایای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 2-3-14- خطرهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 2-3-15- نظرات مدیران اجرایی درباره مدیریت استراتژیک 2-3-16- مدیریت استراتژیک در ایران 2-3-17- ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک 2- مدل تجزیه و تحلیل سوالات بحرانی 1- تدوین ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموریت ، آرمان ، چشم انداز آرمانی ، مطلوب و متحمل) 3- مدل برنامه ریزی دیاگرام اهم 4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 5-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 6- ماتریس داخلی و خارجی (IEM) 7- ماتریس بررسی مقایسه ای رقابت (CPM) 8- مدل تحلیل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness & Streng ths) 2-4- بخش چهارم : هماهنگی استراتژیکی و اطلاعاتی 2-4-1- مقدمه 2-4-2- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی 2-4-3- پیوند فناوری اطلاعات واستراتژیهای كسب كار 2-4-4 ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیك IS/IT 2-4-5- چشم انداز برنامه ریزی استراتژیك IS/IT 2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ریزی استراتژیك IS/IT 2-4-7 تنظیم و همراستا نمودن فناوری واطلاعات با برنامه‌های سازمانی 2-4-8- چار چوب همترازی استراتژی كسب وكارو فناوری اطلاعات هندرسن وون كاترامن 1- استراتژی كسب و كار 1- استراتژی فناوری اطلاعات 2- زیرساختها و فرآیندهای سازمانی 3- زیر ساختها و فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی 2-4-9- چارچوب همترازی استراتژی كسب و كار فناوری اطلاعات لوفتمن 2-4-10- چارچوب همترازی استراتژیك كسب و كار و فناوری اطلاعات مائز اجزاء چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات 1- استراتژی ،حوزه كسب وكار 2- استراتژی ،اطلاعات وارتباطات 2-4- 11- فرآیند برنامه ریزی استراتژیك IS/IT 2-4-12 چالشهای برنامه ریزی استراتژیك IS/IT در ایران
 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون
 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون شناسه محصول :53703 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 512 حجم فایل: 0.084960938 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رضایت مشتری ، وفاداری مشتری
 • مبانی نظری رضایت مشتری ، وفاداری مشتری شناسه محصول :91568 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 0.256835938 مگابایت دانلود مبانی نظری رضایت مشتری،وفاداری مشتری (فصل دوم تحقیق)…

 • روان شناسی|مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی
 • مطالعه تطبیقی اثرات كیفیت زندگی كاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانك های دولتی و خصوصی شناسه محصول :50658 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 107 تعداد بازدید : 606 حجم فایل: 0.724609375…

 • معماری|پاورپوینت معماری های تک و اکوتک
 • پاورپوینت معماری های تک و اکوتک شناسه محصول :98977 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 6170.546875 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک 64 اسلاید   فهرست…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی در اسپانیا و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی در اسپانیا و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :97487 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 8.22 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل کلینیک…

 • عمران و ساختمان|جزوه کامل درس اجرای ساختمان
 • جزوه کامل درس اجرای ساختمان شناسه محصول :97176 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 93.26660156 مگابایت دانلود فایل ورد جزوه کامل درس اجرای ساختمان ، در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *