مدیریت|بررسی كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای

بررسی كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شناسه محصول :50825 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 150 تعداد بازدید : 430 حجم فایل: 0.477539063 مگابایت

دانلود

امروزه افراد در محیطی زندگی می كنند كه به طور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود. خدمات تنها به خدمات بانكی، پستی، بیمه ای، بهداشتی و آموزشی محدود نمی شود؛ بلكه اغلب محصولاتی كه خریداری می كنیم مجموعی از خدمات را نیز شامل می شوند . در واقع طیف وسیعی از كالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت های مبتنی بر خدمت تكیه دارند. در این پژوهش ما به این سوال پاسخ خواهیم داد كه نگرش مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای سلمان فارسی كاشان نسبت به كیفیت خدمات فروشی ارائه شده توسط این مجموعه چگونه است. در این پژوهش کیفیت خدمات فروشی براساس مدل کیم و جین (2002) بر پایه چهار متغیر جنبه فیزیکی، قابلیت اعتماد، تعامل شخصی و حل مسأله سنجیده می­شود.جامعه آماری در این پژوهش كلیه مشتریان فروشگاه زنجیره­ای سلمان” می‌باشد.ما 270 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر می­گیرم. مشخص شد میانگین تمام عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای سلمان فارسی  از حد متوسط بالاتر است. هم­چنین كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه ­های زنجیره­ای سلمان کاشان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این، جنبه فیزیکی، قابلیت اعتماد، تعامل شخصی و حل مسئله بر كیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه­ های زنجیره­ای سلمان  تاثیر معناداری دارد. درنهایت با استفاده از آزمون فریدمن، تعامل شخصی، قابلیت اعتماد، جتبه فیزیکی و حل مسئله به ترتیب در اولویت اول تا چهارم عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده­ فروشی از دیدگاه مشتریان قرار گرفتند. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 3 1-4- اهداف پژوهش… 4 1-4-1- هدف اصلی.. 4 1-4-2- اهداف جزئی.. 4 1-5- فرضیات پژوهش… 4 1-6- سوالات پژوهش… 5 1-6-1- سوال اصلی.. 5 1-6-2- سوالات فرعی.. 5 1-7- قلمرو پژوهش:5 1-7-1- قلمرو موضوعی:5 1-7-2- قلمرو زمانی:5 1-7-3- قلمرو مكانی:5 1-8- چارچوب نظری پژوهش… 6 1-9- مدل پژوهش… 6 1-10- متدولوژی پژوهش… 6 1-11- جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 7 1-11-1- جامعه آماری.. 7 1-11-2- نمونه آماری.. 7 1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه. 10 2-2- كیفیت.. 10 2-2-1- تاریخچه كیفیت :10 2-2-2- تعریف کیفیت.. 12 2-2-2-1- تعریف كیفیت از دیدگاه فلسفی :13 2-2-2-2- تعریف كیفیت مبتنی بر محصول :13 2-2-2-3- تعریف كیفیت مبتنی بر مصرف كننده :13 2-2-2-4- تعریف كیفیت مبتنی بر تولید :13 2-2-2-5- تعریف كیفیت مبتنی بر ارزش :14 2-2-2-6- كیفیت یعنی انجام كار درست و صحیح :15 2-2-3- تعریف مشتری در فرهنگ كیفیت :15 2-2-4- شش وسیله برای بهبودکیفیت:16 2-3- خدمات.. 16 2-3-1- تعریف خدمت:16 2-3-2- طبقه بندی خدمات:17 2-3-3- ویژگی های خدمات:17 2-3-3-1- غیر قابل لمس بودن. 18 2-3-3-2- تفکیک ناپذیری.. 18 2-3-3-3- تغییر پذیری.. 18 2-3-3-4- غیر قابل انباشت بودن. 18 2-3-4- مدیریت خدمات.. 19 2-3-5- نگرش به کیفیت خدمات.. 20 2-4- كیفیت خدمات.. 20 2-4-1- تئوری شكاف خدمات :22 2-4-1-1- مدیریت شکافهای کیفیت.. 24 2-4-1-2- مدل سروکوال اصلاح شده30 2-4-2- فضای کیفیت خدمات.. 35 2-4-2-1- نشان دادن علاقه به مشتری:35 2-4-2-2- موانع بهبود كیفیت خدمات.. 36 2-4-3- عوامل موثر بر کیفیت خدمات.. 36 2-4-4- اهمیت كیفیت در ارایه خدمات به مشتریان. 38 2-4-5- رابطه بین رضایت و كیفیت.. 38 2-4-6- ضرورت توجه به كیفیت خدمات.. 39 2-4-6-1- انتظارات مشتریان. 40 2-4-6-2- شرایط رقابتی.. 40 2-4-6-3- عوامل تغییرات محیطی.. 40 2-4-6-4- ماهیت خدمات.. 40 2-4-6-5- عوامل درون سازمانی.. 40 2-4-6-6- مزایای ناشی از كیفیت خدمات.. 41 2-4-7- كیفیت خدمات و رضایت مشتری ، دوقلوهای به هم چسبیده42 2-4-8- رویکردی به مدیریت کیفیت خدمات.. 42 2-5- بررسی نظریات نظریه پردازان. 43 2-5-1- ادوارد دمینگ… 43 2-5-2- ژوزف جوران. 44 2-5-3- فیلیپ كرازبی.. 46 2-5-4- بیل كانوی.. 48 2-6- مشتری.. 48 2-6-1- تعریف مشتری.. 48 2-6-2- انواع مشتری.. 48 2-6-3- نیاز مشتری.. 49 2-6-4- انواع نیازهای مشتری.. 49 2-6-5- انتظارات مشتری.. 50 2-6-6- عوامل موثر بر انتظارات مشتریان. 52 2-6-7- رضایت مشتری.. 53 2-6-8- کیفیت خدمات ادراک شده53 2-7- ارزیابی کیفیت خدمات.. 57 2-7-1- مدل سروکوال. 57 2-7-2- مدل BSQ.. 57 2-7-3- مدل SYSTRA – SQ.. 58 2-7-4- مدل لن بری و همکارانش… 58 2-7-5- مدل کانو. 59 2-7-6- ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری.. 62 2-7-7- مدل ارزیابی عملکرد (سروپرف)63 2-8- فروشگاههای زنجیره ای.. 64 2-8-1- تعریف فروشگاههای زنجیرهای.. 65 2-8-2- اهداف و علل شكل گیری.. 65 2-8-3- ویژگیها66 2-8-4- فوائد اجتماعی.. 68 2-8-5- فوائد بهداشتی.. 68 2-8-6- مزایای ویژه مصرف كنندگان و مشتریان. 69 2-8-7- عوامل رشد. 69 2-8-7-1- عوامل بیرونی.. 69 2-8-7-2- عوامل اقتصادی.. 70 2-8-7-3- عوامل جمعیتی.. 71 2-8-7-4- عوامل فنی.. 72 2-8-7-5- تغییر سلیقه مصرف كنندگان. 73 2-8-7-6- عوامل درونی.. 73 2-8-7-7- تعیین دقیق اهداف.. 73 2-8-7-8- تشكیلات قابل انعطاف و متناسب.. 74 2-8-7-9- مدیریت كارآمد. 74 2-8-7-10- بكارگیری فنون علمی.. 75 2-8-8- مساله لجستیك… 76 2-8-9- فناوری اطلاعات (IT)77 2-8-10- توجه به نیروی انسانی.. 78 2-8-11- روشهای جلب مشتری.. 78 2-8-12- نظارت بر سیستم. 79 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه. 82 3-2- روش پژوهش… 82 3-3- مدل پژوهش… 82 3-4- جامعه آماری.. 83 3-5- حجم نمونه و نمونه گیری.. 83 3-6- نحوه گردآوری داده ها84 3-7- ابزار پژوهش… 84 3-7-1- اعتبار و روایی.. 85 3-7-2- تفسیر نتایج.. 85 3-8- روش جمع آوری اطلاعات.. 85 3-9- تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 85 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه. 87 4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 87 4-3- تحلیل توصیفی مقدماتی.. 89 4-4- بررسی فرضیه های تحقیق.. 90 4-5- آزمون رتبه بندی فریدمن.. 104 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه. 107 5-2- یافته های پژوهش… 107 5-3- پیشنهادات پژوهش… 110 5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 110 5-3-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 110 5-4- محدودیت های پژوهش… 111 منابع و مآخذ الف- منابع فارسی.. 113 ب- منابع لاتین.. 115 پیوست ها پرسشنامه. 119 جداول خروجی SPSS. 121  فهرست جداول جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس… 87 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 88 جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات.. 88 جدول 4-4: شاخصه های توصیفی مربوط به عوامل موثر بر كیفیت خدمات خرده فروشی.. 89 جدول 4-5: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 90 جدول 4-6: نتایج آزمون t تک نمونهای برای کیفیت خدمات خرده فروشی.. 91 جدول 4-7: شاخصه های توصیفی نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک زن و مرد. 91 جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات کیفیت خدمات خرده فروشی بین زن و مرد. 91 جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک گروه سنی.. 92 جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات خرده فروشی بین گروه های سنی.. 92 جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت خدمات خرده فروشی به تفکیک سطح تحصیلات.. 93 جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات خرده فروشی بین سطح تحصیلات.. 93 جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای جنبه فیزیکی.. 94 جدول 4-14: شاخصه های توصیفی نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک زن و مرد. 94 جدول 4-15: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات جنبه فیزیکی بین زن و مرد. 94 جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک گروه سنی.. 95 جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین جنبه فیزیکی بین گروه های سنی.. 95 جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار نمرات جنبه فیزیکی به تفکیک سطح تحصیلات.. 95 جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین جنبه فیزیکی بین سطح تحصیلات.. 96 جدول 4-21: شاخصه های توصیفی نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک زن و مرد. 97 جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک گروه سنی.. 97 جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین قابلیت اعتماد بین گروه های سنی.. 98 جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک سطح تحصیلات.. 98 جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین قابلیت اعتماد بین سطح تحصیلات.. 98 جدول 4-27: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تعامل شخصی.. 99 جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات تعامل شخصی به تفکیک زن و مرد. 99 جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات تعامل شخصی بین زن و مرد. 100 جدول 4-31: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تعامل شخصی بین گروه های سنی.. 100 جدول 4-32: میانگین و انحراف معیار نمرات تعامل شخصی به تفکیک سطح تحصیلات.. 101 جدول 4-33: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تعامل شخصی بین سطح تحصیلات.. 101 جدول 4-34: نتایج آزمون t تک نمونهای برای حل مسئله. 102 جدول 4-35: شاخصه های توصیفی نمرات حل مسئله به تفکیک زن و مرد. 102 جدول 4-36: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات حل مسئله بین زن و مرد. 102 جدول 4-37: میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئله به تفکیک گروه سنی.. 103 جدول 4-38: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حل مسئله بین گروه های سنی.. 103 جدول 4-39: میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئله به تفکیک سطح تحصیلات.. 103 جدول 4-40: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حل مسئله بین سطح تحصیلات.. 104 جدول 4-41: نتیجه آزمون معنیداری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات خرده فروشی.. 104  فهرست نمودارها نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس… 87 نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه سنی.. 88 نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات.. 89  فهرست اشكال شکل 2-1- مدل شکافها کیفیت خدمات (سروکوال)24 شكل 2-2: نمودار ضرورت توجه به كیفیت خدمات.. 41 شكل 2-3: چرخه كیفیت خدمات.. 42 شکل 2-4: نیازها، ادراکات، انتظارات.. 51 شکل 2-5: سطوح خدمات.. 51 شکل 2-6: ادراکات و انتظارات.. 52 شکل 2-7: الگوی رضایتمندی مشتری.. 54 شکل 2-8: عوامل اولیه موثر بر ادراکات مشتری.. 55 شکل 2-9: سطوح انتظارات مشتری.. 56 شکل 2-10: مدل کانو. 59 شکل 2-11: مدل تامین رضایت مشتری.. 60
 • علوم پایه|سفال
 • سفال شناسه محصول :55858 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 416 حجم فایل: 0.202148438 مگابایت دانلود سفال   زمانی كه بشر به استفاده از ظروف سفالین پرداخت، دست ساخته هایش…

 • عمران و ساختمان|كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران
 • كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران شناسه محصول :65249 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت…

 • مدیریت|بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق
 • بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق شناسه محصول :96962 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 144.5019531 مگابایت دانلود عنوان تحقیق: بررسي نظام ارزيابي عملكرد…

 • عمران و ساختمان|دانلود پاورپوینت انواع پی
 • دانلود پاورپوینت انواع پی شناسه محصول :51393 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 416 حجم فایل: 3.1484375 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع پی   پی عبارت است از سازه زیرین…

 • روان شناسی|پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی
 • پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی شناسه محصول :101184 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 937.2070313 مگابایت دانلود پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی   فهرست مطالب : تعریف…

 • زمین شناسی و نفت|مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقة البرز مركزی
 • مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقة البرز مركزی شناسه محصول :57703 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 78 تعداد بازدید : 654 حجم فایل: 0.23046875 مگابایت دانلود مطالعه و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *