مدیریت|بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی

بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی شناسه محصول :50563 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 572 حجم فایل: 0.358398438 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی است.روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است. جامعه آماری کلیه خریداران، واردكنندگان و صادركنندگان كالاهای خرید و فروش شده در اتاق بازرگانی و نمونه آماری 180 نفر از اعضا اتاق بازرگانی است که به صورت نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بررسی نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد سازمان(اتاق بازرگانی) با 29 گویه است.نتایج آماری نشان داد كه نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی مثبت است. پاسخگویان نسبت به توضیحات،راهنمایی ها،تلاش ها،عدالت رویه ای،عدالت توزیعی و همدردی كاركنان اتاق بازرگانی نظر مثبت دارند و از این نظر از عملكرد كاركنان راضی هستند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3 1-4- اهداف پژوهش4 1-4-1- هدف اصلی4 1-4-2- اهداف جزئی4 1-5- فرضیات پژوهش4 1-5-1- فرضیه اصلی4 1-5-2- فرضیات جزئی4 1-6- سوالات پژوهش5 1-6-1- سوال اصلی5 1-6-2- سوالات فرعی5 1-7- قلمرو پژوهش:5 1-7-1- قلمرو موضوعی:5 1-7-2- قلمرو زمانی:5 1-7-3- قلمرو مكانی:5 1-8- چارچوب نظری پژوهش5 1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات6 1-10- متدولوژی تحقیق5 1-11- جامعه و نمونه آماری تحقیق6 1-11-1- جامعه آماری6 1-11-2- نمونه آماری6  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه8 2-2- پیشینه و تاریخچه8 2-3- ادبیات پژوهش8 2-3-1- تعریف مشتری:8 2-3-2- نیازها و انتظارات مشتری:9 2-3-3- رضایت مشتری:10 2-3-4- مدیریت ارتباط با مشتری10 2-3-5- انواع روش های مشتری مداری11 2-3-6- چالش‌های اجرایی12 2-3-7- مزایای بکارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری12 2-3-8- چگونه CRM خود می تواند سود آور باشد؟12 2-3-9- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری13 2-3-10- تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها13 2-3-11- چارچوب گارتنر13 2-3-12- رضایت مشتری چیست؟15 2-3-13- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟15 2-3-14- اندازه گیری رضایت مشتری(CSM)15 2-3-15- چگونگی تحلیل نیاز مشتری17 2-3-16- ارزش از دیدگاه مشتری18 2-3-17- مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام19  فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه30 3-2- روش پژوهش30 3-3- جامعه آماری30 3-4- حجم نمونه و نمونه گیری30 3-5- نحوه گردآوری داده ها31 3-6- ابزار پژوهش31 3-7- روش گردآوری داده ها32 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها32 3-9- روایی و پایایی پرسشنامه ها33 3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش34 3-11- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق34  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها35 4-1- مقدمه36 4-2- تحلیل توصیفی37 4-2-1- تحلیل توصیفی سوالات40 4-3- تحلیل استنباطی69 4-3-1- متغیرهای دموگرافیک69 4-3-2- فرضیه های تحقیق73  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه76 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها76 5-3- یافته های پژوهش77 5-4- محدودیت های پژوهش77 5-4-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر77 5-4-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر78 5-5- پیشنهادات78 5-5-1- پیشنهادات پژوهش:78 5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی78 5-5-3- پیشنهادات کاربردی78  پیوســـت ها پرسشنامه80 جداول برنامه SPSS82 منابع و مآخذ88  فهرست جداول جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن37 جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت38 جدول 4.3: توزیع فراوانی زمینه فعالیت38 جدول 4.4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلات38 جدول 4.5: تحلیل توصیفی نگرش مراجعه کنندگان39 جدول 4.6: تحلیل توصیفی مقایسه نگرش زنان و مردان40 جدول 4.7: تحلیل توصیفی سوال یک40 جدول 4.8: تحلیل توصیفی سوال دو41 جدول 4.9: تحلیل توصیفی سوال سه42 جدول 4.10: تحلیل توصیفی سوال چهار43 جدول 4.11: تحلیل توصیفی سوال پنج44 جدول 4.12: تحلیل توصیفی سوال شش45 جدول 4.13: تحلیل توصیفی سوال هفت46 جدول 4.14: تحلیل توصیفی سوال هشت47 جدول 4.15: تحلیل توصیفی سوال نه48 جدول 4.16: تحلیل توصیفی سوال ده49 جدول 4.17: تحلیل توصیفی سوال یازده50 جدول 4.18: تحلیل توصیفی سوال دوازده51 جدول 4.19: تحلیل توصیفی سوال سیزده52 جدول 4.20: تحلیل توصیفی سوال چهارده53 جدول 4.21: تحلیل توصیفی سوال پانزده54 جدول 4.22: تحلیل توصیفی سوال شانزده55 جدول 4.23: تحلیل توصیفی سوال هفده56 جدول 4.24: تحلیل توصیفی سوال هجده57 جدول 4.25: تحلیل توصیفی سوال نوزده58 جدول 4.26: تحلیل توصیفی سوال بیست59 جدول 4.27: تحلیل توصیفی سوال بیست و یک60 جدول 4.28: تحلیل توصیفی سوال بیست و دو61 جدول 4.29: تحلیل توصیفی سوال بیست و سه62 جدول 4.30: تحلیل توصیفی سوال بیست و چهار63 جدول 4.31: تحلیل توصیفی سوال بیست و پنج64 جدول 4.32: تحلیل توصیفی سوال بیست و شش65 جدول 4.33: تحلیل توصیفی سوال بیست و هفت66 جدول 4.34: تحلیل توصیفی سوال بیست و هشت67 جدول 4.35: تحلیل توصیفی سوال بیست و نه68 جدول 4.36: مقایسه نگرش بر اساس گروه سنی69 جدول 4.37: مقایسه نگرش بر اساس جنسیت70 جدول 4.38: مقایسه نگرش بر اساس زمینه فعالیت70 جدول 4.39: مقایسه نگرش بر اساس تحصیلات71 جدول 4.40: مقایسه نگرش بر اساس رشته تحصیلی72 جدول 4.41: بررسی رابطه عدالت رویه ای و عملکرد73 جدول 4.42: بررسی رابطه عملکرد و توضیح و تلاش73 جدول 4.43: بررسی رابطه عملکرد و رفتار مودبانه74 جدول 4.44: بررسی رابطه عدالت توزیعی و عملکرد74  فهرست نمودارها نمودار 4.1: نمودار هیستوگرام سن37 نمودار 4.2: نمودار هیستوگرام امتیاز نگرش39 نمودار 4.6: نمودار فراوانی سوال چهار43 نمودار 4.7: نمودار فراوانی سوال پنج44 نمودار 4.8: نمودار فراوانی سوال شش45 نمودار 4.9: نمودار فراوانی سوال هفت46 نمودار 4.10: نمودار فراوانی سوال هشت47 نمودار 4.11: نمودار فراوانی سوال نه48 نمودار 4.12: نمودار فراوانی سوال ده49 نمودار 4.13: نمودار فراوانی سوال یازده50 نمودار 4.14: نمودار فراوانی سوال دوازده51 نمودار 4.15: نمودار فراوانی سوال سیزده52 نمودار 4.16: نمودار فراوانی سوال چهارده53 نمودار 4.17: نمودار فراوانی سوال پانزده54 نمودار 4.18: نمودار فراوانی سوال شانزده55 نمودار 4.19: نمودار فراوانی سوال هفده56 نمودار 4.20: نمودار فراوانی سوال هجده57 نمودار 4.21: نمودار فراوانی سوال نوزده58 نمودار 4.22: نمودار فراوانی سوال بیست59 نمودار 4.23: نمودار فراوانی سوال بیست و یک60 نمودار 4.24: نمودار فراوانی سوال بیست و دو61 نمودار 4.25: نمودار فراوانی سوال بیست و سه62 نمودار 4.26: نمودار فراوانی سوال بیست و چهار63 نمودار 4.27: نمودار فراوانی سوال بیست و پنج64 نمودار 4.28: نمودار فراوانی سوال بیست و شش65 نمودار 4.29: نمودار فراوانی سوال بیست و هفت66 نمودار 4.30: نمودار فراوانی سوال بیست و هشت67 نمودار 4.31: نمودار فراوانی سوال بیست و نه68
 • معماری|پاورپوینت مدل های کابینت آشپزخانه شیک و زیبا با طراحی مدرن
 • پاورپوینت مدل های کابینت آشپزخانه شیک و زیبا با طراحی مدرن شناسه محصول :68090 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 421 حجم فایل: 8.454101563 مگابایت دانلود پاورپوینت مدل های کابینت آشپزخانه…

 • معماری|دانلود پروژه معماری های مفهومی
 • دانلود پروژه معماری های مفهومی شناسه محصول :52323 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 418 حجم فایل: 5.630859375 مگابایت دانلود پروژه معماری های مفهومی این  محصول در قالب فایل word و…

 • روان شناسی|پاورپوینت روان شناسی کودک و تربیت
 • پاورپوینت روان شناسی کودک و تربیت شناسه محصول :100335 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 150 حجم فایل: 1266.40625 مگابایت دانلود پاورپوینت روان شناسی کودک و تربیت   یکی از…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت همه چیز در مورد تخریب ساختمان
 • پاورپوینت همه چیز در مورد تخریب ساختمان شناسه محصول :94137 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 202 حجم فایل: 2713.494141 مگابایت دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد تخریب ساختمان…

 • علوم انسانی|مبانی نظری راهبردهای حل مسأله و نگرش
 • مبانی نظری راهبردهای حل مسأله و نگرش شناسه محصول :91605 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 0.045898438 مگابایت دانلود مبانی نظری راهبردهای حل مسأله و نگرش (فصل…

 • شیمی|مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
 • مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب شناسه محصول :57029 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 104 تعداد بازدید : 556 حجم فایل: 10.34179688 مگابایت دانلود مدلسازی ریاضی پیل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *