مدیریت|بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهای مـــد وارداتـی

بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهای مـــد وارداتـی شناسه محصول :50763 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 477 حجم فایل: 1.4921875 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی تعیین نوع نگرش افراد نسبت به كالاهای مد وارداتی در حوزه اتاق بازرگانی است.این تحقیق از نوع كاربردی و به روش توصیفی-استنباطی انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه خریداران،مصرف كنندگان، واردكنندگان و اعضای اتاق بازرگانی  و نمونه آماری در این پژوهش 367 نفر كه با استفاده از فرمول كوكران بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد نگرش افراد درباره كالاهای وارداتی مد می باشد. كه پرسشنامه‌ی مورد تحقیق دارای 28سوال اختصاصی و 5 سوال عمومی میباشد. نتایج آماری نشان داد كه نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی مثبت است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازاین پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده ازآمار توصیفی انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش…. 1 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3 1-4- اهداف پژوهش4 1-4-1- هدف اصلی4 1-4-2- اهداف جزئی4 1-5- فرضیات پژوهش4 1-5-1- فرضیه اصلی4 1-5-2- فرضیات فرعی5 1-6- سوالات پژوهش5 1-6-1- سوال اصلی5 1-6-2- سوالات فرعی5 1-7- چارچوب نظری پژوهش6 1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات6 1-9- متدولوژی تحقیق6 1-10- قلمرو پژوهش:7 1-10-1- قلمرو موضوعی:7 1-10-2- قلمرو زمانی:7 1-10-3- قلمرو مكانی:7 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 8 2-1- مقدمه9 2-2- مد و مدگرایی10 2-2-1- مد در ایران10 2-2-2- مد و شخصیت افراد11 2-2-3- مد و شخصیت ملی11 2-2-4- لزوم توجه به مد ایرانی اسلامی12 2-2-5- بهپوشی اسلامی چیست؟12 2-2-6- مدگرایی و تاثیر آن بر جوانان13 2-2-7- تعریف:14 2-2-8- مسئله شناسی مد وجوانان :14 2-3- مفهوم واردات21 2-3-1- تعریف واردات21 2-3-2- انواع واردات21 2-3-3- وارد كننده كالا در بازارچه مرزی22 2-3-4- واردات قطعی22 2-3-5- واردات از طریق بازارچه های مرزی24 2-3-6- انواع كالا از لحاظ شرایط ورود25 2-3-7- واردات در بازارچه های مرزی25 2-3-8- تشریفات ترخیص27 2-4- تاریخچه 28 2-5- تاریخچه و معرفی اتاق بازرگانی 29 2-6- تعریف اصطلاحات29 فصل سوم: روش پژوهش…. 32 3-1- مقدمه33 3-2- روش پژوهش33 3-3- جامعه آماری33 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری33 3-5- نحوه گردآوری داده ها34 3-6- ابزار پژوهش34 3-7- روش گردآوری داده ها34 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها35 3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش36 3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها36 3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش37 3-12- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق37 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها38 4-1- مقدمه39 4-2- آمار توصیفی39 4-2-1- جنسیت:40 4-2-2- سن:41 4-2-3- سطح تحصیلات:42 4-2-4- شغل:43 4-2-5- کالاهای مد :44 4-3- آمار استنباطی45 4-3-1- نتایج توصیفی46 4-3-2- ارزیابی سطح کیفیت و دوام کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان:74 4-3-3- ارزیابی سطح تبلیغات و طراحی کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان:75 4-3-4- ارزیابی اعتمادبه نفس افراد در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی:76 4-3-5- ارزیابی سطح تغییر شخصیت در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی:78 4-3-6- ارزیابی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی:79 4-3-7- نتایج استنباطی80 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 95 5-1- مقدمه96 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها96 5-3- نتیجه یافته ها99 5-4- محدودیت های پژوهش100 5-4-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر100 5-4-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر100 5-5- پیشنهادات100 5-5-1- پیشنهادات پژوهش:100 5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی101 5-5-3- پیشنهادات کاربردی101 منابع و مآخذ :102 پیوســـت ها104 پرسشنامه105 جداول برنامه spss107 چكیده لاتین132  فهرست جداول جدول 3-1: سنجش روایی(اعتبار ) پرسشنامه:36 جدول 3-2: نتایج آزمون Cronbachs Alpha36 جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت40 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن41 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات42 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل43 جدول4-5: توزیع فراوانی و درصد خرید کالاهای مد44 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 146 جدول4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 247 جدول4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 348 جدول4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه449 جدول4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه550 جدول4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه651 جدول4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه752 جدول4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه853 جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه954 جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1055 جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1156 جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1257 جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1358 جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1459 جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1560 جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1661 جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1762 جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1863 جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1964 جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2065 جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2166 جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2267 جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2368 جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2469 جدول 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2570 جدول 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2671 جدول 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2772 جدول 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2873 جدول4-34: ارزیابی سطح کیفیت و دوام کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان74 جدول4-35: ارزیابی سطح تبلیغات و طراحی کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان75 جدول4-36: ارزیابی اعتمادبه نفس افراد در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی76 جدول4-37: ارزیابی سطح موفقیت در زندگی در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی77 جدول4-38: ارزیابی سطح تغییر شخصیت در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی78 جدول4-39: ارزیابی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی79 جدول4-40: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش80 جدول4-41: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی وکیفیت و دوام آنها81 جدول4-42: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه اول پژوهش81 جدول4-43: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و تبلیغات و طراحی آنها82 جدول4-44: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه دوم پژوهش82 جدول4-45: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و اعتماد و عزت نفس83 جدول4-46: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه سوم پژوهش83 جدول4-47: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و کسب موفقیت در زندگی84 جدول4-48: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه چهارم پژوهش84 جدول4-49: جدول تقاطعی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای وارداتی و تغییرشخصیت85 جدول4-50: نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه پنجم پژوهش85 جدول4-51: ارزیابی سطح نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی86 جدول4-52: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اصلی پژوهش86 جدول 4-53 : بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق87 جدول 4-54 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق88 جدول 4-55: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق89 جدول 4-56 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق90 جدول 4-57: بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق91 جدول 4-58 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق92 جدول 4-59: بررسی اثر شغل پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق93 جدول 4-60 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق94  فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت40 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن41 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات42 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل43 نمودار4-5: توزیع فراوانی و درصد خرید کالاهای مد44 نمودار4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 146 نمودار4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 247 نمودار4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 348 نمودار4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه449 نمودار4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه550 نمودار4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه651 نمودار4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه752 نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه853 نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه954 نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1055 نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1156 نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1257 نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1358 نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1459 نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1560 نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1661 نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1762 نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1863 نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1964 نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2065 نمودار 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2166 نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2267 نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2368 نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2469 نمودار 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2570 نمودار 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2671 نمودار 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2772 نمودار 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2873 نمودار4-34: ارزیابی سطح کیفیت و دوام کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان74 نمودار4-35: ارزیابی سطح تبلیغات و طراحی کالاهای وارداتی از منظر مصرف کنندگان75 نمودار4-36: ارزیابی احساس اعتمادبه نفس افراد در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی76 نمودار4-37: ارزیابی سطح موفقیت در زندگی در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی77 نمودار4-38: ارزیابی سطح تغییر شخصیت در اثر استفاده از کالا های مد وارداتی78 نمودار4-39: ارزیابی نگرش افراد نسبت به استفاده از کالاهای مد وارداتی79
 • شهرسازی|پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر
 • پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر شناسه محصول :101615 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 12811.78613 مگابایت دانلود پاورپوینت پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر   قسمتی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا
 • پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا شناسه محصول :87515 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 4.536132813 مگابایت دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا (درس 17 مطالعات اجتماعی کلاس…

 • شهرسازی|پاورپوینت خلاصه طرح شهر بوشهر (طرح بازنگری)
 • پاورپوینت خلاصه طرح شهر بوشهر (طرح بازنگری) شناسه محصول :101688 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 3358.890625 مگابایت دانلود پاورپوینت خلاصه طرح شهر بوشهر (طرح بازنگری)   قسمتی…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت نفوذ ، قدرت و سیاست
 • دانلود پاورپوینت نفوذ ، قدرت و سیاست شناسه محصول :51684 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 387 حجم فایل: 0.57421875 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت نفوذ ، قدرت و سیاست فرمت:…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تحلیل نظم در فضای شهری
 • پاورپوینت تحلیل نظم در فضای شهری شناسه محصول :72998 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 340 حجم فایل: 1.404296875 مگابایت دانلود شهرها دارای محیط خاصی اند . بنابراین نظم…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد
 • پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد شناسه محصول :96647 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 5102.779297 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد در 38…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *